Công điện số 03/CĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
2
download

Công điện số 03/CĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 03/CĐ-BTNMT về việc đối phó với cơn bão số 7 và ảnh hưởng của bão do Bộ Tài nguyên và Môi trường điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 03/CĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRƯ NG VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 03/C -BTNMT Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2008 CÔNG I N KH N B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i n: - Các ơn v tr c thu c B : Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia, Vi n Khoa h c Khí tư ng Thu văn và Môi trư ng, T ng c c Môi trư ng, T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam, C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam; - Các S Tài nguyên và Môi trư ng: Ninh Bình, Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên - Hu , Qu ng Nam và thành ph à N ng. Theo tin c a Trung tâm D báo khí tư ng thu văn Trung ương, h i 13 gi ngày 29/9, v trí tâm bão s 7 vào kho ng 16,6 vĩ b c; 111,0 kinh ông, ngay trên khu v c qu n o Hoàng Sa. S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 8, c p 9 (t c là t 62 n 88 km m t gi ), gi t trên c p 9. D báo trong 24 gi t i, bão di chuy n theo hư ng gi a Tây Tây B c và Tây B c m i gi i ư c kho ng 15 km và còn ti p t c m nh thêm. n 13 gi ngày 30/9 v trí tâm bão vào kho ng 18,0 Vĩ B c; 108,2 Kinh ông, cách b bi n Hà Tĩnh - Qu ng Tr kho ng 170 km v phía ông B c, nh hư ng tr c ti p V nh B c B và vùng ven bi n các t nh Thanh Hoá n Th a Thiên Hu . S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 9, c p 10 (t c là t 75 n 102 km m t gi ), gi t trên c p 10. Tính t tâm bão vùng gió m nh nguy hi m t c p 6 tr lên có bán kính kho ng 200 km. i phó v i cơn bão s 7 và nh hư ng c a bão t i các t nh, thành ph t Ninh Bình n Qu ng Nam, B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng yêu c u: 1. Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia ch o Trung tâm D báo Khí tư ng Thu văn Trung ương, các ài Khí tư ng Thu văn khu v c và các Trung tâm D báo khí tư ng thu văn t nh t Ninh Bình n Qu ng Nam theo dõi ch t ch di n bi n cơn bão s 7, d báo và cung c p thông tin k p th i, y , chính xác v bão s 7 cho Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão và tìm ki m c u n n các t nh, các cơ quan thông tin i chúng và các B , ngành liên quan ch o và ưa tin k p th i nh ng di n bi n c a cơn bão cho các a phương và nhân dân bi t ch ng phòng, tránh.
  2. 2. Vi n Khoa h c Khí tư ng Thu văn và Môi trư ng th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 1195/Q -BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ph i h p cung c p thông tin d báo th i ti t, áp th p nhi t i, bão, mưa l n trên ph m vi toàn qu c và h th ng sông H ng - Thái Bình. 3. T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam theo dõi ch t ch di n bi n c a bão s 7 có nh ng x lý k p th i nh ng s c x y ra do bão gây ra trên bi n. 4. T ng c c Môi trư ng ph i h p v i các ơn v thu c các B , ngành, a phương theo dõi ch t ch tình hình ô nhi m môi trư ng t i khu v c x y ra bão, lũ; có k ho ch ph i h p, h tr chính quy n a phương xu t các gi i pháp trư c m t kh c ph c và x lý ô nhi m. 5. C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam thư ng xuyên theo dõi hi n tư ng tai bi n a ch t và các quá trình a ng l c công trình, h m m t i khu v c x y ra bão, lũ; c nh báo n các cơ quan, ơn v và nhân dân tình hình s t, l t có phương án phòng, tránh. 6. S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph nêu trên theo dõi ch t ch b n tin d báo bão, lũ; ki m tra các b n tin d báo có k p th i n m i ngư i dân trong vùng bão, lũ; ch ng ph i h p v i các ài Khí tư ng Thu văn khu v c, các Trung tâm D báo khí tư ng thu văn c p t nh, Chi c c B o v Môi trư ng, C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, các cơ quan thu c t nh tri n khai vi c phòng, tránh và kh c ph c h u qu do bão, lũ, lũ quét gây ra; ch o các ơn v thu c S , các Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thu c qu n, huy n, các cán b làm công tác tài nguyên và môi trư ng t i phư ng, xã ph i h p t ch c vi c phòng, tránh và ph bi n, tuyên truy n v bão, lũ, ô nhi m môi trư ng, s t l t m i ngư i dân ư c bi t. 7. C c Khí tư ng Thu văn và Bi n i khí h u giúp B trư ng ôn c, ki m tra vi c t ch c th c hi n Công i n này, báo cáo Lãnh o B ch o k p th i. 8. Các ơn v khác theo ch c năng, nhi m v ư c giao, t ch c t t công tác phòng, tránh và gi m thi u thi t h i do cơn bão s 7 gây ra./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng, các Th trư ng ( báo cáo); - Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão TW ( báo cáo); - Lưu: VT, KTTV&B KH, H35. Nguy n Công Thành
Đồng bộ tài khoản