Công điện số 04/CĐ-BTNMT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
3
download

Công điện số 04/CĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 04/CĐ-BTNMT về việc đối phó với cơn bão số 4, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 04/CĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ MÔI TRƯ NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 04/C -BTNMT Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2009 CÔNG I N KH N B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i n: - Các ơn v tr c thu c B : Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia, Vi n Khoa h c Khí tư ng Thu văn và Môi trư ng, C c Khí tư ng Thu văn và Bi n i khí h u, T ng c c Môi trư ng, T ng C c Bi n và H i o Vi t Nam, C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam; - S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Hà Giang, Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, L ng Sơn, B c Giang, B c Ninh, Hà N i, Hà Nam, Qu ng Ninh, H i phòng, H i Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hoà Bình, Lai Châu, i n Biên, Sơn La. Theo tin d báo c a Trung tâm D báo khí tư ng thu văn Trung ương, trưa nay (11/7), áp th p nhi t i ã m nh lên thành bão, tr thành cơn bão s 4 ho t ng trên bi n ông và có tên qu c t là SOUDELER. H i 13 gi , v trí tâm bão vào kho ng 20,1 Vĩ B c; 114,1 Kinh ông, cách o H i Nam (Trung Qu c) kho ng 340 km v phía ông. S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 8 (t c là t 62 n 74 km m t gi ), gi t c p 9, c p 10. D báo trong 24 gi t i, bão s 4 di chuy n theo hư ng gi a Tây và Tây Tây B c, m i gi i ư c kho ng 20 - 25 km và nh hư ng tr c ti p n vùng bi n phía B c v nh B c B . n 13 gi ngày 12/7, v trí tâm bão vào kho ng 20,9 Vĩ B c; 109,0 Kinh ông, trên khuc v c phía B c v nh B c B . S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 8 (t c là t 62 n 74 km m t gi ), gi t c p 9, c p 10. Do nh hư ng c a bão, vùng bi n phía B c bi n ông (bao g m c vùng bi n ngoài khơi t nh Qu ng ông) có gió m nh c p 6, c p 7, vùng g n tâm bão i qua c p 8, gi t c p 9, c p 10. Bi n ng m nh. Vùng bi n phía B c v nh B c B t êm nay (11/7), gió s m nh d n lên c p 6, c p 7, vùng g n tâm bão i qua c p 8, gi t c p 9, c p 10. Bi n ng m nh. Vùng ven bi n các t nh Qu ng Ninh - H i Phòng t sáng mai (12/7) gió s m nh d n lên c p 6, c p 7, gi t c p 8, c p 9, c n phòng nư c bi n dâng cao k t h p v i th y tri u cao 3 - 5 mét. các t nh B c B t chi u và êm mai (12/7) s có mưa v a n mưa to, có nơi mưa r t to. Các t nh vùng núi phòng lũ quét và s t l t. ây là cơn bão có t c di chuy n nhanh và có kh năng gây mưa l n. i phó v i cơn bão s 4, nh m h n ch n m c th p nh t thi t h i do cơn bão gây ra, B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng yêu c u:
  2. 1. Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia ch o Trung tâm D báo khí tư ng thu văn Trung ương, các ài Khí tư ng Thu văn khu v c và Trung tâm Khí tư ng Thu văn các t nh nêu trên theo dõi ch t ch di n bi n c a cơn bão s 4; d báo và cung c p k p th i, y , chính xác các b n tin v bão, mưa l n, lũ, c nh báo lũ quét, s t l t vùng núi và trung du cho Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão và tìm ki m c u n n các t nh, các B , ngành, a phương liên quan ch o và ưa tin k p th i nh ng di n bi n c a bão, lũ trên các phương ti n thông tin i chúng nhân dân ch ng phòng, tránh. 2. Vi n Khoa h c Khí tư ng Thu văn và Môi trư ng th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 1195/Q -BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ph i h p cung c p thông tin d báo th i ti t, áp th p nhi t i, bão, mưa l n trên ph m vi toàn qu c và h th ng sông H ng - Thái Bình. 3. T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam theo dõi ch t ch di n bi n c a cơn bão s 4 có nh ng x lý k p th i nh ng s c x y ra do bão gây ra trên bi n. 4. T ng c c Môi trư ng ph i h p v i các ơn v thu c các B , ngành, a phương theo dõi ch t ch tình hình ô nhi m môi trư ng t i khu v c có bão, lũ x y ra; có k ho ch ph i h p, h tr chính quy n a phương xu t các gi i pháp trư c m t kh c ph c và x lý ô nhi m, c bi t sau mưa lũ. 5. C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam thư ng xuyên theo dõi hi n tư ng tai bi n a ch t và các quá trình a ng l c công trình, h m m t i khu v c x y ra lũ; c nh báo n các cơ quan, ơn v và nhân dân tình hình s t, l t có phương án phòng, tránh. 6. S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph nêu trên theo dõi ch t ch các b n tin d báo bão, lũ; ki m tra các b n tin d báo có k p th i n m i ngư i dân trong vùng nh hư ng c a bão, lũ; ch ng ph i h p v i các ài Khí tư ng Thu văn khu v c, các Trung tâm Khí tư ng Thu văn t nh, Chi c c B o v Môi trư ng, C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, các cơ quan thu c t nh tri n khai vi c phòng, tránh và kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra; ch o các ơn v thu c S , các Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thu c qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, các cán b làm công tác tài nguyên và môi trư ng t i phư ng, xã ph i h p t ch c vi c phòng, tránh và ph bi n, tuyên truy n v bão, lũ, ô nhi m môi trư ng, s t l t m i ngư i dân ư c bi t. 7. C c Khí tư ng Thu văn và Bi n i khí h u giúp B trư ng ôn c, ki m tra vi c t ch c th c hi n Công i n này, báo cáo Lãnh o B ch o k p th i. 8. Các ơn v khác theo ch c năng, nhi m v ư c giao, t ch c t t công tác phòng, tránh và gi m thi u thi t h i do bão, lũ gây ra./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Các ơn v thu c B ; - B trư ng ( báo cáo);
  3. - Các Th trư ng; - Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão TW ( báo cáo); - Lưu: VT, KTTVB KH, H35. Nguy n Văn c
Đồng bộ tài khoản