Công điện số 05/CĐ-BTNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
8
download

Công điện số 05/CĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 05/CĐ-BTNMT về việc hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 05/CĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T MÔI TRƯ NG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 05/C -BTNMT Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2009 CÔNG I N KH N B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i n: Các ơn v tr c thu c B : Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia, Vi n Khoa h c Khí tư ng Thu văn và Môi trư ng, C c Khí tư ng Thu văn và Bi n i khí h u, T ng c c Môi trư ng, C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam; S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Hà Giang, Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, L ng Sơn, Vĩnh Phúc, B c Giang, B c Ninh, Hà N i, Hà Nam, Qu ng Ninh, H i Phòng, H i Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hoà Bình, Lai Châu, i n Biên, Sơn La. Theo tin c a Trung tâm D báo khí tư ng thu văn Trung ương, h i 13 gi ngày 4/8, v trí tâm bão s 6 vào kho ng 21,1 Vĩ B c; 113,6 Kinh ông, cách bán o Lôi Châu (Trung Qu c) kho ng 340 km v phía ông. S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 8, c p 9 (t c là t 62 n 88 km m t gi ), gi t c p 10, c p 11. D báo trong 24 gi t i, bão s 6 di chuy n theo hư ng Tây B c, sau ó là Tây Tây B c, m i gi i ư c kho ng 10 km. n 13 gi ngày 5/8, v trí tâm bão vào kho ng 22,0 Vĩ B c; 112,2 Kinh ông, trên t li n phía Tây Nam t nh Qu ng ông (Trung Qu c). S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 8 (t c là t 62 n 74 km m t gi ), gi t c p 9, c p 10. Tính t tâm bão vùng gió m nh nguy hi m t c p 6 tr lên có bán kính kho ng 150 km. ây là m t cơn bão tuy không m nh nhưng có di n bi n ph c t p và k t h p v i m t t không khí l nh t phía B c di chuy n xu ng có kh năng gây ra m t t mưa l n di n r ng các t nh phía B c t ngày 5 n 7 tháng 8. Nh m h n ch n m c th p nh t thi t h i do mưa l n gây ra, B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng yêu c u: 1. Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia ch o Trung tâm D báo khí tư ng thu văn Trung ương, các ài Khí tư ng Thu văn khu v c và Trung tâm Khí tư ng Thu văn các t nh nêu trên theo dõi ch t ch tình hình th i ti t nguy hi m; t ch c các cu c H i th o d báo, m i các chuyên gia có kinh nghi m và các nhà khoa h c tham gia; d báo và cung c p k p th i, y , chính xác các b n tin v mưa l n, lũ, c nh báo lũ quét, s t l t vùng núi phía B c cho Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão và tìm ki m c u n n các t nh, các B , ngành, a phương liên quan ch o và ưa tin k p th i nh ng di n bi n c a mưa, lũ trên các phương ti n thông tin i chúng nhân dân ch ng phòng, tránh.
  2. 2. Vi n Khoa h c Khí tư ng Thu văn và Môi trư ng th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 1195/Q -BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ph i h p cung c p thông tin d báo th i ti t, áp th p nhi t i, bão, mưa l n trên ph m vi toàn qu c và h th ng sông H ng - Thái Bình. 3. T ng c c Môi trư ng ph i h p v i các ơn v thu c các B , ngành, a phương theo dõi ch t ch tình hình ô nhi m môi trư ng t i khu v c có mưa, lũ x y ra; có k ho ch ph i h p, h tr chính quy n a phương xu t các gi i pháp trư c m t kh c ph c và x lý ô nhi m, c bi t sau mưa lũ. 4. C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam thư ng xuyên theo dõi hi n tư ng tai bi n a ch t và các quá trình a ng l c công trình, h m m t i khu v c x y ra lũ; c nh báo n các cơ quan, ơn v và nhân dân tình hình s t, l t có phương án phòng, tránh. 5. S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph nêu trên theo dõi ch t ch các b n tin d báo mưa, lũ; ki m tra các b n tin d báo có k p th i n m i ngư i dân trong vùng nh hư ng c a mưa, lũ; ch ng ph i h p v i các ài Khí tư ng Thu văn khu v c, các Trung tâm Khí tư ng Thu văn t nh, Chi c c B o v Môi trư ng, C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, các cơ quan thu c t nh tri n khai vi c phòng, tránh và kh c ph c h u qu do mưa, lũ, lũ quét, s t l t gây ra; ch o các ơn v thu c S , các Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thu c qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, các cán b làm công tác tài nguyên và môi trư ng t i phư ng, xã ph i h p t ch c vi c phòng, tránh và ph bi n, tuyên truy n v bão, lũ, ô nhi m môi trư ng, s t l t m i ngư i dân ư c bi t. 6. C c Khí tư ng Thu văn và Bi n i khí h u giúp B trư ng ôn c, ki m tra vi c t ch c th c hi n Công i n này, báo cáo Lãnh o B ch o k p th i. 7. Các ơn v khác theo ch c năng, nhi m v ư c giao, t ch c t t công tác phòng, tránh và gi m thi u thi t h i do mưa, lũ gây ra./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Các ơn v thu c B ; - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng; - Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão TW ( báo cáo); - Lưu: VT, KTTVB KH, TL35. Nguy n Văn c
Đồng bộ tài khoản