Công điện số 06TM/CSTTTN

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Công điện số 06TM/CSTTTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 06TM/CSTTTN về việc kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 06TM/CSTTTN

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 06TM/CSTTTN Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007 CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Điện: - Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu - Các đồng chí Giám đốc Sở Thương mại - Các đồng chí Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 về kinh doanh xăng dầu. Bộ sẽ họp với các doanh nghiệp đầu mối để bàn cách triển khai Nghị định này. Từ nay đến khi Nghị định có hiệu lực, Bộ yêu cầu: 1. Các doanh nghiệp đầu mối phải cung ứng đủ nguồn xăng dầu cho hệ thống bán lẻ, các tổng đại lý và đại lý bán lẻ của mình, bảo đảm thị trường ổn định. 2. Các doanh nghiệp đầu mối phải tăng cường kiểm tra hệ thống bán lẻ, các tổng đại lý, chống mọi biểu hiện găm hàng hạn chế bán ra. 3. Bộ yêu cầu các Chi Cục quản lý thị trường tập trung kiểm tra hoạt động của hệ thống bán lẻ; các đồng chí Giám đốc Sở Thương mại có nhiệm vụ chỉ đạo ổn định thị trường, đây là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn hiện nay; xử lý nghiêm minh các doanh nghiệp, các cửa hàng có biểu hiện găm hàng, tùy tiện nâng giá. 4. Bộ sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp đầu mối không thực hiện các yêu cầu trên đây. 5. Các Sở Thương mại, Chi Cục quản lý thị trường phải thường xuyên báo cáo về Bộ (Vụ Chính sách thị trường trong nước, Cục quản lý thị trường) tình hình thị trường xăng dầu. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Các đ/c Thứ trưởng - Lưu: VP, QLTT, CSTTTN Trương Đình Tuyển
Đồng bộ tài khoản