Công điện số 09/BNN-CĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
3
download

Công điện số 09/BNN-CĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 09/BNN-CĐ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh cúm gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 09/BNN-CĐ

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 09/BNN-C Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2008 V/v: tri n khai các bi n pháp c p bách phòng, ch ng b nh cúm gia c m CÔNG I N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TRƯ NG BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M Kính g i: - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c T.W; - Các B , ngành trong Ban ch o qu c gia PCDCGC. G n ây, theo báo cáo c a cơ quan thú y và y t , ã xu t hi n m t s trư ng h p ngư i nhi m vi rút cúm gia c m t i H i Dương, Ninh Bình. Theo i u tra sơ b cho th y, các b nh nhân trên u có liên quan n vi c làm th t ho c ăn th t gia c m b nh, ch t và t i khu v c các b nh nhân trên sinh s ng cũng có hi n tư ng gia c m ch t r i rác, tuy nhiên k t qu xét nghi m âm tính v i vi rút cúm gia c m. i u này cho th y ngư i dân t i m t s a phương, sau m t th i gian kh ng ch ư c d ch cúm gia c m ã có tư tư ng ch quan, coi thư ng d ch. M t khác, m t s a phương có hi n tư ng gia c m ch t r i rác như Thái Nguyên, Qu ng Ninh, Long An, k t qu xét nghi m dương tính v i vi rút cúm gia c m. Như v y, nguy cơ d ch cúm gia c m lây lan di n r ng và có thêm các b nh nhân nhi m vi rút cúm A là r t l n. ch ng phòng d ch cúm trên gia c m và ngăn ch n vi rút cúm lây nhi m cho ngư i dân, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - Trư ng Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m ngh Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, lãnh o các B , ngành thành viên Ban ch o qu c gia khNn trương ch o th c hi n nghiêm túc các n i dung sau: 1/ Ch o các cơ quan thông t n báo chí tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng v s nguy hi m c a vi rút cúm gia c m, các bi n pháp phòng b nh cúm trên gia c m và phòng lây nhi m cho con ngư i; khuy n cáo ngư i dân s d ng gia c m có ngu n g c rõ ràng, có ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan thú y, c bi t ph i n u chín trư c khi ăn; không ăn th t gia c m m, ch t, không v t xác gia c m b a bãi, không bán ch y gia c m khi có d ch; 2/ Ch o các c p chính quy n, ban ngành oàn th c a a phương khNn trương áp d ng các bi n pháp t ng h p phòng d ch tái phát, trong ó chú tr ng vi c giám sát phát hi n d ch s m, tránh tình tr ng d ch x y ra th i gian dài, lây lan r ng m i bi t, khi có gia c m ch t nghi m c b nh truy n nhi m ph i l y m u g i i xét nghi m; ki m soát ch t ch các àn v t th rông, ch y ng; t ch c tiêm phòng b sung cho àn gia c m m i phát sinh, àn n kỳ tiêm nh c l i, ng th i chuNn b s n sàng l c lư ng, hoá ch t, v t tư, tài chính phòng khi có d ch; 3/ Các t nh có d ch thành l p ngay các oàn công tác ki m tra tình hình d ch t i a phương, ch o áp d ng ngay các bi n pháp quy t li t phòng ch ng d ch, không lây lan r ng. Các a phương khác ch o ngay chính quy n cơ s và các ban, ngành a phương chuNn b các i u ki n c n thi t ch ng i phó khi có d ch; 4/ T ch c ki m tra, ki m soát ch t ch vi c v n chuy n, buôn bán, gi t m , tiêu th gia c m, s n phNm gia c m nh m cung c p s n phNm an toàn cho ngư i tiêu dùng; 5/ Các a phương th c hi n nghiêm vi c báo cáo d ch v thư ng tr c Ban ch o qu c gia PCDCGC theo s i n tho i ư ng dây nóng: 1800-5555-02 và 04.8685104 ho c s fax 04.8686339 ho c email: dah.vn@fpt.vn a ch email này ang ư c b o v kh i chương trình thư rác, b n c n b t Javascript xem nó ph i h p ch o phòng ch ng d ch./. B TRƯ NG Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản