Công điện số 1105/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Công điện số 1105/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1105/CĐ-TTg về việc tiếp tục làm tốt công tác đối phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1105/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 1105/C -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2009 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - y ban nhân dân các t nh, thành ph : B c K n, Hà Giang, Sơn La, Cao B ng, i n Biên, Lai Châu, Lào Cai; - Các B : Giao thông v n t i, Qu c phòng, Công an, Công Thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Tài nguyên và Môi trư ng, Thông tin và Truy n thông, Y t , Giáo d c và ào t o, Lao ng, Thương binh và Xã h i, K ho ch và u tư, Tài chính; - Ban Ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương; - y ban Qu c gia Tìm ki m, C u n n; - Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia; - ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam; Báo Nhân dân, Thông t n xã Vi t Nam. Liên t c trong các ngày qua, mưa lũ ã làm ng p l t trên di n r ng nhi u a phương t i các t nh mi n núi phía B c gây thi t h i l n v ngư i và tài s n c a nhân dân và Nhà nư c. Thay m t Chính ph , tôi g i l i thăm h i ân c n và chia bu n sâu s c n các gia ình b thi t h i. ti p t c làm t t công tác i phó và kh c ph c h u qu do mưa lũ gây ra, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ch t ch y ban nhân dân các t nh ti p t c ch o các bi n pháp c n thi t ch ng i phó v i tình hình di n bi n lũ trên các tri n sông, lũ quét, s t l t; t p trung huy ng các l c lư ng s m kh c ph c h u qu , trư c m t huy ng l c lư ng tìm ki m ngư i m t tích, c u ch a ngư i b thương; b o m giao thông, thông tin liên l c thông su t; làm t t công tác v sinh môi trư ng và phòng, ch ng d ch b nh; chăm lo h tr các gia ình b n n; ch ng s d ng ngân sách a phương và các ngu n tài chính h p pháp khác s m n nh i s ng và s n xu t c a nhân dân vùng b thiên tai. 2. Các B : Giao thông v n t i, Thông tin và Truy n thông, Công Thương, Y t , Qu c phòng, Công an, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành liên quan có bi n pháp giúp các a phương ch ng lũ và kh c ph c h u qu , gi m thi u thi t h i do mưa lũ gây ra.
  2. 3. Tình hình di n bi n mưa lũ, thiên tai còn ti p t c di n bi n ph c t p, khó lư ng, yêu c u Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, y ban qu c gia Tìm ki m C u n n và các B , ngành, a phương ph i theo dõi sát di n bi n bão, lũ, thiên tai có các bi n pháp ng phó và tìm ki m c u n n k p th i. Giao Ban Ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương ch trì, ph i h p v i y ban qu c gia Tìm ki m C u n n c oàn công tác i các a phương b thi t h i n ng do mưa lũ ch o, ph i h p trong công tác phòng, ch ng và kh c ph c h u qu ; xu t Th tư ng Chính ph bi n pháp h tr c n thi t nhân dân vùng b mưa lũ s m tr l i sinh ho t bình thư ng./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Th tư ng, các PTTgCP; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, các PCN; các V : KTTH, NC, KGVX, TH, P, C ng TT T, - Lưu: VT, KTN (4b)
Đồng bộ tài khoản