Công điện số 1294/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
3
download

Công điện số 1294/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1294/CĐ-TTg về việc tình hình mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng của bão số 4 do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1294/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1294/C -TTg Hà N i, ngày 9 tháng 8 năm 2008 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Qu c phòng, Công an, Giao thông v n t i, Xây d ng, Bưu chính-Vi n thông, Y t ; - y ban nhân dân các t nh, thành ph : Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Qu ng Ninh, L ng Sơn, Cao B ng, B c K n, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, i n Biên, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hà N i; - Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương; - y ban qu c gia Tìm ki m, C u n n; - T p oàn i n l c Vi t Nam; - Trung tâm Khí tư ng th y văn qu c gia; - ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Báo Nhân dân, Thông t n xã Vi t Nam Do nh hư ng c a bão s 4, trên lưu v c sông Thao ã có mưa v a, mưa to, có nơi mưa r t to. Lũ trên sông Thao và các sông, su i các t nh phía B c ang lên r t nhanh. Mưa l n ã gây lũ quét, s t l t làm thi t h i l n v ngư i và tài s n các t nh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Qu ng Ninh và m t s a phương khác. Thay m t Th tư ng Chính ph tôi g i l i thăm h i ân c n và chia bu n sâu s c n các gia ình b thi t h i. Tình hình mưa lũ ang di n bi n r t ph c t p, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, y ban qu c gia Tìm ki m, C u n n, y ban nhân dân các t nh phía B c và các B , ngành liên quan ch o tri n khai ngay các phương án i phó v i tình hình mưa lũ. 2. y ban nhân dân các t nh, thành ph : Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Qu ng Ninh, L ng Sơn, B c K n, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, i n Biên, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hà N i: - Theo dõi sát di n bi n mưa lũ, t p trung l c lư ng, phương ti n ch ng i phó và kh c ph c h u qu ; ch o các bi n pháp phòng ch ng lũ quét, s t l t, tri n khai các bi n pháp b o m an toàn h ch a, h ê, c u h ê khi c n thi t.
  2. - Các t nh Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Qu ng Ninh ch o các ngành, các c p nhanh chóng kh c ph c h u qu do mưa lũ gây ra, tìm ki m ngư i m t tích, c u ch a ngư i b thương và ng viên thăm h i nh ng gia ình có ngư i b n n; ng th i ti p t c tri n khai các bi n pháp phòng ch ng lũ, gi m thi u thi t h i do thiên tai gây ra. 3. Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, y ban qu c gia Tìm ki m, C u n n c oàn công tác ngay trong ngày 9/8/2008 i các t nh Lào Cai, Yên Bái, Phú Th và các a phương khác ph i h p v i y ban nhân dân các a phương b thi t h i n ng do mưa lũ ch o, tri n khai các bi n pháp phòng ch ng và kh c ph c h u qu . 4. B Tài nguyên và Môi trư ng ch o Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia ti p t c theo dõi, d báo k p th i di n bi n c a mưa lũ, thư ng xuyên thông báo cho các B , ngành, a phương và nhân dân bi t ch ng phòng, tránh có hi u qu . 5. B Qu c phòng, y ban qu c gia Tìm ki m, C u n n b trí l c lư ng, phương ti n s n sàng tham gia ng c u và x lý tình hu ng khNn c p do mưa lũ gây ra. 6. Th tư ng Chính ph giao B trư ng, Trư ng Ban Ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương ti p t c ch o các B , ngành, a phương tri n khai th c hi n các bi n pháp phòng ch ng và kh c ph c h u qu do lũ, lũ quét, s t l t gây ra và thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph . KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Như trên; - Th tư ng, các PTTg CP; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTTH, NC, KGVX, TH, P, TT T - Lưu: VT, KTN (4). Hoàng Trung H i
Đồng bộ tài khoản