Công điện số 1295/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
5
download

Công điện số 1295/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1295/CĐ-TTg về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1295/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1295/C -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 8 năm 2008 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - Các B : Qu c phòng, Công an, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Y t , Công Thương, Thông tin và Truy n thông, Lao ng, Thương binh và Xã h i; - Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương; - y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n; - y ban nhân dân các t nh, thành ph : Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Qu ng Ninh, L ng Sơn, Cao B ng, B c K n, Hà Giang, Lai Châu, i n Biên, Sơn La, Vĩnh Phúc, Hà N i, B c Ninh, B c Giang, H i Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam nh, Hà Nam; - Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia; - ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Báo Nhân dân, Thông t n xã Vi t Nam. Liên t c trong nh ng ngày qua, mưa lũ l n ã gây ng p l t trên di n r ng t i các t nh mi n núi phía B c, nh t là các t nh Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , gây thi t h i nghiêm tr ng v ngư i và tài s n c a nhân dân và Nhà nư c. Các c p y ng, chính quy n và nhân dân vùng b lũ l t, các B , ngành Trung ương và các l c lư ng vũ trang ã tích c c tham gia công tác ch ng lũ và kh c ph c h u qu . Hi n nay nhi u tuy n ư ng b hư h ng, giao thông b ách t c và m t s vùng còn b chia c t, khNn trương kh c ph c h u qu do mưa lũ gây ra, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Th và các a phương b thi t h i n ng có trách nhi m: - Ti p t c t p trung s c ngư i, s c c a s m kh c ph c h u qu do mưa lũ gây ra. Trư c m t ch o t ch c tìm ki m ngư i m t tích, c u ch a ngư i b thương và h tr các gia ình b thi t h i n ng; - B o m cung c p lương th c, nư c u ng, thu c ch a b nh và t ch c v n chuy n c u tr k p th i cho nhân dân vùng b chia c t, ng p sâu; - T ch c ăn chu áo và b trí s p x p phương ti n v n chuy n s hành khách hi n ang b m c k t trên các tuy n ư ng và các b n xe, nhà ga, ưu tiên s ngư i c n c p c u khNn c p và hành khách là ngư i nư c ngoài;
  2. Ch t ch y ban nhân dân các t nh ch o, th ng nh t các l c lư ng c u h , c u n n, s m kh c ph c h u qu mưa lũ. 2. B Giao thông v n t i ti p t c huy ng m i l c lư ng c n thi t b o m giao thông; trư c m t ph c v công tác c u tr và v n chuy n hành khách b m c k t do mưa lũ, yêu c u trong ngày 11/8 ph i thông tuy n qu c l 279 và trong ngày 12/8 ph i thông tuy n qu c l 70 (Lào Cai- Hà N i); B Giao thông v n t i, B Qu c phòng huy ng l c lư ng, phương ti n bay, k c bay d ch v v n chuy n ngư i b m, b thương và lương th c, nư c u ng, thu c men cho các nơi c n c u tr khNn c p. Vi c v n chuy n hành khách b ng ư ng hàng không th c hi n bình thư ng theo yêu c u, ưu tiên ngư i nư c ngoài; riêng i v i các trư ng h p c n c p c u khNn c p do i u ki n t i ch không m b o thì Chính ph lo chi phí v n chuy n theo xu t c a y ban nhân dân t nh Lào Cai. 3. B Qu c phòng, y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ti p t c ch o các l c lư ng và các quân binh ch ng trên a bàn b trí l c lư ng, phương ti n c n thi t th c hi n vi c kh c ph c h u qu , m b o Quân i là l c lư ng ch l c trong công tác này. B Công an b o m an ninh tr t t vùng b thiên tai, ph i h p v i B Giao thông v n t i t ch c phân lu ng giao thông, khNn trương v n chuy n s hành khách b m c k t do mưa lũ, b o m an toàn. 4. Các B : Công Thương, Thông tin và Truy n thông, Lao ng, Thương binh và Xã h i, Y t và các B , ngành liên quan theo ch c năng, nhi m v c a mình, có trách nhi m giúp các a phương s m kh c ph c h u qu mưa lũ; ng th i ch o các ơn v , cơ quan ch c năng tri n khai các bi n pháp c n thi t ch ng phòng, ch ng bão, lũ có hi u qu . 5. Theo d báo c a Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia, ti p theo các ngày 11, 12, 13/8, các t nh phía B c ti p t c có mưa v a n mưa to, lũ trên các sông ti p t c lên nhanh, yêu c u Ban Ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o các a phương tri n khai ngay các phương án phòng, ch ng lũ theo c p báo ng; t ch c tr c ban nghiêm túc 24/24 gi ch ng h ê, c u h ê và x lý các tình hu ng khNn c p v lũ l t. Ban Ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương ti p t c ch o các B , ngành và a phương th c hi n các bi n pháp c n thi t s m kh c ph c h u qu mưa lũ t i các t nh Lào Cai, Yên Bái, Phú Th ; thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph và xu t các bi n pháp c n thi t./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Như trên; - Th tư ng, các PTTg CP; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Các V : KTTH, NC, TH, P, TT T;
  3. - Lưu: VT, KTN (4), Hu . Hoàng Trung H i
Đồng bộ tài khoản