Công điện số 1305/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Công điện số 1305/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1305/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A(H5N1) ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1305/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1305/C -TTG Hà N i, ngày 22 tháng 08 năm 2006 I N KH N Th Tư ng Chính ph i n: Ch T ch y Ban Nhân Dân Các T nh, Thành Ph Tr c Thu c Trung Ương. Hi n nay, m t s nư c láng gi ng, nh t là biên gi i phía Tây Nam ã tái bùng phát d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i và ang di n bi n r t ph c t p, có nguy cơ lan truy n và gây tái bùng phát d ch r t cao nư c ta. Trư c tình hình c p bách trên, Th tư ng Chính ph yêu c u Ch t ch y ban nhân dân các t nh ph i t p trung v i n l c cao nh t th c hi n m t s nhi m v c p bách sau: 1. T p trung lãnh o, ch o, huy ng các l c lư ng: thú y, y t , h i quan, b i biên phòng, giao thông v n t i ph i h p ch t ch v i Ban Ch o ch ng buôn l u và gian l n thương m i trên a bàn và chính quy n các c p tăng cư ng ki m tra, ki m soát nghiêm ng t các c a khNu, d c biên gi i, th c hi n nghiêm ch trương d ng nh p khNu gia c m, s n phNm gia c m t các nư c ang có ch; phát hi n, ngăn ch n k p th i và x lý nghiêm i v i trư ng h p nh p l u gia c m, s n phNm gia c m. 2. Ch o cơ quan chuyên môn v thú y, y t , Ban ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m, Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i và chính quy n các c p th c hi n ng b các bi n pháp phòng ch ng d ch theo n i dung Ch th s 29/2006/CT-TTg ngày 8 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i, kiên quy t không x y ra tái bùng phát d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i trên a bàn./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản