Công điện số 1534/TTg-NN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Công điện số 1534/TTg-NN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1534/TTg-NN về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1534/TTg-NN

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1534/TTg-NN Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2007 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Báo Nhân dân; - Thông t n xã Vi t Nam; - ài Ti ng nói Vi t Nam; - ài Truy n hình Vi t Nam; D ch b nh tai xanh l n do ch ng vi rút có c l c cao gây ra ã x y ra t nhi u tháng nay và ang di n bi n r t ph c t p. Hi n nay, d ch ã tái bùng phát m t s a phương và ang có nguy cơ lây lan ra di n r ng. Nguyên nhân là do lãnh o m t s a phương, ngư i chăn nuôi chưa nh n th c y tính ch t nguy hi m c a d ch b nh; ch quan trong phòng, ch ng d ch; không phát hi n và ngăn ch n k p th i khi có d ch x y ra. kh ng ch , ngăn ch n và d p t t các d ch, kiên quy t không d ch ti p t c lây lan ra di n r ng, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các cơ quan thông tin i chúng tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n n t n ngư i dân m i ngư i hi u bi t v s nguy hi m c a b nh d ch này t ó ch ng phòng, ch ng d ch và không gây tâm lý hoang mang lo l ng trong nhân dân. b) Ch o các c p, cơ quan chuyên môn, v n ng nhân dân, ngư i chăn nuôi th c hi n nghiêm các bi n pháp phòng, ch ng d ch theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Quy nh rõ trách nhi m c a các t ch c, cá nhân, ngư i ng u các c p chính quy n và thôn, xóm, áp, b n trong phòng, ch ng d ch và n u d ch x y ra trên a bàn. c) i v i các a phương có d ch ph i công b công khai d ch b nh theo quy nh c a pháp lu t v thú y, áp d ng ng b các bi n pháp và huy ng l c lư ng phòng ch ng d ch; ki m soát ch t ch khu v c có d ch, nghiêm c m v n chuy n gia súc, s n phNm gia súc ra ngoài d ch; v sinh tiêu c kh trùng khu v c có d ch; x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m v công tác phòng ch ng d ch theo quy nh c a pháp lu t v thú y. d) Ch ng s d ng kinh phí t ngân sách a phương phòng ch ng d ch và h tr k p th i ngư i chăn nuôi có l n b b nh ph i tiêu h y theo Quy t nh s 1037/Q -TTg ngày 15 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr kinh phí phòng, ch ng d ch tai xanh l n. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) Ch o các nhà khoa h c, các ơn v nghiên c u h p tác và ph i hơp v i các nư c, các chuyên gia và các t ch c qu c t s m có k t lu n v nguyên nhân d ch b nh, vi c s d ng v c xin và các bi n pháp phòng, ch ng b nh d ch có hi u qu ; xây d ng k ho ch và chi n lư c lâu dài phòng, ch ng d ch b nh này. b) Hư ng d n và tăng cư ng ki m tra công tác phòng, ch ng d ch các a phương, c bi t là các a phương v a b nh hư ng n ng n c a cơn bão s 5 và lũ l t gây ra. 3. B Thông tin và Truy n thông ch o các cơ quan thông tin i chúng, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tuyên truy n, ph bi n v công tác phòng ch ng d ch; ưa tin k p th i v di n bi n và nguy cơ b nh d ch; bi u dương k p th i các a phương, t ch c, cá nhân th c hi n t t và phê phán nh ng nơi ch quan, lơ là trong công tác phòng, ch ng d ch./.
  2. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Như trên; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B : Y t , Tài chính, Công thưong, Công an, Thông tin và Truy n thông, Giao thông v n t i, Khoa h c và Công ngh ; Hoàng Trung H i - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP; BTCN, các PCN, các V , C c, Website CP; - Lưu VT, NN (4).
Đồng bộ tài khoản