Công điện số 1638/CĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Công điện số 1638/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1638/CĐ-TTg về việc phòng chống và dập tắt dịch bệnh tiêu chảy cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1638/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 1638/C -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2007 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH - B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c i n: Chính ph ; - Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Hi n nay trên a bàn m t s t nh phía B c như: Hà N i, Hà Tây, H i Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, B c Ninh, Phú Th ..Do nh hư ng c a lũ l t t o i u ki n cho m m b nh tiêu ch y c p nguy hi m xu t hi n và lan r ng, trong ó ã phát hi n m t s trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t . Ph n l n các trư ng h p m c b nh là do ăn u ng m t v sinh, c bi t là m m tôm s ng, h i s n tươi s ng, rau s ng... ây là lo i b nh nguy hi m, d lây lan r ng thành d ch, nh hư ng tr c ti p n s c kho , tính m ng c a ngư i dân và s phát tri n kinh t - xã h i. ch ng phòng tránh và d p t t d ch b nh trong th i gian ng n nh t, Th tư ng Chính ph yêu c u y ban nhân dân các c p, các B , ngành ch c năng t p trung ch o quy t li t các nhi m v c p bách sau: 1. Huy ng c h th ng chính tr và các phương ti n thông tin i chúng làm t t công tác thông tin tuyên truy n, v n ng nhân dân ch ng, t giác th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh tiêu ch y c p, trư c h t là gi v sinh ăn u ng, sinh ho t. Không ăn th c ăn tươi s ng, u ng nư c chưa un sôi, c bi t là không ăn các lo i m m, th c phNm s ng (ti t canh, g i h i s n, rau s ng...) 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr c ti p ch o và giám sát y ban nhân dân tuy n huy n, xã tri n khai các ho t ng phòng, ch ng d ch: a) Tăng cư ng công tác ki m tra, t ch c giám sát, phát hi n s m khoanh vùng các d ch tiêu ch y c p, t p trung l c lư ng x lý tri t ngay t u, tuy t i không lây lan. c bi t chú tr ng vi c kh khuNn, kh trùng nư c sinh ho t; b o m v sinh môi trư ng và an toàn cho ngu n cung c p nư c sinh ho t; b) Tăng cư ng ki m tra vi c b o m an toàn v sinh th c phNm t i các ch , hàng quán ăn u ng, b p ăn t p th ; d ng ngay vi c mua bán, s d ng m m tôm hi n là ngu n lây truy n b nh. X lý nghiêm kh c các cơ s và cá nhân vi ph m v an toàn v sinh th c phNm và v sinh môi trư ng;
  2. c) Ch o các b nh vi n, cơ s i u tr chuNn b thu c, d ch truy n i u tr tích c c và hi u qu ngay t i ch có b nh nhân; th c hi n nghiêm túc vi c phòng lây nhi m trong b nh vi n, h n ch chuy n tuy n i u tr ; d) Ch t ch y ban nhân dân các c p ch u trách nhi m n u d ch b nh lan r ng trong a bàn ph trách. 3. B Y t ch o h th ng y t theo dõi ch t ch tình hình d ch, tham mưu k p th i cho c p u , chính quy n t ch c th c hi n và ôn c ki m tra nh m b o m bao vây d p các d ch tiêu ch y c p trong th i gian s m nh t. nh kỳ hàng ngày t ng h p di n bi n tình hình, báo cáo Th tư ng Chính ph . 4. ngh y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c chính tr - xã h i, các cơ quan báo chí truy n thông ch ng ph i h p v i chính quy n a phương và tích c c tham gia công tác v n ng, tuyên truy n phòng, ch ng b nh tiêu ch y c p./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : KTTH, TH, KG, VX, NC, QHQT, P; - Lưu: Văn thư, VX (3b) 30
Đồng bộ tài khoản