Công điện số 169/CĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Công điện số 169/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 169/CĐ-TTg về việc giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông và nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại, bảo đảm cho nhân dân đón Tết Mậu Tý năm 2008 an toàn, vui tươi, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 169/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 169/C -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 01 năm 2008 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - B trư ng B Công an; - B trư ng B Giao thông v n t i; - Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - B Thông tin và Truy n thông; - Thông t n xã Vi t Nam; - ài Truy n hình Vi t Nam; - ài Ti ng nói Vi t Nam; - Báo Nhân dân. T t Nguyên án inh H i năm 2007 tai n n giao thông tăng t bi n so v i nhi u năm trư c ó và tình tr ng t pháo n ã x y ra nhi u a phương trong c nư c, nh t là các thành ph l n, gây thi t h i nghiêm tr ng v tính m ng và tài s n c a nhân dân. M t trong nh ng nguyên nhân ch y u c a tình tr ng trên là do chính quy n các c p ch o chưa úng m c, thi u t p trung, kiên quy t và vi c ki m tra, x lý c a các ngành ch c năng chưa nghiêm, chưa thư ng xuyên, liên t c. ti p t c th c hi n nghiêm ch nh Ngh quy t 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch tai n n giao thông, Ch th s 406/CT-TTg ngày 8 tháng 8 năm 1994 và Công i n s 58/C -TTg ngày 14 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v nghiêm c m v n chuy n, buôn bán, tàng tr và s d ng trái phép pháo các lo i, b o m cho nhân dân ón T t M u Tý năm 2008 an toàn, vui tươi, ti t ki m, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. B trư ng B Công an, B trư ng B Giao thông v n t i - Ch t ch y ban An toàn giao thông Qu c gia, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tăng cư ng ch o các ngành ch c năng th c hi n kiên quy t và ng b các gi i pháp mà Th tư ng Chính ph ã k t lu n t i H i ngh An toàn giao thông toàn qu c ngày 24 tháng 01 năm 2008, c bi t ph i thư ng xuyên tu n tra, ki m tra, x ph t nghiêm các trư ng h p vi ph m pháp lu t v an toàn giao thông, kiên quy t không tình tr ng tai n n giao thông gia tăng trong d p T t Nguyên án. 2. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các cơ quan ch c năng và chính quy n các c p tăng cư ng ki m tra, ki m soát, k p th i phát hi n, x lý nghiêm kh c nh ng trư ng h p buôn bán, v n chuy n, tàng tr và s d ng trái phép pháp các lo i, kiên quy t không tái di n tình tr ng t pháo n như trong nh ng ngày T t Nguyên án năm 2007.
  2. 3. B trư ng B Công an, B trư ng B Giao thông v n t i ch u trách nhi m ki m tra, ôn c các B , ngành, a phương th c hi n Công i n này và báo cáo Th tư ng Chính ph trư c ngày 11 tháng 2 năm 2008./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - VPCP: BTCN, PCN Ki u ình Th , các V , C c, ơn v tr c thu c, Website CP; - Lưu: VT, NC (3), NVP Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản