Công điện số 2021/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

Công điện số 2021/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 2021/CĐ-TTg về vụ tai nạn nghiêm trọng sạt lở tại mỏ đá Rú Mốc, xã Thạch Lĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, làm chết và bị thương nhiều người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 2021/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 2021/C -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2007 CÔNG I N KH N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh; - B trư ng các B : Công Thương, Xây d ng, Y t , Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, Lao ng, Thương binh và Xã h i, Công an. V v tai n n nghiêm tr ng s t l t i m á Rú M c, xã Th ch Lĩnh, huy n Th ch Hà, t nh Hà Tĩnh, làm ch t và b thương nhi u ngư i, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh tr c ti p ch o, khNn trương c u ch a ngư i b thương, thăm h i, chia bu n và ph i h p cùng gia ình nh ng ngư i t n n t ch c mai táng chu áo. Trong quá trình x lý, kh c ph c s c , h t s c lưu ý không s c x y ra ti p theo; ph i h p v i các cơ quan liên quan xác nh rõ nguyên nhân s c , báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B : Công Thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Lao ng, Thương binh và Xã h i d th o Ch th c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác qu n lý i v i vi c khai thác các m á, trong ó có công tác m b o an toàn cho ngư i và thi t b , trình Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2008./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - TT Ban Bí thư Trung ương ng ( báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - TTXVN, ài TNVN, ài THVN; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, Nguy n T n Dũng Website CP, V TH, NC, P; - Lưu: VT, V CN (3b)
Đồng bộ tài khoản