Công điện số 226/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
6
download

Công điện số 226/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 226/CĐ-TTg về việc tình hình khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới đang tác động rất tiêu cực vào nền kinh tế nước ta do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 226/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 226/C -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 02 năm 2009 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: ng chí Bí thư và Ch tich y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Tình hình kh ng ho ng tài chính-kinh t th gi i ang tác ng r t tiêu c c vào n n kinh t nư c ta. Theo nhi u d báo, năm 2009 tình hình kinh t nư c ta s khó khăn hơn năm 2008. B Chính tr , Ban Ch p hành Trung ương ng, Qu c h i, Chính ph và các a phương ã ra nhi u ch trương, nhi m v , gi i pháp ng b vư t qua khó khăn, thách th c, gi n nh và duy trì s phát tri n trên t t c các lĩnh v c, mà tr ng tâm là ngăn ch n suy gi m s n xu t kinh doanh, duy trì tăng trư ng kinh t m c h p lý và b o m an sinh xã h i. Ch trương, nhi m v , gi i pháp và cơ ch chính sách ã ư c ban hành khá y và k p th i. Tuy nhiên, ch trương, chính sách tr thành hi n th c, thì vi c t ch c th c hi n là khâu quy t nh. Th tư ng Chính ph trân tr ng yêu c u ng chí Bí thư, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v i tr ng trách c a mình trư c ng, Nhà nư c và nhân dân, tăng cư ng lãnh o, ch o, ki m tra, ôn c vi c tri n khai t ch c th c hi n ng b các ch trương, nhi m v , gi i pháp và cơ ch chính sách ã ban hành trên a bàn t nh, thành ph , nh t là các gi i pháp phát tri n s n xu t, kinh doanh, ngăn ch n suy gi m kinh t và b o m an sinh xã h i (như h tr lãi su t, mi n gi m thu , u tư t ngân sách, b o lãnh cho doanh nghi p vay v n, h tr ngư i nghèo...); ng th i, ki n ngh k p th i nh ng vư ng m c, khó khăn Chính ph khNn trương i u ch nh b sung chính sách, gi i pháp cho phù h p nh m ph n u b o m th c hi n sáng t o và có hi u qu cao các nhi m v , gi i pháp mà ng, Nhà nư c ã ra, h n ch t i a và x lý nghiêm các bi u hi n tiêu c c, gi v ng n nh và phát tri n h p lý, b n v ng t nư c. Th c ti n l ch s nư c ta, tình hình dù thách th c khó khăn n m y, khi ng và Nhà nư c có ch trương úng n, nhân dân nh t trí ng lòng, c h th ng chính tr vào cu c, t p trung s c lãnh o, ch o, t ch c th c hi n quy t li t và thư ng xuyên ki m tra, ôn c v i trách nhi m cao nh t trư c t nư c, trư c nhân dân thì ch c ch n chúng ta s thành công. TH TƯ NG
  2. Nơi nh n: - Như trên; - Ban Bí thư Trung ương ng; - y ban Thư ng v Qu c h i; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; Nguy n T n Dũng - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Báo Nhân dân, ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, TTXVN; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, các V , ơn v tr c thu c, TT T, - Lưu VT, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản