Công điện số 23/CĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Công điện số 23/CĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 23/CĐ-BGTVT về việc phòng chống dịch cúm A H1N1 do Bộ Giao thông vận tải điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 23/CĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 23/C -BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2009 V/v: Phòng ch ng d ch cúm A H1N1 B GIAO THÔNG V N T I i n: - C c Hàng không Vi t Nam; - C c ư ng b Vi t Nam; - C c ư ng s t Vi t Nam; - Các S Giao thông v n t i. Theo báo cáo c a các cơ quan ch c năng, tình hình hình d ch b nh trên gia súc, gia c m cơ b n ã ư c kh ng ch trong ph m vi c nư c, nhưng v n có nguy cơ quay tr l i gây t n h i n s c kho con ngư i và thi t h i cho ho t ng chăn nuôi. D ch cúm H1N1 các nư c B c M có kh năng lây lan tr c ti p t ngư i sang ngư i và ã ư c T ch c Y t Th gi i t m c giám sát r t cao 4/6. (M c 5/6 là m c ph i áp d ng bi n pháp c m i l i) th c hi n vi c phòng ch ng d ch có hi u qu , B Giao thông v n t i yêu c u các C c qu n lý ho t ng v n t i chuyên ngành, các S Giao thông v n t i trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình th c hi n t t các công vi c sau ây: 1/ Ti p t c th c hi n K ho ch phòng ch ng d ch c a Ban ch o ngành Giao thông v n t i ã ư c ban hành kèm theo công văn s 7186/BGTVT-VT ngày 15 tháng 11 năm 2005 và các Công i n ch o có liên quan c a B Giao thông v n t i; 2/ Ph i h p ch t ch v i các cơ quan ch c năng phòng ch ng d ch c a ngành Y t , Công an, Thú y, Qu n lý th trư ng ki m tra, giám sát t i các u m i giao thông, trên các tuy n giao thông; 3/ X lý nghiêm theo các quy nh c a pháp lu t i v i các ơn v , cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v v n chuy n; 4/ Tuyên truy n r ng rãi t i các ơn v , t ch c, cá nhân các quy nh v v n chuy n th c hi n phòng ch ng d ch./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( bi t); - Các B : NN và PTNT, Công an, Y t , Công thương ( ph i
  2. h p); - Lưu VT, VT i (2D) Lê M nh Hùng
Đồng bộ tài khoản