Công điện số 276/CĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Công điện số 276/CĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 276/CĐ-BGDĐT về việc rút kinh nghiệm hai đợt thi đại học vừa qua, để tổ chức tốt, nghiêm túc đợt thi cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 276/CĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ----- c l p - T do -H nh phúc ------- S : 276/C -BGD T Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2008 I N KH N B GIÁO D C VÀ ÀO T O i n: Ch t ch H i ng tuy n sinh các trư ng cao ng có t ch c thi Hai t thi i h c - kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng h chính quy năm 2008 ã ư c t ch c trong các ngày 4 - 5/7 và 9 -10/7/2008, di n ra trong tr t t , an toàn và úng quy ch , ư c toàn xã h i hoan nghênh, ng tình ng h ; c bi t là ư c ánh giá cao v công tác t ch c thi r t ch t ch , tính nghiêm túc, tính k lu t, s k cương và s công b ng. t III kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng h chính qui năm 2008 có 130 trư ng cao ng t ch c thi, ư c t ch c trong các ngày 15 và 16/7/2008 v i trên 615.000 h sơ ăng ký d thi. ây là t thi có nhi u trư ng cao ng t ch c thi, phân b r ng kh p trên t t c các a phương, khu v c và vùng mi n trong ph m vi c nư c. Cũng là t thi ng th i có t t c các kh i thi, nhi u môn thi, trong ó có nhi u môn thi t lu n, do v y m c khó khăn, ph c t p trong t ch c thi, nh t là khâu coi thi s tăng lên. Rút kinh nghi m hai t thi i h c v a qua, t ch c t t, nghiêm túc t thi cao ng, B Giáo d c và ào t o yêu c u: 1. thi tuy n sinh i h c, cao ng khi chưa s d ng và ang trong gi thi thu c danh m c tài li u Nhà nư c “T i m t”, vì v y, H i ng tuy n sinh các trư ng cao ng c n quan tâm c bi t, tuy t i không ư c nh m l n và sai sót trong t t c các khâu: giao nh n, qu n lý, phân ph i và s d ng thi. Các trư ng t ch c thi nh n thi t i các cơ s in sao thi, c n ki m tra k xem tên môn thi, kh i thi trên túi ng thi có trùng v i tên môn thi, kh i thi c a bu i thi hay không, n u có d u hi u b t thư ng ph i báo cáo ngay v i Ch t ch H i ng tuy n sinh x lý m b o an toàn, bí m t tuy t i c a thi. 2. H i ng tuy n sinh các trư ng cao ng c n rà soát l i toàn b công tác chuNn b cho vi c t ch c thi v : i m thi, phòng thi, cơ s v t ch t, thi t b , nhân l c và các phương án x lý khi có tình hu ng b t thư ng x y ra, như: mưa, bão, l t l i, ho ho n, m t i n, m t nư c, … 3. Ph i h p ch t ch v i U ban nhân dân các T nh, thành ph , các c p chính quy n a phương, các oàn th , hi p h i, thanh niên sinh viên tình nguy n m b o tr t
  2. t , an toàn tuy t i các i m thi; phân lu ng giao thông h p lý tránh ùn t c giao thông; m b o an toàn v sinh th c phNm và thông tin liên l c thông su t, i n nư c y , n nh. 4. T ch c t p hu n và ph bi n k t t c cán b tham gia công tác tuy n sinh quán tri t công i n s 973/C -TTg ngày 25/6/2008 c a Th tư ng Chính ph và i n khNn s 241/C -BGD T ngày 02/7/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. c bi t lưu ý: - Cán b tham gia công tác tuy n sinh c a trư ng (cán b coi thi, giám sát, tr t t viên, công an, b o v , y t ,...) tuy t i không ư c mang theo i n tho i di ng trong khu v c thi (tr i m trư ng và phó i m trư ng các i m thi). T t c các trư ng h p vi ph m u ph i x lý k p th i, kiên quy t và d t i m; - Trong bu i làm th t c d thi, ngày 14/7/2007 cán b coi thi ph i ph bi n k , y quy ch thi cho thí sinh; - Khi g i thí sinh vào phòng thi trong t ng bu i thi, cán b coi thi ph i ki m tra k , không thí sinh mang b t kỳ tài li u, v t d ng trái phép vào phòng thi, c bi t là i n tho i di ng. i chi u s nh v i th d thi và ch ng minh thư nhân dân,… phát hi n ngay và x lý k p th i các trư ng h p nghi v n thi h , thi kèm. - Cán b coi thi ch ư c ký vào gi y thi và gi y nháp c a thí sinh sau khi thí sinh ã ghi y h tên, s báo danh và các m c c n thi t khác trên t gi y thi và gi y nháp. - Cán b coi thi tuy t i không ư c nh m l n, th t l c, m t mát bài thi c a thí sinh. T t c các trư ng h p làm m t mát, th t l c bài thi c a thí sinh u ph i x lý nghiêm túc, theo úng quy nh c a quy ch . 5. Các trư ng cao ng t ch c thi t III c n nghiêm túc th c hi n ch báo cáo nhanh t ng bu i thi (k c bu i làm th t c d thi cho thí sinh) theo úng tinh th n công văn s 5368/BGD T- GD H ngày 18/6/2008 c a B Giáo d c và ào t o. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG THƯ NG TR C - Như trên; - B trư ng Nguy n Thi n Nhân ( b/c); TRƯ NG BAN CH O TS H, C 2008 - Ban Tuyên giáo TW ( b/c) - VPCP ( b/c); - Ban Ch o TS H, C 2008; - Lưu: VT, GD H. Bành Ti n Long
Đồng bộ tài khoản