Công điện số 4430/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Công điện số 4430/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 4430/CĐ-BYT về việc chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 4430/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 4430/C -BYT Hà N i, 11h00 ngày 11 tháng 7 năm 2009 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh/thành ph ven bi n t Qu ng Ninh n Kiên Giang, các t nh c Nông, c L c, Lâm ng, ng Nai, Bình Phư c và các ơn v tr c thu c B Y t . Ti p theo Công i n s 09/C -TW ngày 09/10/2009 và Công i n s 14/C -TW h i 8h30 ngày 11/7/2009 c a Văn phòng thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n v vi c tri n khai k ho ch phòng mưa bão do nh hư ng áp th p nhi t i. Theo b n tin c a Trung tâm d báo khí tư ng thu văn Trung ương, sáng nay 11/7 do nh hư ng c a áp th p nhi t i, vùng bi n phía B c Bi n ông có gió m nh c p 6, c p 7 sau tăng lên c p 8, gi t c p 9, c p 10. Bi n ng r t m nh. Ngoài ra do nh hư ng c a k t h p v i gió mùa tây nam ho t ng m nh, khu v c gi a và Nam Bi n ông, vùng bi n t Bình Thu n n Cà Mau có gió m nh c p 6, c p 7, gi t c p 8, c p 9 bi n ng m nh. các t nh Tây Nguyên và Nam B có mưa, mưa v a, mưa to n r t to và rông. ch ng i phó v i nh ng di n bi n ph c t p c a th i ti t, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t tri n khai nh ng công vi c sau: 1.S Y t các t nh/thành ph ch ng tri n khai ngay các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, cán b y t cũng như trang thi t b y t t i các vùng có nguy cơ x y ra mưa bão. i v i các t nh khu v c Tây nguyên theo dõi ch t ch v di n bi n c a mưa lũ lên k ho ch ch ng sơ tán cơ s y t nh ng vùng trũng, th p và vùng có nguy cơ lũ quét, s t l t. 2.Các cơ s y t t ch c tr c ban, tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do mưa, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3.Nh ng ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do mưa, bão gây ra.
  2. 4.S Y t và các ơn v báo cáo s lư ng cơ s thu c, hoá ch t d tr t i a phương, ơn v và có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác i phó v i mưa lũ v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 15 gi ngày 11/7/2009 qua s fax 04.62732207 ho c i n tho i s 0948.125599./. TL. B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản