Công điện số 4734/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
2
download

Công điện số 4734/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 4734/CĐ-BYT về việc chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 4734/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 4734/C -BYT Hà N i, 8h30 ngày 20 tháng 7 năm 2009 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh/thành ph Hà N i, H i Phòng, Qu ng Ninh, L ng Sơn, Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, B c Giang, B c Ninh, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Phú Th , Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, i n Biên, Sơn La, Hòa Bình và các ơn v tr c thu c B Y t . Th c hi n Công i n s 21/C -TW h i 13h00 ngày 19/7/2009 c a Văn phòng thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n v vi c tri n khai phòng mưa lũ. Theo b n tin c a Trung tâm d báo khí tư ng thu văn Trung ương, do nh hư ng c a hoàn lưu bão s 5 B c B có mưa to, riêng vùng núi B c B có mưa r t to. ch ng i phó v i nh ng di n bi n ph c t p c a th i ti t, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t tri n khai nh ng công vi c sau: 1. S Y t các t nh/thành ph ch ng tri n khai ngay các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, cán b y t cũng như trang thi t b y t t i các vùng có nguy cơ x y ra mưa lũ nh ng vùng có nguy cơ s t l t và lũ quét. Rà soát tình hình và th ng kê s m nh ng s lư ng thi t h i v ngư i, cơ s v t ch t do mưa lũ gây ra. 2. Các cơ s y t t ch c tr c ban, tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do mưa lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3. Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do mưa lũ gây ra. 4. S Y t và các ơn v tăng cư ng b sung s lư ng d tr thu c, hoá ch t, trang thi t b t i a phương; có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác i phó v i m- ưa lũ, xu t và ki n ngh khNn c p v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t qua s fax 04.62732207 ho c i n tho i s 0948.125599./.
  2. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản