Công điện số 511/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Công điện số 511/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 511/CĐ-TTg về việc khẩn trương dập tắt dịch bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, không để dịch lan rộng do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 511/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 511/C -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 4 năm 2008 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; - Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Hi n nay, trên a bàn m t s t nh phía B c như Hà N i, Hà Tây, H i Phòng, B c Giang, B c Ninh, Nam nh, Phú Th , Thanh Hóa... ã xu t hi n tr l i b nh tiêu ch y c p nguy hi m, trong ó có nguyên nhân do phNy khuNn t . Theo báo cáo c a B Y t ph n l n các trư ng h p m c b nh ch y u là do s d ng th c ăn ư ng ph không m b o v sinh như rau s ng, th t chó, m m tôm, lòng l n, ti t canh, h i s n. Nhi u m u b nh phNm t rau s ng, th t chó, th c ăn chín trên ư ng ph ã xét nghi m có phNy khuNn t . ây là t d ch th 3 x y ra các t nh phía B c. Nguy cơ d ch lây lan r ng ra các t nh khác trong c nư c là r t l n. khNn trương d p t t d ch b nh, không d ch lan r ng, Th tư ng Chính ph yêu c u Ch t ch y ban nhân dân các c p, các B , ngành ch c năng t p trung ch o khNn trương th c hi n các nhi m v c p bách sau: 1. Huy ng c h th ng chính tr và các phương ti n thông tin i chúng tuyên truy n, v n ng nhân dân ch ng, t giác th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch theo hư ng d n c a cơ quan chuyên môn, c bi t là gi v sinh cá nhân, v sinh ăn u ng; ăn chín, u ng sôi, s d ng th c phNm an toàn. 2. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr c ti p ch o công tác ki m tra, giám sát an toàn v sinh th c phNm, th c ăn ư ng ph ; ch o vi c buôn bán th c phNm m b o v sinh; th c hi n nghiêm vi c kh trùng, kh khuNn nư c sinh ho t b o m v sinh môi trư ng. X lý nghiêm kh c các cơ s và cá nhân vi ph m quy nh v an toàn v sinh th c phNm, v sinh môi trư ng. Nghiêm c m vi c s d ng phân tươi, ngu n nư c ô nhi m tư i, bón rau tránh làm lây lan m m b nh ra môi trư ng.
  2. 3. B trư ng B Y t ch o h th ng y t d phòng th c hi n t t vi c phòng, ch ng d ch, phát hi n s m và x lý k p th i nh ng nơi x y ra d ch; ch o các b nh vi n, cơ s i u tr chuNn b thu c, d ch truy n i u tr tích c c và hi u qu cho các b nh nhân. 4. B Y t ch trì cùng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công Thương và các B , ngành c các oàn i ki m tra công tác an toàn v sinh th c phNm, v sinh môi trư ng t i các a phương, ch o các a phương t p trung x lý tri t các d ch, không lây lan t i ch và lan r ng sang các a phương khác. 5. B Thông tin và Truy n thông ch o các cơ quan báo chí, truy n thông Ny m nh công tác tuyên truy n phòng, ch ng d ch. ngh y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c chính tr , xã h i, t ch c chính tr -xã h i ch ng ph i h p v i chính quy n a phương tích c c tham gia công tác phòng, ch ng d ch. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - ài Ti ng nói Vi t Nam; - ài Truy n hình Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , KTTH, TH, KG, VX, NC, QHQT, P; - Lưu: Văn thư, VX.
Đồng bộ tài khoản