Công điện số 62/CĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Công điện số 62/CĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 62/CĐ-BGTVT về việc cấm vận chuyển gia súc, gia cầm trên các phương tiện vận chuyển khách công cộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 62/CĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 62/2006/C -BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 08 năm 2006 CÔNG I N V VI C C M V N CHUY N GIA SÚC, GIA C M TRÊN CÁC PHƯƠNG TI N V N CHUY N KHÁCH CÔNG C NG G i: - Các C c qu n lý v n t i chuyên ngành; - Các S GTVT, S GTCC, Sau m t th i gian dài nư c ta không x y ra d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i, nhưng hi n nay có nguy cơ tái phát d ch cao do d ch ang di n bi n r t ph c t p m t s nư c trong khu v c. phòng, ch ng có hi u qu d ch b nh, th c hi n nghiêm ch nh Ch th s 29/2006/CT-TTg ngày 08/8/2006 c a Th tư ng Chính ph , B GTVT yêu c u các C c qu n lý v n t i chuyên ngành, các S GTVT, S GTCC trong ph m vi c a mình khNn trương ph bi n n các t ch c, cá nhân qu n lý, i u hành ho c tr c ti p i u khi n phương ti n v n t i... th c hi n m t s n i dung sau: 1. Tuy t i c m v n chuy n gia súc, gia c m, s n phNm gia súc, gia c m trên các phương ti n v n chuy n khách công c ng; 2. Nghiêm c m v n chuy n gia c m, s n phNm gia c m tươi s ng nh p l u; c m v n chuy n gia súc gia c m ho c s n phNm gia c m chưa qua ki m d ch gi a các a phương trong c nư c; 3. Ph i h p ch t ch v i các cơ quan ki m d ch, thú y trong quá trình v n chuy n và giám sát vi c phòng ch ng d ch b nh; 4. X lý nghiêm kh c t ch c, cá nhân vi ph m Ch th s 29/2006/CT-TTg ngày 08/8/2006 c a Th tư ng Chính ph và Công i n này nh m góp ph n phòng, ch ng có hi u qu d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m Th Minh
Đồng bộ tài khoản