Công điện số 6505/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
5
download

Công điện số 6505/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 6505/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của cơn bão mạnh đang hoạt động ở vùng biển Đông cách đảo Lu- Dong (Phi-Lip-Pin) khoảng 580km về phía đông do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 6505/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ------- S : 6505/C -BYT Hà N i, 11h00 ngày 22 tháng 9 năm 2008 CÔNG I N KH N B YT I N: S Y t các t nh thành ph t Qu ng Ninh n Qu ng Ngãi và các ơn v tr c thu c B Yt . Th c hi n Công i n s 43 C /PCLBTW h i 10h ngày 21/9/2008 c a Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n v vi c hi n nay m t cơn bão m nh ang ho t ng vùng bi n ông cách o Lu- Dong (Phi- Lip-Pin) kho ng 580km v phía ông. Theo Trung tâm Khí tư ng th y văn qu c gia s c gió m nh nh tvùng tâm bão m nh c p 10, c p 11 gi t trên c p 11 và còn ti p t c m nh thêm. Bão HUGUPIT di chuy n ch y u theo hư ng Tây Tây B c, sau ó chuy n theo hư ng gi a Tây và Tây B c, m i gi i ư c kho ng 15 n 20km. Do nh hư ng c a bão, t êm này 22/9/2008 t i vùng bi n phí ông B c khu v c B c Bi n ông có gió m nh d n lên c p 8, c p 9, sau tăng d n lên c p 10, c p 11 vùng g n tâm bão i qua c p 12, c p 13 gi t trên c p 13 bi n ng d d i. k p th i i phó v i nh ng di n bi n x u c a cơn bão. B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1. S n sàng chuNn b các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn cho b nh nhân và cán b y t ; tăng cư ng thu c, hoá ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b chia c t, ng p l t do mưa bão. 2. Các cơ s i u tr ti p t c t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do bão, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3. Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và các phân i y t cơ ng s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra. 4. Các S Y t và các ơn v có báo cáo nhanh v k t q a tri n khai công tác chuNn b phòng ch ng bão, l t v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16 gi ngày 22/9/2008 qua s fax 04.2732207 ho c i n tho i s 0948.125599.
  2. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG B Hán
Đồng bộ tài khoản