Công điện số 67/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Công điện số 67/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 67/CĐ-BYT về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Tiêu chảy cấp nguy hiểm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 67/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 67/C -BYT Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2008 CÔNG I N KH N i n: Ch t ch y ban nhân dân t nh/thành ph tr c thu c trung ương Trư c tình hình d ch tiêu ch y c p nguy hi m có nguy cơ bùng phát tr l i trong d p t t M u Tý 2008, ti p t c th c hi n Công i n s 1638/C -TTg, ngày 02/11/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai các bi n pháp khNn c p phòng, ch ng d ch Tiêu ch y c p nguy hi m, B Y t , Ban ch o phòng ch ng d ch tiêu ch y c p, yêu c u Ch t ch y ban nhân dân t nh/ thành ph ch o Giám c S Y t và các Ban, Ngành liên quan khNn c p th c hi n m t s n i dung sau: Ki m tra vi c m b o an toàn v sinh th c phNm, cung c p nư c sinh ho t, th c ăn ư ng ph , các cơ s s n xu t, pha ch , kinh doanh th c phNm tươi s ng, c bi t m m tôm s ng, rau s ng. X lý nghiêm kh c các cơ s vi ph m v an toàn v sinh th c phNm, cung c p nư c và v sinh môi trư ng b o m cho ngư i dân ăn t t an toàn. Giám sát ch t ch , liên t c phát hi n s m các trư ng h p tiêu ch y c p nguy hi m u tiên; khoanh vùng, x lý tri t các d ch m i phát sinh theo úng hư ng d n B Y t ã ban hành. y ban nhân dân các c p ch u trách nhi m trư c Th tư ng n u d ch lan r ng trên a bàn ph trách. Tuyên truy n thư ng xuyên trong d p t t và sau t t Nguyên án trên các phương ti n thông tin i chúng, n t ng h gia ình v an toàn v sinh th c phNm và 4 bi n pháp phòng ch ng b nh tiêu ch y c p nguy hi m. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Thư ng tr c Ban Bí thư ( báo cáo) - Th tư ng Chính ph ( báo cáo) - Các Phó Th tư ng ( báo cáo) - Văn phòng Trung ương ng ( báo cáo) - Văn phòng Qu c h i ( báo cáo) Nguy n Qu c Tri u - Văn phòng Chính ph ( báo cáo) - B trư ng B Thông tin - Truy n thông; - Các Th trư ng ( ch o) - Các V , C c B Y t ; - S Y t các t nh/thành ph ( th c hi n); - Lưu VT,DP.
Đồng bộ tài khoản