Công điện số 6711/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Công điện số 6711/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 6711/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa bão do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 6711/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 6711/C -BYT Hà N i, 8h00 ngày 30 tháng 9 năm 2008 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh/thành ph Nam nh, Ninh Bình, Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Bình nh và các ơn v tr c thu c B Y t . Th c hi n Công i n s 1627 C /TTg ngày 29/9/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ch o tri n khai các bi n pháp phòng tránh Cơn bão s 7. Theo b n tin c a Trung tâm d báo khí tư ng thu vănTrung ương hi n nay Bão s 7 ã gây ra mưa l n t i m t s a phương ven bi n t Nam nh n Bình nh. k p th i i phó v i nh ng di n bi n x u c a mưa bão, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1.S Y t các t nh/thành ph tri n khai ngay các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, cán b y t cũng như trang thi t b y t t i các vùng ang x y ra mưa bão; d tr y thu c, hoá ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b nh hư ng và chia c t do mưa bão c bi t i v i các t nh Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr và Th a Thiên Hu . 2.Các cơ s y t ti p t c t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do bão, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh; h tr các vùng ng p lũ, c u ch a k p th i ngư i b thương, c bi t là kh trùng ngu n nư c u ng ph c v sinh ho t, m b o v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh lây lan khi nư c rút. 3.Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra. 4.Các S Y t và các ơn v báo cáo s lư ng cơ s thu c, hoá ch t d tr t i a phương, ơn v và có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác i phó v i cơn Bão s 7 v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 12 gi ngày 30/9/2008 qua s fax 04.2732207 ho c i n tho i s 0948.125599./.
  2. TL. B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản