Công điện số 7033/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Công điện số 7033/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 7033/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 7033/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 7033/C -BYT Hà N i,14h00 ngày 13 tháng 10 năm 2008 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh/thành ph t Qu ng Ninh n à N ng và các ơn v tr c thu c B Y t . Th c hi n ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Hoàng Trung H i t i cu c h p h i 13h30’ ngày 13/10/2008 c a Ban ch o phòng ch ng l t bão Trung ương v vi c th c hi n các bi n pháp phòng tránh i v i áp th t nhi t i g n b . k p th i i phó v i nh ng di n bi n x u c a mưa lũ, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1.S Y t các t nh/thành ph nghiêm túc ki m tra và báo cáo v s lư ng d tr cơ s thu c, hoá ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b nh hư ng và chia c t do mưa bão t i các a phương; chuNn b các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, cán b y t cũng như trang thi t b y t t i các vùng có nguy cơ x y ra mưa lũ. 2.Các cơ s y t ti p t c t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do mưa, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh; h tr các vùng ng p lũ, c u ch a k p th i ngư i b thương, c bi t là kh trùng ngu n nư c u ng ph c v sinh ho t, m b o v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh lây lan. 3.Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra. 4.Các S Y t và các ơn v báo cáo s lư ng cơ s thu c, hoá ch t d tr t i a phương, trư ng h p chưa c n khNn trương ngh và có báo cáo nhanh v k t q a tri n khai công tác chuNn b phòng ch ng bão, l t v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16 gi ngày 13/10/2008 qua s fax 04.2732207 ho c i n tho i s 0948.125599./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG B
  2. Hán
Đồng bộ tài khoản