Công điện số 7612/CĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công điện số 7612/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công điện số 7612/cđ-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 7612/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** c l p - T do - H nh phúc ****** S : 7612/C -BYT Hà N i, ngày 17 thán B YT I N: S Y t các t nh, thành ph t Qu ng Tr n Qu ng Ngãi và các ơn v tr c thu c B Y t Nh ng ngày qua t i các t nh Trung b ã có mưa to n r t to gây lũ l n nh hư ng t i cu c s ng, sinh ho t và an toàn c a c ng ng dân cư các t nh mi n Trung. Th c hi n Công i n c a Chính ph ngày 16/10/2007, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph t Qu ng Tr n Qu ng Ngãi và các ơn v tr c thu c B Y t khu v c Trung b khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1. Tri n khai các phương án phòng ch ng lũ quét và s t l t, phân công cán b thư ng tr c phòng ch ng lũ l t và ki m tra, ch o công tác chuNn b t i các khu v c xung y u. Phân công cán b y t bám sát ph c v và hư ng d n công tác v sinh môi trư ng và phòng ch ng d ch b nh cho nhân dân khi có l nh sơ tán. 2. Các cơ s i u tr t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do mưa lũ gây ra. Chuy n các i c p c u cơ ng vào tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3. Có phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn cho b nh nhân và cán b y t ; tăng cư ng thu c, hoá ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b chia c t, ng p l t do mưa lũ. T ch c b o v các phương ti n, máy móc, v t tư, các kho thu c, hoá ch t không mưa lũ gây hư h ng ho c phát tán gây ô nhi m môi trư ng. 4. Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và các phân i y t cơ ng s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do mưa, lũ gây ra. 5. Các S Y t và các ơn v có báo cáo nhanh v k t q a tri n khai công tác chuNn b phòng ch ng lũ l t v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16 gi ngày 18/10/2007 qua s fax 04.2732207 ho c i n tho i s 0988710046. TL.B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C BAN CH HUY PHÒNG CH NG TH TÌM KI M, C U N N B Y T Hán
Đồng bộ tài khoản