Công điện số 8351/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
5
download

Công điện số 8351/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 8351/CĐ-BYT về việc mỏ than Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ nổ khí mê tan làm chết người và nhiều người bị thương do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 8351/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 8351/C -BYT Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2008 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t t nh Qu ng Ninh, B nh vi n Vi t Nam- Thu i nUông Bí, Vi n B ng Qu c gia Lê H u Trác, B nh vi n Vi t c, C c Qu n lý khám ch a b nh. Theo báo cáo m i nh n ư c v vi c t i m than CNm Ph t nh Qu ng Ninh x y ra v n khí mê tan làm ch t ngư i và nhi u ngư i b thương. k p th i i phó v i nh ng di n bi n x u có th x y ra i v i các n n nhân, B Y t yêu c u S Y t t nh Qu ng Ninh,B nh vi n Vi t Nam- Thu i nUông Bí, Vi n B ng Qu c gia Lê H u Trác, B nh vi n Vi t c, C c Qu n lý khám ch a b nh khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1.S Y t các t nh Qu ng Ninh ki m tra và báo cáo v s n n nhân cùng di n bi n công tác c p c u n n nhân; tri n khai các phương án chuy n tuy n khi c n thi t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân. 2.B nh vi n Vi t Nam – Th y i n Uông bí s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do tai n n gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u khi có l nh phòng có thêm n n nhân; h tr công tác phòng c, m b o v sinh môi trư ng t i hi n trư ng x y ra v tai n n. 3.B nh vi n Vi t c, Vi n B ng Qu c gia Lê H u Trác c ngay m i B nh vi n 1 i c p c u lưu ng xu ng Qu ng Ninh h tr các b nh vi n trên a bàn t nh tri n khai công tác c p c u k p th i, h n ch t i a s n n nhân t vong. 4.C c Qu n lý khám ch a b nh ch o S Y t t nh Qu ng Ninh cùng các cơ s khám ch a b nh c a t nh Qu ng Ninh và các cơ s tr c thu c B Y t th c hi n công tác c p c u và thư ng xuyên báo cáo v B Y t ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
Đồng bộ tài khoản