Công điện số 9592/CĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Công điện số 9592/CĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 9592/CĐ-BGDĐT về việc thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề theo chỉ thị số 21/2007/CT-TTg do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 9592/CĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 9592/C -BGD T Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2007 CÔNG I N Kính g i: - y ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương - Các S Giáo d c và ào t o - Các trư ng i h c, cao ng Ngày 04/09/2007, Th tư ng Chính ph ã có Ch th s 21/2007/CT-TTg v th c hi n ch cho vay ưu ãi h c i h c, cao ng và d y ngh . tri n khai Ch th trên, B trư ng B Giáo d c và ào t o yêu c u y ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Giám c S Giáo d c và ào t o, Hi u trư ng trư ng i h c, cao ng khNn trương tri n khai các vi c sau ây: 1. T i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương: S Giáo d c và ào t o căn c vào s li u th ng kê s h c sinh c a a phương mình vào các trư ng i h c ( H), cao ng (C ) năm h c 2007 - 2008 và i u ki n kinh t xã h i th c t c a a phương d báo s lư ng h c sinh (m i trúng tuy n H, C ) và sinh viên ( ang h c H, C ) có nhu c u h tr kinh phí chi tr cho vi c h c t p và sinh ho t t i thi u; làm vi c v i S Tài chính xu t m c và cơ ch h tr các h c sinh, sinh viên này có th b t u ho c ti p t c h c H, C trư c khi hoàn t t các th t c ư c vay Ngân hàng Chính sách Xã h i h c t p; trình y ban nhân dân t nh, thành ph phê duy t k p th i m c và cơ ch h tr . S Giáo d c và ào t o thông qua các Phòng Giáo d c và ào t o qu n, huy n và báo, ài a phương thông báo ngay cho m i gia ình h c sinh, sinh viên có nhu c u h tr kinh phí b t u h c t p ho c ti p t c h c trong u năm h c 2007 - 2008 bi t th t c và nơi ăng ký xin ư c h tr . Trên cơ s ó, S Giáo d c và ào t o l p danh sách các h c sinh, sinh viên có nhu c u h tr th c s trình y ban Nhân dân t nh, thành ph gi i quy t trư c ngày 30 tháng 09 năm 2007. y ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo vi c th c hi n các n i dung trên a phương theo yêu c u c a Ch th 21/2007/CT-TTg c a Th tư ng ( i m 3 c a Ch th ) v B Giáo d c và ào t o trư c ngày 05 tháng 10 năm 2007. S Giáo d c và ào t o ph i h p v i oàn TNCS H Chí Minh c a a phương và c a các trư ng H, C trên a bàn, căn c kinh nghi m ã có, xây d ng phương án c a a phương và trư ng h tr sinh viên c a các trư ng óng trên a bàn t nh, thành ph có nơi , ch tr phù h p. 2. T i các trư ng i h c, cao ng: Hi u trư ng các trư ng H, C căn c nhu c u c a sinh viên trư ng mình, d báo s lư ng ch c n h tr , ch ng ph i h p v i S GD và T và oàn TNCS H Chí Minh t nh, thành tri n khai các phương án h tr ch cho sinh viên (ký túc xá ho c thuê nhà tr ), m b o trư c ngày khai gi ng, t t c các sinh viên u có ch n nh ho c t m th i trong ít nh t 2 tháng u năm h c.
  2. Hi u trư ng các trư ng H, C ph i h p v i Ngân hàng Chính sách c a các a phương, theo hư ng d n c a B Tài chính, t o i u ki n sinh viên có nhu c u ư c vay óng ti n h c và m b o chi phí sinh ho t t i thi u. Hi u trư ng các trư ng H, C báo cáo v B Giáo d c và ào t o v tình hình tri n khai Ch th s 21/2007/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph ( i m 2 c a Ch th ) sau khai gi ng m t tu n, nhưng không ch m hơn ngày 31/10/2007. Trong quá trình tri n khai, n u có các v n vư ng m c phát sinh c n báo cáo và xin ý ki n lãnh o B GD& T (tr c ti p là Th trư ng thư ng tr c Bành Ti n Long). B TRƯ NG Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản