công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
91
lượt xem
29
download

công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vị trí và ưu điểm của MIB MIB mô tả sự phân chia không gian tên giữa các Agent SNMP và các nhà quản lý mạng. MIB hoạt động tác động đến thiết bị quản lý được triển khai trên mạng. Bởi vì, nó đóng vai trò trung tâm trong mạng quản lý . MIB cung cấp vài nguyên tắc trong đó có sự gia tăng tăng điều khiển NE. Như vậy, Nếu đưa ra cấu hình quản lý thích hợp thì một NE thì rất dễ được cài đặt, cấu hình và hoạt động trong một môi trường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 10

  1. Chương 10: §Æc ®iÓm MIB trong qu¶n lý m¹ng MPLS b»ng SNMP 1. VÞ trÝ vµ -u ®iÓm cña MIB MIB m« t¶ sù ph©n chia kh«ng gian tªn gi÷a c¸c Agent SNMP vµ c¸c nhµ qu¶n lý m¹ng. MIB ho¹t ®éng t¸c ®éng ®Õn thiÕt bÞ qu¶n lý ®-îc triÓn khai trªn m¹ng. Bëi v×, nã ®ãng vai trß trung t©m trong m¹ng qu¶n lý . MIB cung cÊp vµi nguyªn t¾c trong ®ã cã sù gia t¨ng t¨ng ®iÒu khiÓn NE. Nh- vËy, NÕu ®-a ra cÊu h×nh qu¶n lý thÝch hîp th× mét NE th× rÊt dÔ ®-îc cµi ®Æt, cÊu h×nh vµ ho¹t ®éng trong mét m«i tr-êng NMS, ®©y lµ mét thuËn lîi lín cho nhµ qu¶n trÞ m¹ng. NÕu chøc n¨ng NE, thiÕt lËp (vÝ dô, MPLS, Frame Relay) rÊt dÔ ®Ó truy nhËp (SNMPv3) sau ®ã ®ßi hái sù tÝch hîp vµ quyÒn së h÷u ®-îc gi¶m bít. Ng-êi sö dông cuèi cïng cã nhiÒu thuËn lîi gièng nh- viÖc c¶i t¹o hoÆc mua thiÕt bÞ míi. 3.2.2. Mét sè vÊn ®Ò ®èi víi ®èi t-îng cña MIB SNMP ®-îc t¹o ra c¸c dßng míi trong c¸c b¶ng MIB. VÊn ®Ò n»m ë ®©y lµ ®Ó hiÓu vÒ nghÜa cña mèi liªn hÖ gi÷a c¸c cét b¶ng. NÕu mét b¶ng (gièng nh- b¶ng ®-êng hÇm MPLS, gåm cã rÊt nhiÒu cét (column), kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c cét cã thÓ thiÕt lËp theo thø tù ®Ó t¹o ra thùc thÓ cã hiÖu lùc. Sù kÕt hîp kh«ng qu¸ chÆt gi÷a c¸c column lµ mét ®iÒu tèt. §©y lµ mét c¸ch tèt ®Ó kÕt hîp c¸c khèi cña ®èi t-îng MIB ®Ó cung cÊp nhiÒu b¶ng (t-¬ng tù víi sù liªn kÕt c¬ së d÷ liÖu th«ng th-êng). Mét c¸ch rÊt ®Æc biÖt, khi c¸c b¶ng cã thÓ dïng l¹i (vÝ dô, gièng nh- trong ®-êng hÇm MPLS, b¶ng hop cho EROS vµ ®-êng hÇm MPLS, b¶ng tµi nguyªn cho b¨ng tÇn dµnh tr-íc. ë ®©y cã hai b¶ng cã thÓ dïng l¹i bëi nhiÒu
  2. ®-êng hÇm), v× vËy kh«ng bao gåm c¸c ®èi t-îng cña nã trong b¶ng ®-êng hÇm, chØ cã d÷ liÖu thÝch hîp ®Ó tr¸nh d- thõa. C¸c b¶ng truyÒn thèng, cã thÓ sau ®ã liªn kÕt tíi b¶ng chÝnh sö dông chØ môc sè nguyªn. C¸c b¶ng ngo¹i tró sau ®ã cã thÓ ®-îc chia sÎ (vÝ dô, nhiÒu h¬n tr-êng hîp mét ®-êng hÇm cã thÓ ®-îc chia sÎ gièng ERO). T¹i n¬i nµy mèi liªn hÖ liªn cét tån t¹i ®iÒu nµy ph¶i ®-îc chØ thÞ th«ng minh trong MIB sö dông lêi chó gi¶i. C¸c cét cã ý nghÜa trong b¶ng MIB th× phô thuéc vµo sù phøc t¹p m· cung cÊp bëi v× phÇn cøng NMS ph¶i hiÓu vÒ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c cét. Tõ khi NMS ph¶i t×m ®-îc mçi tr¹ng th¸i cña c¸c NE – NMS ph¶i l-u tr÷ d÷ liÖu NE th-êng trong c¬ së d÷ liÖu quan hÖ. Mét vÊn ®Ò kh¸c ®ã lµ gi¶n ®å c¬ së d÷ liÖu quan hÖ còng phøc t¹p vµ r¾c rèi khi mèi liªn hÖ gi÷a c¸c cét ph¶i ®-îc sao l¹i. NÕu lµ gi¶n ®å cuèi cïng th× nã th-êng phô thuéc vµo sù sao l¹i d÷ liÖu MIB, liªn cét MIB phô thuéc vµo viÖc t¹o ra mét gi¶n ®å c¬ së d÷ liÖu phøc t¹p h¬n. Cung cÊp c¸c gi¸ trÞ ®èi t-îng MIB mÆc ®Þnh Cung cÊp c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c ®èi t-îng b¶ng MIB lµ h÷u dông t¹o sù dÔ dµng cho líp m· cung cÊp. Nãi c¸ch kh¸c, cuéc gäi cung cÊp gi¸ trÞ ®Æc tr-ng cho sù cho sù phô thuéc c¸c cét trong b¶ng vµ dùa vµo gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho trÔ. Khi yªu cÇu NMS ®Õn t¹i líp m· cung cÊp, tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu cã thÓ viÕt ®¬n lÎ, tíi ®èi t-îng MIB NE kÕt hîp víi viÖc kiÓm tra nhanh. C¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cã thÓ ®-a ra c¸c ®èi t-îng MIB b¾t nguån tõ ngoµi (®èi t-îng c¸c cét th× kh«ng cÇn thiÕt trong mét ho¹t ®éng SNMP ®-a ra), cho vÝ dô, mplstunnelIncludeAffinity trong b¶ng ®-êng hÇm MPLS. Chñ thÓ nµy ®-îc sö dông khi t¹o ra
  3. mét ®-êng hÇm trong ®ã ng-êi sö dông muèn c-ìng bøc c¸c ®-êng tÝn hiÖu trong qua mét vïng MPLS. V× nã sö dông dÞch vô thu cho ng-êi sö dông cuèi cïng – trong c¸ch ng¾n nhÊt, nhiÒu thêi gian, kiÓu nµy cña ®-êng hÇm cã thÓ kh«ng phô thuéc, v× ®èi t-îng mplstunnelIncludeAffinity trong nhiÒu tr-êng hîp sÏ kh«ng ®-îc thiÕt lËp. Cung cÊp gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho ®èi t-îng nµy vµ c¸c chñ thÓ t-¬ng tù cã thÓ gióp ng¨n c¶n c¸c Agent. ë ®©y cã thÓ xuÊt hiÖn nÕu sù t×nh cê phÝa thu sö dông mét gi¸ trÞ kh«ng cã hiÖu lùc cho mét column ®-a ra vµ Agent cè g¾ng gi¶i thÝch gi¸ trÞ b»ng bÊt kú c¸ch nµo vµ ®-a ra mét ngo¹i lÖ. Nguyªn t¾c nµy chØ thÞ r»ng chØ cã c¸c cét ®iÒu khiÓn b»ng nh©n c«ng ®-îc thiÕt lËp. §Ó minh ho¹ ®iÒu nµy, gi¸ trÞ cho phÐp cña “mplstunnelIncludeAffinity” lµ mÆt n¹ bÝt nguyªn. Mçi mÆt n¹ bit miªu t¶ mét gi¸ trÞ m· mµu giao diÖn, cho vÝ dô: 0x00001 cho vµng, 0x00010 cho b¹c, vµ 0x00100 cho ®ång. C¸c ho¹t ®éng m¹ng ph¶i cÊu h×nh c¸c mµu nµy trªn tÊt c¶ c¸c NE n¬i phÇn mµu sÏ ®-îc sö dông. Cã thÓ cÊu h×nh ®Ó hç trî cho mµu b¹c vµ ®ång trªn giao diÖn vµo cña chóng. Sau ®ã mét ®-êng hÇm cã thÓ t¹o ra mét ®-êng c-ìng bøc sö dông chØ víi giao diÖn víi mµu b¹c vµ ®ång bëi sù thiªt lËp mplstunnelIncludeAffinity tíi 0x00110. Mét gi¸ trÞ mÆc ®Þnh nhËn biÕt ®-îc cho mplstunnelIncludeAffinity (vµ ®èi t-îng kÕt hîp cña nã) cã thÓ lµ 0 ®Ó chØ thÞ viÖc kh«ng sö dông ®èi t-îng MIB nµy. Tõ khi gi¸ trÞ cung cÊp mÆc ®Þnh ®· ®-îc chän ®Ó khíp víi gi¸ trÞ mÆc ®Þnh MIB ë ®©y kh«ng cÇn cËp nhËt gi¸ trÞ tr-íc khi cËp nhËt MIB. Sù gi¶m bít kÝch cì cña líp m· cung cÊp MIB míi sÏ ®-îc viÕt ra cho c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh yªu cÇu cña tÊt c¶ c¸c ®èi t-îng. TËp trung MIBS ®Ó khíp víi c¸c ®Æc tr-ng phÇn tö m¹ng
  4. Mét vÝ dô tèt cña mét tÝnh n¨ng tËp trung lµ b¶ng ®-êng hÇm MPLS. Sù chøa ®ùng hÇu hÕt mèi quan hÖ ®-êng hÇm ®-îc x¸c ®Þnh trong b¶ng nµy. C¸c b¶ng ®¬n lÎ cho phÐp c¸c ®-êng hÇm ®-îc t¹o ra söa ®æi, qu¶n lý vµ xo¸. Mét c¸ch nãi kh¸c, sù qu¶n lý ®Çy ®ñ sö dông vµi mèi quan hÖ b¶ng MIB. §iÒu nµy gióp cho m· cung cÊp (vµ m· kh¸m ph¸ kÕt nèi) ®¬n lÎ vµ tr¸nh sù cÇn thiÕt sù n¹p vµo ®ång thêi nhiÒu tr-êng MIB trong NMS. §iÒu nµy t-¬ng tù víi sù suy xÐt vÒ gi¶i ph¸p kü thuËt. MIB cã cÊu tróc sao cho c¸c thµnh phÇn gi¶i ph¸p ®ã lµ th«ng minh vµ dÔ truy nhËp. Mét lÇn n÷a b¶ng ®-êng hÇm MPLS lµ mét vÝ dô tèt v× nã minh ho¹ MPLS chÝnh qu¶n lý ®èi t-îng (gièng nh- ®-êng hÇms EROS, vµ c¸c khèi tµi nguyªn) theo mét c¸ch th«ng minh vµ ng¾n gän. Sù ®-a ra gièng nh- c¸c chó ý MIB ë trªn cung cÊp mét ý t-ëng tèt cho chuyªn viªn thiÕt kÕ cña NMS duy tr× MIB ®Ó lµm viÖc trong sù hîp t¸c víi chuyªn viªn thiÕt kÕ NE. Trong mét tõ kh¸c, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cho MIB ph¶i ®-îc chia sÎ gi÷a c¸c phÇn thiÕt kÕ chÝnh. ChÊt l-îng kÐm MIBs cã thÓ cho kÕt qu¶ mµ kh«ng nhÊt thiÕt cÇn sù phøc t¹p phÇn cøng. C¸c tr×nh duyÖt MIB C¸c tr×nh duyÖt MIB lµ c¸c c«ng cô ®Æc biÖt ®Ó kiÓm tra c¸c gi¸ trÞ cña c¸c tr-êng hîp ®èi t-îng MIB trªn mét Agent ®-a ra. Mét tr×nh duyÖt cã thÓ lµ mét tÝch hîp ®Çy GUI- dùa trªn øng dông, hoÆc mét v¨n b¶n c¬ së ®¬n lÎ. Chóng kh«ng thÓ thiÕu cho c¸c chuyªn viªn thiÕt kÕ NMS vµ rÊt h÷u dông cho viÖc häc vÒ SNMP. §iÓn h×nh mét tr×nh duyÖt MIB cho phÐp mét ng-êi sö dông kiÓu biªn dÞch, mét ph-¬ng ph¸p thiÕt lËp c¸c file MIB vµ sau ®ã lµ thèng kª gi¸ trÞ cña c¸c tr-êng hîp ®èi t-îng kÕt hîp. NÕu mét
  5. tr-êng hîp ®èi t-îng ®-a ra gi¸ trÞ ®-îc chuyÓn ®æi ( get) bëi mét NMS. Sau ®ã tr×nh duyÖt MIB cho phÐp ng-êi sö dông thÊy ( get) gi¸ trÞ chuyÓn ®æi trªn mét thiÕt bÞ vµ t¸c ®éng cña nã.
  6. 3.3. Qu¶n lý m¹ng MPLS víi MIB 3.3.1. Ph¸c th¶o c¸c chuÈn MPLS MIBs MIB ®-îc m« t¶ trong ph¸c th¶o cña IETF gåm cã c¸c néi dung chÝnh: Qu¶n lý c¸c ®èi t-îng MPLS møc ®é thÊp gièng nh- c¸c giao diÖn, Cross – Connect, c¸c b¶ng segment. Sù t¹o ra c¸c LSPs. Qu¶n lý c¸c ®èi t-îng MPLS møc ®é cao, gièng nh- kü thuËt l-u l-îng ®-êng hÇm, EROS, vµ c¸c khèi tµi nguyªn. C¸c ®èi t-îng LSR MIB bao gåm c¸c b¶ng, nã m« t¶: - CÊu h×nh giao diÖn MPLS - In – segment - Out – segment. - Cross – connects - C¸c ng¨n xÕp nh·n. - C¸c giíi h¹n l-u l-îng. - C¸c giíi h¹n thùc thi. C¸c ®èi t-îng nµy sÏ ®-îc m« t¶ trong c¸c phÇn d-íi ®©y. T-¬ng tù, c¸c ®èi t-îng MIB TE bao gåm c¸c b¶ng nã m« t¶: - ®-êng hÇm kü thuËt l-u l-îng. - C¸c tµi nguyªn ®-êng hÇm. - C¸c ®-êng ®-êng hÇm - C¸c bé ®Õm thùc thi ®-êng hÇm. 3.3.2. C¸c thiÕt bÞ MPLS
  7. C¸c thiÕt bÞ MPLS lµ c¸c NE trong ®ã kü thuËt MPLS ®-îc triÓn khai vµ chóng cã thÓ bao gåm: - IP router - C¸c chuyÓn m¹ch ATM ho¹t ®éng trªn chÕ ®é SIN. - ChuyÓn m¹ch ®a dÞch vô. Kü thuËt MPLS cã thÓ thªm vµo gièng nh- mét sù n©ng cÊp ch-¬ng tr×nh c¬ së tíi nhiÒu thiÕt bÞ, nã cã thÓ bao gåm c¶ c¸c chuÈn s¶n xuÊt thµnh phÇn. §iÒu nµy ph¶n ¸nh ph-¬ng ph¸p tiÕp cËn sù di tró chÊp nhËn sù triÓn khai MPLS: Nã cã thÓ chuyÓn m¹ch t¾t/ më vµ sö dông trªn c¬ së cÇn thiÕt. Trong c¸c tõ kh¸c, mét nhµ vËn hµnh m¹ng cã thÓ thùc hiÖn trong viÖc sö dông MPLS trong sù kÕt hîp víi c¸c kü thuËt tån t¹i nh- lµ ATM vµ FR. Gièng nh- sù triÓn khai (vµ ®Æt kÕ ho¹ch triÓn khai) cña MPLS t¨ng thªm, kh¶ n¨ng ¸p dông ®a giao thøc cho chuyÓn m¹ch ®a dÞch vô trªn c¬ së hç trî mét sè kü thuËt kh¸c nhau. ChuyÓn m¹ch ®a dÞch vô trong h×nh 3.1 chuyÓn m¹ch cho kiÓu dÞch vô, gièng nh- Ethernet, X.25, TDM, IP, FR vµ MPLS. Râ rµng, chuyÓn m¹ch lµ mét phÇn cña mét m¹ng réng lín hç trî c¸c dÞch vô nµy. Nã gièng nh- nhiÒu m¹ng X cã thÓ di tró IP hoÆc cã thÓ IP vµ MPLS. V× nguyªn nh©n nµy, chuyÓn m¹ch ®a dÞch vô lµ mét h-íng ph¸t triÓn kh¶ quan.
  8. Frame X.25 Ethernet TDM Relay Frame Chuyển mạch đa dịch vụ MPLS Relay ATM IP H×nh 3.1: Môc tiªu cña chuyÓn m¹ch ®a dÞch vô Mét trong c¸c lý do lµ kh«ng cÇn thay ®æi toµn bé phÇn cøng rÊt. V× vËy, MPLS NES thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt MPLS trong ch-¬ng tr×nh c¬ së vµ truy cËp nã ®Ó kiÕn t¹o dÞch vô th«ng qua c¸c giao diÖn m¹ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản