công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 12

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
11
download

công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng ta nói rằng X không mặc định giá trị và có thể đưa ra giá trị 1 và 2 nhưng chúng chỉ có giá trị khi Y có một giá trị không phải bằng rezo. Theo một từ khác, nếu Y có giá trị 0, sau đó chúng ta không thể thiết lập bất cứ giá trị nào cho X. Đây là một thiết kế MIB không khả quan do vài nguyên nhân : Giá trị X không đ-ợc định nghĩa nếu Y bằng 0 SNMP – mã phần mềm điều khiển trong NMS phải kiểm tra giá trị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 12

  1. Chương 12: C¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh vµ c¸c líp ®Öm Sau ®ã cã c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh th«ng qua mÖnh ®Ò DEFVAL. Cho r»ng chóng ta cã mét MIB t¹i ®ã cã hai cét X vµ Y vµ chóng cã mèi quan hÖ víi nhau. Chóng ta nãi r»ng X kh«ng mÆc ®Þnh gi¸ trÞ vµ cã thÓ ®-a ra gi¸ trÞ 1 vµ 2 nh-ng chóng chØ cã gi¸ trÞ khi Y cã mét gi¸ trÞ kh«ng ph¶i b»ng rezo. Theo mét tõ kh¸c, nÕu Y cã gi¸ trÞ 0, sau ®ã chóng ta kh«ng thÓ thiÕt lËp bÊt cø gi¸ trÞ nµo cho X. §©y lµ mét thiÕt kÕ MIB kh«ng kh¶ quan do vµi nguyªn nh©n : - Gi¸ trÞ X kh«ng ®-îc ®Þnh nghÜa nÕu Y b»ng 0 - SNMP – m· phÇn mÒm ®iÒu khiÓn trong NMS ph¶i kiÓm tra gi¸ trÞ cña Y tr-íc khi thiÕt l©p X. - Kh«ng thiÕt lËp gi¸ trÞ cña X ( VD : Khi Y b»ng 0 cã thÓ ®-a ra vïng trong MIB). - KiÓm tra gi¸ trÞ cho môc ®Ých t¹o ra m· SNMP mµ kh«ng phøc t¹p. Nã t¹o thµnh c¸c ho¹t ®éng xuyªn luång, khã cã thÓ ®¹t ®-îc bëi v× d÷ liÖu vµo ph¶i ®-îc c«ng nhËn. §iÒu nµy xuÊt hiÖn t¹i giao diÖn ng-êi sö dông. Nã còng giíi thiÖu c¸c tr-êng hîp ®Æc biÖt cho phÇn mÒm NMS. 3.4.3. C¸c MIB vµ sù thay ®æi tØ lÖ Vai trß chñ yÕu cña MIB dïng trong qu¶n lý m¹ng lµ tr¹ng th¸i trong nhiÒu thêi gian.Trªn thùc tÕ MIB lµ phÇn chñ yÕu lµm ®¬n gi¶n ho¸ c¶ cÊu tróc NMS vµ sù dÔ dµng víi m¹ng ®ã trong sù qu¶n lý. TØ lÖ cña næi bËt NE lµ SNMP cã thÓ tiÕp cËn mét giíi h¹n vËt lý. Sù thiÕt kÕ MIB ph¶i hîp nhÊt khuynh h-íng vµ cho phÐp c¸c kÜ thuËt cã thÓ gièng nh- d÷ liÖu nÐn (vÝ dô, L777) theo thø tù vËn dông mét sè l-îng lín d÷ liÖu. Mét c¸ch hiÖu qu¶, C¸c PDU lín h¬n cã thÓ sö dông bëi v× m«i tr-êng cã thÓ ®-îc nÐn. §iÒu nµy cã thÓ lµm phøc t¹p ®iÒu
  2. khiÓn PDU vµ lµm chËm h¬n sù ®¸p øng bëi sù nÐn ë trªn. §©y lµ sù ®Èy thªm quyÕt ®Þnh qu¶n lý t¹o dung l-îng tíi b¶n th©n NE. ViÖc ¸nh x¹ c¸c gãi IP sang miÒn MPLS kh«ng ph¶i lµ mét nhiÖm vô b×nh th-êng. Tèc ®é cao t¨ng h¬n vµ ©m l-îng cña gãi IP cung cÊp c¸c c«ng tr×nh m¹ng lµ nguyªn nh©n chñ yÕu cho sù di chuyÓn c¸c gãi ¶o, sù gi¶i quyÕt ®iÒu khiÓn ngoµi NMS. VÊn ®Ò quan träng kh¸c cña MPLS, MIB cung cÊp mét khung cho ®iÒu nµy vµ ®-îc m« t¶.  MPLS FTN MIB Tiªu ®Ò ®Çy ®ñ cña MIB : MPLS FEC to NHLEF management informationbase sù hiÓu vÒ MIB sÏ gióp chóng ta mét lÇn n÷a ®¸nh gi¸ ®ïng vÒ MPLS. VÝ dô : m« t¶ trong phÇn trªn, nã còng minh häa mét c¸ch gi¸m s¸t l-u tr÷ trong MIB. Sù gi¸m nµy ®-îc t¹o bëi ng-êi sö dông NMS vµ thùc hiÖn bëi NE (sö dông trong sù liªn kÕt víi phÇn mÒm mang môc ®Ých ®Æc biÖt ). 3.4.4. VÝ dô vÒ viÖc sö dông FTNMIB §©y lµ vÝ dô vÒ FTNMIB thiÕt lËp sù phô thuéc cho MPLS – m· ho¸ l-u l-îng IP tíi mét LSP kh¸c trong mét ®-êng hÇm. H×nh 3.4 minh ho¹ hai luång IP cung cÊp cho mét LER MPLS ( Edge router 1). Mét nguån IP göi l-u l-îng tho¹i/IP (VoIP) vµ giao thøc kh¸c lµ SMTP ( ph©n phèi mail ). Chóng ta muèn ®Èy l-u l-îng SMTP th«ng qua LSP vµ l-u l-îng VoIP th«ng qua ®-êng hÇm. L-u l-îng VoIP cã c¸c yªu cÇu thêi gian thùc. V× vËy chóng ta cho r»ng chóng ta t¹o ra ®-êng hÇm vµ mét QoS thÝch hîp. L-u l-îng SMTP th× kh«ng yªu cÇu thùc nghiÖm, v× chóng ta sö dông mét LSP cho môc ®Ých nµy, víi kh«ng cã tµi nguyªn b¨ng tÇn chØ ®Þnh vµ mét QoS “ best – effort “ ®-êng hÇm theo c¸ch nµy cã thÓ mang d÷ liÖu tho¹i thêi gian thùc, v× vËy chóng ta cho r»ng ®-êng hÇm lµ tµi nguyªn chuyªn dông ( VÝ dô : 640Kb/s ) H×nh (trang bªn) LSP vµ ®-êng hÇm cã kh¶ n¨ng truyÒn t¶i MPLS – gãi gän gãi IP th«ng qua m¹ng lâi vµ ph©n ph¸t chóng gièng nh- IP t¹i ®iÓm ra ( Edge router 2 ). Trong tr-êng hîp nµy, chóng ta cã hai ®Þa chØ IP ®Ých.
  3. Gateway SMTP t¹i ®Þa chØ 10.81.1.131 vµ mét viÖc thiÕt lËp chóng ta minh ho¹ trong h×nh 3.15 lµ theo mét ph-¬ng h-íng duy nhÊt. ( Mét øng dông diÖn tho¹i sÏ phô thuéc vµo c¸c kÕt nèi hai chiÒu ) ®Ó hoµn thµnh bøc tranh VoIP chóng ta cÇn ®-êng hÇm kh¸c (hoÆc LSP) ®Ó h-íng l-u l-îng theo h-íng ®èi lËp. Nh- cã thÓ nh×n thÊy trong h×nh 3.4 nh·n MPLS ra ®-îc sö dông bëi router lâi ®· thu ®-îc gi¸ trÞ 0. Gi¸ trÞ nµy râ rµng lµ mét gi¸ trÞ null vµ ®-îc sö dông theo thø tù ®Ó chØ thÞ node MPLS kÕ tiÕp ( Edge router 2 ) ®ã lµ d÷ liÖu MPLS ph¶i ®-îc lét bá khái gãi vµ thùc hiÖn mét vßng lÆp IP b×nh th-êng. Trong tõ kh¸c gi¸ trÞ nh·n 0 nãi cho node kÕ tiÕp r»ng c¸c gãi ph¶i ®-îc trë vÒ trong miÒn IP. VÝ dô d-íi ®©y minh ho¹ c¸ch thùc c¸c kiÓu l-u l-îng LDP kh¸c hoÆc ®-êng hÇm. gateway VoIP t¹i 10.81.1.132 hai ®Þa chØ nµy t¸ch biÖt nhau. Tunnel LSP VoIP ISP A (6) B (7) E (8) F (9) 10.81.1.131 IP MPLS MPLS SMTP Gateway SMTP Edge Core Router Edge Router 1 Router 2 LSRID = 1.1.1.1 LSRID = 2.2.2.2 PSTN 10.81.1.132 VoIP Gateway H×nh 3.3: Sù thiÕt lËp FTN MIB cho l-u l-îng IP ThiÕt lËp MPLS FTN table cho sù ®æi h-íng LSP Theo thø tù ®Èy l-u l-îng IP tíi LSP trong h×nh 3.4, mét thùc thÓ phô thuéc vµo mplsFTNTable. LSP thiÕt lËp sù phô thuéc nhµ qu¶n lý m¹ng ®Ó biÕt thªm thuËn lîi cña gi¸ trÞ môc tiªu d-íi ®©y t¹i mçi hop.  B¶ng chó dÉn giao diÖn vµo (kh«ng cÇn thiÕt t¹i LER vµo).
  4.  Nh·n vµo (nÕu thÝch hîp- kh«ng cÇn thiÕt t¹i LER vµo).  B¶ng chó dÉn giao diÖn ra (kh«ng cÇn thiÕt t¹i LER ra).Nh·n ra ( nÕu xÐt vÒ mÆt øng dông kh«ng cÇn t¹i LER ra). C¸c ®èi t-îng minh ho¹ c¸c ®èi t-îng MIB cÇn cho sù thiÕt lËp mplsFTNTable. C¸c ®èi t-îng nµy chØ phô thuéc vµo router biªn 1 vµ bao gåm c¸c phÇn sau:  Nh·n vµo th× kh«ng øng dông bëi v× l-u l-îng IP ®Æt t¹i giao diÖn vµo (n¬i nµy th× kh«ng trãi buéc c¸c nh·n MPLS).  Gi¸ trÞ chØ môc giao diÖn ra lµ 6 (giao diÖn ra).  30 lµ gi¸ trÞ nh·n biªn. §-a ra c¸c tiªu ®Ò nµy, chóng ta cã th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ n¬i c- tró mét dßng trong mplsFTNTable: { mplsFTNIndex = 1, mplsFTNDescr =”FTN-ENTRY-1 for IP subnet 10.81.0.0”, mplsFTNMask =0x01, --Look up destination address only mplsFTNAddrType = ipv4, mplsFTNDestIpv4AddrMin = 10.81.1.131, mplsFTNDestIPv4Addrmax = 10.81.1.131, mplsFTNActionType = redirectLsp, mplsFTNActionPointer = mplsXCLspId.5.0.0.3 } Gi¸ trÞ cña mplsFTNActi«nPointer chØ thÞ LSP tíi c¸c gãi ph¶i ®-îc chuyÓn h-íng. Nã thiÕt lËp ®iÓm tíi ®èi t-îng cét ®Çu tiªn cña thùc thÓ XC r»ng ®¸p øng tíi LSP nµy. §©y lµ mplsXCIndex.5.0.0.3, nã ®-îc miªu t¶ theo thùc thÓ mplsXCTable: { mplsXCIndex =5, mplsInsegmentIfindex =0,--originating LSP mplsInsegmentLable = 0, -- originating LSP
  5. mplsoutsegmentIndex = 3, --pointer to a row in mplsOutSegmentTable mplsXCLableStackIndex=0 } Thùc thÓ mplsTable nµy trong c¸c ®iÓm trë vÒ dßng d-íi ®©y trong mplsOutsegmentTable: { mplsOutsegmentIndex =3, mplsOutsegmentIfindex =6, mplsOutSegmentPushTopLable = true, mplsoutsegmentTopLable =30 –Egress lable value} Gièng nh- cã thÓ xem, c¸c gi¸ trÞ trong mplsOutsegmentTable phï hîp víi sù minh ho¹ trong h×nh 3.4. Cuèi cïng, chóng ta cã mplsFTNMapTable, nã lµm ho¹t ®éng thùc thÓ FTN: { mplsFTNMapIfindex =1, mplsFTNPrevIndex=0,--The first FTN entry on this interface mplsFTNMapCurrentIndex =1 } HiÖn t¹i,c¸c gãi IP víi ®Þa chØ ®Ých 10.81.1.131 ®æi h-íng trªn LSP nh- mét qui ®Þnh. Sù thiÕt lËp mplsFTNTable cho sù ®æi h-íng ®-êng hÇm Theo thø tù ®Èy l-u l-îng IP vµo ®-êng hÇm trong h×nh 3.4, mét thùc thÓ kh¸c bÞ phô thuéc mplsFTNTable. Chóng ta ®-a ra dßng nµy gi¸ trÞ chØ môc 2. { mplsFTNIndex = 2, mplsFTNDescr=”FTN-ENTRY-2 for IP subnet 10.81.0.0”, mplsFTNMask=0x01, -- look up destination address only mplsFTNAddrType = ipv4, mplsFTNDestIpv4AddrMin = 10.81.1.132, mplsFTNDestIpv4AddrMax = 10.81.1.132,
  6. mplsFTNActionType = redirect®-êng hÇm, -- We assume that the ingress and egress LSR IDs are 1.1.1.1 and -- 2.2.2.2 respectively for this ®-êng hÇm as seen in Figure 9-2 mplsFTNActionPointer=MPLStunnelIndex.4.0.1.1.1.1.2.2.2.2 } Trong MPLStunnelTable, chóng ta cã dßng sau víi chØ môc 4: { MPLStunnelIndex = 4, MPLStunnelInstance =0, -- primary ®-êng hÇm MPLStunnelIngressLSRID = 1.1.1.1, MPLStunnelEgressLSRID = 2.2.2.2 } Cuèi cïng chóng ta cã mplsFTNMapTable, nã kÝch ho¹t thùc thÓ FTN : { mplsFTNMapIfIndex = 1, mplsFTNPrevIndex = 1, mplsFTNMapcurrIndex = 2 } C¸c gãi nµy víi ®Þa chØ ®Ých 10.81.132, b©y giê ®-îc chuyÓn h-íng sang ®-êng hÇm thiÕt kÕ l-u l-îng nh- lµ mét quy ®Þnh 3.5. Tæng kÕt ch-¬ng Ch-¬ng nµy kh¸i qu¸t chung viÖc øng dông MIB trong qu¶n lý m¹ng MPLS. Víi môc ®Ých ®ã, ë ®©y ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: - §Æc ®iÓm cña cña m¹ng MPLS cÇn sö dông MIB ®Ó qu¶n lý, cô thÓ nh- viÖc t¹o ra nh·n, ng¨n xÕp nh·n, ®Æc ®iÓm sù l-u chuyÓn th«ng tin b»ng ho¸n ®æi nh·n, t¹o c¸c ®-êng LSP, t¹o ®-êng hÇm ®-êng hÇm - §Æc ®iÓm cña MIB phï hîp víi qu¶n lý m¹ng MPLS lµ cÊu thµnh d-íi d¹ng b¶ng, gi÷a c¸c cét cã mèi liªn hÖ víi nhau, c¸c ®èi t-îng trong b¶ng cÊu thµnh d-íi d¹ng chØ môc thø bËc
  7. Sau ®ã lµ cô thÓ viÖc qu¶n lý, thiÕt lËp c¸c chØ sè mÆc ®Þnh trong b¶ng MIB ®Ó qu¶nlý mét m¹ng MPLS. Vai trß trung t©m cña MIB trong qu¶n lý m¹ng lµ mét ®Ò tµi lín trong ®å ¸n nµy. Hi väng r»ng trong t-¬ng lai, tæ chøc cung cÊp vµ c¸c tiªu chuÈn cã thÓ lµm nhiÒu viÖc ®Ó t¨ng tÝnh ®iÒu khiÓn ®Ó t¹o ra nhiÒu sù thiÕt kÕ tèt cho MIB.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản