công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
183
lượt xem
83
download

công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các đặc điểm cơ bản của công nghệ MPLS MPLS là một công nghệ tích hợp tốt nhất các khả năng hiện tại để phân phát gói tin từ nguồn tới đích qua mạng Internet. Có thể định nghĩa MPLS là một tập các công nghệ mở dựa vào chuẩn Internet mà kết hợp chuyển mạch lớp 2 và định tuyên lớp 3 để chuyển tiếp gói tin bằng cách sử dụng các nhãn ngắn có chiều dài cố định. Bằng cách sử dụng các giao thức điều khiển và định tuyến Internet MPLS cung cấp chuyển mạch hướng kết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 2

 1. Chương 2: Tæng quan vÒ c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch nh·n ®a giao thøc 1. C¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c«ng nghÖ MPLS MPLS lµ mét c«ng nghÖ tÝch hîp tèt nhÊt c¸c kh¶ n¨ng hiÖn t¹i ®Ó ph©n ph¸t gãi tin tõ nguån tíi ®Ých qua m¹ng Internet. Cã thÓ ®Þnh nghÜa MPLS lµ mét tËp c¸c c«ng nghÖ më dùa vµo chuÈn Internet mµ kÕt hîp chuyÓn m¹ch líp 2 vµ ®Þnh tuyªn líp 3 ®Ó chuyÓn tiÕp gãi tin b»ng c¸ch sö dông c¸c nh·n ng¾n cã chiÒu dµi cè ®Þnh. B»ng c¸ch sö dông c¸c giao thøc ®iÒu khiÓn vµ ®Þnh tuyÕn Internet MPLS cung cÊp chuyÓn m¹ch h-íng kÕt nèi ¶o qua c¸c tuyÕn Internet b»ng c¸ch hç trî c¸c nh·n vµ trao ®æi nh·n. MPLS bao gåm viÖc thùc hiÖn c¸c ®-êng chuyÓn m¹ch nh·n LSP, nã còng cung cÊp c¸c thñ tôc vµ c¸c giao thøc cÇn thiÕt ®Ó ph©n phèi c¸c nh·n gi÷a c¸c chuyÓn m¹ch vµ c¸c bé ®Þnh tuyÕn . Nghiªn cøu MPLS ®ang ®-îc thùc hiÖn d-íi sù b¶o trî cña nhãm lµm viÖc MPLS trong IETF. MPLS vÉn lµ mét sù ph¸t triÓn t-¬ng ®èi míi, nã míi chØ ®-îc tiªu chuÈn ho¸ theo Internet vµo ®Çu n¨m 2001. Sö dông MPLS ®Ó trao ®æi khe thêi gian TDM, chuyÓn m¹ch kh«ng gian vµ c¸c b-íc sãng quang lµ nh÷ng ph¸t triÓn míi nhÊt. C¸c nç lùc nµy ®-îc gäi lµ GMPLS (Generalized MPLS ). Nhãm lµm viÖc MPLS ®-a ra danh s¸ch víi 8 b-íc yªu cÇu ®Ó x¸c ®Þnh MPLS ®ã lµ: 1. MPLS ph¶i lµm viÖc víi hÇu hÕt c¸c c«ng nghÖ liªn kÕt d÷ liÖu.
 2. 2. MPLS ph¶i thÝch øng víi c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn líp m¹ng vµ c¸c c«ng nghÖ Internet cã liªn quan kh¸c. 3. MPLS cÇn ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp víi c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn. 4. MPLS ph¶i hç trî mäi kh¶ n¨ng chuyÓn tiÕp cña bÊt kú nh·n cho tr-íc nµo. 5. MPLS ph¶i hç trî vËn hµnh qu¶n lý vµ b¶o d-ìng (OA&M). 6. MPLS cÇn x¸c ®Þnh vµ ng¨n chÆn chuyÓn tiÕp vßng. 7. MPLS cÇn ho¹t ®éng trong m¹ng ph©n cÊp 8. MPLS ph¶i cã tÝnh kÕ thõa. T¸m yªu cÇu nµy chÝnh lµ c¸c nç lùc ph¸t triÓn cÇn tËp trung. Liªn quan tíi c¸c yªu cÇu nµy, nhãm lµm viÖc còng ®-a ra 8 môc tiªu chÝnh mµ MPLS cÇn ®¹t ®-îc: 1. ChØ râ c¸c giao thøc ®-îc tiªu chuÈn ho¸ nh»m duy tr× vµ ph©n phèi nh·n ®Ó hç trî ®Þnh tuyÕn dùa vµo ®Ých unicast mµ viÖc chuyÓn tiÕp ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸ch trao ®æi nh·n. (§Þnh tuyÕn unicast chØ ra mét c¸ch chÝnh x¸c mét giao diÖn; ®Þnh tuyÕn dùa vµo ®Ých ngô ý lµ ®Þnh tuyÕn dùa vµo ®Þa chØ ®Ých cuèi cïng cña gãi tin). 2. ChØ râ c¸c giao thøc ®-îc tiªu chuÈn ho¸ nh»m duy tr× vµ ph©n phèi nh·n ®Ó hç trî ®Þnh tuyÕn dùa vµo ®Ých multicast mµ viÖc chuyÓn tiÕp ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸ch trao ®æi nh·n. (§Þnh tuyÕn mulicast chØ ra h¬n mét giao diÖn ë ®Çu ra. NhiÖm vô tÝch hîp c¸c kü thuËt multicast trong MPLS vÉn ®ang tiÕp tôc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. 3. ChØ râ c¸c giao thøc ®-îc tiªu chuÈn ho¸ nh»m duy tr× vµ ph©n phèi nh·n ®Ó hç trî ph©n cÊp ®Þnh tuyÕn mµ viÖc
 3. chuyÓn tiÕp ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸ch trao ®æi nh·n , ph©n cÊp ®Þnh tuyÕn nghÜa lµ hiÓu biÕt vÒ topo m¹ng trong hÖ thèng tù trÞ. 4. ChØ râ c¸c giao thøc ®-îc tiªu chuÈn ho¸ nh»m duy tr× vµ ph©n phèi nh·n ®Ó hç trî c¸c ®-êng riªng dùa vµo trao ®æi nh·n. C¸c ®-êng nµy cã thÓ kh¸c so víi c¸c ®-êng ®· ®-îc tÝnh to¸n trong ®Þnh tuyÕn IP th«ng th-êng ( ®Þnh tuyÕn trong IP dùa vµo chuyÓn tiÕp theo ®Þa chØ ®Ých ). C¸c ®-êng riªng rÊt quan träng trong c¸c øng dông TE. 5. ChØ ra c¸c thñ tôc ®-îc tiªu chuÈn ho¸ ®Ó mang th«ng tin vÒ nh·n qua c¸c c«ng nghÖ líp 2. 6. ChØ ra mét ph-¬ng ph¸p tiªu chuÈn nh»m ho¹t ®éng cïng víi ATM ë mÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn vµ mÆt ph¼ng ng-êi dïng. 7. Ph¶i hç trî cho c¸c c«ng nghÖ QoS ( nh- lµ giao thøc RSVP) (QoS lµ mét trong nh÷ng øng dông quan träng nhÊt cña MPLS, MPLS QoS sÏ cã thÓ mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho m¹ng thÕ hÖ sau). 8. ChØ ra c¸c giao thøc tiªu chuÈn cho phÐp c¸c host sö dông MPLS. 1.2.2. C¸ch thøc ho¹t ®éng cña MPLS MPLS cã thÓ ®-îc xem nh- lµ mét tËp c¸c c«ng nghÖ ho¹t ®éng víi nhau ®Ó ph©n ph¸t gãi tin tõ nguån tíi ®Ých mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ cã thÓ ®iÒu khiÓn ®-îc. Nã sö dông c¸c ®-êng chuyÓn m¹ch nh·n LSP ®Ó chuyÓn tiÕp ë líp 2 mµ ®· ®-îc thiÕt lËp b¸o hiÖu bëi c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn líp 3.
 4. c¸c líp trªn mÆt ph¼ng duy tr× tuyÕn ®Þnh tuyÕn ®iÒu khiÓn chuyÓn mÆt ph¼ng lùa chän cæng ra m¹ch chuyÓn tiÕp nhËn gãi ®Çu ph¸t gãi ®Çu ra vµo chuyÓn tiÕp c¸c cæng ®Çu c¸c cæng ®Çu ra vµo H×nh 1.1: M« h×nh chung vÒ chuyÓn tiÕp vµ chuyÓn m¹ch t¹i bé ®Þnh tuyÕn Bëi v× c¸c kh¸i niÖm chuyÓn tiÕp, chuyÓn m¹ch vµ ®Þnh tuyÕn lµ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®Ó hiÓu MPLS ho¹t ®éng nh- thÕ nµo do vËy ta xem xÐt c¸c vÊn ®Ò nµy trong bé ®Þnh tuyÕn. Mét thiÕt bÞ ®Þnh tuyÕn chuyÓn mét gãi tin tõ nguån tíi ®Ých b»ng c¸ch thu hoÆc nhËn, chuyÓn m¹ch vµ sau ®ã chuyÓn tiÕp nã tíi mét thiÕt bÞ m¹ng kh¸c cho tíi khi nã tíi ®Ých cuèi cïng. H×nh 1.1 trªn ®©y m« t¶ m« h×nh chung vÒ chuyÓn tiÕp vµ chuyÓn m¹ch t¹i bé ®Þnh tuyÕn. MÆt b»ng ®iÒu khiÓn qu¶n lý mét tËp c¸c tuyÕn ®-êng mµ mét gãi cã thÓ sö dông, trong m« h×nh nµy mét gãi ®i vµo thiÕt bÞ m¹ng qua giao diÖn ®Çu vµo, ®-îc xö lý bëi mét thiÕt bÞ mµ nã chØ xö lý th«ng tin vÒ gãi ®Ó ®-a ra quyÕt ®Þnh logic. QuyÕt ®Þnh logic nµy cã th«ng tin ®-îc cung cÊp tõ mÆt b»ng ®iÒu khiÓn chøa c¸c tuyÕn, cho c¸c th«ng tin vÒ gãi ®-îc cËp nhËt tíi thiÕt bÞ kh¸c ®Ó chuyÓn tiÕp gãi th«ng qua giao diÖn ®Çu ra ®Ó tíi ®Ých cña gãi tin ®ã. §©y lµ m« h×nh ®¬n gi¶n nhÊt trong c¸c c«ng nghÖ m¹ng, nh-ng nã lµ sù b¾t ®Çu cho c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi MPLS ®-îc thùc hiÖn nh- thÕ nµo. C¸c c«ng nghÖ MPLS ®-a ra m« h×nh míi cho viÖc
 5. ®Þnh tuyÕn, chuyÓn m¹ch vµ chuyÓn tiÕp ®Ó chuyÓn c¸c gãi tin trong m¹ng Internet. Mét m« h×nh kh¸c th-êng gÆp ®Ó m« t¶ luång c¸c gãi tin gi÷a c¸c thiÕt bÞ m¹ng (vÝ dô nh- lµ c¸c bé ®Þnh tuyÕn) ®-îc tr×nh bÇy trong h×nh 1.2 d-íi ®©y. router A router B phÇn mÒm phÇn mÒm ®-êng ®iÒu ®-êng chËm ®-êng ®iÒu khiÓn (®iÒu khiÓn) khiÓn ®-êng chuyÓn ®-êng nhanh ®-êng chuyÓn data tiÕp (d÷ liÖu) tiÕp data phÇn cøng phÇn cøng H×nh 1.2: M« h×nh luång gãi tin gi÷a hai thiÕt bÞ m¹ng L-u l-îng trong m¹ng cã thÓ ®-îc hiÓu theo hai c¸ch: L-u l-îng ®iÒu khiÓn bao gåm c¸c th«ng tin vÒ qu¶n lý vµ ®Þnh tuyÕn vµ L-u l-îng d÷ liÖu. L-u l-îng d÷ liÖu th× ®i theo “ ®-êng nhanh” vµ ®-îc xö lý bëi c¸c thiÕt bÞ m¹ng. Trong hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ m¹ng hiÖn ®¹i, ®-êng nhanh ®-îc thùc hiÖn bëi phÇn cøng. BÊt cø thiÕt bÞ m¹ng nµo nhËn mét gãi tin khi xö lý tiªu ®Ò cña gãi, th«ng tin vÒ gãi ®-îc göi lªn ®-êng ®iÒu khiÓn ®Ó xö lý. C¸c gãi ®iÒu khiÓn bao gåm c¸c th«ng tin yªu cÇu cho viÖc ®Þnh tuyÕn gãi, bÊt cø mét gãi nµo kh¸c cã thÓ chøa th«ng tin ®iÒu khiÓn, c¸c gãi d÷ liÖu -u tiªn vv.. th× ®-îc xö lý chËm bëi v× chóng cÇn ®-îc kiÓm tra bëi phÇn
 6. mÒm. V× lý do nµy ®-êng xö lý nµy th-êng ®-îc gäi lµ “®-êng chËm”. M« h×nh nµy rÊt quan träng ®Ó hiÓu MPLS ho¹t ®éng nh- thÕ nµo bëi v× nã chØ ra ®-êng ®iÒu khiÓn vµ ®-êng chuyÓn tiÕp lµ riªng biÖt. Kh¶ n¨ng cña MPLS ®Ó ph©n biÖt c¸c chøc n¨ng quan träng nµy ®Ó t¹o ra mét ph-¬ng ph¸p míi lµm thay ®æi ph-¬ng thøc truyÒn c¸c gãi d÷ liÖu qua m¹ng Internet. MPLS chñ yÕu lµm viÖc víi c¸c giao thøc líp 2 vµ líp 3, vµ còng ho¹t ®éng trong nhiÒu kiÓu thiÕt bÞ m¹ng kh¸c. “ C«ng nghÖ líp 2.5” lµ mét c¸ch nh×n vÒ MPLS. H×nh 1.3 tr×nh bµy MPLS ®-îc xem nh- lµ mét “ líp chÌn” mµ tù ®Æt nã vµo gi÷a líp m¹ng vµ líp liªn kÕt d÷ liÖu. líp 4-7( líp truyÒn t¶i, phiªn, tr×nh diÔn, øng dông) líp 3(líp m¹ng) líp 2.5 (MPLS) líp 2 (liªn kÕt d÷ liÖu) líp 1 (líp vËt lý) H×nh 1.3: Líp chÌn MPLS M« h×nh nµy ban ®Çu xuÊt hiÖn nh- lµ mét m« h×nh kh«ng ®ång nhÊt víi OSI, m« h×nh nµy chØ ra r»ng MPLS kh«ng ph¶i lµ mét líp míi riªng, mµ nã lµ mét phÇn ¶o cña mÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn ë d-íi líp m¹ng víi mÆt ph¼ng chuyÓn tiÕp ë ®Ønh cña líp liªn kÕt d÷ liÖu. MPLS kh«ng ph¶i lµ mét giao thøc tÇng m¹ng míi bëi v× nã kh«ng cã kh¶ n¨ng tù ®Þnh tuyÕn hoÆc cã s¬ ®å ®Þa chØ, mµ yªu cÇu ph¶i cã trong giao thøc líp 3. MPLS sö dông c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn vµ c¸ch ®¸nh ®Þa chØ cña IP ( víi sù ®iÒu chØnh vµ më
 7. réng cÇn thiÕt) MPLS còng kh«ng ph¶i lµ mét giao thøc tÇng liªn kÕt d÷ liÖu bëi v× nã ®-îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng trong nhiÒu c«ng nghÖ liªn kÕt d÷ liÖu phæ biÕn mµ cung cÊp yªu cÇu chøc n¨ng vµ ®Þa chØ líp 2. 1.2.3. C¸c thuËt ng÷ trong MPLS Bé ®Þnh tuyÕn chuyÓn m¹ch nh·n vµ bé ®Þnh tuyÕn biªn nh·n(LSR vµ LER) C¸c thiÕt bÞ tham gia trong kü thuËt giao thøc MPLS cã thÓ ®-îc ph©n lo¹i thµnh c¸c bé ®Þnh tuyÕn biªn nh·n ( LER) vµ c¸c bé ®Þnh tuyÕn chuyÓn m¹ch nh·n (LSR).  Mét LSR lµ 1 thiÕt bÞ ®Þnh tuyÕn tèc ®é cao trong lâi cña 1 m¹ng MPLS, nã tham gia trong viÖc thiÕt lËp c¸c ®-êng dÉn chuyÓn m¹ch nh·n (LSP) b»ng viÖc sö dông giao thøc b¸o hiÖu nh·n thÝch øng vµ chuyÓn m¹ch tèc ®é cao l-u l-îng sè liÖu dùa trªn c¸c ®-êng dÉn ®-îc thiÕt lËp.  Mét LER lµ 1 thiÕt bÞ ho¹t ®éng t¹i biªn (c¹nh ) cña m¹ng truy nhËp vµ m¹ng MPLS. C¸c LER hç trî ®a cæng ®-îc kÓt nèi tíi c¸c m¹ng kh«ng gièng nhau ( ch¼ng h¹n FR, ATM vµ Ethernet ) vµ chuyÓn tiÕp l-u l-îng nµy vµo m¹ng MPLS sau khi thiÕt lËp LSP, b»ng viÖc sö dông c¸c giao thøc b¸o hiÖu nh·n t¹i lèi vµo vµ ph©n bæ l-u l-îng trë l¹i m¹ng truy nhËp t¹i lèi ra. LER ®ãng vai trß quan träng trong viÖc chØ ®Þnh vµ huû bá nh·n, khi l-îng vµo trong hay ®i ra khái m¹ng MPLS. Líp t-¬ng ®-¬ng chuyÓn tiÕp (FEC) FEC lµ mét sù biÓu diÔn cña nhãm c¸c gãi, c¸c nhãm nµy chia xÎ cïng yªu cÇu trong sù vËn chuyÓn cña chóng. TÊt c¶ c¸c gãi trong mét nhãm nh- vËy ®-îc cung cÊp cïng c¸ch chän ®-êng
 8. tíi ®Ých. Ng-îc l¹i víi chuyÓn tiÕp IP truyÒn thèng, trong MPLS viÖc g¸n mét gãi cô thÓ vµo mét FEC cô thÓ ®-îc thùc hiÖn chØ mét lÇn khi c¸c gãi vµo trong m¹ng. C¸c FEC dùa trªn c¸c yªu cÇu dÞch vô ®èi víi mét tËp c¸c gãi cho tr-íc hay ®¬n gi¶n lµ ®èi víi mét ®Þa chØ cho tr-íc (address prefix). Mçi LSR x©y dùng mét b¶ng ®Ó x¸c ®Þnh xem mét gãi ph¶i ®-îc chuyÓn tiÕp nh- thÕ nµo. B¶ng nµy ®-îc gäi lµ mét b¶ng th«ng tin nh·n c¬ b¶n (LIB: Label Information Base), nã lµ tæ hîp c¸c rµng buéc FEC víi nh·n (FEC- to-label). Tiªu ®Ò MPLS MPLS ®Þnh nghÜa mét tiªu ®Ò cã ®é dµi 32 bit vµ ®-îc t¹o nªn t¹i LSR vµo. Nã ph¶i ®-îc ®Æt ngay sau tiªu ®Ò líp 2 bÊt k× vµ tr-íc mét tiªu ®Ò líp 3. ë ®©y lµ IP vµ ®-îc sö dông bëi ingress LSR (LSR vµo) ®Ó x¸c ®Þnh mét FEC, líp nµy sÏ ®-îc xÐt l¹i trong vÊn ®Ò t¹o nh·n. Sau ®ã c¸c nh·n ®-îc xö lý bëi LSR transit (LSR chuyÓn tiÕp). Khu«n d¹ng vµ tiªu ®Ò MPLS ®-îc chØ ra trong h×nh1.4 . Nã bao gåm c¸c tr-êng sau:  Nh·n: Gi¸ trÞ nh·n 20 bits, gi¸ trÞ nµy chøa nh·n MPLS.  Exp: thùc nghiÖm sö dông 3 bits.  S : bit ng¨n xÕp,1 bit, sö dông s¾p xÕp ®a nh·n.  TTL: Thêi gian sèng, 8 bit, ®Æt ra mét giíi h¹n mµ c¸c gãi MPLS cã thÓ ®i qua. §iÒu nµy lµ cÇn thiÕt bëi v× tr-êng TTL IP kh«ng ®-îc kiÓm tra bëi c¸c transit LSR (LSR chuyÓn tiÕp).
 9. T¶i Tiªu ®Ò §Öm Tiªu ®Ò líp IP MPLS 2 Nh·n (20) COS (3) S (1) TTL (8) H×nh 1.4: §Þnh d¹ng cÊu tróc nh·n
 10. Ng¨n xÕp nh·n ChuyÓn m¹ch nh·n ®-îc thiÕt kÕ ®Ó co d·n c¸c m¹ng lín vµ MPLS hç trî chuyÓn m¹ch nh·n víi c¸c ho¹t ®éng ph©n cÊp, ho¹t ®éng ph©n cÊp nµy dùa trªn kh¶ n¨ng cña MPLS cã thÓ mang nhiÒu h¬n mét nh·n trong gãi. Ng¨n xÕp nh·n cho phÐp thiÕt kÕ c¸c LSR trao ®æi th«ng tin víi nhau vµ hµnh ®éng nµy gi«ng nh- viÖc t¹o ®-êng viÒn node ®Ó t¹o ra mét miÒn m¹ng réng lín vµ c¸c LSR kh¸c. Cã thÓ nãi l¹i r»ng c¸c LSR kh¸c nµy lµ node bªn trong (transit node) mét miÒn vµ kh«ng liªn quan ®Õn ®-êng viÒn node (víi cÊu t¹o router liªn vïng) vµ c¸c nh·n ®-îc kÕt hîp trong c¸c router nµy. Sù xö lý mét gãi nh·n ®-îc hoµn thµnh ®éc lËp víi tõng møc cña sù ph©n cÊp. §ã lµ c¸c møc nh·n th× kh«ng ®-îc LSR kiÓm tra. §Ó gi÷ ho¹t ®éng ®¬n, c¸c ch-¬ng tr×nh xö lý th-êng xuyªn dùa trªn ®Ønh nh·n mµ kh«ng cÇn quan t©m ®Õn nh·n ë trªn nã lóc tr-íc, hoÆc ë d-íi nã t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i. KÕt hîp luång FEC C¸ch thøc c¸c l-u l-îng ¶o ®Õn c¸c FEC ®Ó t¹i ra mét FEC riªng biÖt cho mçi ®Þa chØ prefix. Ph-¬ng ph¸p tiÕp cËn nµy cã kÕt qu¶ trong viÖc thiÕt lËp c¸c FEC, c¸c líp nµy cã ®Þnh tuyÕn gièng nhau tíi node ra, viÖc ho¸n ®æi nh·n cã thÓ chØ ®-îc sö dông ®Ó chuyÓn l-u l-îng tíi node kÕ tiÕp. Trong t×nh huèng nµy trong miÒn MPLS, c¸c FEC riªng rÏ thùc hiÖn th× sÏ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt. Trong quan niÖm cña MPLS, kÕt hîp c¸c FEC nµy t¹o ra mét FEC ®Æc tr-ng cho tÊt c¶ lµ ®em l¹i hiÖu qu¶ nhÊt. Trong t×nh huèng nµy cã hai lùa chän: - Liªn kÕt mét nh·n riªng biÖt tíi mét miÒn FEC.
 11. - Liªn kÕt mét nh·n tíi mét miÒn, øng dông nh·n kÕt hîp víi tÊt c¶ l-u l-îng trong miÒn. Thñ tôc liªn kÕt mét nh·n ®¬n tíi mét miÒn kÕt hîp c¸c FEC, miÒn nµy chÝnh lµ mét FEC (trong miÒn MPLS gièng nhau) vµ øng dông c¸c nh·n ®ã cho tÊt c¶ c¸c l-u l-îng trong miÒn kÕt hîp. Sù kÕt hîp lµm gi¶m bít sè l-îng nh·n cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu khiÓn mét c¸ch chi tiÕt mét bé gãi vµ còng lµm gi¶m ®i sè l-îng l-u l-îng ®iÒu khiÓn ph©n phèi nh·n cÇn thiÕt. Nh·n vµ sù liªn kÕt nh·n Mét nh·n ®-îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh ®-êng dÉn cho mét gãi ®i qua. Mét nh·n ®-îc m¹ng hay ®-îc ®ãng gãi vµo trong tiªu ®Ò líp 2 cïng víi gãi. Bé ®Þnh tuyÕn nhËn kiÓm tra c¸c gãi víi néi dung nh·n cña nã ®Ó quyÕt ®Þnh chÆng kÕ tiÕp. Mçi khi gãi ®-îc d¸n nh·n th× phÇn cßn l¹i hµnh tr×nh cña gãi qua ®-êng trôc m¹ng ®-îc dùa trªn chuyÓn m¹ch nh·n. Gi¸ trÞ nh·n chØ cã ý nghÜa côc bé, nghÜa lµ chóng chØ liªn quan ®Õn c¸c chÆng gi÷a c¸c LSR. Mçi lÇn mét gãi ®-îc ph©n lo¹i nh- mét FEC míi hay FEC ®ang tån t¹i, mét nh·n ®-îc ph©n bæ cho gãi. C¸c gi¸ trÞ nh·n nhËn ®-îc tõ líp liªn kÕt d÷ liÖu n»m phÝa d-íi. Víi c¸c líp liªn kÕt d÷ liÖu (nh- FR hay ATM), c¸c bé nhËn d¹ng líp 2 nh- lµ bé nhËn d¹ng kÕt nèi tuyÕn sè liÖu (DLCI: Data Link Connection Identifier) trong m¹ng chuyÓn tiÕp khung (FR: Frame Relay) hay bé nhËn d¹ng ®-êng ¶o (VPI: Virtual Path Identifier)/ bé nhËn d¹ng kªnh ¶o (VCI: Virtual Channel Identifier) trong m¹ng ATM, cã thÓ ®-îc sö dông mét c¸ch trùc tiÕp nh- c¸c nh·n. C¸c gãi sau ®ã ®-îc chuyÓn tiÕp dùa vµo gi¸ trÞ nh·n cña chóng. C¸c nh·n ®-îc rµng buéc tíi mét FEC nh- mét kÕt qu¶ cña mét vµi sù kiÖn hay chÝnh s¸ch. §iÒu nµy chØ ra mét yªu cÇu cho
 12. rµng buéc nh- vËy. Nh÷ng sù kiÖn nµy cã thÓ hoÆc lµ c¸c rµng buéc d÷ liÖu hay c¸c rµng buéc ®iÒu khiÓn. Rµng buéc ®iÒu khiÓn hay ®-îc sö dông h¬n do cã c¸c tÝnh chÊt më réng tiªn tiÕn vµ ®-îc sö dông trong ®Þnh tuyÕn th«ng tin trong m¹ng MPLS. C¸c quyÕt ®Þnh ph©n bæ nh·n cã thÓ dùa trªn c¸c tiªu chuÈn chuyÓn tiÕp, ch¼ng h¹n nh-:  §Þnh tuyÕn ®¬n h-íng ®Ých.  Kü thuËt l-u l-îng.  §a h-íng (Multicast).  M¹ng riªng ¶o (VPN: Virtual Private Network).  QoS. Nh·n cã thÓ nhóng trong tiªu ®Ò cña líp liªn kÕt d÷ liÖu (VPI/VCI ATM vµ DLCI FR ) hay trong líp ®Öm . T¹o nh·n vµ ph©n bæ nh·n Cã mét sè ph-¬ng ph¸p ®-îc sö dông trong viÖc t¹o nh·n:  Ph-¬ng ph¸p dùa trªn ®å h×nh (topology-based): sö dông c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn th«ng th-êng nh- OSPF (Open Shortest Path First) vµ BGP (Border Gateway Protocol: Giao thøc cæng ®-êng biªn).  Ph-¬ng ph¸p dùa trªn yªu cÇu (request-based): sö dông ®iÒu khiÓn l-u l-îng dùa trªn yªu cÇu nh- RSVP (Resource Reservation Protocol: Giao thøc dµnh tr-íc tµi nguyªn).  Ph-¬ng ph¸p dùa trªn l-u l-îng (trafic-based): sö dông sù tiÕp nhËn cña gãi ®Ó ph©n bæ th«ng tin nh·n.
 13. C¸c ph-¬ng ph¸p dùa trªn ®å h×nh vµ dùa trªn yªu cÇu lµ c¸c vÝ dô vÒ c¸c rµng buéc nh·n ®iÒu khiÓn, trong khi ph-¬ng ph¸p dùa trªn l-u l-îng lµ mét vÝ dô vÒ c¸c rµng buéc d÷ liÖu. KiÕn tróc MPLS kh«ng sö dông mét ph-¬ng ph¸p b¸o hiÖu ®Ó ph©n bæ nh·n. C¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn ®ang tån t¹i nh- BGP, ®· ®-îc t¨ng c-êng ®Ó mang th«ng tin nh·n trong néi dung cña giao thøc. RSVP còng ®· ®-îc më réng ®Ó hç trî viÖc trao ®æi nh·n ®· ®-îc mang. IETF (Internet Engineering Task Force: Nhãm ®Æc tr¸ch kÜ thuËt Internet) ®· ®Þnh nghÜa mét giao thøc ®-îc gäi lµ Giao thøc ph©n bæ nh·n (LDP: Label Distribution Protocol) cho b¸o hiÖu t-êng minh vµ qu¶n lý kh«ng gian nh·n. Sù më réng tíi giao thøc LDP c¬ b¶n còng ®· ®-îc ®Þnh nghÜa ®Ó hç trî ®Þnh tuyÕn t-êng minh dùa trªn c¸c yªu cÇu vÒ QoS vµ CoS. Nh÷ng sù më réng nµy ®-îc l-u gi÷ trong ®Þnh tuyÕn dùa trªn rµng buéc (CR: Constraint-based Routing) - ®Þnh nghÜa giao thøc LDP. Mét tæng kÕt vÒ c¸c l-îc ®å kh¸c nhau cho viÖc trao ®æi nh·n nh- sau:  LDP - ¸nh x¹ c¸c ®Ých IP ®¬n h-íng vµo c¸c nh·n.  RSVP, CP-LDP - ®-îc sö dông cho kÜ thuËt l-u l-îng vµ ®Æt tr-íc tµi nguyªn.  Multicast ®éc lËp giao thøc - ®-îc sö dông cho viÖc ¸nh x¹ nh·n c¸c tr¹ng th¸i ®a h-íng.  BGP – c¸c nh·n bªn ngoµi (VPN). §-êng dÉn chuyÓn m¹ch nh·n (LSP) Mét tËp hîp MPLS – c¸c thiÕt bÞ ®-îc cho phÐp biÓu diÔn mét miÒn MPLS. Trong mét miÒn MPLS, mét ®-êng dÉn ®-îc thiÕt lËp cho mét gãi ®-îc di chuyÓn dùa trªn mét FEC. LSP ®-îc
 14. thiÕt lËp tr-íc truyÒn dÉn d÷ liÖu. MPLS cung cÊp 2 chøc n¨ng sau ®Ó thiÕt lËp mét LSP:  §Þnh tuyÕn theo tõng chÆng (hop by hop routing): Mçi LSR lùa chän mét c¸ch ®éc lËp tuyÕn kÕ tiÕp víi mét FEC cho tr-íc. Ph-¬ng ph¸p nµy lµ t-¬ng ®-¬ng víi ph-¬ng ph¸p ®-îc sö dông hiÖn nay trong c¸c m¹ng IP. LSR sö dông mäi giao thøc ®Þnh tuyÕn cã thÓ nh- OSPF, giao diÖn m¹ng-m¹ng riªng ATM (PNNI: Private Network to Network Interface), etc…  §Þnh tuyÕn t-êng minh (ER:Explicit Routing): ®Þnh tuyÕn t-êng minh t-¬ng tù víi ®Þnh tuyÕn nguån. LSR lèi vµo (nghÜa lµ LSR n¬i mµ dßng d÷ liÖu b¾t ®Çu tíi m¹ng ®Çu tiªn) x¸c ®Þnh danh s¸ch c¸c node mµ ER-LSP ®i qua. §-êng dÉn ®· ®-îc x¸c ®Þnh cã thÓ lµ kh«ng tèi -u. Däc ®-êng dÉn c¸c tµi nguyªn cã thÓ ®-îc ®Æt tr-íc ®Ó ®¶m b¶o QoS cho l-u l-îng d÷ liÖu. §-êng nµy lµm gi¶m nhÑ cho kÜ thuËt l-u l-îng th«ng qua m¹ng vµ c¸c dÞch vô kh¸c nhau cã thÓ ®-îc cung cÊp b»ng c¸ch sö dông c¸c luång dùa trªn c¸c chÝnh s¸ch hay c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n lý m¹ng. LSP thiÕt lËp cho mét FEC vÒ b¶n chÊt lµ kh«ng ®¬n h-íng. L-u l-îng ng-îc l¹i ph¶i sö dông LSP kh¸c. Kh«ng gian nh·n C¸c nh·n ®-îc sö dông bëi mét LSR víi c¸c rµng buéc FEC- nh·n ®-îc liÖt kª nh- sau:  per platform – C¸c gi¸ trÞ lµ duy nhÊt v-ît qua toµn bé LSR. C¸c nh·n ®-îc bè trÝ tõ mét thïng chøa nh·n chung. Kh«ng cã 2 nh·n ®-îc ph©n bæ trªn c¸c giao diÖn kh¸c nhau cã cïng gi¸ trÞ.  per interface – Vïng nh·n (ph¹m vi nh·n) ®-îc kÕt hîp víi c¸c giao diÖn. C¸c thïng ®a nh·n ®-îc ®Þnh nghÜa cho
 15. c¸c giao diÖn vµ c¸c nh·n ®-îc cung cÊp trªn c¸c giao diÖn nµy ®-îc ®Þnh vÞ tõ c¸c thïng t¸ch biÖt. Gi¸ trÞ c¸c nh·n ®-îc cung cÊp trªn c¸c giao diÖn kh¸c nhau cã thÓ gièng nhau. Hîp nhÊt nh·n Dßng l-u l-îng ®Õn tõ c¸c giao diÖn kh¸c nhau cã thÓ ®-îc kÕt hîp cïng nhau vµ ®-îc chuyÓn m¹ch b»ng viÖc sö dông mét nh·n chung nÕu chóng ®ang ®i qua m¹ng h-íng tíi cïng mét ®Ých cuèi cïng. §iÒu nµy ®-îc biÕt nh- lµ sù hîp nhÊt luång hay kÕt hîp c¸c luång. NÕu m¹ng truyÒn t¶i n»m bªn d-íi lµ mét m¹ng ATM, c¸c LSR cã thÓ sö dông hîp nhÊt ®-êng ¶o (VP) hay kªnh ¶o (VC). Trong kÞch b¶n nµy, c¸c vÊn ®Ò ®an xen tÕ bµo xuÊt hiÖn khi nhiÒu dßng l-u l-îng ®-îc kÕt híp trong m¹ng ATM, cÇn ph¶i ®-îc tr¸nh. Sù duy tr× nh·n MPLS ®Þnh nghÜa sù c- xö cho c¸c rµng buéc nh·n nhËn ®-îc tõ c¸c LSR, ®ã kh«ng ph¶i lµ chÆng kÕ tiÕp víi mét FEC ®· cho. Hai chÕ ®é ®-îc ®Þnh nghÜa:  B¶o toµn (conservative) – Trong chÕ ®é nµy, c¸c rµng buéc gi÷a mét nh·n vµ mét FEC nhËn ®-îc tõ c¸c LSR kh«ng lµ chÆng kÕ tiÕp cho mét FEC cho tr-íc bÞ huû bá. ChÕ ®é nµy cÇn mét LSR ®Ó duy tr× sè nh·n Ýt h¬n. §©y lµ chÕ ®é ®-îc khuyÕn khÝch sö dông cho c¸c LSR ATM.  Tù do (liberal) – Trong chÕ ®é nµy, c¸c rµng buéc gi÷a mét nh·n vµ mét FEC nhËn ®-îc tõ c¸c LSR kh«ng lµ chÆng kÕ tiÕp víi mét FEC cho tr-íc ®-îc gi÷ nguyªn. ChÕ ®é nµy cho phÐp t-¬ng thÝch nhanh h¬n víi c¸c thay ®æi cÊu h×nh vµ
 16. cho phÐp chuyÓn m¹ch l-u l-îng tíi c¸c LSP kh¸c trong tr-êng hîp cã sù thay ®æi. §iÒu khiÓn nh·n MPLS ®Þnh nghÜa c¸c chÕ ®é cho viÖc ph©n bæ nh·n tíi c¸c LSR l©n cËn nh- sau:  §éc lËp (Independent) – Trong chÕ ®é nµy, mét LSR nhËn d¹ng mét FEC nµo ®ã vµ ra quyÕt ®Þnh rµng buéc mét nh·n víi mét FEC mét c¸ch ®éc lËp ®Ó ph©n bæ rµng buéc ®Õn c¸c thùc thÓ ®ång møc cña nã. C¸c FEC míi ®-îc nhËn d¹ng bÊt cø khi nµo c¸c tuyÕn (route) trë nªn râ rµng víi router.  Cã thø tù (ordered) – Trong chÕ ®é nµy, mét LSR rµng buéc mét nh·n víi mét FEC nµo ®ã nÕu vµ chØ nÕu nã lµ router lèi ra hay nã ®· nhËn ®-îc mét rµng buéc nh·n cho FEC tõ LSR chÆng kÕ tiÕp cña nã. ChÕ ®é nµy ®-îc khuyÕn nghÞ sö dông cho c¸c LSR ATM.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản