công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
18
download

công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu trúc của thông tin bị quản lý (SMI) cho ta một mô hình đơn giản về số liệu bị quản lý. Mô hình này đ-ợc định nghĩa bởi một ngôn ngữ mô phỏng cú pháp dữ liệu, đó là ÁN.1. SMI mô phỏng sáu loại dữ liệu, đó là bộ đếm, kiểu (gauge), tích tắc thời gian, địa chỉ mạng, địa chỉ IP và số liệu không trong suốt (opaque). Bộ đếm đ-ợc sử dụng để diễn đạt sự lấy mẫu tích tụ của chuỗi thời gian. Kiểu (gauge) diễn đạt các mẫu của chuỗi thời gian, tích tắc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 8

  1. Chương 8: Néi dung cña MIB CÊu tróc cña th«ng tin bÞ qu¶n lý (SMI) cho ta mét m« h×nh ®¬n gi¶n vÒ sè liÖu bÞ qu¶n lý. M« h×nh nµy ®-îc ®Þnh nghÜa bëi mét ng«n ng÷ m« pháng có ph¸p d÷ liÖu, ®ã lµ ASN.1. SMI m« pháng s¸u lo¹i d÷ liÖu, ®ã lµ bé ®Õm, kiÓu (gauge), tÝch t¾c thêi gian, ®Þa chØ m¹ng, ®Þa chØ IP vµ sè liÖu kh«ng trong suèt (opaque). Bé ®Õm ®-îc sö dông ®Ó diÔn ®¹t sù lÊy mÉu tÝch tô cña chuçi thêi gian. KiÓu (gauge) diÔn ®¹t c¸c mÉu cña chuçi thêi gian, tÝch t¾c thêi gian ®-îc sö dông ®Ó ®o thêi gian t-¬ng ®èi, cßn lo¹i sè liÖu kh«ng trong suèt th× ®-îc sö dông ®Ó m« t¶ mét chuçi bit bÊt kú. Ng-êi ta còng sö dông c¸c lo¹i d÷ liÖu c¬ së chung nh- sè nguyªn chuçi octet, ®Æc ®iÓm nhËn d¹ng vËt thÓ ®Ó x¸c ®Þnh sè liÖu bÞ qu¶n lý. ViÖc giíi h¹n c¸c lo¹i d÷ liÖu trong SMI vµ h¹n chÕ quy m« cña c¸c h¹ng môc sè liÖu trong MIB ®· lµm gi¶m nhiÒu ®é phøc t¹p cña viÖc tæ chøc l-u tr÷, m· ho¸, gi¶i m· sè liÖu. Trong m«i tr-êng Agent cã nguån tµi nguyªn cã h¹n th× sù ®¬n gi¶n ho¸ vµ viÖc ®iÒu khiÓn nguån tµi nguyªn lµ rÊt quan träng vµ gi÷ mét vai trß trung t©m trong viÖc thiÕt kÕ SNMP. SMI còng bao gåm mét MACRO më réng ®Æc biÖt cña ASN.1 lµ OBJECT-TYPE. Macro nµy phôc vô nh- mét c«ng cô chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c vËt thÓ bÞ qu¶n lý t¹i l¸ cña c©y MIB. Macro OBJECT- TYPE cho ta ph-¬ng tiÖn ®Ó ®Þnh nghÜa biÕn sè bÞ qu¶n lý vµ g¸n cho nã mét lo¹i d÷ liÖu, mét ph-¬ng ph¸p truy nhËp (®äc, viÕt ®äc/viÕt), mét tr¹ng th¸i (b¾t buéc, tuú ý) vµ mét vÞ trÝ c©y MIB tÜnh (®Æc ®iÓm nhËn d¹ng ®-êng). §Þnh nghÜa cña Macro OBJECT- TYPE vµ cña c¸c biÕn sè bÞ qu¶n lý ®-îc tr×nh bµy trong b¶ng d-íi
  2. ®©y. PhÇn thø nhÊt cña ®Þnh nghÜa MIB cho ta c¸c ®Æc tÝnh nhËn d¹ng ®-êng nµy ®èi víi c¸c mode bªn trong cña c©y MIB vµ ®-îc g¸n vµo lo¹i d÷ liÖu nhËn d¹ng vËt thÓ. Ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm nhËn d¹ng cña mét nót b»ng c¸ch rµng buéc mét sè víi ®Æc ®iÓm nhËn d¹ng cña nót bè cña nã. Khi c¸c nót bªn trong ®· ®-îc x¸c ®Þnh råi, b»ng Macro OBJECT-TYPE hÖ thèng cã thÓ t¹o ra c¸c mode t¹i l¸ c©y. C¸c nót t¹i l¸ c©y nµy x¸c ®Þnh lo¹i d÷ liÖu (có ph¸p) cña c¸c biÕn sè bÞ qu¶n lý mµ chóng l-u tr÷. C¸c nót l¸ c©y còng ®iÒu khiÓn viÖc truy nhËp, x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i vµ ®-êng ®Æc ®iÓm nhËn d¹ng vËt thÓ ®Ó truy nhËp biÕn sè bÞ qu¶n lý. D-íi ®©y lµ mét sè ®iÓm h÷u Ých cÇn l-u ý vÒ c¸c ®Þnh nghÜa nµy vµ c¸ch sö dông chóng. 1. C¸c ®Æc ®iÓm nhËn d¹ng vËt thÓ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c nót bªn trong (nh- “system”, “Interfaces”), hoÆc l¸ trªn c©y MIB (sysDeser, ifInErrors). Ta cã thÓ t¹o ra ®Æc ®iÓm nhËn d¹ng cña ®-êng b»ng c¸ch ghÐp ®-êng mÑ víi nh·n cña nót (vÝ dô sysDeser = {system 1}). 2. C¸c b¶ng ®-îc t¹o nªn d-íi d¹ng chuçi cña c¸c hµng. C¸c hµng x¸c ®Þnh ra c¸c cét cña b¶ng. VÝ dô, b¶ng giao diÖn ®-îc thiÕt lËp tõ c¸c cét ®-îc dµnh riªng cho c¸c tham sè giao diÖn kh¸c nhau. C¸c tham sè cét kh¸c nhau nµy ®-îc ®¨ng ký nh- l¸ d-íi c©y con ifEntry m« t¶ trong b¶ng. 3. C¸c ®Þnh nghÜa cÊu tróc MIB chØ ®¬n gi¶n cho ta mét cÊu tróc vÒ có ph¸p. TiÕng Anh ®-îc sö dông ®Ó gi¶i nghÜa cho c¸c biÕn sè kh¸c nhau cã thÓ diÔn gi¶i nghÜa cña mét sè biÕn sè kh¸c nhau. §«i khi ta kh«ng thÓ b¶o ®¶m viÖc tu©n thñ c¸c ng÷ nghÜa. 4. HÖ thèng cã thÓ sö dông c¸c ®Þnh nghÜa chÝnh thøc cña MIB ®Ó t¹o ra MIB vµ cÊu tróc truy nhËp chóng. Bé biªn dÞch sö
  3. dông c¸c ®Þnh nghÜa nµy ®Ó t¹o ra cÊu tróc c¬ së d÷ liÖu cho viÖc l-u tr÷ MIB. §iÒu nµy lµm ®¬n gi¶n ho¸ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn MIB. 5. ViÖc triÓn khai MIB lµ ®· ®-îc thùc hiÖn. Ta cã thÓ l-u tr÷ c¸c sè liÖu kh«ng ph¶i d¹ng b¶ng trong cÊu tróc d÷ liÖu tuyÕn tÝnh cè ®Þnh. HÖ thèng cÇn t¹o kh¶ n¨ng cho sè liÖu d¹ng b¶ng thu nhá hoÆc më réng, khi c¸c hµng cña b¶ng bÞ xo¸ ®i hay ®-îc bæ sung. Ta cã thÓ dïng cÊu tróc cña mét danh s¸ch liªn kÕt (Linked list) hoÆc c©y ®Ó biÓu diÔn c¸c sè liÖu ®éng nh- vËy (c¸c b¶n ghi cña b¶ng ®-îc l-u tr÷ t¹i l¸ c©y). Chóng ta cÇn nh×n nhËn cÊu tróc MIB theo c¸c hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu truyÒn th«ng. Ng-êi ta cã thÓ sö dông ng«n ng÷ xö lý sè liÖu (DML) ®Ó t¹o ra hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu vµ m« t¶ cÊu tróc cña c¬ së d÷ liÖu. Ta cã thÓ coi m« h×nh SMI hoÆc c¸c phiªn b¶n më réng cña ASN.1 nh- lµ ng«n ng÷ DDL ®Ó x©y dùng MIB. Bé biªn dÞch MIB còng t-¬ng tù nh- bé biªn dÞch DDL, ®-îc sö dông ®Ó t¹o ra cÊu tróc c¬ së d÷ liÖu tõ mét ch-¬ng tr×nh trõu t-îng. Ta còng cã thÓ coi c¸c ®¬n nguyªn truy nhËp giao thøc nh- ng«n ng÷ xö lý sè liÖu DML. Nh×n trªn quan ®iÓm c¸c hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu truyÒn th«ng th× ta cã thÓ coi SNMP nh- lµ mét hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu thø bËc ®¬n gi¶n mµ b¶n chÊt cña nã do c¸c ng«n ng÷ DDL (SMI) vµ DML x¸c ®Þnh (c¸c ®¬n nguyªn giao thøc). B»ng sù m« t¶ MIB Internet (MIB-II) mét c¸ch g¾n gän chóng ta sÏ kÕt thóc môc nµy ë ®©y. B¶ng d-íi ®©y tãm t¾t l¹i vai trß cña c¸c c©y con. 2.7. Nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ trong SNMP vµ MIB. 2.7.1. M« h×nh th«ng tin bÞ qu¶n lý VÊn ®Ò cøng nh¾c trong MIB: Sè liÖu bÞ qu¶n lý ®-îc x¸c ®Þnh t¹i thêi ®iÓm thiÕt kÕ MIB. Sè liÖu cÇn cho c¸c nhµ khai th¸c hoÆc phÇn mÒm øng dông cã thÓ kh«ng s½n sµng mét c¸ch trùc tiÕp cho
  4. MIB. VÝ dô, mét ch-¬ng tr×nh øng dông ®ßi hái th«ng tin vÒ nh÷ng thay ®æi trong tû lÖ lçi bit, trong khi ®ã MIB chØ chøa bé ®Õm lçi trùc tiÕp. nhµ qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. §iÒu nµy cã nghÜa lµ hÖ thèng th-êng ph¶i truy xuÊt mét l-îng sè liÖu th« lín, th-êng lµ kh«ng thùc tÕ. C¸c thµnh phÇn mÒm øng dông th-êng cÇn møc ®é ®iÒu khiÓn tû lÖ víi viÖc lÊy mÉu c¸c øng dông xö lý hÖ thèng, chø kh«ng phô thuéc vµo c¸c quyÕt ®Þnh cøng nh¾c cña nhµ thiÕt kÕ MIB. ViÖc thiÕt kÕ mét MIB gi¸m s¸t tõ xa còng nh»m thùc hiÖn mét b-íc quan träng ®Ó ®¶m b¶o sù linh ho¹t trong ®iÒu khiÓn c¸c tiÕn tr×nh gi¸m s¸t. C¸c chu tr×nh gi¸m s¸t ®-îc ®Æt c¸c tham sè mét c¸ch linh ho¹t ®Ó thu thËp sè liÖu ho¹t ®éng. C¸c tham sè ®iÒu khiÓn nh÷ng quy tr×nh nµy ®-îc tæ chøc trong mét MIB ®iÒu khiÓn. Mét ch-¬ng tr×nh øng dông cã thÓ ®Æt (SET) c¸c ®Çu vµo trong b¶ng ®iÒu khiÓn MIB ®Ó x¸c ®Þnh xem hÖ thèng sÏ thu thËp nh÷ng sè liÖu nµo nµo vµ theo ph-¬ng thøc nµo. B¶n th©n sè liÖu ®-îc l-u tr÷ trong MIB sè liÖu t-¬ng øng vµ cã thÓ truy xuÊt b»ng lÖnh GET. Tuy nhiªn cÇn ghi nhí r»ng, b¶n th©n c¸c thñ tôc gi¸m s¸t ®· ®-îc x¸c ®Þnh mét c¸ch cøng nh¾c t¹i thêi ®iÓm thiÕt kÕ MIB. CÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c hµnh ®éng qu¶n lý th«ng qua t¸c dông phô cña lÖnh SET: Agent ph¶i cµi bÉy c¸c truy nhËp SET vµ khëi t¹o thñ tôc qu¶n lý t-¬ng øng. C¸c hµnh ®éng ®¬n gi¶n kh«ng ®ßi hái tham sè mµ còng ch¼ng tr¶ l¹i gi¸ trÞ nµo (vÝ dô nh- khëi ®éng hÖ thèng) còng cã thÓ ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch h÷u Ých…Tuy nhiªn, c¬ chÕ cña lÖnh SET kh«ng tho¶ ®¸ng cho c¸c ho¹t ®éng ®ßi hái ph¶i truyÒn tham sè. VÝ dô, ta h·y xem xÐt mét chu tr×nh chÈn ®o¸n cæng. Khi gäi chu tr×nh ®ßi hái mét vµi tham sè vµ khi kÕt thóc, nã sÏ khëi t¹o. Khi chu tr×nh nµy kÕt thóc, hÖ thèng cã thÓ sö
  5. dông lÖnh GET ®Ó lÊy gi¸ trÞ khi tr¶ l¹i cña nã. Nhµ qu¶n lý vµ Agent cÇn ph¶i thùc hiÖn ®ång bé viÖc ®Æt (SET) c¸c biÕn sè ®Çu vµo, c¸c biÕn sè khëi t¹o vµ lÊy (GET) kÕt qu¶. Yªu cÇu ®ång bé tõ xa ®ã cã thÓ phøc t¹p, mÊt thêi gian vµ thËm chÝ cã h¹i trong m«i tr-êng ®a nhµ qu¶n lý. NÕu nh- nhiÒu nhµ qu¶n lý liªn tiÕp gäi chu tr×nh nµy, chóng cã thÓ g©y nhiÒu phiÒn nhiÔu cho nhau, ®ßi hái c¬ chÕ ®iÒu khiÓn ®ång thêi th«ng qua SET/GET. 2.7.2. M« h×nh truy cËp th«ng tin SNMP kh«ng hç trî c¸c c«ng cô truy xuÊt tÝch luü. VÝ dô, viÖc truy xuÊt toµn bé mét b¶ng ph¶i ®-îc thùc hiÖn th«ng qua lÖnh GET-NEXT ®Ó lÊy tõng hµng thuéc b¶ng ®ã. Th«ng th-êng, viÖc xö lý th«ng tin qu¶n lý ®ßi hái ph¶i truy nhËp tÊt c¶ c¸c hµng cña b¶ng. C¸c b¶ng lín ®ßi hái sè lÇn truy nhËp rÊt lín. NÕu ta hç trî viÖc truy nhËp mét l-îng sè liÖu kh«ng h¹n chÕ th× giao thøc sÏ trë nªn phøc t¹p h¬n nhiÒu. Mét lÖnh lÊy th«ng tin duy nhÊt cã thÓ v-ît qu¸ dung l-îng cña mét lÇn tr¶ lêi. Giao thøc cÇn cã kh¶ n¨ng hç trî c¸c chuçi tr¶ lêi. C¸c phiªn b¶n më réng cña SNMP chØ cho phÐp truy xuÊt mét l-îng sè liÖu h¹n chÕ b»ng víi kÝch th-íc cña khung tr¶ lêi. SNMP kh«ng cã kh¶ n¨ng lùa chän (hay läc) sè liÖu ®-îc truy nhËp. ViÖc qu¶n lý chñ yÕu lµ xö lý c¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i lÖ. Nhµ qu¶n lý th-êng chØ quan t©m tíi c¸c sè liÖu ph¶n ¸nh c¸c øng xö kh«ng b×nh th-êng cña hÖ thèng. Mét c¬ chÕ truy nhËp sè liÖu lý t-ëng cÇn ph¶i cho phÐp c¸c nhµ qu¶n lý lùa chän sè liÖu mµ hä quan t©m chø kh«ng ph¶i b¾t hä lÊy mét l-îng sè liÖu v« Ých lín. Trong vÝ dô tæng ®µi PBX, nhµ qu¶n lý SNMP cã thÓ chØ quan t©m tíi c¸c sè m¸y cã tham sè chÊt l-îng ®¹t d-íi ng-ìng. Nhµ qu¶n lý b¾t buéc ph¶i lÊy toµn bé b¶ng thuª bao vµ quÐt nã t¹i m«i tr-êng
  6. qu¶n lý. NÕu kÝch cì cña b¶ng lín (10000 thuª bao) th× viÖc qu¶n lý sÏ rÊt kÐm hiÖu qu¶. CÇn ph¶i nÐn sè liÖu mét c¸ch tèi ®a t¹i nguån thay v× kÐo chóng qua m¹ng tíi nhµ qu¶n lý. NÕu më réng c¸c chøc n¨ng SNMP ®Ó hç trî viÖc truy nhËp sè liÖu mét c¸ch cã lùa chän th× còng phÇn nµo lµm t¨ng ®é phøc t¹p cña c¸c chøc n¨ng Agent vµ cña c¸c giao diÖn giao thøclÖnh SET cã thÓ ®-a ®Õn sù phøc t¹p vµ c¶ t¸c h¹i n÷a. CÊu tróc MIB kh«ng bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n ®Ó diÔn ®¹t c¸c mèi quan hÖ phøc t¹p gi÷a c¸c thùc thÓ bÞ qu¶n lý. Trong vÝ dô vÒ tæng ®µi PBX, hÖ thèng ®ßi hái mét b¶ng ring cho mèi quan hÖ gi÷a c¸c cæng vµ thÎ m¹ch thuª bao. NÕu muèn truy xuÊt sè liÖu g¾n liÒn víi mét cæng hoÆc mét thÎ m¹ch, th× hÖ thèng cÇn truy xuÊt tÊt c¶ c¸c b¶ng liªn quan tíi cæng thÎ m¹ch vµ tËp hîp chóng t¹i nhµ qu¶n lý. Mçi lÇn, hÖ thèng chØ cã thÓ ®äc mét hµng cña b¶ng, do vËy viÖc so s¸nh t-¬ng quan sè liÖu ®¬n gi¶n nhÊt gi÷a c¸c thùc thÓ bÞ qu¶n lý kh¸c nhau còng ®ßi hái ph¶i truy nhËp mét l-îng sè liÖu lín. Tõ ph-¬ng diÖn cña lý thuyÕt c¬ së d÷ liÖu cæ ®iÓn, th× c¬ chÕ truy vÊn d÷ liÖu cña SNMP kh«ng hç trî mèi t-¬ng quan gi÷a c¸c thùc thÓ th«ng qua mèi quan hÖ. Mèi t-¬ng quan ®ã cÇn thùc hiÖn trong m«i tr-êng qu¶n lý, do vËy ®ßi hái ph¶i truy nhËp toµn bé d÷ liÖu liªn quan víi nhau tr-íc. ViÖc ®iÒu gi¶i sè liÖu bÞ qu¶n lý th-êng ®ßi hái ph¶i xö lý mét l-îng lín t-¬ng quan sè. ViÖc so s¸nh t-¬ng quan sè liÖu t¹i m«i tr-êng qu¶n lý cã thÓ dÉn tíi t×nh tr¹ng hÖ thèng ph¶i truy nhËp mét l-îng sè liÖu qu¸ lín. 2.8. Tæng kÕt ch-¬ng Ch-¬ng nµy ®-a ra mét c¸ch nh×n kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lý m¹ng viÔn th«ng. HÖ thèng qu¶n lý m¹ng ®-a ra víi nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬
  7. b¶n vÒ phÇn cøng. Ph-¬ng ph¸p qu¶n lý m¹ng ®-îc lùa chän ë ®©y theo h-íng m« h×nh OSI. Trong phÇn nµy ®Ò cËp ®Õn giao thøc qu¶n lý m¹ng ®¬n gi¶n SNMP cïng víi MIB. MIB víi chøc n¨ng cung cÊp m« h×nh c¬ së d÷ liÖu thø bËc cho c¸c th«ng tin qu¶n lý, nã kÕt hîp chÆt chÏ víi SNMP trong ho¹t ®éng qu¶n lý m¹ng viÔn th«ng. Ho¹t ®éng cô thÓ cña MIB trong mét m¹ng x¸c ®Þnh (MPLS) sÏ ®-îc ®Ò cËp trong ch-¬ng sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản