công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
151
lượt xem
51
download

công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ứng dụng MIB trong Quản lý mạng MPLS 3.1. Giới thiệu về các giải pháp quản lý MPLS Các đối tượng quản lý MPLS Trong mục này ta lần lượt tìm hiểu về các đối tượng quản lý mạng MPLS. Đối tượng định tuyến rõ ràng (ERO) Các kho tài nguyên đường hầm và LSP In – segment (giao diện vào) Out – segment (giao diện ra) Cross – connect (chuyển mạch) Các giao thức định tuyến Các giao thức báo hiệu Các hoạt động nhãn: tra cứu, đáy, trao đổi, xoá. Kỹ thuật lưu lượng ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 9

  1. Ch-¬ng 9: øng dông MIB trong Qu¶n lý m¹ng MPLS 3.1. Giíi thiÖu vÒ c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý MPLS C¸c ®èi t-îng qu¶n lý MPLS Trong môc nµy ta lÇn l-ît t×m hiÓu vÒ c¸c ®èi t-îng qu¶n lý m¹ng MPLS.  §èi t-îng ®Þnh tuyÕn râ rµng (ERO)  C¸c kho tµi nguyªn  ®-êng hÇm vµ LSP  In – segment (giao diÖn vµo)  Out – segment (giao diÖn ra)  Cross – connect (chuyÓn m¹ch)  C¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn  C¸c giao thøc b¸o hiÖu  C¸c ho¹t ®éng nh·n: tra cøu, ®¸y, trao ®æi, xo¸.  Kü thuËt l-u l-îng  QoS. Nh- chóng ta ®· biÖt, c¸ch khã kh¨n nhÊt cña qu¶n lý c¸c m¹ng nh- MPLS lµ vÊn ®Ò kh«ng sö dông b¸o hiÖu ®Ó thiÕt lËp c¸c LSP. C¸c phÇn tö m¹ng NE trong MPLS cã thÓ hç trî b¸o hiÖu. Mét nguyªn nh©n kh¸c lµ vÊn ®Ò ®iÒu khiÓn tÊt c¶ c¸c ®èi t-îng, ®ã lµ
  2. mét vÊn ®Ò liªn quan tíi qu¶n lý m¹ng ®¬n gi¶n SNMP gÆp khã kh¨n. §èi t-îng ®Þnh tuyÕn râ rµng (ERO) Mét ERO lµ mét danh s¸ch c¸c ®Þa chØ líp 3 trong mét vïng m¹ng MPLS. Gièng nh- mét danh s¸ch chuyÓn tiÕp thiÕt kÕ (DTL) trong ATM. Nã m« t¶ mét danh s¸ch c¸c node MPLS mµ mét ®-êng hÇm ®i qua. Môc ®Ých cña mét ERO lµ cho phÐp ng-êi sö dông ®Þnh râ tuyÕn mµ mét ®-êng hÇm ®-a ra. Theo nghÜa kh¸c, nã cho phÐp ng-êi sö dông c-ìng bøc mét tuyÕn. ERO cã thÓ hoÆc kh«ng râ rµng hoÆc chÝnh x¸c. §èi t-îng ®Þnh tuyÕn râ rµng ®Þnh râ tÊt c¶ c¸c hop trªn ®-êng. Mét ERO l-u tr÷ trong mét b¶ng MIB trªn node khëi ®Çu, vµ cã thÓ ®-îc sö dông bëi nhiÒu h¬n mét ®-êng hÇm khëi ®Çu trªn node MPLS ®ã. C¸c ERO kh«ng sö dông trong ph-¬ng ph¸p cÊu h×nh b»ng nh©n c«ng cña c¸c LSP. C¸c ERO sÏ ®-îc sö dông bëi c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn (gièng nh- RSVP – TE) ®Ó t¹o ra c¸c ®-êng hÇm. §-êng ®Þnh râ trong ERO cã thÓ thùc hiÖn ®-îc (vÝ dô, c¸c liªn kÕt ph¶i tån t¹i gi÷a c¸c node thiÕt kÕ) vµ bÊt kú sù phô thuéc nµo nh- c¸c tµi nguyªn b¨ng tÇn. C¸c khèi tµi nguyªn MPLS cho phÐp sù dµnh tr-íc tµi nguyªn trong m¹ng. §iÒu nµy cung cÊp ph-¬ng tiÖn cho nhµ vËn hµnh m¹ng. C¸c khèi tµi nguyªn cung cÊp mét ph-¬ng tiÖn cho b¶n tin vÒ sù thiÕt lËp b¨ng tÇn, vµ sau ®ã chóng cã thÓ thiÕt kÕ c¸c LSP ®Æc tr-ng. C¸c thµnh phÇn cña mét khèi tµi nguyªn bao gåm:
  3. . B¨ng tÇn thu lín nhÊt . KÝch cì bã l-u l-îng lín nhÊt. . §é dµi gãi Mét LSP cã thÓ cã mét sù kÕt hîp ®Çu cuèi - ®Çu cuèi b¨ng tÇn. LSP ®-îc thiÕt kÕ ®Ó mang luång l-u l-îng däc theo c¸c tuyÕn ®Æc tr-ng. §-êng hÇm vµ LSP C¸c ®-êng hÇm MPLS miªu t¶ mét kiÓu x¸c ®Þnh cho c¸c tuyÕn ®-êng xuyªn qua m¹ng bëi c¸c node víi cÊu h×nh giao diÖn vµo (in – segment), chuyÓn m¹ch (cross – connect) vµ giao diÖn ra (out – segment). Gãi tin MPLS ®i vµo ®-êng hÇm, di tõ bªn nµy sang bªn kia mét ®-êng thÝch hîp, vµ cã 3 ®Æc ®iÓm quan träng ®-a ra: . ChuyÓn tiÕp dùa trªn c¬ së tra cøu nh·n MPLS. . C¸ch ®èi xö tµi nguyªn lµ cè ®Þnh, dùa trªn phÝa thu ®ã t¹i thêi gian cña sù t¹o kÕt nèi. . C¸c ®-êng ®-a ra bëi l-u l-îng lµ miÔn c-ìng bëi ®-êng chän trong sù thuËn lîi bëi ng-êi sö dông. C¸c ®-êng hÇm vµ c¸c LSP cung cÊp c¸ch t×m cho l-u l-îng víi c¸c ®Þa chØ IP ®Ých ®Æc tr-ng. C¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn göi c¸c gãi trªn c¸c ®-êng hÇm ®Æc tr-ng vµ LSP theo thø tù t×m ®-îc ®Þa chØ IP thÝch hîp.  In – Segments vµ out – segments (giao diÖn vµo- giao diÖn ra)
  4. In – segment trªn mét node MPLS miªu t¶ mét ®iÓm vµo l-u l-îng. Out – segment m« t¶ mét ®iÓm ra cho l-u l-îng. Hai kiÓu ®èi t-îng segment lµ cã sù phèi hîp hîp lý sö dông mét cross – connect.  Cross – connects (KÕt nèi chÐo) Cross – connects lµ ®èi t-îng kÕt hîp segment vµo vµ ra víi nhau. Node MPLS sö dông thiÕt lËp cross – connect ®Ó quyÕt ®Þnh c¸ch chuyÓn m¹ch l-u l-îng gi÷a c¸c segment. B¶ng Cross – connect hç trî c¸c kiÓu kÕt nèi d-íi ®©y: - §iÓm tíi ®iÓm - §iÓm tíi ®a ®iÓm - §a ®iÓm tíi ®iÓm Mét thùc tÕ cross – connect cã c¶ mét tr¹ng th¸i hµnh chÝnh vµ tr¹ng th¸i hµnh ®éng, ë ®ã c¸c tr¹ng th¸i ho¹t ®éng chØ thÞ tr¹ng th¸i thùc cña cross – connect trong node. Cross – connect ho¹t ®éng th× kh«ng chuyÓn tiÕp l-u l-îng. MPLS hîp thµnh c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn IP gièng nh- OSPF, IS – IS, vµ BGP. §iÒu nµy thùc hiÖn bëi c¸c giao thøc nµy ®· ®-îc sö dông vµ cung cÊp qu¸ nhiÒu n¨m. Hîp nhÊt chóng sang c¸c chuÈn MPLS c¶i tiÕn c¸c c¬ héi triÓn khai MPLS. Kü thuËt l-u l-îng më réng sù thªm vµo c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn nghÜa lµ chóng cã thÓ th«ng b¸o c¶ ph©n phèi tiªu ®Ò sù ®Þnh tuyÕn vµ tµi nguyªn (e.g b¨ng tÇn liªn kÕt). §©y lµ quyÕt ®Þnh cho thiÕt bÞ vµ sù t¹o ra ®Þnh tuyÕn miÔn c-ìng LSP (ie: ®-êng hÇms). §iÒu cuèi cïng cho phÐp thiÕt bÞ ng-êi sö dông t¸c ®éng ®-a ra bëi l-u l-îng IP th«ng qua vïng MPLS. C¸c giao thøc b¸o hiÖu
  5. Nh- chóng ta ®· thÊy, viÖc t¹o ra LSP vµ ®-êng hÇm (®-êng hÇm) cã thÓ ®¹t ®-îc hoÆc b»ng ®iÒu khiÓn nh©n c«ng (t-¬ng tù nh- c¸ch ATMPVC ®· t¹o ra) hoÆc th«ng qua b¸o hiÖu. C¸c kÕt nèi b¸o hiÖu cã tµi nguyªn ®-îc thu, c¸c nh·n, ph©n phèi, vµ c¸c ®-êng ®-îc chän bëi c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn nh- RSVP – TE hoÆc LDP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản