Công nghệ gia công bằng áp lực

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:149

0
658
lượt xem
270
download

Công nghệ gia công bằng áp lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp tạo phôi dựa vào nguyên lý biến dạng dẻo của kim loại dưới tác dụng của ngoại lực làm thay đổi hình dáng , kích thước theo ý muốn. Hạn chế: Không gia công đựơc các chi tiết phức tạp. Không rèn dập đuợc các chi tiết quá lớn. Không gia công được các kim loại dòn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ gia công bằng áp lực

 1. PHAÀN 2 CONG NGHEÄÄ GIA CONG BANG AP LÖÏC Â Â È Ù Ö • Chöông 1. Khaùi nieäm ve gia cong kim loai 1 Khai veà coâng loaïi baèng aùp löïc . • Chöông 2. N ng noùng kim loaïi ñe gia cong 2 Nung nong loai ñeå coâng aùp löïc. • Chöông 3. Caùn vaø keùo. • Chöông 4. Reøn töï do vaø reøn khuoân. • Chöông 5. Daäp taám.
 2. CHÖÔNG 1. KHAÙI NIEÄM VEÀ GIA COÂNG KIM LOAÏI BAÈÈNG AÙÙP LÖÏC Ö • 1 1 Ñò h nghóa . 1.1 Ñònh hó • 1.2 Öu – nhöôïc ñieåm cuûa gia coâng baèng aùp löïc . • 1 3 Ph ân l i caùùc phöông phaùùp gia coââng b èng aùùp l c. 1.3 Phaâ loaï h h i baè löï 1.4 Söï bieán daïng deûo cuûa kim loaïi . • 1 5 Nhöõng nhaâân toáá aûûnh höôûng ñeáán tính d ûo cuûûa ki loaïi . 1.5 h t ñ tí h deû kim l • 1.6 Aûnh höôûng cuûa bieán daïng deûo ñeán tính chaát vaø toå chöc cuûa chöùc cua kim loai . loaïi • 1.7 Söï keát tinh laïi . • 1 8 Caùùc ñònh luaäät cô b ûn aùùp duïng khi gia coââng 1.8 C ñò h l baû d i • baèng aùp löïc.
 3. 1.1Ñònh nghóa 1 1Ñònh nghóa. Phöông phaùùp taïo phoââi d a vaøøo nguyeâân l ù bi án Ph h h döï lyù bieá daïng deûo cuûa kim loaïi döôùi taùc duïng cuûa ngoaïi löïc laøm thay ñoåi hình daùng, kích thöôùc theo yù muoán.
 4. 1.2 Öu – nhöôïc ñieåm cuûa gia coâng baèng aùp löïc • So vôùi ñuùc. * Öu ñieåm: Khö ñöôïc Khöû ñöôc moät soá khuyeát taät nhö ro khí ro co lam cho so khuyet roã khí, roã laøm toå chöùc kim loaïi mòn, cô tính saûn phaåm cao. Co kha nang bieán to chöc haït cua Coù khaû naêng bien toå chöùc hat cuûa kim loai thaønh to loaïi thanh toå chöùc thôù, coù khaû naêng taïo ñöôïc caùc toå chöùc thôù uoán, xoaén khaùc nhau laøm ta ng cô t ac au a taê tính cua saûn phaåm. cuûa sa p a Ñoâä boùng, ñoä chính xaùc cao hôn caùc chi tieát ñuùc. Deã cô khí hoaù vaø töï ñoäng hoaù neân naêng suaát cao, giaù thaønh haï.
 5. * Haïn cheá: Khoâng gia coâng ñöôïc caùc chi tieát phöùc taïp Khoâng reøn daäp ñöôïc caùc chi tieát quaù lôùn. Khoâng gia coâng ñöôïc caùc kim loaïi doøn.
 6. *So vôi cat got: So vôùi caét goït: *Öu ñieåm : Naêng suaát cao, pheá lieäu ít, giaù thaønh haï. Ren, Reøn, daäp la nhöõng phöông phaùp cô ban ñeå tao phoâi laø nhöng phap baûn ñe taïo phoi cho gia coâng caét goït. *Nhöôï ñiem *Nhöô c ñi å : Ñoä boùng, ñoä chính xaùc thaáp hôn so vôùi gia coâng caét goït.
 7. 1.3 Phaân loaïi caùc phöông phaùp gia coâng bang ù löï b è ap lö c. 1.3.1 Phöông phaùp caùn . 1.3.2 Phöông phaùp keùo kim loaïi . 1.3.3 1 3 3 Phöông phaùp ep kim loaïi . phap eùp loai 1.3.4 Reøn töï do. 1.3.5 Reøn khuoân(Daäp noùng) 1.3.6 Daäp taám(Daäp nguoäi)
 8. 1.3.1 Phöông phaùp caùn . Phöông phaùp can la phöông phaùp bien dang kim loai giöõa phap caùn laø phap bieán daïng loaïi giöa hai truïc caùn quay ngöôïc chieàu nhau ñeå ñöôïc saûn phaåm caùn coù tieát dieän gioáng nhö loã hình (khe hôû giöõa 2 truïc caùn) vaø coù chieàu daøi khoâng haïn cheá.
 9. 1.3.2 Phöông p p keùo kim loai : g phaù ï Laø phöông phaùp bieán daïng deûo kim loaïi qua loã hình cuûa khuoân keùo döôùi taùc duïng cuûa löïc keùo, p phoâi ñöôïïc vuoát daøi ra, g m dieään tích tieát dieään , giaû ngang, taêng chieàu daøi.
 10. 1.3.3Phöông phaùp ep 1 3 3Phöông phap eùp kim loaïi : loai Kim loaïi sau khi nung noùng cho vaøo buoàng eùp,döôùi taùc duïng cuûa chaøy eùp kim loaïi chui qua loã khuoân eùp coù hình daïng vaø kích thöôùc cuûa chi tieát caàn cheá taïo.
 11. 1.3.4 Phöông phaùp reøn töï do : Laø phöông phaùp bieán dang töï do kim loai döôùi taùc dung löc daääp cuûa ï g ï ï g ï buùa hoaëc löïc eùp cuûa maùy eùp. 1.3.5 Phöông h 1 3 5 Phöô phaùùp reøøn kh ân : L ø phöông phaùùp khuoâ Laø höô h bieán daïng deûo kim loaïi trong loøng khuoân reøn döôùi taù d t ùc duïng cuûûa löïc daääp. lö d 1.3.6 Daääp taám : Laø phöông phaùp bieán daïïng deûo p gp phoâi kim loaïi ôû daïng taám, trong khuoân döôùi taùc duïng cuûa ngoai löc ñeå tao thaønh saûn phaåm coù hình dang, g ï ï ï p ï g, kích thöôùc theo yeâu caàu.
 12. 1.4. Söï bieán daïng deûo cuûa kim loaïi 1.4.1 Khaùi nieäm. Kim l Ki loaïi khi chòu t ùc d ng cuûûa ngoaïi lö c ñ àu hò taù duï löï ñeà xaûy ra ba giai ñoaïn laø bieán daïng ñaøn hoài,bieán daïng deû d ûo, phaùù h ûy. h huû Xeùt bieán daïïng deûo laø bieán daïïng maø sau khi ñaõ boû löïc taùc duïng vaãn coøn moät phaàn bieán daïng dö ñöôïc giöõ g laïïi vaø treân caùc p n töû cuûa vaäät theå khoâng nhaään phaà thaáy coù söï phaù huyû. Bien daï d û ô kim loaï bao à bien daï Bi á d ng deo ôû ki l i b gom bi á d ng deûo cuûa ñôn tinh vaø ña tinh.
 13. Bieán daïng deûo cuûa ñôn tinh theå: Laø bieán daïng deûo theo cô cheá tröôït vaø song tinh. Kim loaïïi khaùc nhau thì coù tính deûo khaùc nhau. Bieán daïng deûo cuûa ña tinh theå. Ña tinh theå laø taäp hôp cuûa cac ñôn tinh. Bien the la hôïp cua caùc tinh Bieán daïng cuûa ña tinh goàm 2 daïng:
 14. Bieán daïng trong noäi boä haït : Goàm söï tröôït vaø song tinh. Söï tröôt xaûy ra ñoái vôùi caùc hat coù g ï ï phöông keát hôïp vôùi phöông cuûa löïc taùc duïng 450seõ tröôt tröôùc roài ñeán caùc maëët khaùc. Söï song tinh saûy ra ï g khi coù löïc taùc duïng lôùn ñoät ngoät gaây ra bieán daïng deûo cuûa kim loai. ï Bieán daïng ôû vuøng tinh giôùi : Taïi ñaây chöùa nhieààu t p chaáát d ã chaûûy vaøø maïng ti h th å bò roáái loaïn hi taï h deã h tinh theå l cho neân söï tröôït vaø bieán daïng thöôøng ôû nhieät ñoä t0>9500C 950 C.
 15. Giaûi thích söïï tröôïït. * Theo thuyeát leääch, kim loaïïi keát tinh khoâng saép xeáp y theo qui luaät moät caùch lyù töôûng maø thöïc teá coù nhöõng choã leääch, caùc nguyeân töû ôû vò trí leääch luoân coù xu g y ò höôùng trôû veà vò trí caân baèng. Khi coù löïc taùc duïng thì ñaàu tieân söïï di ñoääng xaûy ra ôû caùc ñieåm leääch, caùc vuøng laân caän cuõng dòch chuyeån theo. Cuoái cuøng laïi taïo neân choã leäch môùi. Quaù trình cöù tieáp tuïïc ñeán khi khoâng Q coøn löïc taùc duïng nöõa.
 16. * Hieän töôïng tröôït coøn ñöôïc giaûi thích baèèng moät hieän töôïng khaùc ñoù laø söï khuyeách taùn khi nhieät ñoä tang cao cac nguyeân töû taêng cao, caùc nguyen tö di ñoäng manh daàn va dòch maïnh dan vaø chuyeån sang moät vò trí caân baèng khaùc, laøm maïng tinh theå bò bien daïng döôùi hình thöc tröôït. BDÑH laø the bieán dang döôi thöùc tröôt. la bieán daïng maø khi thoâi taùc duïng löïc, kim loaïi seõ trôû veà vò trí ban ñaàu.
 17. Giaûi thích hieän töôïng song tinh τ Döôùi taùc duïng cuûa öùng suaát tieáp , trong tinh theå coù . söï dòch chuyeån töông ñoái cuûa haøng loaït caùc maët ngtöû y g g naøy so vôùi caùc maët khaùc. Qua moät maët phaúng coá ñònh naøo ñoù goïi laø maët song tinh. Hieän töôïng song tinh g g g xaûy ra raát nhanh vaø maïnh khi bieán daïng ñoät ngoät, toác ñoä bieán daïng lôùn
 18. 1.4.2 Caùc hieän töôïng xaûy ra khi bieán daïng deûo. Söï thay ñ hì h d Sö th ñoååi hình daïng haït :Söï th ñoååi hình daïng haït h Sö thay ñ hì h d h chuû yeáu laø nhôø quaù trình tröôït . Haït khoâng nhöõng thay ñoåi veà kích thöôùc ma coøn coù theå vôõ ra thaønh nhieu khoi nho laøm thöôc maø con co the vô thanh nhieàu khoái nhoû lam taêng cô tính. Söï ñoi höôùng cuûa haït Tröôùc Sö ñoåi höông cua hat : Tröôc khi bien dang caùc haït saép bieán daïng cac hat sap seáp khoâng theo moät höôùng nhaát ñònh naøo.Söï hình thaønh toå chöc sôi daãn ñen söï chöùc sôïi dan ñeán sö sai khaùc veà cô, lí tính cuûa kim loai theo khac ve cua loaïi nhöõng höôùng khaùc nhau, laøm cho kim loaïi maát tính ñaúng höôùng . Söï taïo thaønh öùng suaát dö : Khi gia coâng aùp löïc do bieán dang khoâng ñeàu vaø khoâng cuøng moäät löc neân trong noääi boää vaäät ï g ï g theå sau khi bieán daïng coøn ñeå laïi öùng suaát goïi laø öùng suaát dö.
 19. Coù 3 loaïi öùng suaát dö: Öùng suaát dö loaïi 1 (σ1): Laø öùng suaát dö sinh ra do sö bien dang khoâng ñoàng ñeàu giöa caùc boä phaän söï bieán daïng khong ñong ñeu giöõa cac cuûa vaät theå. ÖÙÙng suaát dö loaïi 2 (σ2): Laø öùng suaát dö sinh ra do söï bieán daïng khoâng ñoàng ñeàu giöõa caùc haït. ÖÙng suaát dö loaïi 3 (σ3): Laø öùng suaát dö sinh ra do söï bieán daïng khong ñong ñeu sö bien dang khoâng ñoàng ñeàu trong noäi boä hat.haït
 20. Söï Sö thay ñoåi theå tích va theå trong. ñoi the vaø the troïng. Khi bieán dang deûo trong noäi boä hat luoân xaûy ra hai bien daïng deo haït luon xay quaù trình: Taïo ra nhöõng veáát nöùt, khe xoááp, loãã roãã teáá vi do söï vôõ naùt cuûa maïng tinh theå khi tröôït vaø song tinh. Quaù trình haøn gaén nhöõng loã roã,veát nöùt khi keát tinh laïi. Do ño khi gia cong aùp löïc, tæ trong va theå lai ñoù coâng ap löc troïng vaø the tích cuûa kim loaïi bò thay ñoåi ñaùng keå.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản