công nghệ hàn , chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
129
lượt xem
80
download

công nghệ hàn , chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biến dạng & ứng suất ng ng của biến dạng khi hàn: ng Biến dạng và ứng suất khi hàn xuất hiện và tồn tại trong kết cấu hàn là do bản thân quá trình hàn gây nên. Chúng có ảnh hưởng lớn đến khả năng làm việc và chất lượng của sản phẩm. Biến dạng và ứng suất khi hàn xuất hiện và tồn tại trong kết cấu hàn là do bản thân quá trình hàn gây nên. Chúng có ảnh hưởng lớn đến..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ hàn , chương 6

 1. Chöông 7:BIEÁN DAÏNG ÖÙNG SUAÁT NG NG VAØ KHUYEÁT TAÄT KHI HAØN 7.1. BIEÁN DAÏNG & ÖÙNG SUAÁT KHI HAØN: NG NG N: 7.2. XAÙC ÑÒNH BIEÁN DAÏNG KHI HAØN: NG N: 7.3. KHUYEÁT TAÄT CUÛA MOÁI HAØN: N: 7.4. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA MOÁI HAØN: N:
 2. 7.1.BIEÁN DAÏNG & ÖÙNG NG NG SUAÁT KHI HAØN 7.1.1. Bieán daïng vaø öùng suaát khi haøn: ng ng 7.1.2. Nguyeân nhaân gaây ra öùng ng suaát & bieán daïng khi haøn: ng
 3. 7.1.1.Bieán daïng & öùng suaát ng ng cuûa bieán daïng khi haøn: ng Bieán daïng vaø öùng suaát khi haøn xuaát hieän vaø toàn taïi trong keát caáu haøn laø do baûn thaân quaù trình haøn gaây neân. Chuùng coù aûnh höôûng lôùn ñeán khaû naêng laøm vieäc vaø chaát löôïng cuûa saûn phaåm. Bieán daïng vaø öùng suaát khi haøn xuaát hieän vaø toàn taïi trong keát caáu haøn laø do baûn thaân quaù trình haøn gaây neân. Chuùng coù aûnh höôûng lôùn ñeán khaû naêng laøm vieäc vaø chaát löôïng cuûa saûn phaåm.
 4. 7.1.2. Nguyeân nhaân gaây ra öùng suaát ng & bieán daïng khi haøn: ng  Nung noùng khoâng ñeàu kim loaïi vaät haøn.  Ñoä ngoùt ñuùc cuûa kim loaïi noùng chaûy cuûa moái haøn.  Caùc bieán ñoåi cô caáu trong vuøng gaàn moái haøn.
 5. 7.2. XAÙC ÑÒNH BIEÁN DAÏNG NG KHI HAØN 7.2.1. Xaùc ñònh bieán daïng do co doïc ng khi haøn giaùp moái: 7.2.2.Ñoä voõng cuûa lieân keát haøn giaùp moái: 7.2.3. Xaùc ñònh öùng suaát &bieán ng daïng do co doïc ôû moái haøn chöõ T : ng
 6. 7.2.1. Xaùc ñònh bieán daïng do ng co doïc khi haøn giaùp moái:  ÖÙùng suaát dö (do nung noùng vaø nguoäi khoâng ñeàu) cuûa taám haøn laø caân baèng vaø trong vuøng aûnh höôûng nhieät thì ñaït tôùi giôùi haïn chaûy .  Taám haøn khi nung noùng khoâng bò aûnh höôûng beân ngoaøi.  Bieán daïng cuûa taám phuø hôïp vôùi giaû thuyeát tieát dieän phaúng.
 7. 7.2.2.Ñoä voõng cuûa lieân keát haøn giaùp moái: Vôùi ñöôøng haøn khoâng naèm ôû trung taâm cuûa vaät haøn. Khi ñoù seõ xuaát hieän momen uoán laøm cho taám haøn cong ñi.Ñoù laø do noäi löïc caûn phaûn khaùng ôû hai phía moái haøn khaùc nhau.
 8. 7.2.3.Xaùc ñònh öùng suaát bieán daïng ng ng do co doïc ôû moái haøn chöõ T : Keát caáu chöõ T goàm hai taám haøn vôùi nhau baèng hai moái haøn goùc.Neáu nhö keát caáu haøn khoâng bò keïp chaët thì döôùi taùc duïng cuûa M keát caáu seõ bò uoán vaø öùng suaát do uoán laø:  = M/W Trong ñoù M: momen uoán cuûa caùc noäi löïc,taùc duïng leân keát caáu
 9. M = P2.Y2 –2P1.Y1 . Y1,Y2 :khoaûng caùch töø caùc ñieåm ñaët löïc phaûn khaùng 2P1vaø P2 ñeán troïng taâm cuûa vuøng öùng suaát taùc duïng.
 10. 7.3. KHUYEÁT TAÄT CUÛA MOÁI HAØN: N: 1 Nöùt: 2. Loã hôi: 3. Laãn xæ haøn: 4. Haøn chöa thaáu: 5.Khuyeát caïnh: nh 6. Ñoùng cuïc: ng
 11. 1.Nöùt: t:  Laø moät trong nhöõng khuyeát taät nghieâm troïng nhaát cuûa moái haøn.  Caên cöù vaøo vò trí sinh ra nöùt, coù theå chia laøm hai loaïi nöùt:nöùt trong vaø nöùt ngoaøi.Veát nöùt coù theå sinh ra ngay trong khu vöïc chòu aûnh höôûng nhieät cuûa ñaàu moái haøn.
 12. 2 1 3 1.Nöùt ngoaøi; 2.Nöùt trong; 3. Nöùt ôû khu vöïc chòu aûnh höôûng cuûa söùc noùng
 13. 2.Loã hôi: Vì coù nhieàu theå hôi hoøa trong kim loaïi moûng chaûy, nhöõng theå hôi ñoù khoâng thoaùt ra tröôùc luùc vuøng noùng chaûy nguoäi, do ñoù taïo thaønh loã hôi. 1 2 3 1.Loã hôi taäp trung; 2.Loã hôi treân beà maët; 3. Loã hôi ñôn
 14. 3. Laãn xæ haøn: Laãn xæ haøn laãn taïp chaát keïp trong moái haøn, taïp chaát naøy coù theå toàn taïi trong moái haøn, cuõng coù theå naèm treân maët moái haøn. Laãn xæ haøn thöôøng sinh ra trong moái haøn vuoâng goùc hoaëc ñaàu noái coù khe hôû quaù nhoû.
 15. 4. Haøn chöa thaáu: Haøn chöa thaáu laø khuyeát taät nghieâm troïng nhaát trong moái haøn daãn ñeán nöùt, laøm hoûng caáu kieän.Haøn chöa thaáu coù khaû naêng sinh ra ôû goùc moái haøn hoaëc ôû meùp ñaàu noái.
 16. 5. Khuyeát caïnh: nh  ÔÛ choã giao nhau giöõa kim loaïi vaät haøn vôùi moái haøn coù hình raõnh doïc, raõnh ñoù goïi laø khuyeát caïnh.  Nguyeân nhaân:  Doøng ñieän haøn quaù lôùn, hoà quang quaù daøi.  Goùc ñoä que haøn vaø caùch ñöa que haøn khoâng chính xaùc.
 17. 6. Ñoùng cuïc: ng Treân meùp haøn coù nhöõng kim loaïi thöøa ra nhöng khoâng troän vôùi kim loaïi vaät haøn thì goïi laø ñoùng cuïc.
 18. 7.4. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA MOÁI HAØN: N: 1. Kieåm tra phaù hoûng: ng 2. Kieåm tra khoâng phaù hoûng: ng
 19. 1.Kieåm tra phaù hoûng: ng Laø kieåm tra cô tính, noù coù theå xaùc ñònh cöôøng ñoä cöïc ñaïi cuûa ñaàu noái moái haøn, tính deûo vaø tính dai cao hay thaáp.
 20. 2. Kieåm tra khoâng phaù hoûng: ng Kieåm tra maët ngoaøi baèng daàu löûa, baèng aùp löïc nöôùc, baèng khí neùn, baèng tia X, baèng tia  …

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản