Công nghệ kim loại - Công nghệ đúc P3

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
186
lượt xem
104
download

Công nghệ kim loại - Công nghệ đúc P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ mẫu gồm : Mẫu để tạo lòng khuôn , mẫu của hệ thống rót , đậu hơi , đậu ngót - tấm mẫu để làm khuôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ kim loại - Công nghệ đúc P3

  1. CHÖÔNG III CONG COÂNG NGHEÄ CHE TAO MAU CHEÁ TAÏO MAÃU VAØ HOÄP LOÕI Boä mau goàm: maãu gom: - Maãu ñeå taïo loøng khuoân. - Maãu cuûa heä thoáng roùt, ñaäu hôi, ñaäu ngoùt. - Taáám maããu ñeåå laøm khuoân.
  2. I. Yeâu caàu vaät lieäu laøm maãu vaø hoäp loõi. a.Yeâu cau a Y â caàu : + BEÀN, KHOÂNG THAÁM NÖÔÙC KHOÂNG CO GIAÕN + COÙÙ ÑOÄÄ BOÙÙNG ÑOÄÄ CHÍNH XAÙÙC CAO. Í + LAØM KHUOÂN ÑÖÔÏC NHIEÀU LAÀN. +DE GIA COÂNG DEÃ CONG b. Vaät lieäu laøm maãu vaø hoäp loõi . ª GOÃÃ. ª KIM LOAÏI : HÔÏP KIM NHOÂM ÑUÙC (HÔÏP KIM SILUMIN, SILUMIN GANG , THEÙP ÑOÀNG THEP, ÑONG. ª NHÖÏA. ª MAÃU LAØM BAÈNG THAÏÏCH CAO ( (CASO4. 2H2O). ) ª XI MAÊNG.
  3. • Phöông phaùp ñuùc maãu , hoäp loõi : öô g p ap ñuc au oä o • Duøng maãu goã hoaëc kim loaïi(maãu goác) ñeå laøm khuoân ñuùc ra ñöôïïc maãu baèng kim loaïïi. • Kích thöôùc maãu goác : • Löông dö gia coâng cô = löông dö gia coâng cô maãu Löôïng cong löôïng cong mau kim loaïi + löôïng dö gia coâng vaät ñuùc. • Ñoää co maãu goác = ñoää co kim loaïïi maãu + ñoää co vaäät ñuùc. g • Phöông phaùp gia coâng cô khí. • Aùp dung cho saûn xuaát haøng khoái , haøng loat lôùn Ap duïng san xuat hang khoi hang loaït lôn. • Gia coâng caét goït, nguoäi…töøng phaàn roài laép raùp hoaëc phay CNC CNC.
  4. KEÁT THUÙC CHÖÔNG III Quay veà chöông III

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản