Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P2

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
150
lượt xem
87
download

Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp hàn nóng chảy mà nguồn nhiệt khi hàn là hồ quang điện chạy giữa hai điện cực . Sự cháy và duy trì sự ổn định của hồ quang trong quá trình hàn là do sự điều khiển của tay người thợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P2

 1. CHÖÔNG 2: HAN HO QUANG TAY HAØN HOÀ 2.1. KHAÙI NIEÄM HAØN HOÀ QUANG TAY. TAY. 2.2. HOÀ 2 2 HO QUANG HAN. HAN. HAØN 2.3.THIEÁT BÒ HAØN. 2.3.THIEÁ 2.4. VAÄT LIEÄU HAØØN. 2.5.CONG 2 5 COÂNG NGHEÄ HAN 2.5.CONG HAØN
 2. 2 1 KHAÙI NIEÄM . 2.1.KHAI 2.1.1.Khaù 2.1.1.Khaù i 2 1 1 Kh ùi nieääm: 2.1.2.Ñaë 2.1.2.Ñaëëc ñieåm : 2.1.3.Phan 2.1.3.Phaân loaïi: 2 1 3 Phan loai:
 3. 2.1.1.Khai 2 1 1 Khaùi nieäm: La Laø phöông phap han noùng chaûy ma nguoàn nhieät phaùp haøn nong chay maø nguon khi haøn laø hoà quang ñieän chaïy giöõa hai ñieän cöïc. Söï chaùy vaø Sö chay va duy trì oån ñònh cua ho quang trong qua on cuûa hoà quaù trình haøn laø do söï ñieàu khieån cuûa tay ngöôøi thôï.
 4. 2.1.2.Ñaë 2.1.2.Ñaëc ñieåm: Haøn ñöôïc moái haøn ôû caùc vò trí khaùc nhau Haøn ñöôïc treân caùc chi tieát to,nhoû,ñôn giaûn, phöc tap khac nhau phöùc taïp khaùc nhau. Haøn trong moâi tröôøng khí baûo veä,haøn döôùi nöôc,han nöôùc haøn trong chan khong… chaân khoâng Thieát bò haøn vaø trang bò gaù laép haøn ñôn giaûn,deã cheá taïo. Naêng suaát haøn thaáp,chaát löôïng moái haøn khoâng cao,phuï thuoäc vaøo trình ñoä coâng nhaân.
 5. 2.1.3.Phaân loai: . .3. a oaï : • A.Phaân loaïi theo ñieän cöïc: Ñieä ö khoâ Ñi än cöïc kh âng noùùng chaûûy:(ñieään cöïc baèèng C, h (ñi b C graphit,W) Ñoái vôùi haøn vaät haøn moûng thì khoâng caàn duøng que haøn phuï,trong tröôøng hôïp vaät haøn daøy caàn boå sung kim loaïi noùng chaûy taïi vuõng haøn baèng que haøn phuï.
 6. 2.1.3.Phaân loaïi: A.Phaân loaïi theo ñieän cöïc: Ñieän cöïc noùng chaûy: Kim loaïi moi han do que haøn noùng chaûy va moät loai moái haøn han nong chay vaø phaàn kim loaïi vaät haøn.Que haøn ñoàng thôøi vöøa duy trì ho quang vöøa boå sung kim loaïi cho moi han. hoà quang,vöa bo loai moái haøn
 7. 2.1.3.Phan loai: 2 1 3 Phaân loaïi: • B.Phaân loaïi theo caùch noi daây: B.Phan loai cach noái day: Noái daây tröïc tieáp:Caû que haøn vaø vaät haøn ñöôïc noái tröïc tieáp vôùi tröc tiep vôi hai cöïc cua nguon(nguon co theå laø cöc cuûa nguoàn(nguoàn coù the la AC hoaëc DC).(Hình 2-1)
 8. Noái daây giaùn tieáp : :Que haøn noái vôùi nguoàn ñieän coøn vaät haøn khoâng noái vôùi nguoàn ñieän(Hình 2-2) Hình 2-2 Noáái hoããn hôïp tröïc tieááp vaø giaùn tieáp:duøng nguoàn ñieän : ba pha(taïo ra 3 coät hoà pha(tao ho quang,haøn vaät daøy.)(Hình 2 3) 2-3) Hình 2 3 Hì h 2-3
 9. 2.1.3.Phan loaïi: 2 1 3 Phaân loai: C.Phaân l i theo d ng ñi n: h loaï h doø ñieä Doøng ñieän xoay chieàu:thieát bò goïn nheï,söû duïng ñôn : giaûn,vaän haønh deã,giaù thaønh reû nhöng hoà quang khoâng oån ñònh neân chaát löôïng moái haøn khoâng cao,noái ñieän tuøy yù. Haøn baèng doøng ñieän moät chieàu: taïo hoà quang deã vaø oåån ñònh neân chaát löôïng moái haøn cao nhöng thieát bò ñaét tien,cong k à h öû d ng phöc t p,khoù b û quan. ti à à kenh,sö duï höù taï kh bao û Tuøy theo töøng tröôøng hôïp haøn maø ta noái ñieän thuaän hay nghòch. nghòch
 10. Caùch Ñaáu Daây Ñoái Vôùi Doøng Moät Chieààu: Ñaá h Ñ áu thuaään (Cöïc tính thaúúng): (C í h h ) Cöïc döông noái vôùi vaät haøn. Cöïc aâm noái vôùi que haøn. Han Haøn vaät day, kim loaïi kho chaûy daøy loai khoù chay Ñieän cöïc khoâng noùng chaûy.
 11. Caùch ñaáu thuaään: 1.Maùy phaùt ñieän. 2.Que haøn 2 Que han. 3 3.Kim haøn. 2 4.Vaä haø 4 V ät h øn. 1 4
 12. Caùch Ñaáu Daây Ñoái Vôùi Doøng Moät Chieààu: Ñaá Ñ áu nghòch (C c tính ngöôïc): hò h (Cöï í h ) Cöïc döông noái vôùi que haøn. Cöïc aâm noái vôùi vaät haøn. Que han chaûy raát nhanh vaät han chaûy ít,dung han haøn chay rat nhanh,vaä haøn chay ít duøng haøn kim loaïi maøu,vaät haøn moûng.
 13. Cach ñaáu Caùch ñau nghòch: 1 Maùy phat ñieän. 1.May phaùt 2.Que haøn. 3.Kim haøn. 3 4.Vaäät haøn. 2 1 4
 14. 2.2.HO 2 2 HOÀ QUANG HAN. HAØN 2.2.1.Khaù 2.2.1.Khaù i 2 2 1 Kh ùi nieääm: 2.2.2.Caù 2.2.2.Caù 2 2 2 C ùch gaâây hoàà quang: h 2.2.3.Hieä 2.2.3.Hieä 2 2 3 Hi än töôïng thoååi l äch h leä ho hoà quang:
 15. 2.2.1.Khai 2 2 1 Khaùi nieäm: Laø L ø söï phoùùng ñi än oåån ñònh qua moââi tröôøøng khí ñ õ h ñieä ñò h ñaõ ñöôïc ion hoùa.Doøng ñieän truyeàn qua khí naèm giöõa hai h i cöïc:cöïc aââm goïi l ø k d c d laø katod,cöï döông goïi l ø anod. laø d • Taïo ra hoà quang do aùnh saùng maïnh,nhieät cao ñeå laøm noùng chaûy kim loaïi.
 16. 2.2.2. Cach gaây ho 2 2 2 Caùch gay hoà quang: Phöông phaùùp moàài hoàà quang moåå thaúúng.(Hình 2-4) Ph h h h (Hì h 2 4) Phöông phaùp moài hoà quang ma saùt.(Hình 2-5) 2-4 2-4 (Hình 2-4) (Hình 2-5)
 17. 2.2.3.Hieän töôïng thoåi leä h l ch hoàà quang : Khi truïc tuyen cua coäät hoà quang t o moäät goc vôi t t á û h taï ù ôùi truïc cuûa que haøn laøm cho nguoàn nhieät khoù taäp trung vao vung han neân chaát löôïng moi han vaøo vuõng haøn nen chat löông moái haøn keùm.Hieän töôïng naøy xaûy ra khi haøn hoà quang baèng doøng moäät chieàu. Bieän phaùp khaéc phuïc: Nghieng Nghieâng ñieän cöïc(que han)ve phía coät ho quang bò cöc(que haøn)veà hoà thoåi leäch. Dung tam Duøng taám kim loai Ferit chan ve phía hoà quang bò loaïi chaén veà ho thoåi leäch.
 18. 2.2.3.Hieän töôïng thoåi leäch hoàà quang: Thay ñoåi tieáp ñieåm ñaáu treân vaät haøn.(Hình 2-6) Hoà quang bò thoåi leäch Hoà quang bình thöôøng
 19. 2.3.THIEÁT BÒ HAØN HOÀÀ QUANG TAY 2.3.1. Yeâ 2 3 1 Y âu caààu cuûûa nguoààn ñieän han vaø maùy han. haøn va may han. haøn 2.3.2. May haøn xoay chieu. Maùy han chieu. chieàu 3.3.3 Maùy haøn moäät chieàu.
 20. 2.3.1.Yeâu caàu cuûa nguoàn ñieän haøn vaø maùy haøn. Doø D øng xoay chieààu:(220v hoaëëc 380v). hi (220 h 380 ) V0 = 60 ÷ 80v. (luùc khoâng taûi.) Vh = 25 ÷ 45v. (luùc haøn.) Dong Doøng moät chieàu: chieu: V0 = 30 ÷ 55v. Vh = 16 ÷ 35 35v. Khi haøn hay xaûy ra hieän töôïng ñoaûn maïch neân Iñoaûn maïch =(1.3 ÷ 1.4)Ih.
Đồng bộ tài khoản