Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P3

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
180
lượt xem
98
download

Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qúa trình hàn hồ quang bao gồm các bước : gây hồ quang và duy trì hồ quang cháy ổn định - dịch chuyển que hàn dọc mối hàn để đảm bảo hàn hết chiều dài mối hàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P3

 1. Chöông 3: HAØØN HOÀÀ QUANG TÖÏ Ö ÑOÄNG VA BAÙN TÖ ÑOÄNG. VAØ BAN TÖÏ G 3.1. KHAI 3 1 KHAÙI NIEÄM: 3.2.THIEÁT BÒ HAØN TÖÏ ÑOÄNG &BAÙN TÖÏ ÑOÄNG: 3.3.VAÄ 3 3 VAÄT LIEÄU HAØN TÖ ÑOÄNG &BAÙN HAN TÖÏ &BAN TÖÏ ÑOÄNG: Quay veà
 2. 3.1.KHAÙI NIEÄM: 3.1.KHAI 3.1.1.Ñònh nghóa: 3.1.2.Ñaëc ñieåm: 3 1 2 Ñaë ñiem: 3.1.3. Phaân loaïi: Quay veà
 3. 3.1.1.Ñònh 3 1 1 Ñònh nghóa: Quaù ì h h hoà Q ù trình haøøn h à quang b goààm caùùc b ùc sau: bao böôù Gaây hoà quang vaø duy trì hoà quang chaùy oån ñònh. Dòch chuyeåån que haøn doïc moái haøn ñeåå ñaûm baûo haøn heát chieàu daøi moái haøn. Baûûo veä hoàà quang vaø vuõng haøn khoûûi bò taùc duïng cuûûa moâi tröôøng khoâng khí xung quanh baèng thuoác baûo veä, khí baûo veä:CO2, Ar He. Ar, He Neáu caùc khaâu ñöôïc thöïc hieän baèng cô khí hoùa laø haøn töï ñoäng coøn moät soá khaâu duøng tay thì goi laø haøn baùn tö g, con so khau dung goïi la han ban töï ñoäng.
 4. 3. . . aë ñieå 3.1.2.Ñaëc ñ e m: Haøn hoà quang töï ñoäng vaø baùn töï ñoäng coù caùc ñaëc ñiem ñieåm sau: Naêng suaát cao vì söû duïng cöôøng ñoä doøng ñieän raát lôùn. Han tö Haøn töï ñoäng döôùi lôp thuoác hoaëc trong moi tröông khí baûo döôi lôùp thuoc moâi tröôøng bao veä baûo ñaûm ñöôïc cô tính cuûa moái haøn raát cao. Heä so ñaép cao, tiet kieäm kim loai daây haøn. soá ñap tieát loaïi day han. Tieát kieäm ñöôïc naêng löôïng ñieän vì söû duïng trieät ñeå nguoàn nhieät sinh ra cuûa hoà quang. Neáu duøng thuoác baûo veä thì ñieàu kieän lao ñoäng toát, deã cô khí hoùa, töï ñoäng hoùa quaù trình haøn. Haøøn töï ñ ng khoâng h øn ñöôïc nhöõng k át caááu vaøø vò trí moáái ñoä kh haø ñ h keá ò haøn phöùc taïp
 5. Haøn hoà quang töïï ñoääng vaø baùn töïï ñoääng ñöôïïc p n q g phaâ ra laøm hai loaïi: Haøn hoà quang hôû:Trong q trình haøn, hoà q g vaø moái q g g quaù quang haøn coù theå nhìn thaáy ñöôïc. Haøn hoà quang kín (hoaëc ngaàm):trong q trình haøn, hoà q g g g quaù quang vaø moái haøn ñöôïc baûo veä bôûi moät lôùp thuoác haøn neân khoâng nhìn thaáy ñöôïc.
 6. 3.1.3.Phan loai: 3 1 3 Phaân loaïi: A.Haøn hoà quangTÑ vaø BTÑ döôùi lôùp thuoác B.Haøn hoà quangTÑ vaø BTÑ trong moâi tröôøng kh baûûo veä khí b
 7. A.Haøn hoà quang töï ñoäng vaø baùn töï ñoäng döôùi lôùp thuoác: Han döôùi lôp thuoc Haøn döôi lôùp thuoác chæ thöïc hieän ôû vò trí haøn saáp Nhöõng thöc ô han sap. Nhöng moái haøn ngaén, khoù thao taùc doïc theo moái haøn thì duøng haøn baùn töïï ñoäng g. 1 4 U 6 5 Sô ñoà haøn2döôùi lôùp thuoác 3 1. Daây haøn; 2. Vaät haøn; 3. Khoaûng troááng; 4.Thuoáác haøn; 5. Moái haøn; 6. Xæ haøn Quay veà
 8. HAØN HOÀ QUANG TÖÏ ÑOÄNG döôùi thuoác baûo veä (hoà quang ngaàm) 3 4 2 1-Xe haøn. 2-Daây haøn 3.Pheãu thuoác 4.Maùy haøn 1 5.ñöông 5 ñöôøng ray 6 Noái maùt 7. 6. Noi mat 7 5 Vaät haøn 6 7
 9. B.Haøn hoà quang TÑ vaø BTÑ trong moâi tröôøng khí baûo veä: Khí baûûo veää laøø caùùc loaïi khí trô (Ar, He )hoaëëc khí hoaït tính b l l t ô (A H )h h tí h (C02, CO, H2 ) Hieän nay haøn hoà quang TÑ BTÑ va trong moi tröông khí nay, han ho TÑ, vaø moâi tröôøng baûo veä thöôøng gaëp caùc daïng sau: Han Haøn TIG (Tungsten Inert Gas):Han hoà quang duøng ñieän Gas):Haøn ho dung cöïc khoâng noùng chaûy, baûo veä baèng khí trô. Han Haøn MAG (Metal Active Gas):Han ho quang duøng ñieän Gas):Haøn hoà dung cöïc noùng chaûy baûo veä baèng khí hoaït tính (CO, CO2, H2…) Han Haøn MIG (Metal Inert Gas): Haøn hoà quang duøng ñieän cöc Han ho dung cöïc noùng chaûy, baûo veä baèng khí trô. Quay veà
 10. 3.2.THIEÁT BÒ HAØN TÖÏ ÑOÄÄNG VAØØ BAÙÙN TÖÏ ÑOÄÄNG: 3.2.1. Thieát bò haøn töï ñoäng: 3.2.2. Haøn töï ñoäng trong moâi tröôøng khí baûûo veää: b 3.2.3Haøn baùn töï ñoäng: Quay veà
 11. 3.2.1.Thieát bò haøn töï ñoäng: Nguyeâân l ù l øm vieääc: N lyù laø i • Ñoäng cô xoay chieàu 3 pha coù coâng suaát 1000w.Trong maùy phaùùt coùù 2 cuoään kích töøø 1-2 l ân taïo töøø thoââng ngöôïc chieààu h kí h 1 2 luoâ h hi nhau. Traï th ùi kh â tai: tö thong û T ng thai khong t ûi töø th â cua cuoään 1 kích thích may kí h thí h ù phaùt laøm vieäc sinh ra 1 chieàu cung caáp cho ñoäng cô Ñ2 quay theo chieu ñaåy day han ñi xuong. Khi cham vaøo vaät chieàu ñay daây haøn xuoáng chaïm vao haøn ñieän theá ñoäng cô Ñ1 = 0, töø thoâng cuoän 2 taêng leân vaø kích thích cho maùy p t taïo ra doøng ñieän coù chieàu ngöôïc phaù g laïi vaø laøm cho ñoäng cô Ñ2 chuyeån ñoäng theo höôùng keùo daây haøn ñi leân ñeå gaây hoà quang.
 12. • Ñeå hoà quang oån ñònh thì hieäu soá töø thoâng giöa cuoän 1 vaø Ñe ho on so tö thong giöõa va cuoän 2 ñuû ñeå kích thích maùy phaùt taïo ra doøng ñieän laøm quay Ñ2 theo chieàu ñaåy daây haøn vaøo vuõng haøn vôùi toác ñoä baèng toác ñoä chaûy cuûa daây haøn. • (Hình) The end
 13. 3.2.1.Thieát bò haøn töï ñoäng: Ñ1 3 2 MP Ñ2 1 MH Sô ñoà n guyeân lyù laøm vieäc cuûa h aøn t ö ï ñoän g 1,2,3:C aùc cuoän d aây k ích t ö ø. Quay veà The end
 14. 3.2.2.Haøn töï ñoäng trong moâi tröôøng khí baûo veä: Khí baûo veä duøng ñeåå haøn thöôøng laø khí trô, vaø caùc khí hoaït tính khaùc nhö H2, CO2, Ar, He …Hieän nay duøng nhieàu nhat laø nhaát la khí Ar, CO2 Ar Khí CO2: Khí CO2 d øng ñeåå haøøn caààn phaûûi coùù ñoää saïch nhaáát ñònh. duø ñ h h ñ h ñò h Bình ñöïng CO2 phaûi laøm saïch vaø saáy khoâ. Aùp suaát CO2 trong bình khoaûng (50 ÷ 60)at. Khí coù taùc duïng baûo veä toát vaø khöû O 2 Khí Ar:Khoâng chaùy, khoâng noå vaø khoâng taïo thaønh hoãn hôïp noå. The end
 15. 3.2.2.Haøn töï ñoäng trong moâi tröôøng khí baûo veä: Ar Ar a)Han töï a)Haøn tö ñoän g tr ong moi tr öông moâi öôøn g b) Ñieän cöïc nong chay cöc noùn g chaû Acgon ñieän cöïc khoân g noùn g chaûy
 16. 3.2.3.Haøn baùn töï ñoäng: Quaù ì h haø BTÑ, daâ haø luoâ luoâ ñöôï Q ù trình h øn BTÑ d ây h øn l ân l ân ñ c töï ñ äng ñoä chuyeån vaøo trong hoà quang, vieäc duy trì chieàu daøi hoà quang va chuyeån ñoäng doc moái haøn ñöôc tien hanh baèng vaø chuyen doïc moi han ñöôïc tieán haønh bang tay. Haøn BTÑ haøn ñöôïc taát caû caùc moái haøn trong khoâng gian. Coù theå haøn BTÑ döôùi lôùp thuoác haøn vaø trong moâi tröôøng khí baûo veä. Naê N ng suaáát haøøn BTÑ cao. h Phaïm vi söû duïng roäng raõi trong coâng nghieäp, thieát bò goïn nheï nhe hôn han tö ñoäng haøn töï g. The end
 17. 3.3.VAÄT LIEÄU HAØN TÖÏ ÑOÄÄNG VAØØ BAÙÙN TÖÏ ÑOÄÄNG 3.3.1. Daây haøn: 3.3.2. Thuoc han: Thuoác haøn: 3.3.3. Khí haøn: Quay veà
 18. 3.3.1.Day han 3 3 1 Daây haøn Que h Q haøøn döôùi d ng d ây haøøn Þ (1÷2)mm ñöôïc cuoáán l i daï daâ h (1 2) ñöô laï thaønh cuoän töø (4 ÷ 20) kg. • Caùc cuoän day haøn ñöôc baûo quan, bao goi ky ñeå choáng gæ Cac daây han ñöôïc bao quaûn goùi kyõ ñe chong vaø traùnh daàu môõ. Day haøn Daây han boät: Daây haøn boät ñöôïc caáu taïo bôûi moät lôùp voû kim loaïi boïc trong no laø moät hoãn hôp goàm boät kim loai vaø moät so thaønh noù la hon hôïp gom loaïi va soá thanh phaàn lieân keát khaùc. (Hình) The end
 19. Caùc daïng keát caáu daây haøn boät
 20. 3.3.2.Thuoc haøn: 3 3 2 Thuoác han: Thuoáác haøn coù nhieäm vuï baûo veä hoàà quang haøn vaø moáái haøn. Thaønh phaàn thuoác haøn goàm caùc quaëng kim loaïi, caùc chaát höõ h u cô, ñ c chia l øm 3 l i: ñöôï hi laø loaï Thuoác haøn duøng cho theùp C, theùp hôïp kim thaáp. Thuoáác haøn duøng cho theùp hôïp kim trung bình. Thuoác haøn duøng theùp hôïp kim cao, kim loaïi maøu. T0chaûy thuoác haøn < T0chaûy kim loaïi que haøn Theo phöông phaùp cheá taïo ta chia thuoác haøn laøm 2 loaïi: Thuoáác haøn noùng chaûy vaø thuoáác haøn khoâng noùng chaûy (thuoác haøn goám). The end
Đồng bộ tài khoản