Công nghệ phần mềm - Tìm hiểu về wifi

Chia sẻ: Nguye Tuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
796
lượt xem
446
download

Công nghệ phần mềm - Tìm hiểu về wifi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Wifi là một dạng không dây có khả năng kết nối với mạng khác hay với máy tính bằng sóng vô tuyến. Nó nhanh hơn và phạm vi hoạt động lớn hơn Bluetooth.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ phần mềm - Tìm hiểu về wifi

  1. Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 WI-FI là gì? Wi-Fi hay WiFi hay wi-fi hay wifi u là nh nhau. Nó c vi t t t c a t Wireless Fidelity (không dây trung th c). Th c ra nó có tên là The Standard for Wireless Fidelity (chu n cho không dây trung th c). Wi-Fi là m t m ng không dây có kh n ng k t n i v i m ng khác hay v i máy tính b ng sóng vô tuy n. Nó nhanh h n và ph m vi ho t ng l n h n Bluetooth. t ng i v i thi t b có cài t Wi-Fi nh máy tính, n tho i, PDA có th k t i Internet khi g n m truy c p. Wi-Fi ho t ng hai t c : v i chu n 802.11b thì t c trao i d li u là 11Mbps và v i chu n 802.11g thì t c t c 54 Mbps. Rõ ràng là nó nhanh h n Bluetooth r t nhi u, vì Bluetooth ho t ng kho ng 0.57 Mbps. Và s có m t chu n m i là 802.11n vào n m 2007, v i chu n này thì cho phép kh n ng k t n i nhanh h n. Wi-Fi 802.11 ho t ng ng t n 2.4 Ghz, v i ph m vi ho t ng kho ng 500 feets trong môi tr ng truy n thông thoáng, còn n u trong nhà thì nó ch kho ng 150 feets. Nh ng v i 802.11n thì có th l n h n. WI-FI ho t ng nh th nào? Truy c p Internet không dây g m có 4 thành thành: ng truy n t c cao, m t ng m ng, m t m ng không dây, và ng i dùng không dây. Ng i dùng s k t n i v i ng không dây qua c ng m ng, và sau ó nó s kh i ch y trình duy t Internet. 1. ng truy n t c cao: là m t s k t n i Internet b ng thông r ng. Vi c k t i này s nhanh h n so v i d ch v k t n i quay s . 2. C ng m ng: nó ho t ng gi ng nh là m t cái c ng th t s . Nó có nhi m v là ng n ch n nh ng ng i truy c p vào m ng không dây c a b n mà không c phép, ng th i nó c ng cung c p nh ng công c qu n lí r t t t nh th m quy n, ki m tra ng, và các d ch v khác nh in n, voice thông qua IP. 3. M ng LAN không dây là m t h th ng k t n i máy tính c a b n v i các thi t b khác b ng sóng vô tuy n thay vì là dây d n. 4. Ng i dùng không dây là nh ng ng i mà có m t máy tính v i m t adapter không dây, là nh ng ph ng ti n h truy c p không dây vào Internet. Adapter không dây có th c tích h p s n, ho c là là m t thi t b r i s c c m vào máy tính. ây là mô hình tiêu bi u cho m t m ng Wi-Fi 1
  2. Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 2
  3. Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 Sóng vô tuy n c truy n t các anten và các router, và s c nh n b i các b nh n WiFi nh các máy tính, n tho i di ng c trang b card WiFi. Khi các thi t b này nh n c tín hi u thì các card WiFi s c tín hi u và t o k t n i không dây. M t khi m t k t n i c thi t l p gi a ng i dùng và m ng thì ng i dùng s c nh c nh ng m t màn hình login và password n u nh ó là m ng thuê. Vùng ph sóng b i 1 hay nhi u AP c g i là 1 hot spot. M t hot spot có ph m vi kho ng t 1 c n phòng n vài d m. Trên th gi i thì các hot spot này c t các thành ph m i ng i v i m t laptop có th truy c p internet, hot spot có kh p n i nh trong nhà hàng, khách s n, tr ng h c, sân bay…Nh ng Vi t Nam, có l không nhi u ng i bi t c m t hot spot là gì? B i l , ngây c Châu âu, n i ã có h n 1000 m truy c p WiFi thì khi kh o sát 1000 khách hàng v i yêu c u cho bi t c m t Wi-Fi hotspot có ngh a là gì? K t qu cho th y thu t ng công ngh không dây n nay v n làm nhi u ng i b i r i và vì v y r t nhi u ng i có nh ng cách hi u khá k quái: 5% cho r ng c m t này ám ch t h p êm, trong khi 2% ngh ó là t cái gì b ph i ng quá lâu b c mùi khét. Trong s nhi u cách gi i thích khác mà ng i ta a ra còn có "bình n c nóng c a nhà giàu", "gi ng t m n ng" và " a n s n n u b ng lò vi sóng". 1% s ng i có gia ình l i ngh r ng c m t này có ngh a là " t ai ó ang p tr c tr c trong quan h v ch ng". Cho n th i m này, trong 7 nhà cung c p d ch v Internet Vi t Nam ch có VDC (Công ty n toán và truy n s li u) và Viettel tri n khai d ch v truy c p Internet t c cao không dây WiFi và c ng ch v i quy mô r t nh . M t s sân bay, khách s n l n hay quán cà phê ã tr c ti p cung c p d ch v WiFi nh ng s l ng khách hàng ch a nhi u. D ch v WiFi ph c v cho các s ki n l n c a qu c gia nh SEAGames 22 hay ASEM 5 ã phát huy t t hi u qu s ki n k t thúc thì WiFi c ng b lãng quên. Và v i con s hotspot khiêm t n không p chút nào là 13 trên toàn qu c. o m t trong Wi-Fi nh th nào? Wi-Fi ã ra i, và ti p t c n y sinh m t vài v n v b o m t. Tháng 9/1999, WEP (Wired Equivalent Privacy) là m t chu n cho các PC không dây. WEP c dùng trong p v t lí, và l p liên k t d li u. Và nó c thi t k cung c p m t s o m t trong WLANs t ng t nh trong LANs. WEP s cung c p s b o m t b ng cách mã hóa d li u trong lúc truy n t n i này n n i khác. Không gi ng nh LANs là nh ng m ng c xây d ng trong các tòa nhà, chúng ã c b o v . Các WLANs có nhi u nguy c b t n công h n do s d ng sóng vô tuy n r t s b ng n n. M t lí do khác n a là trong m t vài các t p oàn, thì các nhà qu n lí không thay i các khóa dùng chung trong m t tháng hay trong m t n m, vi c dùng m t khóa trong th i gian quá lâu có th s b nh ng k x u có c, và u này là vô cùng nguy hi m cho các t p oàn. m 2002 v n b o m t c a Wi-Fi c nâng lên khi WPA (WiFi Protected Access) c gi i thi u. WPA có m t vài c i ti n nh mã hóa t t h n. Và vi c cài t WPA thì n gi n h n nhi u so v i vi c cài t WEP. Và WPA ra i v i 2 d ng: Enterprise cho các t p oàn, và Personal cho các cá nhân, gia ình. 3
  4. Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 Tháng 6/2004 thì 802.11i ra i, nó tr thành m t chu n m i cho WiFi. 802.11i d ng WPA2, so v i WPA thì c hai có m t vài tính n ng gi ng nhau. Nh ng WPA2 ng c ng kh n ng mã hóa d li u h n v i AES (The Advanced Encryption Standard). WPA2 t ng thích v i WPA do v y ng i dùng có th nâng c p t WPA lên WPA2 d dàng, nh ng WPA2 không t ng thích v i các chu n WEP. C ng gi ng nh WPA, WPA2 c ng có 2 phiên b n: Enterprise và Personal. Ngày nay, các t p oàn s d ng m t m g riêng o (Virtual Private Network) i và nh n nh ng thông tin quan tr ng. VPN s d ng Enternet g i và nh n thông tin ng cách t o ra m t k t n i ng m gi a 2 ng i s d ng. VPN s mã hóa d li u tránh các hacker kh i ánh c p d li u trong lúc g i. s d ng VPN thì 2 ng i dùng ph i s ng cùng chung m t giao th c xác nh n, n u không nó s không làm vi c. Giao th c xác nh n s m b o các ng i s d ng truy c p m t cách an toàn n các thông tin. Và còn có m t vài cách khác b o v máy tính không dây c a b n. u u tiên b n ngh n là thay i nh ng thông tin m c nh trên router không dây c a b n. Lí dó là r t nhi u hacker có th có truy c p vào c các thông tin m c nh c a router b n t nh ng công ty khác, nh ng ng i mà ã t n i không dây v i b n. Và nh th thì s d dàng cho các hacker có th truy p c các thông tin c a b n. Và b n nên t o m t password m nh trên máy tính không dây ng n các hacker không truy c p vào nh ng d li u nh y c m. M t cách n a là b n d ng b c t ng l a, các b c t ng l a s giám sát và gi i h n “giao thông vào và ra” trên máy tính c a b n. Vi c i các ph n m m ch ng virus vào trong máy tính c a b n c ng là t cách b o v máy tính c a b n. B n nên c p nh t ph n m m ch ng virus th ng xuyên i vì m i tháng có ít nh t t 10 n 50 virus m i hay các worms. Và n u b n ang s d ng máy tính không dây trong khu v c công c ng, n nên t ch chia s tài li u. B i vì n u b n ch chia s tài li u thì các hacker có th d dàng vào c h th ng máy c a b n. Và khi b n không còn ti p xúc v i máy tính n a thì b n nên turn off nó. ây là cách b o m t nh t cho các file máy tính c a b n, vì không m t hacker nào có th vào cm t th ng mà nó không còn ho t ng. phát tri n c a Wi-Fi trong t ng lai? Bluetooth là m t k thu t không dây cho phép các máy tính, n tho i di ng, và các thi t b khác có th giao ti p v i nhau trong m t ph m vi nh kho ng 10m. B n có th tìm th y nó trong các n tho i di ng th h m i, các máy tính xách tay, c ng nh trong các s n ph m khác. Bluetooth c thi t k ng sóng vô tuy n và vi c k t n i không c ti n trao i thông tin gi a các thi t không dây. Bluetooth có th c dùng trao i các bussiness card, hay th m chí là gi gi ng nói t m t b n ài n m t n tho i di ng. Ví d cho d ng này là n tho i Nokia 6600, Sony Ericsson P900. Nh ng n tho i này có th cho n k t n i v i PC. M t b t l i c a k thu t này là nh ng thông tin riêng t có 4
  5. Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 th b l b i nh ng k n c danh c ng s d ng n tho i di ng có Bluetooth. li u không ch là danh b n tho i, l ch công tác mà còn là nh ng media files nh hình nh nh và tin nh n. H u h t các thi t b u có m t l a ch n mà b n có th thi t b c a b n trong tình tr ng thái n b n không th nhìn th y c các thi t có Bluetooth khác. Trong ch này thì t t c thông tin và d li u c a b n hoàn toàn an toàn. Bluetooth là m t công ngh t t nh ng m t trong nh ng công ngh d n u là Ultra-wideband (UWB). UWB là m t công ngh d ng k thu t u ch sóng vô tuy n trên c s là truy n các xung trong kho ng th i gian r t ng n, nh ó mà b ng thông r ng ang s d ng có th có giá tr r t l n. UWB ang c phát cho c ích th ng m i và công c ng. Có kh n ng nó s tr thành m t c ng ngh t nh t k ti p trong k thu t không dây. B i vì UWB ho t ng ngu n n ng ng th p nên có s giao thoa r t nh nh h ng n các h th ng khác. M t thu n i khác là nó có th k t n i v i h u nh t t c các thi t b a ph ng ti n trong gia ình mà không s d ng dây. M t th nh n d ng t n s vô tuy n (A Radio Frequency Identification (RFID) tag) là m t vi m ch silicon nh c g n v i m t anten, nó phát ra m t d y s riêng qua sóng vô tuy n trên nh ng kho ng cách ng n. Thi t b RFID ph c v c ích gi ng nhau nh m t mã v ch hay m t d i t phía sau c a th tín d ng hay th ATM. Nó cung c p s nh n d ng riêng cho m i i t ng, thi t b RFID ph i c quét tìm thông tin. Thi t b RFID làm vi c trong ph m v vài feet v i m t máy quét ( có th lên n 20 feet v i m t thi t b t n s cao). Ví d , b n có th b t c c các món hàng hay nh ng v t b n ch n mua trong m t cái bao, và cái bao ó trong ph m vi c a m t máy quét. Nó có th truy v n t t c các thi t b RFID và tính ng gái tr các s n ph m ngay l p t c. Tuy nhiên các nhãn RFID thì r t khó cho ng i dùng có th g b chúng vì chúng r t nh và m t s khác có th n hay c nh ng bên trong các s n ph m mà các khách hàng không th nhìn th y chúng. i th áng g m c a Wi-Fi Hi n nay, ã xu t hi n m t công ngh m i trên th gi i mang tên Wimax. Và Vi t Nam, T ng công ty b u chính vi n thông Vi t Nam là doanh nghi p tiên phong trong vi c th nghi m công ngh này. Và nh v y s có s bùng n c a Wimax trong i l nh v c vi n thông nh Internet, n tho i, n tho i VoIP… ây là d ch v truy nh p Internet b ng r ng vô tuy n. c bi t, vi c truy nh p này có c d ch v có tho i, nh ng khác v i các d ch v vi n thông khác, trong công ngh Wimax, tho i ch là 1 ng d ng. B ng t n c a di ng là 800-1.800 MHz còn b ng t n a Wimax cao h n, là 2.3 - 3.3 GHz, b ng t n 3G là 1.900-2.100 và 2.200 GHz. u m c a công ngh này 1 tr m Wimax có th ph sóng t 10 n 50km, i ch c n ít tr m phát sóng, nh ng ch t l ng d ch v v n c m b o. Do ó, vi c p t r t d tri n khai, thu n l i cho các doanh nghi p cung c p d ch v . c ph c p d ch v ph thu c thi t b u cu i cá nhân. Thi t b u cu i d ng Wimax g m PDA, n tho i di ng, máy tính có ch c n ng thu vô tuy n. Có th dùng Card c m vào máy tính truy nh p, u nhà xa tr m phát (trên 5km) ph i dùng 1 ng-ten parabol nh thu tín hi u. 5
  6. Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 i v i d ch v n tho i di ng, khi ã có công ngh Wimax ph c p, ch c ch n s khi n nhu c u s d ng máy u cu i - máy di ng h tr công ngh này t ng nh (t ng t nh các i máy có h tr GPRS tr c ây). Trong vòng 1-2 n m n a, các lo i máy cao c p này s xu t hi n i trà Vi t Nam. c m c a các máy này ng t gi ng nh PDA nh ng có ch c n ng thu tín hi u vô tuy n. Wimax có u m là t c cao truy n d n d li u cao, có khi lên t i 70 Mbps, u t b o m t t t, d ng c ph t n c p phép và không c c p phép. Vì v y, vi c phát tri n các d ch v n i dung trên n tho i di ng c h tr b i công ngh Wimax ng s em l i nhi u ti n ích cho ng i s d ng TD . Wimax là t vi t t t c a c m t World Interoperability for Microwave Access: Kh n ng khai thác liên m ng trên toàn c u i v i truy nh p vi ba. Công ngh Wimax có u mv t c và c ly, ti n l i, r ti n, d b o m t. ( n b o m t c a Wimax các b n tìm hi u thêm) 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản