Công nghệ phát hình số DVB-T

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
434
lượt xem
208
download

Công nghệ phát hình số DVB-T

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đầu tư với mức kinh phí thấp nhất, đỡ phức tạp nhất, trước hết, chúng tôi luôn nghĩ tới việc tận dụng hệ thống cáp và enten dải rộng hiện có. Hệ thống thiết bị công nghệ kỹ thuật số gọn không chiếm nhiều diện tích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ phát hình số DVB-T

  1. MéT Sè M¤ H×NH §Ó C¸C §µI PTTH TRIÓN KHAI C¤NG NGHÖ PH¸T H×NH Sè DVB-T KS. Lª Träng B»ng, KS. §Æng TrÇn Kiªn Tõ 5/1/2003 THVN ®· tõ bá c«ng nghÖ kü thuËt analog trong lÜnh vùc truyÒn qua vÖ tinh, thay vµo ®ã lµ c«ng nghÖ kü thuËt sè, c¸c ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh cña THVN ph¸t qua vÖ tinh ®· lµ c¸c ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh sè. Sau khi ng−êi d©n sèng t¹i Hµ Néi cïng c¸c tØnh l©n cËn cña ®ång b»ng B¾c Bé, néi ngo¹i thµnh tp. H¶i Phßng, t¹i c¸c vïng cña tØnh Th¸i Nguyªn, H¹ Long (Qu¶ng Ninh), Th¸i B×nh vµ khu vùc B×nh D−¬ng, tp. Hå ChÝ Minh, TiÒn Giang thu ®−îc truyÒn h×nh sè DVB-T, nhiÒu §µi PTTH ®· trao ®æi víi chóng t«i vÒ gi¶i ph¸p triÓn khai m¸y ph¸t sè t¹i ®Þa ph−¬ng m×nh. Chóng t«i xin nªu mét sè m« h×nh (hay ph−¬ng ¸n) triÓn khai m¸y ph¸t sè ®· vµ ®ang thùc hiÖn ®Ó c¸c §µi PTTH cïng tham kh¶o. Chóng t«i xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c tËn dông tèi ®a vµ tèi −u c¬ së h¹ tÇng: nhµ ®Æt m¸y, hÖ thèng ®iÖn n¨ng, hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng c¸p vµ anten hiÖn cã vµ thùc hiÖn ®Çu t− kinh tÕ nhÊt. L−u ý, khi nãi ®Õn tÇn sè (hay kªnh sãng) m¸y ph¸t sè chØ cã kh¸i niÖm tÇn sè trung t©m. TÇn sè trung t©m cña c¸c kªnh ph¸t h×nh sè (d¶i th«ng 8MHz) b¨ng tÇn UHF ®−îc tÝnh b»ng c«ng thøc: 474MHz + [KD-21]x8MHz. B¾t ®Çu b»ng kªnh 21D (K=kªnh; D=Digital=Sè) cã tÇn sè trung t©m lµ 474MHz. Kªnh 26D cã tÇn sè trung t©m 474MHz + [26-21] x8MHz= 514MHz, Kªnh 29D cã tÇn sè trung t©m lµ 474MHz + [29-21] x 8MHz = 546MHz. 1. M¸y ph¸t h×nh sè céng víi m¸y ph¸t analog. §Ó ®Çu t− víi møc kinh phÝ thÊp nhÊt, ®ì phøc t¹p nhÊt, tr−íc hÕt, chóng t«i lu«n nghÜ tíi viÖc tËn dông hÖ thèng c¸p vµ anten d¶i réng hiÖn cã. HÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ kü thuËt sè gän kh«ng chiÕm nhiÒu diÖn tÝch, tiªu tèn Ýt ®iÖn n¨ng nhÊt. Sù t¸c ®éng vµo hÖ thèng thiÕt bÞ (cô thÓ lµ m¸y ph¸t h×nh) ®ang khai th¸c thÊp nhÊt, thêi gian triÓn khai nhanh nhÊt. 1.1. M« h×nh cã sö dông bé ®iÒu chÕ sè DVB-T. §©y lµ m« h×nh ®· thùc hiÖn cho m¸y ph¸t chuyÓn tiÕp t¹i Th¸i Nguyªn, Th¸i B×nh vµ TiÒn Giang. Chóng t«i sö dông hai bé ®iÒu chÕ sè DVB-T cã tÝn hiÖu ra cao tÇn trªn hai kªnh liÒn kÒ b¨ng tÇn UHF, cô thÓ kªnh 29 vµ kªnh 30. C¸c khuÕch ®¹i b¸n dÉn cña m¸y ph¸t h×nh sè cã d¶i réng 16MHz cho c¶ hai kªnh liÒn kÒ [29+30] hoÆc [40+41]. TÝn hiÖu ph¸t sè d¶i réng 16MHz (sau khi qua bé läc th«ng d¶i 16MHz) ®−îc céng víi tÝn hiÖu analog, th«ng qua bé céng kªnh (Combiner) ®Ó sö dông chung hÖ thèng c¸p vµ anten UHF. H×nh 1 m« t¶ s¬ ®å khèi cña hÖ thèng. ViÖc ph¸t trªn hai kªnh liÒn kÒ 29+30 ch−a hÒ vµ kh«ng bao giê thùc hiÖn ®−îc víi c«ng nghÖ ph¸t h×nh analog. §©y còng lµ mét lîi thÕ rÊt m¹nh cña c«ng nghÖ ph¸t h×nh sè mÆt ®Êt DVB-T, mµ lÇn ®Çu tiªn c«ng ty VTC thùc hiÖn thµnh c«ng t¹i ViÖt Nam. ¦u ®iÓm cña m« h×nh nµy: mét lµ, söa mÐo tuyÕn tÝnh vµ kh«ng tuyÕn tÝnh cña toµn hÖ thèng chuyÓn tiÕp c¸c ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh sè rÊt dÔ dµng, v× cã sö dông c¸c bé ®iÒu chÕ sè (cã phÇn mÒm hiÖu chØnh ®Ó bï söa mÐo). HiÖn nay, nhiÒu bé ®iÒu chÕ sè DVB-T th−êng cã phÇn mÒm hiÖu chØnh b¸n kÌm. Hai lµ, tÝn hiÖu ®−a vµo m¸y ph¸t h×nh sè lµ dßng truyÒn t¶i (tiÕng Anh gäi lµ Transport Stream) chøa c¸c ch−¬ng tr×nh ®· nÐn vµ ghÐp. Dßng truyÒn t¶i cã thÓ lµ tÝn hiÖu nèi tiÕp kh«ng ®ång bé ASI (Asynchronous Serial Interface), hoÆc cã thÓ lµ tÝn hiÖu song song (gäi lµ tÝn hiÖu LVDS, Low Voltage Difference Signal). TÝn hiÖu dßng truyÒn t¶i nµy ®· ®−îc ®Çu thu sè thùc hiÖn söa lçi nhê m· söa sai. NÕu sö dông tÝn hiÖu dßng truyÒn t¶i, th× cã thªm mét lîi thÕ n÷a, ®ã lµ bá ®i mét ch−¬ng tr×nh nµo ®ã vµ thay vµo b»ng mét ch−¬ng tr×nh kh¸c (cña ®Þa ph−¬ng) thËt dÔ dµng. TÊt nhiªn ph¶i cÇn ®Õn bé nÐn MPEG-2 (4:2:0 Main Profile @ Main Level) ®Ó nÐn ch−¬ng tr×nh cña ®Þa ph−¬ng vµ hÖ thèng t¸ch ghÐp l¹i nhãm ch−¬ng tr×nh. H×nh 2 m« t¶ s¬ ®å khèi cña toµn bé hÖ Tạp chí Bưu chính Viễn thông & Công nghệ thông tin Tháng 8/2004
  2. thèng. ThiÕt bÞ trong « cã viÒn bãng lµ ®Çu t− thªm. M« h×nh nµy thÓ hiÖn ch−a ghÐp ch−¬ng tr×nh cña tØnh Th¸i Nguyªn vµo. Anten thu K26 RF kªnh 29 §Çu thu sè DVB-T §iÒu chÕ sè DVB-T K34 K§ kÝch vµ K§c«ng suÊt, bé läc16MHz §Çu thu sè DVB-T §iÒu chÕ sè DVB-T RF RF kªnh 30 Anten ph#t M¸y ph¸t Bé céng Analog kªnh (kªnh32) ®ang khai th¸c RF kªnh 32 analog H×nh 1. M« h×nh thùc hiÖn 2/2003: m¸y ph¸t sè DVB-T céng víi m¸y ph¸t h×nh analog kªnh 32 t¹i Th¸i Nguyªn RF kªnh sè n LVDS §Çu thu sè §iÒu chÕ sè DVB-T Anten thu ASI-1 ASI-3 §Çu thu sè DVB-T Bé §iÒu chÕ sè t¸ch NÐn MPEG-2 ghÐp ra ASI RF kªnh sè n+1 ASI-2 KhuÕch ®¹i vµ läc M¸y tÝnh vµ d¶i th«ng 16MHz phÇn mÒm HUB RF k#nh ®iÒu khiÓn RF kªnh sè n vµ n±1 M¸y ph¸t Anten ph¸t h×nh analog Bé céng ®ang khai Combiner th¸c RF kªnh 32 H×nh 2. M« h×nh sö dông hai bé ®iÒu chÕ sè DVB-T vµ cã thªm hÖ thèng t¸ch ghÐp ch−¬ng tr×nh ®Ó ph¸t ch−¬ng tr×nh ®Þa h Tạp chí Bưu chính Viễn thông & Công nghệ thông tin Tháng 8/2004
  3. Trªn h×nh 2 cã 4 dßng truyÒn t¶i: LVDS còng lµ mét dßng truyÒn t¶i do ®Çu thu sè mÆt ®Êt cho ra, ®©y lµ dßng song song chøa 8 ch−¬ng tr×nh. Dßng ASI-1 lµ dßng do ®Çu thu sè DVB-T (lo¹i chuyªn dông) cho ra, ®©y lµ dßng nèi tiÕp chøa 8 ch−¬ng tr×nh. Dßng ASI-2 lµ dßng do bé nÐn MPEG-2 t¹o ra, ®©y lµ dßng chøa mét ch−¬ng tr×nh cña Th¸i Nguyªn (thùc hiÖn tõ 15/3/2003). Dßng ASI-3 lµ dßng sau bé t¸ch ghÐp ch−¬ng tr×nh chøa 8 ch−¬ng tr×nh (®Æc biÖt lµ trong dßng nµy cã thªm ch−¬ng tr×nh ®Þa ph−¬ng ®· thay thÕ mét ch−¬ng tr×nh nµo ®ã trong 8 ch−¬ng tr×nh cã trong dßng ASI-1. Nh−îc ®iÓm cña m« h×nh nµy lµ ph¶i ®Çu t− hai bé ®iÒu chÕ sè DVB-T, bé nÐn ghÐp ch−¬ng tr×nh. Tuy vËy, ®©y lµ m« h×nh rÊt h÷u Ých cho ®Þa ph−¬ng (nÕu muèn tiÕp ph¸t c¸c ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh sè do VTC hay B×nh D−¬ng ph¸t). V× kh«ng nh÷ng ch−¬ng tr×nh cña ®Þa ph−¬ng ®−îc ph¸t víi c«ng nghÖ kü thuËt sè, mµ ng−êi d©n sÏ thu ®−îc rÊt nhiÒu ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh sè qua hÖ thèng ph¸t h×nh sè DVB-T nµy. 1.2. M« h×nh chuyÓn tiÕp qua trung tÇn 36,15MHz. M« h×nh nµy theo c¸c tµi liÖu quèc tÕ, th−êng sö dông cho m¸y ph¸t chuyÓn tiÕp, th«ng qua trung tÇn 36,15MHz, phï hîp cÊu h×nh “Gapfile” cã c«ng suÊt rÊt nhá (20-30W) cho c¸c vïng lâm sãng. H×nh 3 m« t¶ s¬ ®å khèi. Bé dao ®éng néi LO sÏ trén víi trung tÇn 36,15MHz cho ra tÝn hiÖu cao tÇn ë kªnh ph¸t sè (Digital=D). IF §Çu thu sè KhuÕch ®¹i DVB-T RF k#nh D kÝch vµ K§ c«ng suÊt LO M¸y ph¸t Bé céng h×nh analog kªnh sè D (A) hiÖn cã vµ kªnh A RF kªnh A H×nh 3. M« h×nh chuyÓn tiÕp qua trung tÇn 31,15MHz ¦u ®iÓm cña m« h×nh nµy lµ kh«ng ph¶i ®Çu t− c¸c bé ®iÒu chÕ sè, gi¸ thµnh ®Çu t− thÊp. Nh−îc ®iÓm lµ biÖn ph¸p hiÖu chØnh bï söa mÐo do c¸c khuÕch ®¹i g©y ra ph¶i thùc hiÖn b»ng phÇn cøng vµ hiÖu qu¶ kh«ng cao nh− thùc hiÖn b»ng phÇn mÒm. Kh¶ n¨ng söa lçi bit sÏ kÐm hiÖu qu¶ h¬n lµ chuyÓn tiÕp tÝn hiÖu c¬ b¶n (dßng truyÒn t¶i). H¬n n÷a, ph¶i mua lo¹i ®Çu thu sè DVB-T cã cho ra trung tÇn 36,15MHz (víi møc -15dBm). Th«ng th−êng t¹i ®Çu thu sè cã hai gi¸ trÞ tÇn sè trung tÇn: 36,15MHz vµ 4,57MHz; ë ®©y chän 36,15MHz. Gapfile lµ m¸y chuyÓn tiÕp trªn cïng kªnh sãng vµ th−êng cã c«ng suÊt rÊt thÊp. Nh−îc ®iÓm n÷a, v× chuyÓn tiÕp trung tÇn, nªn kh«ng thÓ ®−a ch−¬ng tr×nh cña ®Þa ph−¬ng vµo ®Ó ph¸t sè ®−îc. 2. Bæ sung thªm phÇn ph¸t sè vµo m¸y ph¸t h×nh analog hiÖn cã. §Æc biÖt cã mét m« h×nh mµ mét sè tµi liÖu quèc tÕ ®· ®Ò cËp, ®ã lµ bæ sung thªm phÇn ph¸t sè vµo m¸y ph¸t h×nh analog h×nh tiÕng chung. Gäi lµ phÇn ph¸t sè v× nã kh«ng ph¶i lµ mét m¸y ph¸t sè hoµn chØnh, mµ chØ tËn dông c¸c khuÕch ®¹i cña m¸y ph¸t h×nh analog hiÖn cã ®Ó vÉn ph¸t analog b×nh th−êng vµ ph¸t lu«n c¶ c¸c ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh sè, t¹m gäi lµ m¸y “hai trong mét” xem h×nh 4. Tạp chí Bưu chính Viễn thông & Công nghệ thông tin Tháng 8/2004
  4. Anten thu LVDS/ASI RF sè kªnh n±1 §Çu thu sè §iÒu chÕ sè DVB-T KhuÕch ®¹i I kÝch vµ c«ng A/V suÊt Ch−¬ng tr×nh Bé ®iÒu ChuyÓn IF chÕ analog lªn RF ®Þa ph−¬ng RF analog kªnh n Anten Bé läc (16 MHz) H×nh 4. M« h×nh bæ sung phÇn ph¸t sè vµo m¸y ph¸t h×nh analog hiÖn cã - m« h×nh “hai trong mét” C¨n cø s¬ ®å nµy, chØ cÇn ®Çu t− thªm (trªn h×nh vÏ thÓ hiÖn b»ng « cã viÒn bãng): - Mét ®Çu thu h×nh sè. - Mét bé ®iÒu chÕ sè DVB-T cã ra cao tÇn; - Mét bé céng hai kªnh (céng cao tÇn); - HiÖu chØnh më réng d¶i th«ng cña bé läc tõ 8MHz lªn 16MHz. NÕu kh«ng më réng ®−îc, th× ph¶i ®Çu t− mua bé läc míi cã d¶i th«ng 16MHz. Kªnh ph¸t sè sÏ lµ kªnh liÒn kÒ víi kªnh ph¸t h×nh hiÖn cã; vÝ dô, ®Þa ph−¬ng ®ang ph¸t kªnh 7 cã thÓ ph¸t sè trªn kªnh 8 hoÆc kªnh 6. Tuy nhiªn, chän kªnh ph¸t sè kªnh liÒn kÒ trªn víi kªnh analog sÏ cã nhiÒu −u ®iÓm h¬n, hÇu nh− kh«ng g©y can nhiÔu sang nhau, v× phæ ph¸t sè n»m gÇn víi phæ mang tiÕng (thÊp h¬n phæ mang h×nh 10dB). ¦u ®iÓm cña “hai trong mét” chÝnh lµ kinh phÝ ®Çu t− thÊp vµ triÓn khai nhanh. Kh«ng cÇn mua m¸y ph¸t sè DVB-T hoµn chØnh, tËn dông c¸c khuÕch ®¹i cña m¸y ph¸t h×nh analog hiÖn cã. M¸y ph¸t “hai trong mét” lµm nhiÖm vô ®ång thêi ph¸t mét ch−¬ng tr×nh analog vµ ph¸t c¸c ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh sè. §èi víi c¸c §µi ë xa kh«ng thu ®−îc truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt, chóng t«i xin nªu gi¶i ph¸p ®Ó triÓn khai (theo h×nh 5). M« h×nh trªn h×nh 5 vÉn lµ “hai trong mét” víi gi¶i ph¸p ghÐp kªnh ®Þa ph−¬ng vµo (®· m« t¶ ë h×nh 2). S¬ ®å h×nh 5 sÏ rÊt thÝch hîp víi c¸c thiÕt bÞ m¸y ph¸t h×nh tiÕng chung ®· ®Çu t− nhiÒu n¨m qua t¹i vïng lâm vµ ë mét sè tØnh. Trªn h×nh 5 cã 3 dßng ASI kh¸c nhau: vÝ dô dßng ASI-1 chøa c¸c ch−¬ng tr×nh [VTV1+VTV2+VTV3]; dßng ASI-2 cã mét ch−¬ng tr×nh ®Þa ph−¬ng (§P); dßng ASI-3 sÏ chøa c¶ 4 ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh ®· nÐn vµ sè ho¸. H×nh 4 vµ h×nh 5 c¬ b¶n lµ gièng nhau. ChØ kh¸c ë ®Çu thu ®Ó cho dßng ASI-1: s¬ ®å h×nh 4 lµ ®Çu thu sè mÆt ®Êt DVB-T (®Ó thu c¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t sè mÆt ®Êt tõ L¹c Trung- Hµ Néi hay tõ B×nh D−¬ng), trªn h×nh 5 lµ ®Çu thu sè vÖ tinh (®Ó thu c¸c ch−¬ng tr×nh cña THVN). Nhãm th«ng sè ph¸t h×nh sè trong m¸y “hai trong mét” cã thÓ chän: 2k; 16-QAM; kho¶ng b¶o vÖ 1/32, tû lÖ m· söa lçi 3/4; khi ®ã vËn tèc dßng truyÒn t¶i sÏ ®¹t 18 Mbit/s (®ñ ®Ó ph¸t 4 ch−¬ng tr×nh). HiÖn nay 3 ch−¬ng tr×nh VTV1+VTV2+VTV3 truyÒn qua b¨ng C chiÕm 13,5Mbit/s, nh− vËy, cßn 4,5Mbit/s dµnh cho ch−¬ng tr×nh cña ®Þa ph−¬ng. Thùc tÕ cho thÊy ®Ó thu sè tèt, møc tr−êng cña sè cÇn thÊp h¬n cña thu analog kho¶ng 15-18dB. NÕu ph¸t víi nhãm th«ng sè nªu trªn, anten ph¸t lµ anten d¶i réng, ®Ó ®¶m b¶o vïng phñ sãng sè vµ analog t−¬ng ®−¬ng nhau, th× c«ng suÊt ph¸t sè sÏ thÊp h¬n c«ng suÊt ph¸t analog rÊt nhiÒu, vÝ dô c«ng suÊt ph¸t analog 2kW, th× c«ng suÊt ph¸t sè chØ cÇn kho¶ng 350-400W, c«ng suÊt ph¸t analog 5kW th× c«ng suÊt m¸y ph¸t h×nh sè kho¶ng 500-600W. Møc c«ng suÊt ph¸t sè sÏ x¸c ®Þnh th«ng qua ®iÒu chØnh møc cao tÇn ra cña bé ®iÒu chÕ sè DVB-T. Tạp chí Bưu chính Viễn thông & Công nghệ thông tin Tháng 8/2004
  5. V× ph¸t sè kh«ng cÇn c«ng suÊt lín, nªn ®iÖn n¨ng dµnh cho m¸y ph¸t sè sÏ kh«ng t¨ng thªm nhiÒu, mÆt b»ng kh«ng thªm bao nhiªu (bé nÐn vµ ghÐp rÊt bÐ), nh−ng ph¸t ®−îc thªm c¸c ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh sè bªn c¹nh 1 ch−¬ng tr×nh analog. VËn tèc dßng truyÒn t¶i vµ gi¸ trÞ tû sè C/N (liªn quan tíi c«ng suÊt ph¸t sè) thay ®æi theo nhãm th«ng sè ph¸t cã thÓ t×m thÊy trong tµi liÖu [2]. Anten thu vÖ tinh ASI-1 §Çu thu vÖ tinh ra dßng ASI ASI-3 ASI-2 A/V NÐn §iÒu chÕ sè ®Þa ph−¬ng MPEG-2 Bé ghÐp ra ASI RF kªnh sè n ± 1 KhuÕch ®¹i kÝch vµ A/V §iÒu chÕ ChuyÓn IF c«ng suÊt ®Þa ph−¬ng Analog lªn RF RF kªnh analog n Bé läc (16 MHz) H×nh 5. M« h×nh m¸y ph¸t “hai trong mét” 3. Phæ ph¸t sè DVB-T vµ ph¸t analog Trong bµi “C¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña m¸y ph¸t sè DVB-T” ®· ®Ò cËp tíi phæ cña m¸y ph¸t sè DVB-T. Trong phÇn nµy, chóng t«i chØ nªu phæ ph¸t sè trªn hai kªnh liÒn kÒ, cô thÓ lµ phæ ph¸t sè trªn hai kªnh 29+30. H×nh bªn tr¸i (chôp t¹i H¶i Phßng) cho thÊy phæ ph¸t analog kªnh 28 bªn c¹nh phæ ph¸t sè kªnh 29+30. H×nh bªn ph¶i (chôp t¹i H¹ Long-Qu¶ng Ninh) cho thÊy phæ ph¸t analog kªnh 31 bªn c¹nh phæ ph¸t sè hai kªnh liÒn kÒ 29+30. Nh×n vµo hai h×nh chôp ¶nh phæ cho thÊy, phæ ph¸t analog chØ cã 3 thµnh phÇn: thµnh phÇn t¹i sãng mang h×nh, mang mµu vµ mang ©m thanh; trong khi ®ã ph¸t sè c¸c thµnh phÇn phæ dµy ®Æc trong toµn bé d¶i th«ng 16 MHz (khi ph¸t trªn hai kªnh liÒn kÒ). H×nh 6. Phæ ph¸t sè trªn kªnh liÒn kÓ Tạp chí Bưu chính Viễn thông & Công nghệ thông tin Tháng 8/2004
  6. 4. KÕt luËn C«ng nghÖ kü thuËt sè nãi chung, ph¸t sè DVB-T nãi riªng cã nh÷ng −u ®iÓm vµ lîi thÕ thËt sù so víi c«ng nghÖ analog cò. ChÊt l−îng h×nh ¶nh vµ ©m thanh cña c¸c ch−¬ng tr×nh cña ph¸t sè DVB-T v−ît tréi h¬n ph¸t analog. Ng−êi d©n nhiÖt t×nh ®ãn nhËn. Trªn thÕ giíi cã nhiÒu n−íc theo hÖ DVB-T, nªn c¸c h·ng ®· s¶n xuÊt vµ b¸n c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ DVB-T. C¨n cø vµo thùc tr¹ng m¸y ph¸t h×nh hiÖn cã cña tØnh m×nh, c¸c §µi PTTH cã thÓ sÏ triÓn khai ngay ph¸t sè DVB-T víi møc kinh phÝ ®Çu t− kh«ng lín, sím mang l¹i cho ng−êi d©n ®−îc h−ëng thµnh qu¶ cña c«ng nghÖ míi rÊt −u viÖt nµy. 5. Tµi liÖu tham kh¶o [1] TR 101 190 V1.1.1(1997-12) DVB Technical Report, pages 69-72. [2] KS.Lª Träng B»ng, . Ph¹m §¾c Bi, KS. §ç Anh Tó, C¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña m¸y ph¸t sè DVB-T; TS. Tạp chí Bưu chính Viễn thông & Công nghệ thông tin Tháng 8/2004

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản