Công nghệ sinh học Vacxin

Chia sẻ: Nguyennhu Quynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
406
lượt xem
261
download

Công nghệ sinh học Vacxin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cã thÓ ph©n ®Þnh 2 h−íng chiÕn l−îc t¹o nªn vacxin: ®ã lµ vacxin t¹o nªn theo c«ng nghÖ cæ truyÒn, hay cßn gäi lµ vacxin cæ ®iÓn (traditional vaccine) vµ vacxin t¹o nªn b»ng c«ng nghÖ sinh häc ph©n tö, hay cßn gäi lµ vacxin thÕ hÖ míi: vacxin CNG (genetically engineered vaccine). Cã thÓ nãi vacxin cæ ®iÓn ®−îc t¹o ra b»ng c¸ch gi¸n tiÕp, cßn vacxin thÕ hÖ míi ®−îc t¹o ra b»ng c¸ch trùc tiÕp t¸c ®éng vµo hÖ gen cña ®èi t−îng ®−îc chän lµm vacxin. ♦ VÒ tÝnh chÊt sinh häc cña vacxin, chóng ta cã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ sinh học Vacxin

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản