Công Nghệ Thi Công Dầm Hộp Liên Tục B.T.C.T.D.Ư.L. Bằng Phương Pháp Đúc Hẫng

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
739
lượt xem
365
download

Công Nghệ Thi Công Dầm Hộp Liên Tục B.T.C.T.D.Ư.L. Bằng Phương Pháp Đúc Hẫng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình thi công, căn cứ vào công nghệ đúc hẫng có và kinh nghiệm của chính mình, Công ty cầu 12 tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công xe đúc hẫng - một thiết bị chủ yếu, quan trọng của công nghệ đúc hẫng. Loại xe đúc này và đang tham gia vào thi công tại các cầu: An Dương II, Lạc Quần, Hoà Bình, Tân Yên, Trần Phú, Chánh Hưng – Nguyễn Tri Phương, Mỹ Thanh, Thủ Bộ ... và chứng tỏ tính năng không thua kém loại xe đúc nhập của VSL....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công Nghệ Thi Công Dầm Hộp Liên Tục B.T.C.T.D.Ư.L. Bằng Phương Pháp Đúc Hẫng

 1. C«ng ty cÇu 12 Chi nh¸nh tp. Hå chÝ minh *** cÇu t©n thuËn 2 c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép liªn tôc b.t.c.t.d.-.l. b»ng ph-¬ng ph¸p ®óc hÉng Thùc hiÖn: Lª Trung VÜnh KiÓm tra: Hµ Quang TiÕp Tp. Hå ChÝ Minh 09 - 2004
 2. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l 1. giíi thiÖu chung Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh thi c«ng cÇu ë ViÖt nam ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ trong viÖc ®Çu t- vµo c«ng nghÖ thi c«ng, mét trong nh÷ng c«ng nghÖ ®ã lµ “C«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép liªn tôc bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc b»ng ph-¬ng ph¸p ®óc hÉng c©n b»ng” (gäi t¾t lµ c«ng nghÖ ®óc hÉng) ¸p dông cho thi c«ng kÕt cÊu nhÞp b»ng BTCT D¦L cña c¸c cÇu liªn tôc khÈu ®é lín. LÇn ®Çu tiªn c«ng nghÖ nµy ®-îc ¸p dông t¹i c«ng tr×nh cÇu Phó l-¬ng (trªn Quèc lé 5), c«ng ty CÇu 12 ®· nhËp vµ tiÕp nhËn chuyÓn giao hoµn chØnh, trùc tiÕp c«ng nghÖ ®óc hÉng cïng toµn bé thiÕt bÞ xe ®óc ®i kÌm tõ h·ng VSL (Thôy Sü). C«ng nghÖ ®óc hÉng nµy ®· ®-îc c¸n bé, c«ng nh©n, c¸c kü s- cña C«ng ty cÇu 12 tiÕp nhËn nghiªm tóc vµ sö dông thµnh th¹o trªn c«ng tr×nh cÇu Phó l-¬ng, sau ®ã lÉn l-ît ®-îc ¸p dông trªn c¸c c«ng tr×nh: cÇu Tiªn Cùu (H¶i phßng), cÇu L¹c QuÇn (Nam ®Þnh), cÇu Hoµ B×nh ( thÞ x· Hoµ b×nh), cÇu Bî (Tuyªn Quang), cÇu An D-¬ng II (H¶i Phßng), cÇu B¾c Giang, cÇu §uèng míi, cÇu Qu¸n HÇu (Qu¶ng B×nh) cÇu T©n Yªn (Tuyªn Quang), cÇu TrÇn Phó (Nha trang), cÇu NguyÔn Tri Ph-¬ng vµ Ch¸nh H-ng (TP Hå ChÝ Minh), cÇu T©n §Ö (Th¸i B×nh)... thµnh c«ng tèt ®Ñp, ®-îc c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc ®¸nh gi¸ rÊt cao vÒ chÊt l-îng cña c«ng tr×nh vµ hiÖn nay ®ang thi triÓn khai thi c«ng ë: cÇu Mü Thanh (Sãc Tr¨ng), cÇu v-ît §Çm ThÞ N¹i (Qu¶ng B×nh), cÇu Thanh Tr× (Hµ néi). §Æc biÖt trong qu¸ tr×nh thi c«ng, c¨n cø vµo c«ng nghÖ ®óc hÉng ®· cã vµ kinh nghiÖm cña chÝnh m×nh, C«ng ty cÇu 12 ®· tù nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o thµnh c«ng xe ®óc hÉng - mét thiÕt bÞ chñ yÕu, quan träng cña c«ng nghÖ ®óc hÉng. Lo¹i xe ®óc nµy ®· vµ ®ang tham gia vµo thi c«ng t¹i c¸c cÇu: An D-¬ng II, L¹c QuÇn, Hoµ B×nh, T©n Yªn, TrÇn Phó, Ch¸nh H-ng – NguyÔn Tri Ph-¬ng, Mü Thanh, Thñ Bé ... vµ ®· chøng tá tÝnh n¨ng kh«ng thua kÐm lo¹i xe ®óc ®· nhËp cña VSL. CÇu T©n ThuËn 2 n»m trªn ®-êng NguyÔn TÊt Thµnh – Liªn TØnh Lé 15. CÇu b¾c qua Kªnh TÎ nèi liÒn QuËn 4 vµ QuËn 7 thµnh phè Hå ChÝ Minh. KÕt cÊu nhÞp b»ng BTCT D¦L bè trÝ theo s¬ ®å: 245m + 60m +90m + 60m + 245m. MÆt c¾t ngang nhÞp liªn tôc d¹ng hép thµnh ®øng víi chiÒu cao thay ®æi tõ 2.30m ®Õn 5.50m. BÒ réng hép 13.4m, réng ®¸y 1
 3. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l hép 7m. PhÇn dÇm liªn tôc thi c«ng b»ng c«ng nghÖ ®óc hÉng cã s¬ ®å 60m + 90m + 60m. C¨n cø vµo tiÕn ®é vµ nhu cÇu sö dông xe ®óc t¹i c¸c c«ng tr-êng, c«ng ty CÇu 12 dù kiÕn ®-a vµo sö dông cho cÇu T©n ThuËn 02 bé xe ®óc. C¶ hai bé nµy ®Òu do C«ng ty CÇu 12 thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o. 2
 4. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l 2. c«ng nghÖ thi c«ng Tr×nh tù thi c«ng c¸c khèi cña dÇm hép liªn tôc b»ng xe ®óc hÉng ®èi xøng qua tim trô : Thi c«ng bÖ, th©n (L¾p ®Æt c¸c chi tiÕt phôc vô cho thi c«ng khèi K0) l¾p gèi chÝnh l¾p ®µ gi¸o khèi k0 l¾p gèi kª t¹m l¾p v¸n khu«n khèi K0 ®æ bª t«ng khèi k0 c¨ng kÐo d-l khèi k0 L¾p xe ®óc ®óc hÉng c¸c khèi k ®óc khèi trªn ®µ gi¸o Hîp long  Thi c«ng khèi ®Ønh trô (K0 + K1): Khèi K0 trªn ®Ønh trô ®-îc thi c«ng trªn ®µ gi¸o më réng trô.  Thi c«ng c¸c khèi cña dÇm hÉng  Thi c«ng ®o¹n dÇm trªn ®µ gi¸o  Thi c«ng khèi hîp long 2.1. Thi c«ng khèi ®Ønh trô Khèi ®Ønh trô (H×nh 1) lµ khèi lín nhÊt trong dÇm n»m trªn ®Ønh cña th©n trô. §Ó gi÷ æn ®Þnh cña dÇm hÉng trong qu¸ tr×nh ®óc hÉng, ng-êi ta dïng c¸c thanh øng suÊt 38 neo khèi ®Ønh trô xuèng th©n trô. §èi víi c¸c trô T3 vµ T4 ng-êi ta cßn dïng c¸c khèi kª t¹m b»ng BTCT ®Ó kª ®ì khèi 3
 5. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l ®Ønh trô. Sau khi hîp long c¸c nhÞp dÇm hÉng, c¸c thanh øng suÊt vµ c¸c khèi bª t«ng kª t¹m sÏ ®-îc th¸o ra vµ gèi cÇu b¾t ®Çu chÞu lùc. Khèi ®Ønh trô ®-îc ®óc trªn ®µ gi¸o (H×nh 2). §µ gi¸o ®Ó thi c«ng c¸c khèi nµy cÊu t¹o tõ thÐp h×nh vµ ®-îc l¾p ®Æt tõ khi thi c«ng trô. CÊu t¹o cña ®µ gi¸o cã thiÕt kÕ riªng. H×nh 1. S¬ häa khèi ®Ønh trô 1200 350 100 300 100 350 25 25 45 270 391.7 391.7 485.7 485.7 405 550 180 69 69 80 100 100 30 300 H×nh 2. Bè trÝ chung ®µ gi¸o thi c«ng khèi ®Ønh trô §µ GI¸O K0 1/2 H×NH CHIÕU DäC CÇU 1/2 H×NH CHIÕU NGANG CÇU 700/2=350 123.5 220.5 242.5 29.1 300/2 660/2 450x200 87.5 300x100 30 300x100 187.2 450x200 315 345 450x200 205.9 125x125 30 125x125 450x200 450x200 Thanh C§C D38 500/2 4
 6. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l C«ng viÖc ®æ bª t«ng cho khèi ®Ønh trô ®-îc chia lµm 3 ®ît (H×nh 3):  §ît 1: §æ bª t«ng cho b¶n ®¸y mét phÇn cña t-êng ng¨n vµ thµnh hép.  §ît 2: Thi c«ng thµnh hép, t-êng ng¨n.  §ît 3: §æ bª t«ng b¶n mÆt. H×nh 3. Ph©n ®ît ®æ bª t«ng cho khèi ®Ønh trô 1200 350 100 300 100 350 25 ®ît 3 25 270 ®ît 2 391.7 391.7 485.7 485.7 550 180 69 69 ®ît 1 100 2.1.1 L¾p ®Æt thanh øng suÊt 38 Thanh øng suÊt 38 lµ thanh thÐp dù øng lùc, lµm nhiÖm vô neo khèi ®Ønh trô xuèng th©n trô ®Ó gi÷ æn ®Þnh cho dÇm hÉng trong qóa tr×nh ®óc hÉng nªn chóng ®-îc l¾p ®Æt tõ khi thi c«ng th©n trô. C¸c chØ tiªu kü thuËt cña thanh øng suÊt 38:  §-êng kÝnh danh ®Þnh : 38.0 mm  DiÖn tÝch thùc tÕ: 1134.0 mm2  C-êng ®é chÞu kÐo: 1080.0 Mpa  Kh¶ n¨ng chÞu kÐo tíi h¹n: 1225.0 KN  Lùc kÐo khai th¸c: 857.5 KN §i kÌm ®ång bé víi thanh øng suÊt 38 cßn cã:  B¶n ®Öm thÐp kÝch th-íc: 15018050mm hoÆc 15015050mm  §ai èc ph¼ng hoÆc ®ai èc h×nh cÇu.  Vßng ®Öm ph¼ng hoÆc vßng ®Öm h×nh cÇu.  §ai èc h·m.  Cót nèi thanh øng suÊt. 5
 7. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l Khi sö dông thanh øng suÊt, cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau ®©y:  Kh«ng ®-îc hµn.  Kh«ng ®-îc ®Ó ch¹m vµo d©y m¸t cña m¸y hµn.  Kh«ng ®-îc uèn cong thanh.  Kh«ng va ch¹m m¹nh vµo thanh v× cã thÓ lµm cho thanh bÞ nøt hoÆc vì ren, hoÆc lµm thay ®æi tr¹ng th¸i øng suÊt cña thanh.  Kh«ng ®-îc dïng thanh øng suÊt lµm kÕt cÊu chÞu nÐn. B-íc 1: L¾p ®Æt thanh øng suÊt dµi 2.06m vµ 4.06m n»m trong th©n trô. Chi tiÕt cña viÖc bè trÝ thanh øng suÊt xem b¶n vÏ sè 30, ký hiÖu: 066CD6.T2.G1.Q2.30 trong hå s¬: “CÇu T©n ThuËn 2 – B-íc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng – tËp 2: B¶n vÏ – gãi thÇu 1: PhÇn cÇu – quyÓn 2: KÕt cÊu phÇn d-íi” CÇn ®Æc biÖt l-u ý hiÖn t-îng “®Ò xe” cña cót nèi khi nèi ®o¹n thanh n»m trong khèi K0 víi ®o¹n d-íi. §Ò phßng hiÖn t-îng nµy, ®Çu d-íi cña cót nèi ph¶i ®-îc cè ®Þnh b»ng c¸c d©y buéc 2mm buéc chÆt xung quanh thanh, bªn ngoµi ®-îc cuèn b¨ng dÝnh sao cho khi l¾p thanh nµy, cót nèi ph¶i cè ®Þnh kh«ng ®-îc xoay. B-íc 2: L¾p ®Æt èng thÐp 60 cho ®o¹n thanh d-íi vµ ®o¹n thanh trªn. èng thÐp cã nhiÖm vô b¶o vÖ thanh øng suÊt trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng, kh«ng cho v÷a bª t«ng tiÕp xóc víi thanh øng suÊt. §Ó lµm ®-îc viÖc ®ã, èng thÐp ph¶i ®¶m b¶o ®é kÝn khÝt. §Ó cè ®Þnh vÞ trÝ èng thÐp theo ph-¬ng th¼ng ®øng (®é nghiªng kh«ng v-ît qu¸ 10/00), cÇn ph¶i bè trÝ c¸c l-íi thÐp 12, theo chiÒu cao cø 0,5m bè trÝ mét l-íi. C¸c l-íi thÐp nµy kÑp chÆt vµo èng thÐp vµ ®-îc cè ®Þnh vÞ trÝ vµo cèt thÐp cña kÕt cÊu. PhÇn tiÕp xóc cña èng thÐp víi b¶n ®Öm (®¸y èng thÐp) ®-îc hµn kÝn. B-íc 3: L¾p ®Æt ®o¹n thanh n»m trong khèi ®Ønh trô. C¸c ®o¹n thanh n»m trong khèi ®Ønh trô sÏ ®-îc nèi víi c¸c ®o¹n thanh n»m trong th©n trô. C«ng viÖc nµy chØ tiÕn hµnh khi b¾t ®Çu thi c«ng khèi ®Ønh trô. V× thêi gian tõ lóc thi c«ng xong trô ®Õn khi b¾t ®Çu thi c«ng khèi ®Ønh trô kh¸ dµi nªn viÖc kiÓm tra l¹i vÞ trÝ cña cót nèi ®· ®Æt ë ®Ønh thanh øng suÊt n»m trong th©n trô lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Cã ba ®iÓm chÝnh cÇn kiÓm tra: 6
 8. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l  Cót nèi ph¶i ®-îc liªn kÕt víi thanh øng suÊt b»ng 1/2 chiÒu dµi cña nã.  KiÓm tra møc ®é rØ cña gen. C¸c rØ s¾t ph¶i ®-îc lo¹i bá hÕt, ®iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc l¾p thanh øng suÊt trªn ®-îc dÔ dµng.  KiÓm tra d©y buéc ®Ó chèng cót nèi bÞ xoay, d©y dïng lo¹i d©y thÐp 2mm vµ ®-îc buéc vµo thanh øng suÊt t¹i ®¸y èng nèi. §o¹n thanh øng suÊt n»m trong khèi ®Ønh trô ®-îc quÊn chÆt xung quanh b»ng mét sîi d©y thÐp buéc 2mm t¹i vÞ trÝ c¸ch ®Çu thanh mét ®o¹n b»ng 1/2 chiÒu dµi cót nèi, ®Çu thanh nµy sÏ ®-îc xoay vµo trong cót nèi ®Ó nèi liÒn víi c¸c thanh n»m trong th©n trô. §iÒu quan träng nhÊt lµ mèi nèi ph¶i ®¶m b¶o n»m ë chÝnh gi÷a cót nèi. PhÝa ®Ønh cña thanh øng suÊt ph¶i cã gi¸ ®ì ®Ó gi÷ æn ®Þnh. C¸c gi¸ ®ì cã thÓ ®-îc cè ®Þnh chÆt vµo v¸n khu«n thµnh ngoµi cña khèi ®Ønh trô. èng thÐp ®-îc l¾p ®Æt vµ c¨n chØnh vÞ trÝ cïng víi thanh øng suÊt. PhÇn tiÕp xóc gi÷a èng thÐp vµ khèi kª t¹m ®-îc quÊn kÝn b»ng b¨ng dÝnh. §Ønh cña èng thÐp ph¶i ®-îc ®Ëy kÝn ®Ó tr¸nh cho bª t«ng r¬i vµo trong lóc ®æ bª t«ng. §Ó gi÷ cho èng thÐp th¼ng ®øng theo yªu cÇu, dïng c¸c l-íi thÐp 12 kÑp chÆt vµo thµnh èng, theo chiÒu cao cø 0,5m bè trÝ mét l-íi. C¸c l-íi nµy ®-îc liªn kÕt vµo cèt thÐp cña khèi ®Ønh trô. H×nh 4. Mèi nèi thanh bar vµ ®Þnh vÞ èng thÐp mèi nèi thanh bar ®Þnh vÞ èng thÐp 60 60 èng thÐp 60 ThÐp kÕt cÊu 5 57 MÆt ®Ønh trô L-íi thÐp d12 ®Þnh vÞ èng gen 500 Cót nèi thanh bar 57 D©y buéc 2 èng thÐp 60 èng thÐp 60 60 Thanh bar 38 Thanh bar 38 7
 9. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l 2.1.2 L¾p ®Æt c¸c khèi bª t«ng kª t¹m (gèi kª t¹m) Cïng víi thanh øng suÊt, c¸c khèi bª t«ng kª t¹m lµm nhiÖm vô gi÷ æn ®Þnh cho dÇm hÉng trong qu¸ tr×nh ®óc hÉng. Chóng sÏ ®-îc th¸o ra khi tiÕn tr×nh ®óc hÉng ®· hoµn thµnh. C¸c khèi bª t«ng kª t¹m lµ cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n. PhÇn tiÕp xóc gi÷a mÆt ®¸y cña khèi kª t¹m víi ®Ønh trô lµ mét líp v÷a xi m¨ng c¸t dÇy tèi thiÓu 3cm. Líp v÷a nµy chÝnh lµ chç ®Ó sau nµy khoan ph¸ th¸o c¸c khèi bª t«ng kª t¹m. MÆt trªn cña c¸c khèi kª t¹m ®-îc phñ mét líp plastic dÇy 2mm ng¨n c¸ch víi bª t«ng cña khèi ®Ønh trô. Khi ®óc c¸c khèi bª t«ng kª t¹m cÇn chó ý ®Õn vÞ trÝ c¸c lç cho thanh øng suÊt xuyªn qua. VÞ trÝ cña c¸c lç ®ã ph¶i trïng víi vÞ trÝ c¸c lç ®· ®-îc bè trÝ trong trô. Tr×nh tù l¾p ®Æt c¸c khèi bª t«ng kª t¹m qua c¸c b-íc nh- sau: B-íc 1: §Þnh vÞ C¨n cø vµo tim däc vµ t×m ngang cÇu ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ. Cao ®é cña c¸c khèi kª t¹m cho phÐp sai sè tèi ®a 5mm. VÞ trÝ vµ cao ®é cña c¸c khèi kª t¹m cã ¶nh h-ëng ®Õn viÖc l¾p ®Æt v¸n khu«n cña khèi ®Ønh trô, do ®ã cÇn hÕt søc chó ý, ®Æc biÖt lµ kÝch th-íc theo chiÒu ngang cÇu. B-íc 2: Thi c«ng líp v÷a ®Öm Trén v÷a líp ®Öm gi÷a ®Ønh trô vµ gèi kª t¹m lµ lo¹i v÷a kh« m¸c cao, thµnh phÇn gåm xi m¨ng, c¸t vµ n-íc. Tuú thuéc vµo lo¹i xi m¨ng, c¸t mµ thiÕt kÕ cÊp phèi v÷a cho phï hîp, khi sö dông v÷a ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt. Xi m¨ng dïng ®Ó trén v÷a ph¶i lµ lo¹i xi m¨ng míi, c¸t ph¶i kh« vµ ®-îc sµng lo¹i bá hÕt c¸c h¹t to lÉn trong c¸t vµ ®-îc c©n tr-íc chÝnh x¸c träng l-îng t-¬ng øng víi träng l-îng cña mét bao xi m¨ng. V÷a ®-îc trén theo tr×nh tù sau: ®Çu tiªn trén xi m¨ng vµ c¸t víi nhau thËt ®Òu, quan s¸t b»ng m¾t nÕu thÊy v÷a cã mµu s¾c ®ång ®Òu lµ ®-îc. Sau ®ã cho dÇn dÇn n-íc vµo vµ trén ®Òu. Cã thÓ kiÓm tra v÷a b»ng c¸ch dïng tay n¾m mét Ýt v÷a trong lßng bµn tay sau ®ã më tay ra nÕu n¾m v÷a kh«ng bÞ vì vµ kh«ng cã n-íc ch¶y ra lµ ®-îc. C¹nh miÖng cña khe hë ®Ó nhÐt v÷a nªn ®Æt mét tÊm t«n lµm m¸ng. Dïng c¸c x« nhá vËn chuyÓn v÷a ®æ vµo m¸ng, sau ®ã dïng c¸c thanh tre tiÕt diÖn 41,5cm dµi kho¶ng 1m ®Èy v÷a vµo trong khe theo tr×nh tù tõ vÞ 8
 10. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l trÝ xa nhÊt (mÐp phÝa bªn kia cña khèi kª t¹m) ®Õn vÞ trÝ gÇn nhÊt. Trong lóc ®Èy v÷a cÇn chó ý kh«ng ®-îc chäc vµo trong èng gen lµm vì èng, tr¸nh hiÖn t-îng v÷a r¬i vµo trong èng. Khi l-îng v÷a ®· ®ñ lÊp ®Çy khe hë, dïng bóa vµ nªm gç ®ãng chÌn chÆt xung quanh khèi kª t¹m. H×nh 5. Ph-¬ng ph¸p nhåi v÷a cho gèi kª t¹m 70 Gèi kª t¹m 30 M¸ng t«n V¸n khu«n 300/2 C«ng t¸c b¶o d-ìng sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc chÌn v÷a lµ cÇn thiÕt. Dïng c¸c bao t¶i Èm phñ phÝa ngoµi khe hë trong thêi gian 7 ngµy. Khi c¸c bao t¶i ®ã kh« l¹i ®em nhóng vµo n-íc s¹ch, v¾t kiÖt n-íc råi míi phñ vµo mÆt v÷a. 2.1.3 Ph-¬ng ph¸p l¾p ®Æt gèi chÝnh Gèi chÝnh lµ mét bé phËn quan träng cña cÇu lµm nhiÖm vô truyÒn t¶i träng tõ kÕt cÊu nhÞp xuèng mè trô. Trong c«ng nghÖ ®óc hÉng, gèi chÝnh chØ chÞu lùc sau khi ®· th¸o xong gèi kª t¹m. Gèi chÝnh dïng cho cÇu T©n ThuËn do h·ng OVM (thµnh phè LiÔu Ch©u – Trung Quèc) chÕ t¹o: Tr×nh tù l¾p ®Æt gèi qua c¸c b-íc nh- sau: B-íc 1: VÖ sinh, ®ôc nh¸m Trong b-íc nµy, bÒ mÆt ®Ønh trô vµ c¸c lç ch©n neo trong ph¹m vi thít d-íi cña gèi ph¶i ®-îc t¹o nh¸m, dïng bµn ch¶i cä röa ®Ó lo¹i bá hÕt bïn ®Êt, c¸c chÊt bÈn trªn bÒ mÆt vµ trong c¸c lç ch©n neo. C«ng viÖc t¹o nh¸m ph¶i lµm trªn diÖn tÝch 100% bÒ mÆt, sau ®ã ph¶i lµm s¹ch bÒ mÆt. B-íc 2: L¾p ®Æt gèi 9
 11. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l H×nh 6: S¬ ho¹ cÊu t¹o gèi VÒ nguyªn t¾c gèi chÝnh kh«ng tham gia chÞu lùc trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng ®óc hÉng vµ chØ b¾t ®Çu lµm viÖc sau khi ph¸ bá gèi kª t¹m. ViÖc l¾p ®Æt gèi ph¶i tu©n theo b¶n vÏ thiÕt kÕ theo tr×nh tù sau:  X¸c ®Þnh tim däc vµ tim ngang cña trô  L¾p gèi: C¨n cø vµo thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng mµ x¸c ®Þnh h-íng cña gèi. X¸c ®Þnh tim däc vµ tim ngang cña gèi. §Æt gèi ngåi trªn 4 chiÕc nªm thÐp ®Ó ®iÒu chØnh cao ®é sao cho tim ngang gèi trïng víi tim ngang trô vµ tim däc cña nã song song vµ c¸ch tim däc cÇu mét kho¶ng theo ®óng b¶n vÏ thiÕt kÕ. Dïng m¸y thuû b×nh kiÓm tra cao ®é.  XiÕt chÆt 4 con bu-l«ng liªn kÕt hai thít gèi vµ kiÓm tra cao ®é cuèi cïng t¹i thít trªn cña gèi. C¸c chó ý khi l¾p ®Æt gèi chÝnh:  V¸n khu«n bao quanh thít d-íi gèi cho c«ng t¸c ®æ v÷a sau nµy ph¶i cao h¬n mÆt d-íi cña thít d-íi gèi tèi thiÓu 5mm. Líp v÷a xi m¨ng lµm kÝn ch©n v¸n khu«n tr¸t ë 3 mÆt: mÆt trong vµ hai mÆt bªn, riªng mÆt ngoµi ®Ó trèng. §iÒu nµy sÏ thuËn tiÖn cho c«ng t¸c vÖ sinh l¹i gèi tr-íc khi b¬m v÷a.  Tr-íc khi l¾p gèi ph¶i xem xÐt kü víi sù cã mÆt cña kü s- t- vÊn gi¸m s¸t hiÖn tr-êng:  Cao ®é tim hai gèi trªn trô chªnh lÖch trong ph¹m vi cho phÐp. Gèi kh«ng bÞ nghiªng lÖch, theo mçi ph-¬ng ®é nghiªng kh«ng qu¸ v-ît qóa 10
 12. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l ph¹m vi cho phÐp cña quy tr×nh thiÕt kÕ, khi ®Æt gèi ph¶i ®Æt ®óng chñng lo¹i vµ ph¶i ®Æt ®óng h-íng chuyÓn vÞ cña gèi. 2.1.4 Ph-¬ng ph¸p l¾p ®Æt v¸n khu«n ®¸y, v¸n khu«n thµnh ngoµi, v¸n khu«n ®Çu b¶n ®¸y vµ ®æ bª t«ng ®ît mét: C¸c v¸n khu«n ®Ó thi c«ng khèi ®Ønh trô ®-îc ®Æt trªn ®µ gi¸o ®· ®-îc x©y dùng tõ khi thi c«ng trô. ViÖc ®Æt v¸n khu«n ®¸y ®-îc thùc hiÖn b»ng cÈu vµ pa-l¨ng xÝch treo vµo 4 gãc. C¸c pa-l¨ng xÝch nµy lµm nhiÖm vô chØnh cao ®é v¸n khu«n ®¸y mét c¸ch t-¬ng ®èi. Khi v¸n khu«n ®¸y ®· s¬ bé æn ®Þnh vÞ trÝ trªn c¸c nªm gç, ®Ó ®iÒu chØnh chÝnh x¸c cao ®é còng nh- tim däc, tim ngang cña nã ph¶i dïng kÝch. V¸n khu«n ®¸y ®-îc cè ®Þnh vÞ trÝ b»ng c¸c thanh thÐp gãc hµn chèng gi÷a ®Ønh cña ®µ gi¸o víi ®¸y cña nã. Khi ®Æt c¸c tÊm v¸n khu«n thµnh ngoµi, ph¶i ®¶m b¶o ®-îc kÝch th-íc h×nh häc cña khèi ®Ønh trô. C¸c tÊm v¸n khu«n thµnh ngoµi còng ®-îc cè ®Þnh vÞ trÝ xuèng ®µ gi¸o. Trªn ®Ønh cña chóng ®-îc bè trÝ c¸c gi¸ ®ì thanh øng suÊt cña khèi ®Ønh trô. C¸c cöa sæ lµ c¸c lç vÜnh cöu ®-îc bè trÝ trong c¸c khèi ®Ønh trô ®Ó ®i l¹i, vËn chuyÓn vËt t- thiÕt bÞ hoÆc neo c¸c kÕt cÊu thi c«ng. V¸n khu«n cho cöa sæ vµ v¸n khu«n t-êng ng¨n lµm b»ng thÐp. ViÖc l¾p ®Æt cèt thÐp sÏ ®-îc tiÕn hµnh sau khi ®· nghiÖm thu cao ®é vµ vÞ trÝ cña v¸n khu«n. C«ng viÖc ®æ bª t«ng nªn tiÕn hµnh theo tr×nh tù tõ tim ngang cña khèi ®Ønh trô ra hai phÝa. Tuú thuéc vµo tÝnh chÊt cña bª t«ng, lo¹i phô gia sö dông, nhiÖt ®é thi c«ng mµ tÝnh to¸n kh¶ n¨ng cung cÊp bª t«ng cho phï hîp, tr¸nh t×nh tr¹ng thêi gian ®æ gi÷a c¸c líp qu¸ dµi. C«ng t¸c ®Çm bª t«ng cÇn chó ý ë nh÷ng n¬i cã bè trÝ cèt thÐp dµy ®Æc. B¶o d-ìng bª t«ng: C«ng t¸c b¶o d-ìng bª t«ng ®-îc b¾t ®Çu tõ lóc n-íc d- trªn bÒ mÆt bª t«ng ®· bay h¬i hÕt, thêi gian b¶o d-ìng liªn tôc trong 7 ngµy. 11
 13. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l H×nh 6. Bè trÝ v¸n khu«n cho khèi ®Ønh trô H×NH CHIÕU NGANG CÇU 1170 260 60 100 330 100 60 260 2x100=200 2x100=200 Cét chèng TC 480 L=1.0m 156 150 150 150 2x150=300 Cét chèng TC L=1.5m 120 120 120 120 120 425/2 425/2 175 450 175 2.1.5 Ph-¬ng ph¸p l¾p ®Æt v¸n khu«n lâi, v¸n khu«n t-êng ng¨n vµ ®æ bª t«ng ®ît 2 Tr-íc khi l¾p v¸n khu«n, cèt thÐp cña ®ît 2 cho v¸ch ng¨n vµ vÞ trÝ cña thanh øng suÊt ph¶i ®-îc nghiÖm thu hoµn chØnh. Tr×nh tù ®Æt v¸n khu«n nh- sau: tr-íc hÕt hoµn chØnh viÖc l¾p c¸c v¸n khu«n cöa sæ cßn l¹i, sau ®ã l¾p c¸c v¸n khu«n lâi. C¸c v¸n khu«n lâi ®-îc cè ®Þnh vÞ trÝ b»ng c¸c thanh chèng vµ c¸c thanh thÐp xuyªn t¸o. V¸n khu«n ®Çu ®èc ®-îc l¾p ®Æt sau cïng. C«ng t¸c nghiÖm thu kÝch th-íc h×nh häc cña v¸n khu«n cho ®ît ®æ bª t«ng thø 2 sÏ ®-îc tiÕn hµnh tr-íc khi ®æ bª t«ng. V× chiÒu cao cña bª t«ng r¬i kh«ng lín h¬n 1,5m nªn bª t«ng ®-îc ®æ vµo vÞ trÝ b»ng c¸c èng vßi voi vµ phÔu. B¶o d-ìng bª t«ng: gièng phÇn tr-íc. 2.1.6 Ph-¬ng ph¸p l¾p ®Æt khu«n lâi vµ ®æ bª t«ng ®ît 3 V¸n khu«n lâi (chñ yÕu phÇn ®Ønh) ®-îc chia thµnh m¶nh ®Ó tiÖn l¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh cao ®é. Khi l¾p r¸p nªn dïng c¸c pa-l¨ng xÝch kÕt hîp víi c¸c cÈu ®Ó ®iÒu chØnh s¬ bé, sau ®ã dïng kÝch ®Ó ®iÒu chØnh chÝnh x¸c. V¸n khu«n ph¶i ®Æt trªn c¸c nªm gç cã chiÒu cao tèi thiÓu 100mm, c¹nh c¸c 12
 14. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l nªm gç ®Òu cã c¸c thanh thÐp hµn chèng gi÷ cè ®Þnh. ViÖc bè trÝ vÞ trÝ nªm ®ì ë bªn d-íi ph¶i thÝch hîp cho c«ng viÖc th¸o v¸n khu«n. C«ng t¸c cèt thÐp sÏ ®-îc tiÕn hµnh sau khi ®· nghiÖm thu xong v¸n khu«n. Khi l¾p ®Æt c¸c èng ghen t¹o lç cho c¸c bã c¸p cÇn ph¶i ®¶m b¶o chóng n»m ®óng vÞ trÝ. §Ó ®¬n gi¶n cã thÓ dïng mét sîi d©y c¨ng qua hai vÞ trÝ ®Çu cña èng ghen ®Ó ®iÒu chØnh vÞ trÝ èng theo ph-¬ng däc. Cao ®é cña èng ghen ë hai ®Çu ®-îc kiÓm tra b»ng m¸y cao ®é, c¸c vÞ trÝ kh¸c ®-îc ®o b»ng th-íc víi vÞ trÝ chuÈn lµ sîi d©y thÐp 1 c¨ng qua hai ®Çu èng ghen. èng ghen ®-îc cè ®Þnh vÞ trÝ b»ng thÐp 12 vµ thÐp 1 quµng qua èng vµ cuèn vµo cèt thÐp th-êng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mèi lµ 1m/c¸i. B¶o d-ìng bª t«ng nh- c¸c phÇn tr-íc. 2.1.7 Ph-¬ng ph¸p c¨ng c¸p dù øng lùc, c¨ng thanh øng suÊt ChØ tiÕn hµnh c¨ng dù øng lùc khi bª t«ng ®¹t c-êng ®é ®¹t yªu cÇu cña ®å ¸n thiÕt kÕ. Tr-íc khi c¨ng c¸p dù øng lùc cho khèi ®Ønh trô, c¸c v¸n khu«n thµnh ngoµi, thµnh trong vµ v¸n khu«n nãc ph¶i t¸ch rêi khái bÒ mÆt bª t«ng. Riªng v¸n khu«n ®¸y chØ ®-îc th¸o ra sau khi ®· c¨ng xong c¸p (chi tiÕt vÒ ph-¬ng ph¸p luån vµ c¨ng c¸p sÏ ®-îc tr×nh bµy ë môc 2.2.7 vµ 2.2.8). C¸c thanh øng suÊt gi÷ æn ®Þnh trong qóa tr×nh ®óc hÉng, ®-îc c¨ng theo tõng cÊp vµ ®èi xøng ®Õn lùc yªu cÇu. 2.2. Thi c«ng c¸c khèi cña dÇm hÉng Trõ khèi ®Ønh trô ®-îc ®óc trªn ®µ gi¸o, c¸c khèi cßn l¹i cña dÇm hÉng ®-îc ®óc hÉng ®èi xøng trªn xe ®óc theo c¸c b-íc sau ®©y: 2.2.1 L¾p r¸p xe ®óc Tr-íc khi l¾p r¸p xe ®óc, toµn bé viÖc gia c«ng v¸n khu«n cña xe ®· ®-îc hoµn thiÖn. ChØ ®-îc l¾p r¸p xe ®óc lªn khèi ®Ønh trô sau khi ®· c¨ng c¸p D¦L vµ thanh øng suÊt cña khèi ®Ønh trô. Tr×nh tù l¾p r¸p xe ®óc nh- sau: B-íc 1: C«ng t¸c chuÈn bÞ: KiÓm tra toµn bé vÞ trÝ c¸c lç chê bè trÝ ë b¶n ®¸y vµ b¶n mÆt theo b¶n vÏ. 13
 15. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l §Ó l¾p c¸c bé phËn cña xe ®óc cÇn dïng mét cÇn cÈu cã søc n©ng kho¶ng 25 tÊn víi chiÒu cao n©ng 16m lµ ®¹t yªu cÇu. X¸c ®Þnh tim däc, tim ngang cÇu t¹i khèi ®Ønh trô. ChuÈn bÞ c¸c nªm gç theo c¸c lo¹i ®Ó kª dÇm ray vµ ®Æt ë b¶n ®Öm cña thanh øng suÊt. ChuÈn bÞ 4 pa-l¨ng xÝch tõ 0,51.5T vµ 4 pa-l¨ng xÝch tõ 1015T. B-íc 2: L¾p ®Æt dÇm ray: Dïng cÇn cÈu ®Æt dÇm ray vµo vÞ trÝ cña nã vµ cè ®Þnh xuèng mÆt cÇu b»ng c¸c dÇm ngang vµ thanh øng suÊt. C¸c ®ai èc cña thanh øng suÊt chØ cÇn xiÕt chÆt lµ ®ñ. C¸c nªm gç ë ®¸y dÇm ray cã t¸c dông triÖt tiªu ®é dèc ngang cÇu ®¶m b¶o cho dÇm ray ë vÞ trÝ th¼ng ®øng . B-íc 3: L¾p ®Æt bé di chuyÓn: L¾p ®Æt bé ch©n ch¹y phÝa tr-íc vµ phÝa sau lªn trªn dÇm ray, bé ch¹y ph¶i ®-îc kª gi÷ ch¾c ch¾n. B-íc 4: L¾p ®Æt c¸c giµn chÝnh, giµn tr-íc vµ giµn liªn kÕt ngang phÝa sau. L¾p r¸p c¸c giµn nµy tõ c¸c chi tiÕt cña nã. ViÖc l¾p r¸p nµy sÏ ®-îc tiÕn hµnh trªn mÆt ®Êt vµ trªn hÖ næi . Dïng cÇn cÈu lÇn l-ît ®Æt c¸c giµn chÝnh vµo vÞ trÝ vµ liªn kÕt chóng vµo c¸c bé ch¹y. §Ó gi÷ æn ®Þnh cho giµn chÝnh trong b-íc nµy cÇn ph¶i dïng c¸c pa-l¨ng xÝch hoÆc pa-l¨ng c¸p neo chóng xuèng mÆt cÇu. L¾p ®Æt giµn liªn kÕt ngang phÝa sau vµo c¸c giµn chÝnh. Sau ®ã l¾p ®Æt giµn tr-íc vµ liªn kÕt chóng víi giµn chÝnh. §Æt c¸c thanh øng suÊt gi»ng chÐo trªn ®Ønh cña giµn chÝnh vµ xiÕt chÆt ®ai èc. Th¸o c¸c pa-l¨ng xÝch hoÆc pa-l¨ng c¸p gi÷ æn ®Þnh cho giµn chÝnh. B-íc 5: L¾p v¸n khu«n V¸n khu«n thµnh ngoµi ®-îc l¾p cïng víi dÇm l¨n vµ dÇm ngang ®ì dÇm l¨n ngoµi. C¸c thanh øng suÊt cã nhiÖm vô treo v¸n khu«n thµnh ngoµi vµo giµn ngang phÝa tr-íc vµ mÆt cÇu. 14
 16. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l H×nh 7: MÆt bªn xe ®óc 500 600 Dµn chñ 200 250 G«ng ®u«i DÇm ray Sµn c«ng t¸c Ch©n ch¹y phÝa tr-¬c Sµn c«ng t¸c Thanh C§C D38 Sµn c«ng t¸c K0 Thanh C§C D38 V¸n khu«n thµnh ngoµi HÖ sµn ®¸y Sµn c«ng t¸c H×nh 8: MÆt tr-íc xe ®óc 1/2 giµn sau xe ®óc 1/2 giµn tr-íc xe ®óc 300 660/2 660/2 275 150 200 250 Thanh bar 38 1370/2 Thanh bar 38 Pal¨ng xÝch 15T 700 Pal¨ng xÝch 15T 45 610 45 15
 17. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l §èi víi v¸n khu«n nãc, tr-íc tiªn ph¶i l¾p c¸c khung ®ì æ tr-ît, c¸c dÇm ®ì v¸n khu«n nãc, sau ®ã míi ®Æt v¸n khu«n nãc vµo vÞ trÝ. V¸n khu«n ®¸y vµ sµn ®¸y cã träng l-îng lín nhÊt trong sè c¸c tÊm v¸n khu«n cña xe ®óc. Chóng ®-îc l¾p r¸p trªn mÆt ®Êt hoÆc trªn hÖ næi. NÕu l¾p trªn mÆt ®Êt th× vÞ trÝ l¾p ph¶i ®Æt ë ngang bªn d-íi xe ®óc, cßn nÕu l¾p ë trªn hÖ næi th× cã thÓ l¾p ë bªn ngoµi sau ®ã vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ. Dïng 4 pa-l¨ng xÝch mét ®Çu treo ë dÇm tr-ît ngoµi cña v¸n khu«n nãc thµnh ngoµi , ®Çu cßn l¹i treo vµo v¸n khu«n ®¸y, ®ång thêi kÐo 4 pa-l¨ng xÝch ®-a v¸n khu«n ®¸y vµo vÞ trÝ cuèi cïng. C¸c thanh øng suÊt ®-îc dïng ®Ó treo v¸n khu«n ®¸y vµo b¶n ®¸y cña khèi ®Ønh trô vµ vµo giµn ngang phÝa tr-íc cña xe ®óc. §Æc biÖt chó ý mèi nèi gi÷a c¸c thanh øng suÊt. Mèi nèi nµy ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu gièng nh- mèi nèi c¸c thanh øng suÊt dïng trong th©n trô vµ trong khèi ®Ønh trô (Xem môc 2.1.1). 2.2.2 ChØnh xe ®óc Tr-íc khi chØnh xe ®óc ph¶i kiÓm tra vÞ trÝ cña nã ®óng ë vÞ trÝ ®Ó ®æ bª t«ng. Cã hai yªu cÇu chÝnh trong viÖc chØnh xe ®óc:  Tim däc cña xe ph¶i trïng víi tim däc cña hép dÇm.  Tim ch©n tr-íc cña xe c¸ch mÐp ngoµi khèi ®óc 50cm .  §èi víi viÖc ®iÒu chØnh tim däc cã thÓ lÊy mét ®iÓm chia ®«i dÇm treo v¸n khu«n ®¸y t¹i giµn tr-íc cña xe ®óc lµm mèc ®Ó chØnh tim däc xe. §Ó ®iÒu chØnh vÞ trÝ ch©n tr-íc cã thÓ dïng c¸c pa- l¨ng xÝch ®Ó kÐo. Khi c«ng viÖc chØnh xe ®óc ®· hoµn thµnh, dïng kÝch th«ng t©m c¨ng 4 thanh øng suÊt neo ch©n sau xuèng mÆt cÇu víi mét lùc 30T cho mçi thanh. C¸c ®iÓm cÇn chó ý khi ®iÒu chØnh xe ®óc:  Ch©n tr-íc ph¶i ngåi trùc tiÕp lªn dÇm ray (kÝch ch©n tr-íc chØ dïng khi di chuyÓn xe ®óc).  Ch©n sau tú vµo mÆt dÇm ray th«ng qua mét ®Öm gç sao cho ch©n ch¹y phÝa sau ë tr¹ng th¸i tù do (kh«ng tú vµo c¸nh dÇm ray).  Sau khi ®iÒu chØnh, Ch©n tr-íc xe ®óc ph¶i ®-îc g«ng chÆt xuèng mÆt bª t«ng th«ng qua mét dÇm ngang vµ thanh øng suÊt. 16
 18. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l 2.2.3 ChØnh cao ®é v¸n khu«n Cao ®é cña v¸n khu«n t¹i mçi mÆt c¾t cña mçi khèi ®óc ph¶i tÝnh tr-íc vµ ®-îc ghi vµo mét biÓu mÉu. Cao ®é tÝnh to¸n ph¶i tÝnh ®Õn ®é vång thi c«ng cña cÇu vµ biÕn d¹ng cña xe ®óc. Chi tiÕt vÒ biÓu mÉu tÝnh cao ®é cña v¸n khu«n xem trong phô lôc 2. ChØnh cao ®é v¸n khu«n ®¸y: hai thanh øng suÊt treo v¸n khu«n ®¸y víi b¶n ®¸y cña khèi tr-íc ®-îc xiÕt chÆt sao cho mÆt v¸n khu«n ®¸y tiÕp xóc víi mÆt bª t«ng b¶n ®¸y. Dïng hai kÝch th«ng t©m lo¹i nhá kÐo thanh øng suÊt treo v¸n khu«n ®¸y phÝa ngoµi ®Ó ®iÒu chØnh cao ®é. KiÓm tra cao ®é b»ng m¸y thuû b×nh vµ mia. KiÓm tra tim däc cña v¸n khu«n b»ng m¸y kinh vÜ. Khi cao ®é phÝa ngoµi cña v¸n khu«n ®· ®¹t yªu cÇu, xiÕt chÆt ®ai èc cña hai thanh øng suÊt phÝa ngoµi, sau ®ã dïng kÝch th«ng t©m lo¹i nhá c¨ng hai thanh øng suÊt phÝa trong víi mét lùc 25T cho mçi thanh. Cuèi cïng kiÓm tra l¹i cao ®é t¹i ®iÓm ®· chØnh. ChØnh cao ®é v¸n khu«n thµnh ngoµi vµ v¸n khu«n nãc: vÒ c¬ b¶n gièng nh- chØnh v¸n khu«n ®¸y, chØ kh¸c cã mét ®iÓm lµ lùc c¨ng cho c¸c thanh øng suÊt neo chóng vµo mÆt cÇu lµ 10T. C¸c ®iÓm cÇn chó ý khi ®iÒu chØnh cao ®é v¸n khu«n:  C¸c dÇm thi c«ng theo c«ng nghÖ nµy trong lóc thi c«ng chóng lµ dÇm hÉng, do ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®é, ®Æc biÖt lµ vµo mïa hÌ, ®Çu hÉng bÞ vâng xuèng, khi chØnh cao ®é cña v¸n khu«n cã thÓ vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong ngµy nh-ng khi nghiÖm thu th«ng th-êng ph¶i tiÕn hµnh vµo s¸ng sím, tr-íc khi cã ¸nh n¾ng mÆt trêi (nhiÖt ®é m«i tr-êng  25OC), ®iÒu ®ã sÏ lo¹i bá ®-îc sai sè cao ®é do nhiÖt ®é.  §Ó tr¸nh mÊt v÷a bª t«ng do v¸n khu«n kh«ng kÝn, t¹i bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a v¸n khu«n vµ khèi bª t«ng ®· ®æ nªn ®Æt mét d¶i xèp Ðp chÆt gi÷a chóng. 2.2.4 §Æt v¸n khu«n ®Çu ®èc (v¸n khu«n ®Çu c¸c khèi): V¸n khu«n ®Çu ®èc ®-îc gia c«ng dïng cho nhiÒu lÇn, ®-îc l¾p khi v¸n khu«n thµnh ®· ®-îc nghiÖm thu. 2.2.5 Buéc cèt thÐp vµ èng ghen t¹o lç: Cèt thÐp cña khèi ®-îc ®Æt vµo vÞ trÝ theo b¶n vÏ thiÕt kÕ theo tr×nh tù: b¶n ®¸y, hai bªn thµnh, b¶n mÆt. §Æc biÖt chó ý cèt thÐp t¨ng c-êng côc bé t¹i c¸c ®Çu neo. 17
 19. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l C¸c èng ghen t¹o lç ®-îc ®Æt vµo vÞ trÝ theo b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ ®-îc nèi víi ®Çu chê cña c¸c èng ghen ®· ®Æt trong khèi ®Ønh trô (hoÆc khèi ®· ®óc) b»ng c¸c èng nèi. Hai ®Çu èng nèi ®-îc cuèn kÝn xung quanh b»ng b¨ng dÝnh réng b¶n. C¸c ®o¹n thÐp 1 ®-îc dïng ®Ó cè ®Þnh èng thÐp vµo cèt thÐp th-êng, chóng ®-îc bè trÝ däc theo c¸c èng thÐp theo kho¶ng c¸ch 1m/c¸i. C¸c èng nhùa 60 ®-îc dïng ®Ó t¹o lç chê cho thanh øng suÊt cña c¸c khèi tiÕp theo, ®Ønh cña chóng ®-îc cè ®Þnh b»ng c¸c thanh 6 hµn thµnh « vu«ng buéc vµo l-íi cèt thÐp th-êng. Trong lßng èng ®æ ®Çy c¸t, trªn ®Ønh èng buéc kÝn b»ng giÊy xi m¨ng chèng v÷a bª t«ng r¬i vµo trong èng. C¸c b¶n ®Öm neo ®-îc ®Æt vµo vÞ trÝ theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. Trôc cña b¶n ®Öm neo ph¶i trïng víi trôc cña èng gen (duct) vµ mÆt cña nã ph¶i vu«ng gãc víi trôc cña èng gen ë 1m ®Çu tiªn cña èng gen. C¸c lç tho¸t v÷a (hoÆc b¬m v÷a) ph¶i ®Æt ë phÝa trªn (®iÓm cao). 2.2.6 §æ bª t«ng Bª t«ng cã thÓ ®æ b»ng gÇu hoÆc b»ng m¸y b¬m tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn c«ng tr-êng. Bª t«ng ®-îc ®æ mét lÇn cho toµn bé khèi, theo mÆt c¾t ngang ®-îc ph©n thµnh c¸c líp nh- h×nh 9. H×nh 9. Tr×nh tù ®æ bª t«ng 1370 165 170 45 170 135 135 170 45 170 165 2% 2% 4 4 25 25 35 60 60 3 3 230~485.7 1 2 1 25~69 700 C¸c ®iÓm cÇn chó ý khi ®æ bª t«ng  §é sôt cña bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu. Muèn vËy, tr-íc mçi lÇn ®æ bª t«ng ph¶i x¸c ®Þnh ®é Èm cña vËt liÖu, tõ ®ã tÝnh ®-îc l-îng n-íc phï hîp cho cÊp phèi bª t«ng. 18
 20. c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d.-.l  ChiÒu cao cña bª t«ng r¬i kh«ng ®-îc qu¸ 1,5m ®Ó tr¸nh hiÖn t-îng ph©n tÇng vµ sôt ch©n, bª t«ng ch©n thµnh kh«ng gi÷ ®-îc sôt vµo b¶n ®¸y hép.  §Ó tr¸nh hiÖn t-îng bª t«ng tråi lªn ë d-íi ch©n v¸n khu«n thµnh trong (líp 2) th× líp 3 nªn ®æ sau líp 1 kho¶ng  45 phót.  Khi ®æ bª t«ng cho ®¸y vµ thµnh kh«ng ®-îc ®æ lÖch t¶i qu¸ lín, tèt nhÊt chªnh cao gi÷a hai bªn thµnh tèi ®a lµ 0,5m.  Trong lóc ®Çm bª t«ng, t¹i nh÷ng vÞ trÝ gÇn èng gen ph¶i chó ý tr¸nh va ch¹m vµo èng gen lµm cho èng gen cã thÓ bÞ vì. Kh«ng ®-îc dïng ®Çm ®Ó ®Èy bª t«ng.  CÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn chÊt l-îng bª t«ng t¹i c¸c ®Çu neo.  Sau khi ®æ bª t«ng ph¶i dïng “con chuét” ®Ó th«ng tÊt c¶ c¸c èng gen. 2.2.7 Luån c¸p Tao c¸p thuéc lo¹i tao 7 sîi phï hîp víi tiªu chuÈn tiªu chuÈn ATM A-416 Grade 270 hoÆc lo¹i t-¬ng ®-¬ng. 2.2.7.1 C¸c ®Æc tÝnh cña tao c¸p:  §-êng kÝnh danh ®Þnh cña tao c¸p : 12.7 mm  Giíi h¹n bÒn: : 18600 KG/cm2  Giíi h¹n ch¶y : 16700 KG/cm2  M« ®un ®µn håi: :1950000 KG/cm2  GRADE 270k chïng thÊp: P1000h  2.5% t-¬ng øng lùc kÐo 70% giíi h¹n bÒn. Trong mçi cuén c¸p ®Òu ph¶i cã chøng chØ cña nhµ m¸y s¶n xuÊt. C¸c chøng chØ ®ã thÓ hiÖn ®-êng cong quan hÖ gi÷a t¶i träng vµ ®é gi·n dµi, diÖn tÝch ®o ®-îc, modun ®µn håi cña c¸p cho mçi l« hµng. Ng-êi kü thuËt hiÖn tr-êng ph¶i cã c¸c chøng chØ nµy ®Ó tÝnh to¸n sù kh¸c biÖt gi÷a ®é d·n dµi lý thuyÕt vµ thùc tÕ cña bã c¸p. Trong bÊt kú tr-êng hîp nµo, lùc kÝch ®èi víi mçi bã c¸p còng kh«ng ®-îc phÐp v-ît qu¸ 80% c-êng ®é cùc h¹n tèi thiÓu cña c¸p. KÝch c¨ng c¸p ®-îc dïng lµ lo¹i kÝch ph¶i phï hîp víi bã c¸p D.¦.L vÒ cÊu t¹o còng nh- vÒ lùc c¨ng. KÝch vµ ®ång hå ¸p lùc ph¶i ®-îc kiÓm ®Þnh tr-íc khi ®em vµo sö dông vµ ph¶i kiÓm ®Þnh ®Þnh kú 6 th¸ng/1lÇn hoÆc qua 200 lÇn sö dông. Tr-íc khi ®-a c¸p vµo sö dông ph¶i kiÓm tra. Tao c¸p ph¶i kh«ng cã c¸c v¶y rØ sïi, kh«ng bÞ phñ mì, kh«ng bÞ bÈn, bÞ x-íc. Líp rØ xèp ph¶i 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản