Công nghệ và tài chính cho các dự án CDM ở Việt Nam

Chia sẻ: Chanh Thu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
725
lượt xem
238
download

Công nghệ và tài chính cho các dự án CDM ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kể từ khi Nghị định Kyoto bắt đầu có hiệu lực, thị trường mua bán khí thải các bon lớn mạnh hơn tất cả các dự đoán. Thị trường toàn cầu hàng năm ước tính khoảng 30 tỉ Đô la và số lượng các dự án Cơ chế Phát triển Sạch được đăng ký hiện nay là hơn 850 dự án. Hiện nay thị trường này bị chi phố chủ yếu bởi nhu cầu của Cơ chế Mua bán Giảm Phát thải của Liên minh Châu Âu (EUETS) từ năm 2005, và vì các điều khoản của Giai đoạn 2 -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ và tài chính cho các dự án CDM ở Việt Nam

 1. Technology and Finance for CDM projects in Vietnam Công nghệ và Tài chính cho các dự án CDM ở Việt Nam 21st - 22nd January 2008 Hanoi, Vietnam 24th - 25th January 2008 Ho Chi Minh City, Vietnam
 2. Technology and Finance for CDM projects in Vietnam Công nghệ và Tài chính cho các dự án CDM ở Việt Nam Contact addresses Địa chỉ liên hệ The trade delegation members can be contacted at the following hotels: Các công ty trong đoàn sẽ ở tại các khách sạn sau: In Hanoi/Tại Hà Nội: Melia Hotel 44B Ly Thuong Kiet Street Hanoi Tel: ++84.4.9343343 Fax: ++84.4.9343344 21st - 22nd January 2008 Trong ngày 21-22 tháng Một năm 2008 In Ho Chi Minh City/ Tại thành phố Hồ Chí Minh: Legend Hotel 2A - 4A Ton Duc Thang Street District 1, Ho Chi Minh City Tel: ++84.8.8233333 Fax: ++84.8.8272403 24th – 25th January 2008 Trong ngày 24-25 tháng Một năm 2008
 3. ForeworD by JeD JoNes LeaDer oF THe brITIsH TraDe DeLegaTIoN Since the Kyoto protocol came into force, the carbon market has matured beyond recognition. The global market is estimated to be worth around US$30 billion per year and the number of registered clean development mechanism projects is over 850. Currently the market is largely driven by the demand within EU Emissions Trading Scheme (EUETS) which was launched in 2005, and with tougher National Allocation Plans for Phase 2 the prediction is that the market will continue to grow. This demand from the participants in the EU ETS has been a major stimulus to the growth in the number of projects in the clean development mechanism (CDM). We believe the countries on this mission offer excellent opportunities for the CDM across a wide range of industrial sectors and the UK companies on the mission are keen to develop long-term business partnerships with local companies that have potential projects to develop. Their participation in the CDM includes projects in most CDM sectors from small-scale renewables, to the projects delivering the largest annual emission reductions. The UK Climate Change Projects Office (CCPO) promotes the participation of UK companies in the CDM. Working with UK Trade & Investment in our embassies around the world the CCPO facilitates UK participation in CDM opportunities. Our Embassy and Consulate in Hanoi and Ho Chi Minh City (contact details can be found at the back of this brochure) have local staff who have knowledgeable of the CDM and they can be the first step in meeting a potential UK climate change partner. It is a great pleasure to lead this trade mission of companies with such broad climate change experience. I invite you to meet the delegation at our seminars, and through one-to-one meetings, where I hope long-term business partnerships between our countries can be forged to the benefit of all involved. Jed Jones UK Climate Change Projects Office January 2008 4
 4. LờI gIớI THIệu Của ôNg JeD JoNes TrưởNg pHáI ĐoàN THươNg MạI Của aNH QuốC Kể từ khi Nghị định Kyoto bắt đầu có hiệu lực, thị trường mua bán khí thải các bon lớn mạnh hơn tất cả các dự đoán. Thị trường toàn cầu hàng năm ước tính khoảng 30 tỉ Đô la và số lượng các dự án Cơ chế Phát triển Sạch được đăng ký hiện nay là hơn 850 dự án. Hiện nay thị trường này bị chi phố chủ yếu bởi nhu cầu của Cơ chế Mua bán Giảm Phát thải của Liên minh Châu Âu (EUETS) từ năm 2005, và vì các điều khoản của Giai đoạn 2 - Kế hoạch Phân chia Giảm Phát thải Quốc gia còn chặt chẽ hơn Giai đoạn 1 nên ai cũng biết rằng thị trường này sẽ còn tiếp tục phát triển. Nhu cầu này từ các thành viên tham gia vào EUETS là động lực chính thúc đẩy số lượng các dự án Cơ chế Phát triển Sạch (CDM). Chúng tôi tin tưởng rằng các công ty tham gia đoàn doanh nghiệp đã và đang tham gia vào các dự án CDM trong các ngành công nghiệp, từ các dự án năng lượng tái tạo nhỏ cho đến các dự án nhằm giảm khối lượng lớn phát thải khí các bon, và rất mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với các công ty đang phát triển các dự án CDM của Việt Nam. Văn phòng Dự án Biến đổi Khí hậu của Vương quốc Anh (CCPO) hỗ trợ các công ty Anh quốc tham gia vào CDM. Chúng tôi làm việc với Phòng Thương mại và Đầu tư tại các Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Anh tại các nước trên thế giới để hỗ trợ các công ty Anh quốc tham gia vào các dự án CDM. Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ liên hệ của họ có tại trang cuối của tài liệu này) có nhân viên người Việt với kiến thức nhất định về CDM và họ sẽ là người đầu tiên giúp các bạn tìm các đối tác của Anh quốc trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Đây là vinh dự lớn cho tôi được dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Anh - những doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệp về biến đổi khí hậu. Tôi mời các bạn tham gia vào hội thảo của chúng tôi, và các cuộc gặp trực tiếp với các công ty vì tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng thiết lập được quan hệ hợp tác lâu dài và tất cả các đối tác cùng có lợi. Jed Jones Văn phòng Dự án Biến đổi Khí hậu của Vương quốc Anh Tháng Một năm 2008 5
 5. THe CLIMaTe CHaNge proJeCTs oFFICe UG138 Department for business, enterprise and regulatory reform (berr) 1 Victoria Street London SW1H 0ET United Kingdom Tel: ++44 (0) 20 7215 3748 Fax: ++44 (0) 20 7215 3773 Email: Jed.Jones@berr.gsi.gov.uk Web: www.berr.gov.uk/sectors/ccpo Jed Jones, principal export advisor Jed is a Chartered Electrical Engineer specialising in technical risk management with international experience in Europe, North America, South East Asia and Africa. Since 1997 he has specialised in climate change activities supporting the UN Framework Convention on Climate Change and the Kyoto protocol. His experience in climate change includes verification and certification of GHG emissions, the development of project eligibility and emission baselines and the implementation of corporate climate change strategies. He is currently seconded to the Climate Change Projects Office (the CCPO) from his parent company, Carbon Options Limited. In his role at CCPO, Jed is the Export Advisor responsible for assisting UK business to meet the challenges of participation in climate change projects. Particular responsibilities include liaison with overseas Designated National Authorities and developing opportunities for UK companies to export climate change services and technologies. He has represented companies at both the international and national level on committees dealing with Climate Change initiatives. He was an active member of the UK Emissions Trading Group and attends the meetings of the Conference of the Parties. 6
 6. VăN pHòNg Dự áN bIếN ĐổI KHí Hậu Của VươNg QuốC aNH UG138 bộ Doanh nghiệp, Công ty và Cải tổ Chính sách (berr) Số 1, Phố Victoria Luân Đôn SW1H 0ET Vương quốc Anh ĐT: ++44 (0) 20 7215 3748 Fax: ++44 (0) 20 7215 3773 Email: Jed.Jones@berr.gsi.gov.uk Web: www.berr.gov.uk/sectors/ccpo Jed Jones, Tư vấn Xuất khẩu Cao cấp Jed là Kỹ sư Điện chuyên ngành quản lý rủi ro kỹ thuật với kinh nghiệm làm việc tại Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á và Châu Phi. Từ năm 1997 ông tập trung vào các hoạt động liên quan tới biến đổi khí hậu nhằm hỗ trợ Công ước Khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi Khí hậu và Nghị định Kyoto. Kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực biến đổi khí hậu bao gồm xác nhận và chứng nhận giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính, phát triển tính thích hợp và đường cơ sở phát thải của dự án và việc thực hiện các chiến lược biến đổi khí hậu. Hiện nay ông được công ty Carbon Options Limited cử sang làm việc tại Văn phòng Dự án Biến đổi Khí hậu của Vường quốc Anh (CCPO). Với vai trò của mình là Tư vấn Xuất khẩu Cao cấp trong CCPO, Jed chịu trách nhiệm hỗ trợ các doanh nghiệp Anh giải quyết các vấn đề gặp phải trong khi tham gia vào các dự án biết đổi khí hậu. Một số trách nhiệm cụ thể của ông bao gồm liên hệ với các Cơ quan Đầu mối Quốc gia (DNA) và tìm các cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp Anh xuất khẩu công nghệ và dịch vụ liên quan đến biến đổi khí hậu. Ông đã từng đại diện cho các công ty tại các ủy ban quốc gia và quốc tế bàn về các sáng kiến biến đổi khí hậu. Ông cũng là một thành viên tích cực của Nhóm Mua bán Giảm Phát thải của Anh và thường xuyên tham dự các buổi họp của Hội nghị giữa các Bên. 7
 7. THe CLIMaTe CHaNge proJeCTs oFFICe UG138 Department for business, enterprise and regulatory reform (berr) 1 Victoria Street London SW1H 0ET United Kingdom Tel: ++44 (0) 20 7215 1321 Fax: ++44 (0) 20 7215 3773 Email: simon.kelly@berr.gsi.gov.uk Web: www.berr.gov.uk/sectors/ccpo simon Kelly, business Communications Simon is Business Communications Advisor for the Climate Change Projects Office team, providing advice on the CDM process and information to businesses on the services and activities offered by CCPO. Simon’s role includes: Responsibility for the organisation of overseas trade promotion missions and CCPO’s presence at international exhibitions and events Management, development and promotion of the CCPO website. Production and management of CCPO business guides and awareness raising literature. Promoting the CCPO and the advice and services it offers to UK business Simon has worked in a number of areas of the UK Civil Service, including work on the promotion of small businesses, and posts in BERR’s Sustainable Development Team, and the joint BERR/Defra Environmental Industries Unit, where he worked on the promotion of the UK Environmental Goods and Services sector. 8
 8. VăN pHòNg Dự áN bIếN ĐổI KHí Hậu Của VươNg QuốC aNH UG138 bộ Doanh nghiệp, Công ty và Cải tổ Chính sách (berr) Số 1, Phố Victoria Luân Đôn SW1H 0ET Vương quốc Anh ĐT: ++44 (0) 20 7215 1321 Fax: ++44 (0) 20 7215 3773 Email: simon.kelly@berr.gsi.gov.uk Web: www.berr.gov.uk/sectors/ccpo simon Kelly, Tư vấn Truyền thông Simon là Tư vấn Truyền thông của Văn phòng Dự án Biến đổi Khí hậu của Vương quốc Anh, chịu trách nhiệm tư vấn về các dự án CDM, thông báo cho các doanh nghiệp về các dịch vụ và hoạt động của Văn phòng Dự án Biến đổi Khí hậu của Vương quốc Anh. Trách nhiệm của Simon bao gồm: Chịu trách nhiệm tổ chức các phái đoàn thương mại và lo các việc khi Văn phòng Dự án Biến đổi Khí hậu tham gia các triển lãm và sự kiện quốc tế Quản lý, phát triển và quảng bá trang web của CCPO Thu xếp và quản lý các ấn phẩm cũng như các tài liệu quảng cáo của CCPO Quảng bá CCPO cũng như các dịch vụ và các lời khuyên mà CCPO có thể đưa ra cho doanh nghiệp Anh quốc. Simon đã làm nhiều năm trong các tổ chức nhà nước của Anh quốc, bao gồm việc hỗ trợ các công ty nhỏ, làm việc tại văn phòng Phát triển Bền vững của Bộ Doanh nghiệp, Công ty và Cải tổ Chính sách (BERR), văn phòng Môi trường của BERR và Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường (DEFRA) – nơi Simon giúp quảng bá các dịch vụ và công nghệ môi trường của Anh quốc. 9
 9. CaMCo INTerNaTIoNaL LTD 17 Cavendish Square London Tel: ++44 (0) 20 7256 7979 W1G 0PH Fax: ++44 (0) 20 7665 1871 United Kingdom Web: www.camcoglobal.com Justin barrow Camco’s Marketing & Communications Manager for asia He is based in Beijing and is responsible for marketing Camco’s services and developing new mission reduction opportunities for the group in Asia. Email: justin.barrow@camcoglobal.com.cn Tung Le Camco’s project Development Manager based in Hanoi, Vitenam Tung has a strong background in energy economics and planning, with over 15 years experience in the energy sector. Email: tung.le@camcoglobal.com Mission objectives Camco’s mission is to identify and develop CDM projects in South East Asia and to build sustainable relationships with the project owners, for the mutual benefit of both parties. Camco International Ltd Camco works with companies to identify and develop greenhouse gas emission reduction projects, managing the entire process from project initiation to the delivery of carbon credits for sale in the international market. Camco is the market leader in China and Russia – two of the largest potential markets for carbon credits – as well as in Eastern Europe and Africa. The company has one of the largest carbon credit portfolios in the world, consisting of 70 projects under exclusive contract with the potential to deliver over 120 million carbon credits through to 2012. In 2007 Camco was voted ‘Best Project Developer’ in survey of the carbon industry participants undertaken by Point Carbon, was awarded Carbon Transaction of the Year by Environmental Finance and was is voted an Award Winner for Excellence in Environmental Markets in the Energy Business Awards, Asia. 10
 10. CaMCo INTerNaTIoNaL LTD 17 Quảng trường Cavendish Luân Đôn ĐT: ++44 (0) 20 7256 7979 W1G 0PH Fax: ++44 (0) 20 7665 1871 Vương quốc Anh Web: www.camcoglobal.com Justin barrow giám đốc Truyền thông và Tiếp thị của Cambo tại Châu á Justin làm việc tại Bắc Kinh và chịu trách nhiệm tiếp thị các dịch vụ của Camco và phát triển các cơ hội mua giảm phát thải tại Châu Á cho tập đoàn. Email: justin.barrow@camcoglobal.com.cn Tùng Lê, giám đốc phát triển Dự án của Camco tại Hà Nội, Việt Nam Tùng vốn làm trong lĩnh vực kinh tế và quy hoạch năng lượng với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghành năng lượng Email: tung.le@camcoglobal.com Mục đích tham gia phái đoàn Thương mại Mục đích của Camco là xác định và phát triển các dự án CDM ở Đông Nam Á và xây dựng quan hệ bền vững với các chủ dự án, vì mục đích chung của các bên. Camco International Ltd Camco làm việc với các công ty để xác định và phát triển các dự án giảm hiệu ứng nhà kính, quản lý toàn bộ quá trình từ đầu cho đến lúc bán được giảm phát thải trên thị trường quốc tế. Camco là công ty hàng đầu trong hai thị trường lớn nhất và rất tiềm năng trong việc giảm phát thải là Trung Quốc và Nga, cũng như tại Đông Âu và Châu Phi. Camco là một trong những công ty có danh mục giảm phát thải lớn nhất trên thế giới, bao gổm 70 dự án theo những hợp đồng độc quyền và có khả năng bán được hơn 120 triệu đơn vị các bon cho đến năm 2012. Năm 2007 Camco được bầu là ‘Tổ chức Phát triển Dự án Tốt nhất” trong cuộc điều tra giữa các công ty tham gia vào ngành công nghiệp các bon do Point Carbon tổ chức, Camco đã được tặng danh hiệu “Giao dịch Các bon của Năm” do Environmental Finance trao tặng và cũng được bầu là “Công ty dành Chiến thắng vì Các thành tựu trong Thị trường Môi trường” do Energy Business Awards của Châu Á trao tặng. 11
 11. CarboN resourCe MaNageMeNT LTD 49 St James’s Street Tel: ++44 (0) 20 7016 1420 London Fax: ++44 (0) 20 7016 1421 SW1A 1JT Email: pb@carbonresource.com United Kingdom Web: www.carbonresource.com paul bourke, business Development Manager Paul is Business Development Manager. He is responsible for bringing emission reduction projects to market, including the preparation of project documentation. Paul also works on the sell side, promoting Carbon Resource Management’s (CRM) expertise and specific projects to buyers, in particular to Japanese clients. objectives for the Mission CRM’s objectives are to win contracts to purchase CERs and assist organisations through the whole of the CDM project cycle in order for them to obtain CDM funding for their projects. Carbon resource Management CRM comprises a team of experienced specialists focusing on the Clean Development Mechanism. The company has a highly respected team. The company is presently working on a large number of projects in Asia involving a wide range of energy technologies, including wind, coal mine methane, hydro and biomass. The team has a strong track record of taking projects through the whole CDM project cycle. Carbon resource Management’s main contact in Vietnam: Nguyen Tuan Duong Tel: ++84.4.9434611 Project Coordinator Fax: ++84.4.9434608 Hung Viet Consultant Mobile: ++84 (0) 904 700 747 99 Bui Thi Xuan St. Email duongnt@hungviet.com.vn Hai Ba Trung District Hanoi, Vietnam 12
 12. CarboN resourCe MaNageMeNT LTD 49 Phố St James Tel: ++44 (0) 20 7016 1420 Luân Đôn Fax: ++44 (0) 20 7016 1421 SW1A 1JT Email: pb@carbonresource.com Vương quốc Anh Web: www.carbonresource.com paul bourke, giám đốc phát triển Thị trường Paul là Giám đốc Phát triển Thị trường. Ông chịu có trách nhiệm giúp hoàn thành các dự án giảm phát thải, bao gồm cả chuẩn bị giấy tờ dự án. Paul cũng giúp bán giảm phát thải, quảng bá kinh nghiệm của công ty Carbon Resource Management (CRM) cũng như các dự án với người mua, đặc biệt là các khách hàng người Nhật. Mục đích tham gia phái đoàn Thương mại Mục đích của CRM là tham gia vào các hợp đồng mua CERs và hỗ trợ các công ty qua các bước của một dự án CDM và giúp các công ty tìm nguồn vốn cho dự án CDM. Carbon resource Management CRM có đội ngũ nhân viên và chuyên gia đầy kinh nghiệm tập trung vào CDM. Đội ngũ này được đánh giá rất cao. Công ty hiện đang thực hiện một loạt các dự án ở Châu Á liên quan đến nhiều công nghệ năng lượng, bao gồm gíó, khí mêtan từ mỏ than, thủy điện và biomass. Đội ngũ này có nhiều kinh nghiệm trong việc dẫn dắt dự án qua các bước cần thiết của một dự án CDM. bạn có thể liên hệ với Carbon resource Management tại Việt Nam qua địa chỉ sau: Nguyễn Tuấn Dương ĐT: ++84.4.9434611 Điều phối viên Dự án Fax: ++84.4.9434608 Công ty Tư vấn Hưng Việt DĐ: ++84 (0) 904 700 747 99 Phố Bùi Thị Xuân Email: duongnt@hungviet.com.vn Quận Hai Bà Trưng Hà Nội, Việt Nam 13
 13. CaNTorCo2e LIMITeD One Churchill Place Canary Wharf London E14 5RD United Kingdom Tel: ++91 9867531202 Email: rbabu@cantorco2e.com Web: www.cantorco2e.com Dr ram babu, Managing Director, s. asia Dr Ram Babu is Managing Director of CantorCO2e’s Indian operations and responsible for CantorCO2e’s business development in South Asia. He has over 25 years of experience in consulting, research and teaching in governance, sustainability and climate change and has led over 200 projects sponsored by the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Ministry of Science and Technology (MoST), World Bank, Asian Development Bank, UNDP and various Indian and multinational business organisations. objectives of the Mission To locate new supplies of Certified Emission Reductions and Verified Emission Reductions for buyers in Europe, Canada and Japan. CantorCo2e CantorCO2e is a global broker of environmental instruments, is owned by Cantor Fitzgerald and Mitsui, and in UK is regulated by the FSA, and is one of the longest-established, most experienced brokers in the market. CantorCO2e works with project developers to ensure that the carbon value of a project can be realised and maximised. CantorCO2e has managed many successful transactions, methodologies and PDDs. It works with developers to agree a strategy that suits the financing and the equity investors, markets to buyers in three continents, and works with the developer to secure the best bid on the best terms. CantorCO2e has global presence though a network of 14 offices and agents on four continents, and has arranged environmental transactions totalling some US$10 billion. 14
 14. CaNTorCo2e LIMITeD One Churchill Place Canary Wharf Luân Đôn ĐT: ++91 9867531202 E14 5RD Email: rbabu@cantorco2e.com Vương quốc Anh Web: www.cantorco2e.com Tiến sỹ ram babu, giám đốc Điều hành, Nam á Tiến sỹ Ram Babu là Giám đốc Điều hành của các hoạt động của CantorCO2e tại Ấn Độ và chịu trách nhiệm phát triển thị trường của CantorCO2e tại Nam Á. Tiến sỹ có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, nghiên cứu và giảng dạy về quản lý công, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu và đã chịu trách nhiệm hơn 200 dự án của Bộ Môi trường và Rừng của Ấn Độ, Bộ Khoa học và Công nghệ của Ấn Độ, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Liên hiệp quốc và các cơ quan đa quốc gia khác của Ấn Độ. Mục đích tham gia phái đoàn Thương mại Tìm các công ty bán Chứng chỉ Giảm phát thải được Chứng nhận (CERs) và Giảm phát thải được Xác nhận (Verified Emission Reductions) cho người mua ở Châu Âu, Canađa và Nhật Bản. CantorCo2e CantorCO2e là công ty quốc tế môi giới các sản phẩm trong ngành môi trường. Công ty có hai chủ sở hữu là Cantor Fitzgerald và Mitsui. Vì hoạt động ở Anh quốc, công ty được Tổ chức Dịch vụ Tài chính (FSA) quản lý, và là một trong những công ty có bề dày lịch sử dày nhất, và là nhà môi giới có kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực này. CantorCO2e làm việc với các công ty phát triển dự án để đảm bảo rằng giá trị của các bon giảm thiểu được từ các dự án được công nhận và được tối ưu hoá. CantorCO2e đã từng quản lý thành công nhiều giao dịch, nhiều phương pháp và Văn kiện Thiết kế Dự án (PDDs). CantorCO2e làm việc với các công ty phát triển dự án để thống nhất chiến lược phù hợp với các nhà đầu tư, bán giảm phát thải các bon cho người cần mua, và làm việc với công ty phát triển dự án để đảm bảo công ty phát triển dự án có được hợp đồng bán với những điều khoản có lợi nhất. CantorCO2e có văn phòng trên khắp thế giới qua mạng lưới 14 văn phòng và đại lý trên bốn châu lục và đã tham gia sắp xếp các giao dịch mua bán các sản phẩm ngành môi trường với tổng trị giá vào khoảng 10 tỷ Đô la Mỹ. 15
 15. NaTsourCe europe LTD. Hill House Heron Square Richmond TW9 1EP United Kingdom Tel: ++44 (0) 20 8439 9515 Fax: ++44 (0) 20 8439 9514 Email: nts@natsource.com Web: www.natsource.com objectives of mission Natsource wishes to meet companies interested in realizing opportunities through the CDM. As a specialist in structuring CER deals, financing CDM Projects and marketing CERs, the company has significant interest in purchasing large volumes of CERs from CDM Projects. Natsource has been active in this region for many years and is looking forward to having the opportunity to work with local companies. Natsource europe Natsource is a leading emissions and renewable energy asset management firm. The company’s 3 business units (Asset Management, Transaction Services and Advisory and Research) utilize their expertise to assist firms around the world take advantage of opportunities in global emissions and renewable energy markets. Natsource Asset Management (NAM) is one of the largest private sector GHG asset managers in the world. It manages the Greenhouse Gas Credit Aggregation Pool or GG-CAP (which closed with €510 million committed by 24 participants), a series of private accounts and the Aeolus On-shore and Off- shore Investment Funds. The capital from GG-CAP and the funds will be used to purchase a large pool of CERs and ERUs and also seek investment opportunities in emissions and renewable energy markets around the world. More information can be found on our website www.natsource.com 16
 16. NaTsourCe europe LTD. Hill House Quảng trường Heron Richmond TW9 1EP Vương quốc Anh ĐT: ++44 (0) 20 8439 9515 Fax: ++44 (0) 20 8439 9514 Email: nts@natsource.com Web: www.natsource.com Mục đích tham gia phái đoàn Thương mại Natsource mong muốn gặp gỡ các công ty quan tâm đến việc thực hiện các cơ hội qua CDM. Là chuyên gia trong việc cơ cấu các giao dịch CER, tài trợ vốn cho các dự án CDM và tiếp thị CERs, công ty đặc biệt quan tâm đến việc mua số lượng lớn CERs từ các dự án CDM. Natsource có mặt trong vùng nhiều năm qua và đang tìm cơ hội làm việc với các công ty Việt Nam. Natsource europe Natsource là công ty quản lý tài sản năng lượng tái tạo và giảm phát thải hàng đầu ở Châu Âu. Công ty có 3 lĩnh vực hoạt động: Quản lý Tài sản, Dịch vụ Giao dịch và Nghiên cứu và Tư vấn. Cả 3 lĩnh vức này hỗ trợ các công ty trên khắp thế giới sử dụng các cơ hội trong các thị trường năng lượng tái tạo và giảm phát thải. Công ty Quản lý Tài sản Natsource (NAM) là một trong những công ty quản lý tài sản Hiệu ứng Nhà kính tư nhân lớn nhất thế giới. Công ty quản lý Quỹ Thu nạp Chỉ tiêu Tín dụng Hiệu ứng Nhà kính hay còn gọi là GG-CAP (quỹ này gồm 24 nước tham gia cam kết 510 triệu Euro), một loạt các tài khoản cá nhân và các Quỹ Đầu tư Ngoài nước và Trong nước Aeolus. Vốn từ GG-CAP và các quỹ sẽ được sử dụng để mua CERs và ERUs và chúng tôi cũng tìm cơ hội đầu tư vào các thị trường giảm phát thải và năng lượng trên thế giới. Các bạn có thể tìm thêm các thông tin về chúng tôi qua trang web www.natsource.com 17
 17. TraDITIoN FINaNCIaL serVICes 51-55 Gresham Street Tel: ++44 (0) 20 7198 1600 London Cell: ++44 (0) 7786 800 958 EC2V 7HQ Fax: ++44 (0) 20 7798 0059 United Kingdom Email: suzanne.chew@tfsbrokers.com Web: www.tfsbrokers.com/environment suzanne Chew, senior emissions broker Suzanne Chew is based in London, the HQ for the Global Carbon Credit markets. Suzanne is responsible for CDM in Southeast Asia with a focus on Thailand and Vietnam, and she frequently travels to the region. Suzanne also manages TFS’ growing business in Voluntary market VERs from London. Mission objectives To develop beneficial long-term relationships with CDM project developers and consultants in Southeast Asia, and to work with Buyers and Sellers of carbon credits to structure effective and creative transactions. Tradition Financial services (TFs) Founded in 1985, TFS is a market leader in the brokering of emissions and renewable products with offices in Europe, the US, and Asia. Our Global Environmental team is active in the European Emissions Trading Scheme, and the local schemes in U.S. and Australia. TFS has established strong relationships with many buyers from Europe, United States and Japan, and worked successfully with them on a wide range of projects. TFS is committed to CDM project development in Southeast Asia, and brokered the first CDM project from Singapore, the first Gold Standard project in China, large scale HFC in India, N2O in China, renewable energy in Vietnam, biomass cogeneration in Malaysia, as well as other regional projects. TFS works with project participants from the conceptual stage of a CDM project (PIN), all the way through to the negotiation and signature of the term sheet and Emission Reduction Purchase Agreement. We look forward to working with you to maximise your carbon value. 18
 18. TraDITIoN FINaNCIaL serVICes 51-55 Phố Gresham ĐT: ++44 (0) 20 7198 1600 Luân Đôn DĐ: ++44 (0) 7786 800 958 EC2V 7HQ Fax: ++44 (0) 20 7798 0059 Vương quốc Anh Email: suzanne.chew@tfsbrokers.com Web: www.tfsbrokers.com/environment suzanne Chew, Môi giới phát thải Cao cấp Suzanne Chew làm việc tại Luân Đôn, trụ sở chính của thị trường mua bán giảm phát thải các bon của thế giới. Suzanne chịu trách nhiệu về các dụ án CDM ở Đông Nam Á với trọng tâm là Thái Lan và Việt Nam và cô thường đến các thị trường đó. Suzanne cũng quản lý VER ở thị trường tự do - một dịch vụ đang lớn mạnh rất nhanh. Mục đích tham gia phái đoàn Thương mại Phát triển quan hệ dài hạn và cùng có lợi với các nhà phát triển và tư vấn dự án CDM ở Đông Nam Á, và làm việc với Người mua và Người Bán các giảm phát thải các bon để đưa ra các cơ cấu giao dịch sáng tạo và có hiệu quả. Tradition Financial services (TFs) Được thành lập năm 1985, TFS là công ty hàng đầu trong việc môi giới giảm phát thải và các sản phẩm năng lượng tái tạo với các văn phòng ở Châu Âu, ở Mỹ và Châu Á. Đội ngũ nhân viên Môi trường Toàn cầu của chúng tôi hoạt động trong Cơ chế Mua bán Phát thải Châu Âu, và các cơ chế tương tự ở Mỹ và Úc. TFS đã thiết lập quan hệ vững chắc với nhiều người mua ở Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, và đã làm việc với họ trong nhiều dự án. TFS cam kết với việc phát triển các dự án CDM ở Đông Nam Á, và đã môi giới dự án CDM đầu tiên của Singapo, dự án Chuẩn Vàng đầu tiên của Trung Quốc, dự án HFC rất lớn ở Ấn Độ, dự án N2O ở Trung Quốc, dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam, dự án cùng sản xuất biomass ở Malayxia cũng như rất nhiều dự án khác ở trong khu vực. TFS làm việc với tất cả các bên liên quan đến dự án CDM, từ giai đoạn Tài liệu Ý tưởng Dự án (PIN), qua các bước thương thảo và đến ký hợp đồng Mua Phát thải. Chúng tôi mong được làm việc với các bạn để gia tăng giá trị cho giảm phát thải các bon của các bạn. 19
 19. TraDINg eMIssIoNs pLC advised by eea Fund Management Limited 22 Biliter Street Tel: ++44 (0) 20 7553 2355/56 London Fax: ++44 (0) 20 7553 2301 EC3M 2RY Email: des.godson@eeafm.com United Kingdom Web: www.eeafm.com Des godson, Investment advisor Des manages EEA’s activities in Asia. He originates and negotiates investment opportunities for Trading Emissions PLC and other funds under EEA’s management. Mission objectives To build and develop TEP’s strategic relationships with project developers and advisors in the region. Trading emissions pLC Trading Emissions PLC is listed on the Alternative Investment Market of the London Stock Exchange. The company acts as an investment fund to acquire, and ultimately trade, environmental instruments with a primary focus on Kyoto compliant carbon units such as CERs and also to invest in the underlying projects. It has a market cap in excess of 500M GBP (1,00M USD). EEA Fund Management is the exclusive investment advisor to Trading Emissions PLC. EEA works with project developers and project development advisors around the world to identify, create and transact carbon and other environmental instruments. In the region EEA has an office in Beijing which can provide project developers with consulting services. TEP is the largest shareholder of Asia Biogas Company, a biogas development company which owns and operates a number of biogas projects across Thailand, Philippines and Vietnam. TEP is seeking to leverage CERs from a diversified portfolio of emission reduction projects and has flexibility to do this through direct purchase or investment in the underlying project. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản