CÔNG TẮC TƠ, chương 12

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
107
lượt xem
36
download

CÔNG TẮC TƠ, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để dựng đường đặc tính cơ ta tổng hợp lại và xây dựng đường đặc tính cơ theo khe hở làm việc của nam châm điện . Fph = F (n). Với : khe hở làm việc của nam chân điện. = m + l = 6 + 3 = 9 (mm). Trong đó bao gồm: Tổng lực ép tiếp điểm chính: vì theo thiết kế công tắc tơ có 3 tiếp điểm chính thường mở nên ta có: Ftđcc = 3. 12 = 36 (N). Ftđcđ = 3. 7,2 = 21,6 (N). Tổng lực ép tiếp điểm phụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TẮC TƠ, chương 12

  1. Chương 12: Dùng ®-êng ®Æc tÝnh c¬ §Ó dùng ®-êng ®Æc tÝnh c¬ ta tæng hîp l¹i vµ x©y dùng ®-êng ®Æc tÝnh c¬ theo khe hë lµm viÖc cña nam ch©m ®iÖn . Fph = F (). Víi : khe hë lµm viÖc cña nam ch©n ®iÖn.  = m + l = 6 + 3 = 9 (mm). Trong ®ã bao gåm:  Tæng lùc Ðp tiÕp ®iÓm chÝnh: v× theo thiÕt kÕ c«ng t¾c t¬ cã 3 tiÕp ®iÓm chÝnh th-êng më nªn ta cã: Ft®cc = 3. 12 = 36 (N). Ft®c® = 3. 7,2 = 21,6 (N).  Tæng lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô th-êng më: theo thiÕt kÕ c«ng t¾c t¬ cã 2 hai tiÕp ®iÓm phô th-êng më nªn ta cã: Ft®fc = 2. 0,8 = 1,6 (N). Ft®f® = 2. 0,48 = 0,96 (N).  Tæng lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô th-êng ®ãng: c«ng t¾c t¬ theo thiÕt kÕ cã 2 tiÕp ®iÓm phô th-êng ®ãng nªn ta cã: Ft®fc = 2. 0,8 = 1,6 (N). Ft®f® = 2. 0,48 = 0,96 (N)  Lùc lß xo nh¶:
  2. F lxnhc = 16,32 (N). F lxnh® = 10,2 (N).  Tæng l-îng phÇn ®éng: G® = 6 (N). VËy theo s¬ ®å ®éng ta vÏ ®-îc ®Æc tÝnh c¬ nh- sau:
  3. 59.92 42.84 36 Ft®c 21.6 Fc¬ 18.24 16.32 Flxnh¶ 14.6 10.2 6 G® 1.6 Ft® 0.96 6 0 3 Ft®fH 0.96  (mm) 1.6 l m m l
  4. TÝnh to¸n nam ch©m ®iÖn I. TÝnh to¸n s¬ bé nam ch©n ®iÖn: 1. Chän d¹ng kÕt cÊu. Nam ch©m ®iÖn lµ lo¹i c¬ cÊu ®iÖn tõ biÕn ®æi n¨ng l-îng tõ ®iÖn n¨ng thµnh c¬ n¨ng. Nam ch©m ®iÖn cã nhiÒu d¹ng kÕt cÊu kh¸c nhau vÒ m¹ch tõ vµ cuén d©y. Sù kh¸c nhau vÒ d¹ng kÕt cÊu dÉn ®Õn sù kh¸c nhau vÒ: ®Æc tÝnh chuyÓn ®éng trong kh«ng gian, ®Æc tÝnh lùc hót ®iÖn tõ vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o. Theo kinh nghiÖm chÕ t¹o vµ qua tham kh¶o em chän kiÓu d¸ng kÕt cÊu cña nam ch©m ®iÖn lµ m¹ch tõ ch÷ Ш hót th¼ng. Cuén d©y ®-îc ®Æt ë cùc tõ gi÷a vµ vßng ng¾n m¹ch ®-îc ®Æt ë hai cùc tõ bªn. §Ó viÖc chän d¹ng kÕt cÊu cña nam ch©m ®iÖn ®· tèi hay ch-a ta cã c¸c b-íc kiÓm tra sau: XÐt trªn ®Æc tÝnh ph¶n lùc ta thÊy r»ng c«ng t¾c t¬ muèn lµm viÖc ®-îc th× khi hót lùc hót ®iÖn tõ ph¶i lín h¬n ®Æc tÝnh c¬ F®t > Fc¬ vµ khi nh¶ Ft®< Fc¬. Theo c«ng thøc (5-2)- quyÓn 1ta cã hÖ sè kÕt cÊu: 2Fdtth kkc = (N0,5/ m). th Trong ®ã:
  5. F®tth: lùc hót ®iÖn tõ t¹i ®iÓm tíi h¹n (N). th : Khe hë tíi h¹n cña nam ch©m ®iÖn (mm),. th = 3 (mm) = 3. 10-3 (m). XÐt lùc hót ®iÖn tõ t¹i ®iÓm tíi h¹n (42,84 ; 3): Ta cã: F®tth = kdt. Fc¬th. Chän kdt = 1,2: hÖ sè dù tr÷ vÒ lùc. Fc¬th = 42,84 (N)  F®tth = 1,2. 42,84 = 51,4 (N). 2. 51,4 Nªn ta cã hÖ sè kÕt cÊu: k kc = -3 = 3380 ( N 0 ,5 / m). 3.10 Theo b¶ng (5-2) - quyÓn 1 ta thÊy chän d¹ng kÕt cÊu nam ch©m ®iÖn tèi -u lµ: [ kkc ] = 3162500 (N0,5/m). Nh- vËy hÖ sè kÕt cÊu tÝnh to¸n kkc = 3380 (N0,5/m) < [ kkc ] lµ phï hîp. VËy ta chän kiÓu d¸ng kÕt cÊu nam ch©m ®iÖn d¹ng ch÷ Ш lµ hîp lý. 2. Chän vËt liÖu: M¹ch tõ cña nam ch©n ®iÖm xoay chiÒu m¹ch tõ ®-îc ghÐp b»ng c¸c l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn. §Æc tÝnh c¬ b¶n cña vËt liÖu tõ lµ quan hÖ gi÷a tõ c¶m B vµ c-êng ®é tõ tr-êng H. §Æc tÝnh nµy ®-îc x¸c ®Þnh trong b¶ng c¸c ®-êng cong tõ hãa vµ ®Æc tÝnh quan träng kh¸c cña vËt liÖu tõ lµ quan hÖ gi÷a ®é tõ thÈm t-¬ng ®èi vµ ®é tõ c¶m B. Theo b¶ng (5-3) - quyÓn 1 ta chän vËt liÖu lµm m¹ch tõ cho nam ch©m ®iÖn lµ thÐp kü thuËt ®iÖn hîp kim cao. KÝ hiÖu 41.
  6. §é dµy mçi l¸:  = 0,5 (mm). Tõ c¶m cùc ®¹i tÇn sè f = 50 (Hz): Bmax = 1,2 (T). Khèi l-îng riªng: 7,55 (g/cm3). 3. Chän tõ c¶m, hÖ sè tõ rß, hÖ sè tõ t¶n t¹i  = th: Chän Tõ c¶m khe hë kh«ng khÝ tíi h¹n: Bth = 0,5 (T). HÖ sè tõ t¶n t = 1,5 øng víi th = 3 (mm). Theo trang 197- quyÓn 1ta cã t = (11,8). HÖ sè tõ rß r = 1,5 øng víi th= 3 (mm). V× khe hë kh«ng khÝ th = 3(mm) theo trang 202- quyÓn 1 r = (14). 4. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè chñ yÕu vµ kÝch th-íc chñ yÕu nam ch©m ®iÖn: Theo d¹ng kÕt cÊu cña nam ch©m ®· chän ta cã: S1 + S3 = S2 vµ S1 = S3. Trong ®ã: S2: diÖn tÝch cùc tõ gi÷a. S1, S3: diÖn tÝch cùc tõ bªn. Nªn ta cã: F2= F1 + F3 = 2F1= 2F3. VËy lùc hót tÝnh to¸n toµn bé nam ch©m ®iÖn: F®ttt = F1 + F2 + F3 = 2F2. Mµ ta l¹i cã lùc hót ®iÖn tõ tÝnh to¸n: F®ttt = kdt. Fc¬th = 1,2. 42,84 = 51,4 (N). Nªn lùc hót ®iÖn tõ cña cùc gi÷a nam ch©m: F® ttt 51,4 F2 = = = 25,7 ( N ). 2 2 Theo c«ng thøc (5-8) - quyÓn 1 ta cã tiÕt diÖn cùc tõ gi÷a:
  7. F2 25,7 S2 = 4 2 = 4 2 = 517 (mm 2 ). 19,9.10 . B δth 19,9.10 . 0,5 +. X¸c ®Þnh kÝch th-íc tiÕt diÖn lâi thÐp cùc tõ gi÷a: S2 = a. b Ta chän a = b. Trong ®ã: a: chiÒu réng tÝnh to¸n cña cùc tõ gi÷a. b: chiÒu dµy tÝnh to¸n cña cùc tõ gi÷a. VËy S2 = a2  a = S = 517 = 22,74 (mm). chän: a = b = 23 (mm). b 23 Sè l¸ thÐp cña m¹ch tõ nam ch©m ®iÖn: n = = = 46 (l¸). Δ 0,5 Theo c«ng thøc (5-12) - quyÓn 1 ta cã: S2 a. b b 23 b' = = = = = 24,5 (mm). k c . a k c . a k c 0,94 kc = 0,94: hÖ sè Ðp chÆt. VËy kÝch th-íc cùc tõ gi÷a theo tÝnh to¸n lµ: a = 23 (mm). b = 24,5 (mm). Nªn ta cã diÖn tÝch cùc tõ gi÷a: S2 = 23. 24,5 = 563,5 (mm2). +. X¸c ®Þnh kÝch th-íc cùc tõ bªn: V× cùc tõ bªn cã vßng ng¾n m¹ch nªn chiÒu réng cña cùc tõ bªn lµ: a a' =  2  vßng.ng.m 2 Trong ®ã: a' : kÝch th-íc cùc tõ bªn. vßng.ng.m : chiÒu dµy vßng ng¾n m¹ch, chän  = 2 (mm). 23  BÒ dµy cùc tõ bªn: a' = + 2. 2 = 15,5 (mm). 2
  8. VËy kÝch th-íc cùc tõ bªn lµ: a = 15,5 (mm). b = 24,5 (mm). TiÕt diÖn cùc tõ bªn: S1 = S3 = a. b = 15,5. 24,5 = 379,75 (mm2). 
Đồng bộ tài khoản