CÔNG TẮC TƠ, chương 13

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
115
lượt xem
32
download

CÔNG TẮC TƠ, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo kinh nghiệm chế tạo và qua tham khảo em chọn kiểu dáng kết cấu của nam châm điện là mạch từ chữ Ш hút thẳng. Cuộn dây được đặt ở cực từ giữa và vòng ngắn mạch được đặt ở hai cực từ bên. Để việc chọn dạng kết cấu của nam châm điện đa tối hay chưa ta có các bước kiểm tra sau: Xét trên đặc tính phản lực ta thấy rằng công tắc tơ muốn làm việc được thì khi hút lực hút điện từ phải lớn hơn đặc tính cơ Fđt Fcơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TẮC TƠ, chương 13

  1. Chương 13: X¸c ®Þnh kÝch th-íc cuén d©y a. Søc tõ ®éng cña cuén d©y nam ch©m ®iÖn: Theo c«ng thøc (5 - 18)- quyÓn 1: (IW)t® = (IW)h + (IW)nh. Trong ®ã: +.(IW)h: Søc tõ ®éng cuén d©y khi phÇn øng hót. Theo c«ng thøc (5 - 20) - quyÓn 1: B th . r . h (IW)h = 0 Víi:0 = 1,256. 10-6 (H/m): hÖ sè tõ thÈm qua khe hë kh«ng khÝ. Bth = 0,5 (T): tõ c¶m khe hë kh«ng khÝ tíi h¹n. r = 1,5: hÖ sè tõ rß. h = 2.cn: khe hë t-¬ng ®-¬ng khi phÇn øng hót. Theo trang 208- quyÓn 1 h = (0,2  0,7) (mm) chän h = 0,4 (mm). VËy sùc tõ ®éng khi phÇn øng hót: 0,5.1,5. 0,4 .10 -3 ( IW) h = = 239 (A.vßng). 1,256.10 -6 +.(IW)nh: søc tõ ®éng cuén d©y khi phÇn øng nh¶: Theo c«ng thøc (5 - 19)- quyÓn 1 ta cã: B th . nh (IW)nh = 
  2. Víi: nh = 2. th = 2. 3 = 6 (mm). VËy søc tõ ®éng cña cuén d©y khi phÇn øng nh¶: 0,5. 6.10 -3 (IW) nh = = 2388 (A.vßng). 1,256.10 -6 VËy søc tõ ®éng t¸c ®éng cña cuén d©y nam ch©m ®iÖn : (IW)t® = 239 + 2388 = 2627 (A.vßng). ( IW) t ® 2627 TÝnh hÖ sè béi sè cña dßng ®iÖn: k i = = = 11 ( IW) h 239 So s¸nh [ki]=4,515 ta thÊy ki =11 lµ phï hîp b. X¸c ®Þnh kÝch th-íc cuén d©y: Theo c«ng thøc (5 - 24)- quyÓn 1 ta cã tÊt cña cuén d©y: k u max . ( IW) t ® S cd = (mm 2 ). k u ® m . k qt . k l ® . k i . j Trong ®ã: kUmax = 1,1 : hÖ sè t¨ng ¸p. kUmin = 0,85 : hÖ sè sôt ¸p. kqt = 1: hÖ sè qu¸ t¶i dßng ë chÕ ®é dµi h¹n. J = 2  4 (A/mm2): mËt ®é dßng ®iÖn. Chän j = 2,5 (A/mm2). kl® = 0,3  0,6: hÖ sè lÊp ®Çy cuén d©y. Chän kl® = 0,5. ki = 11: hÖ sè béi sè dßng ®iÖn. VËy tiÕt diÖn cuén d©y: 1,1 2627 S cd = = 247 (mm 2 ). 0,85.1. 0,5.11. 2,5 +. X¸c ®Þnh chiÒu cao vµ bÒ dµy cña cuén d©y :
  3. Theo b¶ng 212- quyÓn 1 ta cã: h cd chiÒu cao cuén d© y = = (24) l cd bÒ dµy cuén d© y h cd Chän = 3  hcd = 3 . lcd. l cd S cd 247 Nªn bÒ dµy cuén d©y : l cd = = = 9 (mm). 3 3  ChiÒu cao cuén d©y : hcd = 3. lcd = 3. 9 = 27 (mm). c. X¸c ®Þnh kÝch th-íc nam ch©m ®iÖn: lcd Sn/b' lf  hcs   hcd 4 Sd/b' 2 C +. BÒ réng cöa sæ m¹ch tõ: C = lcd + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Trong ®ã: 1 = (12) mm: bÒ dµy tÊm c¸ch ®iÖn khung d©y quÊn Chän 1=1,5mm.
  4. 2 = (0,51) mm : líp c¸ch ®iÖn phÝa trong cuén d©y Chän 2 = 0,5 mm 3 = (0,51) mm :líp c¸ch ®iÖn phÝa ngoµi cuén d©y Chän 3= 0,5 mm. 4 = (510) mm: kho¶ng c¸ch tõ c¸ch ®iÖn m¹ch ngoµi ®Õn cùc tõ bªn. Chän 4 = 6 mm. 5 = 0,5 (mm): khe hë l¾p r¸p. VËy bÒ réng cöa sæ: C = 9 +1,5 + 0,5 + 0,5 + 6 + 0,5 = 18 (mm). +. ChiÒu cao cöa sæ m¹ch tõ: hcs = hcd + 2 . 1 + lf Trong ®ã: lf = (5  10 ) mm: kho¶ng c¸ch ®Çu phÇn øng tíi c¸ch ®iÖn ®Çu trªn cuén d©y. Chän lf = 7 (mm). hcd = 27 (mm): chiÒu cao cöa sæ cuén d©y. VËy chiÒu cao cöa sæ: hcs = 27 + 2 . 1,5 + 7 = 37 (mm). +. ChiÒu cao nam ch©m ®iÖn: S® S H= + h cs + n (mm). b b Trong ®ã: b = 24,5 (mm): bÒ dµy cùc tõ. S® : tiÕt diÖn ®¸y nam ch©m. Theo trang 216- quyÓn 1 ta cã: S® = 0,6. S2 = 0,6. 563,5 = 338,1 (mm2).
  5. S ® 338,1  ChiÒu cao ®¸y cña nam ch©m: h ® = = = 13,8 (mm). b 24,5 Sn: tiÕt diÖn n¾p nam ch©m: Chän: Sn = 0,7. S2 = 0,7. 563,5 = 394,45 (mm2). S n 394,45  ChiÒu cao n¾p cña nam ch©m: h n = = = 16,2 (mm). b 24,5 VËy chiÒu cao nam ch©m ®iÖn: H = 13,8 + 37 + 16,2 = 67 (mm). +. ChiÒu dµi nam ch©m ®iÖn: B = a + 2. a' + 2. C = 24,5 + 2. 15,5 + 2. 18 = 89 (mm). Nh- vËy ta chän s¬ bé kÝch th-íc cña nam ch©m ®iÖn: a = 23 (mm): chiÒu réng cùc tõ gi÷a. a= 15,5 (mm): chiÒu réng cùc tõ bªn. b = 24,5 (mm): bÒ dµy m¹ch tõ. C = 18 (mm): chiÒu réng cöa sæ m¹ch tõ. h = 37 (mm): chiÒu cao cöa sæ m¹ch tõ. H = 67 (mm): chiÒu cao nam ch©m ®iÖn. B = 89 (mm): chiÒu dµi nam ch©m ®iÖn.
Đồng bộ tài khoản