CÔNG TẮC TƠ, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
285
lượt xem
110
download

CÔNG TẮC TƠ, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nam châm điện có vai trò rất quan trọng, nó quyết định đến tính năng làm việc và kích thước của toàn bộ công tắc tơ. Nam châm điện dạng chữ ш hút chập từ thông không rò. Có từ thông không đổi trong quá trình nắp chuyển động, từ dẫn khe hở không khí lớn, lực hút điện từ lớn đặc tính của lực hút điện từ gần với đặc tính cơ phản lực của loại công tắc tơ xoay chiều. Sử dụng kiểu này ta dễ dàng sử dụng tiếp điểm kiểu hai chỗ ngắt. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TẮC TƠ, chương 2

  1. Chương 2: Nam ch©m ®iÖn Nam ch©m ®iÖn cã vai trß rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh n¨ng lµm viÖc vµ kÝch th-íc cña toµn bé c«ng t¾c t¬. Nam ch©m ®iÖn d¹ng ch÷ ш hót chËp tõ th«ng kh«ng rß. Cã tõ th«ng kh«ng ®æi trong qu¸ tr×nh n¾p chuyÓn ®éng, tõ dÉn khe hë kh«ng khÝ lín, lùc hót ®iÖn tõ lín ®Æc tÝnh cña lùc hót ®iÖn tõ gÇn víi ®Æc tÝnh c¬ ph¶n lùc cña lo¹i c«ng t¾c t¬ xoay chiÒu. Sö dông kiÓu nµy ta dÔ dµng sö dông tiÕp ®iÓm kiÓu hai chç ng¾t. Trªn thùc tÕ vµ theo tham kh¶o víi c«ng t¾c t¬ xoay chiÒu cã dßng ®Þnh møc I®m
  2. Tõ c¸c yÕu tè ®· chän ë trªn ta cã kiÓu d¸ng c«ng t¾c t¬ mµ em thiÕt kÕ nh- h×nh vÏ: Trong ®ã: 1: Lß xo nh¶ 2: Nam ch©m ®iÖn. 3: TiÕp ®iÓm tÜnh. 4: Buång dËp hå quang. 5: TiÕp ®iÓm ®éng. 6: N¾p nam ch©m ®iÖn. 7: Cuén d©y. c. Chän kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn. Kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn ®ãng mét vai trß rÊt quan trong ¶nh h-ëng t¬i kÝch th-íc cña c«ng t¾c t¬ vµ møc ®é vËn hµnh sao cho an tßan. Kho¶ng c¸ch ®iÖn phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau: §iÖn ¸p ®Þnh møc. M«i tr-êng lµm viÖc.
  3. Qu¸ tr×nh dËp t¾t hå quang. Ta cã thÓ x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn theo c¸c ph-¬ng ph¸p sau: + Theo ®é bÒn lµm viÖc pha. + Theo ®é bÒn ®iÖn c¸c phÇn tö m¹ng ®iÖn so víi ®Êt. + Theo chÕ ®é bÒn ®iÖn ngay trong néi t¹i cña c«ng t¾c t¬ ®èi víi c¸c phÇn tö mang ®iÖn. NÕu ta chän kho¶ng c¸ch qu¸ nhá th× dÔ x¶y ra phãng ®iÖn, nÕu chän kho¶ng c¸ch lín sÏ t¨ng kÝch th-íc c«ng t¾c t¬. §èi víi c¸c pha víi nhau ®iÖn ¸p lín h¬n ®iÖn ¸p gi÷a c¸c pha phÇn tö mang ®iÖn ®èi víi ®Êt, h¬n n÷a vá cña c¸c c«ng t¾c t¬ ®-îc lµm b»ng nhùa cøng, do ®ã c¸ch ®iÖn víi ®Êt tèt, lµm viÖc hoµn toµn an toµn. Do ®ã c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c pha trong c«ng t¾c t¬ lµ quan träng nhÊt, v× vËy ta ph¶i x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch nµy. NÕu ta chän kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn theo ph-¬ng ph¸p (®é bÒn ®iÖn gi÷a c¸c pha) nÕu kho¶ng c¸ch nµy tho¶ m·n th× dÉn ®Õn hai ph-¬ng ph¸p kia còng ®¶m bµo an toµn khi lµm viÖc. Chóng ta chän kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn tèi thiÓu theo b¶ng (1- 2)/14-quyÓn1 víi: U®m = 400 (V) ta cã : lc®  5 (mm) Nªn ta chän lc® = 10 (mm), lrß = 30 (mm).
  4. Khi chän kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn nã cßn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tÝnh chÊt cña vËt liÖu, bôi, ®é bÈn, tr¹ng th¸i bÒ mÆt c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c pha. V× vËy khi thiÕt kÕ h×nh d¹ng cÊu tróc cña c¸ch ®iÖn sao cho khi vËn hµnh bôi bÈn kh«ng phñ lªn chóng. VËy ®Ó gi¶m kÝch th-íc cña c«ng t¾c t¬ vµ lo¹i trõ kh¶ n¨ng bôi bÈn nªn chän kÕt cÊu cña c¸ch ®iÖn d¹ng gê, m¸i bËt nh- h×nh vÏ : lrß lc® PhÇn II: ThiÕt kÕ tÝnh to¸n m¹ch vßng dÉn ®iÖn. M¹ch vßng dÉn ®iÖn cña c«ng t¾c t¬ bao gåm: Thanh dÉn, hÖ thèng tiÕp ®iÓm vµ c¸c ®Çu nèi. Yªu cÇu c¬ b¶n cña m¹ch vßng dÉn ®iÖn:
  5. + §¶m b¶o ®é bÒn c¬, ®é bÒn ®éng vµ ®é bÒn nhiÖt. + Khi lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n víi I®m nhiÖt ®é ph¸t nãng cho phÐp cña m¹ch vßng kh«ng v-ît qu¸ nhiÖt ®é cho phÐp. Khi lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n m¹ch trong kho¶ng thêi gian cho phÐp, m¹ch vßng ph¶i chÞu ®-îc lùc ®iÖn ®éng do vßng ng¾n m¹ch g©y ra mµ c¸c tiÕp ®iÓm kh«ng bÞ nãng ch¶y vµ hµn dÝnh l¹i. +Trong qu¸ tr×nh ®ãng ng¾t m¹ch ®iÖn th-êng xuyªn còng nh- cã sù cè, xuÊt hiÖn sù va ®Ëp c¬ khÝ vµ rung ®éng. M¹ch vßng dÉn ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o ®é bÒn v÷ng ho¹t ®éng tin cËy vµ ®¶m b¶o tuæi thä. Khi thiÕt kÕ m¹ch vßng dÉn ®iÖn ph¶i cã ®iÖn trë nhá nhÊt, ®Ó gi¶m tèi thiÓu tæn hao c«ng suÊt trªn nã vµ dÉn ®iÖn tèt. M¹ch vßng dÉn ®iÖn trong c«ng t¾c t¬ cÇn thiÕt kÕ bao gåm hai m¹ch vßng riªng biÖt: M¹ch vßng dÉn ®iÖn chÝnh M¹ch vßng dÉn ®iÖn phô. A. m¹ch vßng dÉn ®iÖn chÝnh:
  6. Trong ®ã: 1: Lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh. 2: Thanh dÉn ®éng. 3: TiÕp ®iªm ®éng. 4: VÝt ®Çu nèi. 5: Thanh dÉn tÜnh. 6: TiÕp ®iÓm tÜnh. I. thanh dÉn: Thanh dÉn c«ng t¾c t¬ gåm: Thanh dÉn ®éng vµ thanh dÉn tÜnh, trªn thanh dÉn ®éng cã g¾n tiÕp ®iÓm ®éng cßn trªn thanh dÉn tÜnh cã g¾n tiÕp ®iÓm tÜnh. Thanh dÉn tÜnh ph¶i cã kÝch th-íc lín h¬n thanh dÉn ®éng v× nã cã gia c«ng b¾t vÝt nèi víi hÖ thèng bªn ngoµi vµ chÞu lùc va ®Ëp c¬ khÝ cña phÇn ®éng.
Đồng bộ tài khoản