Công thức kinh tế vĩ mô

Chia sẻ: vn_thanks

Khi sản lượng thực tế (Yt) thấp hơn sản lượng tiềm năng( Yp) 2% thì thất nghiệp sẽ tăng thêm 2%.

Nội dung Text: Công thức kinh tế vĩ mô

Lac Hong university
CÔNG THỨC KINH TẾ VĨ MÔ
09 QT101
1. Định luật Okun

• Khi sản lượng thực tế (Yt) thấp hơn sản lượng tiềm năng( Yp) 2% thì th ất
nghiệp sẽ tăng thêm 2%.

Y +Y
p tUt = Un + * 50
Yp
Khi tốc độ của sản lượng thực tế cao hơn tốc độ tăng của sản lượng tiềm

năng 2.5% thì thất nghiệp giảm 1%

Ut = U-1 – 0.4(y-p)

2. Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.

• Chính sách tài khóa - Chính sách suy thoái

Chính sách ngoại thương - Chính sách thu nhập


Nếu: Yt > Yp : Lạm phát

Nếu: Yt < Yp : Suy thoái

Nếu: Yt  Yp : Ổn định

3. Tổng cung AS

4. Tổng cầu AD

5. Học trong tài liệu (các chỉ tiêu SNA) hệ thống tài kho ản qu ốc gia.

6. Hệ thống sản xuất vật chất MPS

7. 3 cách tính GDP

Khấu hao (De) Đầu tư(I)
• Tiêu dung (C)

Tiết kiện (S): S=DI-C ( DI là thu thập khả dụng)


Thuế (Tx) 2 loại ( thực thu (Td) và gián thu(Ti))


Chi chuyển nhượng: Tr


Chi mua hàng hóa và dịch vụ chính phủ (G) chi cho tiêu dùng(Cg) và đầu

tư(Ig)

Chi tiêu Cp : G= Cg + Ig

Xuất khẩu (X) nhập khẩu (M): NX= X-M


Tiền lương (W) Tiền cho thuê (R) Tiền lãi (i)


• Lợi nhuận (Pr)
7.1 Tính GDP theo phương pháp sản xuất.

Giá trị gia tăng VA ( GDP =£VAi )

7.2 Tính GDP theo PP phân phối.

GDP= De+W+R+i+ Pr+ Ti

7.3 Tính GDP theo PP Chi tiêu

GDP=C+I+G+X-M ( X-M : Xuất khẩu ròng)

8. Tốc độ tăng trường bình quân.Chỉ tiêu năm cuối
n-1

Vtb = -1 X 100

Chỉ tiêu năm đầuTốc độ tăng hằng năm: phản ánh phần trăn thay đổi của sản l ượng ở năm sau so v ới
năm trước.

Chỉ tiêu năm t – chỉ tiêu năm (t-1) /chỉ tiêu năm (t-1) x100
Vt =9. Tính GDP đến các chi tiêu khác.

Tổng sản phẩm quốc dân :
• GNP=GDP+NIA

Sản phẩm quốc dân ròng:
• NNP=GNP-De

Thu nhập quốc dân:
• NI=NNPmp-Ti

Thu nhập cá nhân: PI=NI-Pr+Tr ( Pr lợi nhận giữa lại và nộp

cho CP)

Thu nhập khả dụng: DI=PI-thuế thu nhập cá nhân.


CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG


 DD£ tổng cầu = DD£ tổng cung

1. Thu nhập khả dụng (Yd)

Yd = Y-Tx+ Tr ( Chương này giả định nền ktế đóng cửa và không có chính
phủ ) nên không tồn tại Tx và Tr : Yd=Y hay Yd=C+S với ( C: tiêu dung;
S: tiết kiệm)

Tiết kiệm biên (Sm)
2. Tiêu dùng biên (Cm)

S
C
Cm = Sm = Yd
 Yd

C S
Hệ quả: Cm+ Sm = 1
Cm+Sm = +
 Yd  YdHàm tiết kiệm: S=f(Yd)
3. Hàm tiêu dùng: C= f(Yd)

4. Hàm C và hàm S có dạng tổng quát: C = C0 + Cm.Yd

S = -C0 + (1-Cm).Yd

Hệ số (1-Cm) chính là Sm C0 > 0 và 0< Cm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản