Công thức môn tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: ntgioi120406

Tài liệu tham khảo về hệ thống công thức môn tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, ngân hành....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Công thức môn tài chính doanh nghiệp

HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC
PHỤC VỤ ÔN TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH
---------o0o---------


1. Giá trị thời gian của tiền
• Tính FV• FV của 1 $
• Tính lãi theo tháng• Tính lãi theo ngày
FV(n,r)
PV =
(1+r)n/365
• Tính PV
2. Mức sinh lời và rủi ro
• C«ng thøc tÝnh møc sinh lêi t−¬ng ®èi:
(Pt - Pt-1 ) + Dt
Rt = =
Pt-1


• Møc sinh lêi trong mét kho¶ng thêi gian
Rt = (1+R1) x (1+ R2) x (1+R3) x ...x (1+Rt-1)x (1+Rt) - 1
• Vµ møc sinh lêi b×nh qu©n luü kÕ hµng n¨m sÏ lµ:1
Rbq = t (1 + R1) x (1 + R2) x (1 + R3) x ...x (1 + Rt - 1)x (1 + Rt) − 1
• Møc sinh lêi n¨m
Rn = (1+Rm)12/m - 1
• Møc sinh lêi thùc tÕ vµ møc sinh lêi danh nghÜa
R=r+h
• Møc sinh lêi b×nh qu©n
R1 + R2 + R3 +....+ Rt
R =
t
• Rủi ro


(R1- R)2 + (R2 - R )2+ (R3 - R)2....+ (Rt- R)2
Var (R) =
T

• Sinh lời dự kiến của 1 chứng khoán

E (R) = p1R1 + p2R2 +.. .. .. + ptRt
• Sinh lời dự kiến của 1 danh mục
• Rủi ro dự kiến của 1 chứng khoán
• Rủi ro dự kiến của 1 danh mục
2
• Rủi ro dự kiến của 1 danh mục gồm 2 chứng khoán
3. Phân tích tài chính
• HÖ sè thanh kho¶n
a. HÖ sè thanh to¸n hiÖn t¹i:
Tæng tµi s¶n l−u ®éng
Thanh to¸n hiÖn t¹i =
Tæng nî ng¾n h¹n
b. HÖ sè vèn l−u ®éng rßng
Vèn l−u ®éng rßng = Tæng TSL§ - Tæng nî ng¾n h¹n.
c. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (thö AxÝt).
(Tæng TSL§ - Tån kho)
Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh =
Tæng nî ng¾n h¹n
d. HÖ sè l−u chuyÓn tiÒn tÖ:
LCTT = Lîi nhuËn rßng (hay lç) + KhÊu hao.
e. HÖ sè tiÒn tÖ:
(TiÒn mÆt + Chøng kho¸n kh¶ m¹i)
HÖ sè tiÒn tÖ =
Nî ng¾n h¹n
• HÖ sè ho¹t ®éng
a. Kú thu håi nî trung b×nh:
Kú thu håi nî trung b×nh = Kho¶n ph¶i thu


3
Doanh sè b¸n chÞu hµng n¨m/360 ngµy
b. Thanh to¸n trung b×nh:
Kho¶n ph¶i tr¶
Thanh to¸n trung b×nh =
Doanh sè b¸n chÞu trong n¨m/360 ngµy
c. HÖ sè hµng l−u kho:
Gi¸ trÞ hµng b¸n (gi¸ mua)
Hµng l−u kho =
Gi¸ trÞ hµng l−u kho trung b×nh
d. HÖ sè lu©n chuyÓn hµng ho¸ (vßng quay hµng tån kho):
Doanh thu thuÇn
Vßng quay hµng tån kho =
Tån kho


• HÖ sè thu nhËp tr¶ l·i ®Þnh kú:


EBIT
HÖ sè thu nhËp tr¶ l·i ®Þnh kú =
Chi phÝ tr¶ l·i
• HÖ sè trang tr¶i
a. HÖ sè trang tr¶i chung:
C¸c nguån thu tiÒn mÆt
Trang tr¶i chung =
Tæng ph¶i tr¶
b. HÖ sè thanh to¸n l·i tr¸i phiÕu:
Thanh to¸n EBIT
=
l·i tr¸i phiÕu Tæng tr¸i tøc hµng n¨m
c. HÖ sè thanh to¸n cæ tøc −u ®·i:
Lîi nhuËn rßng
Thanh to¸n cæ tøc −u ®·i =
Cæ tøc −u ®·i


d. HÖ sè hoµn vèn cæ phiÕu th−êng:
Lîi nhuËn rßng - Cæ tøc −u
Hoµn vèn cæ phiÕu th−êng = ®·i
Vèn cæ ®«ng
4
• Kh¶ n¨ng sinh lêi:
a. HÖ sè tæng lîi nhuËn:
Doanh sè b¸n - TrÞ gi¸ hµng b¸n
Tæng lîi nhuËn =
Doanh sè b¸n
b. HÖ sè lîi nhuËn ho¹t ®éng:
EBIT
Lîi nhuËn ho¹t ®éng =
Doanh thu
c. Møc l·i rßng:
Lîi nhuËn rßng
Møc l·i rßng =
Doanh sè
d. Lîi nhuËn trªn vèn cæ phÇn (ROE):
Lîi nhuËn rßng
ROE =
Vèn cæ phÇn
e. Lîi nhuËn trªn tµi s¶n (ROA):
EBIT
ROA =
Tæng tµi s¶n
g. Lîi nhuËn trªn ®Çu t− (ROI):
Lîi nhuËn rßng
ROI =
Tæng tµi s¶n
Lîi nhuËn rßng Doanh sè thùc
= x
Doanh sè thùc Tæng tµi s¶n
h. Lîi nhuËn mçi cæ phiÕu (EPS):
Lîi nhuËn rßng - Tæng cæ tøc −u ®·i
EPS =
Tæng cæ phiÕu th−êng


i. EPS gi¶m bít:
Lîi nhuËn rßng
EPS gi¶m bít (kh«ng ph¶i tr¶ l·i TP chuyÓn ®æi)
=
Tæng tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi / Gi¸ chuyÓn ®æi
k. Gi¸ trªn lîi nhuËn (P/E):
ThÞ gi¸
P/E =
EPS
5
a. Tû lÖ tr¸i phiÕu:
Tæng mÖnh gi¸ c¸c tr¸i phiÕu
Tû lÖ tr¸i phiÕu =
Tæng vèn dµi h¹n
b. Tû lÖ cæ phiÐu −u ®·i:
Tû lÖ cè phiÕu −u Tæng mÖnh gi¸ cña cæ phiÕu −u ®·i
=
®·i Tæng vèn dµi h¹n
c. Tû lÖ cæ phiÐu th−êng:
Vèn cæ ®«ng
Tû lÖ cæ phiÕu th−êng =
Tæng vèn dµi h¹n
d. Tû sè nî trªn vèn cæ phÇn (D/E).
Tr¸i phiÕu + Cæ phiÕu −u ®·i
D/E =
Vèn cæ phÇn
Tû lÖ nµy ph¶n ¸nh mèi t−¬ng quan gi÷a nî dµi h¹n vµ vèn cæ phÇn. Nã ®−îc sö
dông ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é tin cËy cña c«ng ty. C¸c c«ng ty cã thu nhËp phô thuéc vµo chu
kú kinh tÕ th−êng cã hÖ sè D/E thÊp.
e. HÖ sè Nî dµi h¹n trªn Tæng tµi s¶n:
g. Tû sè nî:
Tæng nî
Tû s« nî =
Tæng nguån vèn
* §¸nh gi¸ thu nhËp:
a. HÖ sè chi tr¶ cæ tøc:
HÖ sè chi tr¶ cæ tøc = Cæ tøc
b. HÖ s« lîi tøc hiÖn thêi:
Cæ tøc
Lîi tøc hiÖn thêi =
ThÞ gi¸ cæ phiÕu4. Định giá cổ phiếu
• M« h×nh chiÕt khÊu cæ tøc
TH1: Cæ tøc t¨ng trëng hµng n¨m theo mét tû lÖ g kh«ng ®æi
DIV(t+1) = DIV(t) x (1 + g)

DIV( 0 )( 1 + g ) ⎡ ⎛ 1+ g ⎞ ⎤
T
P (0 ) = ⎢1 − ⎜ ⎥
k −g ⎢
⎣ ⎝ 1+ k ⎠ ⎥⎦6
Víi gi¶ ®Þnh n->∞, trong khi r >g>0, gi¸ cæ phiÕu sÏ lµ:

DIV 1
P0 =
k − g
TH2: M« h×nh t¨ng tr−ëng cæ tøc 2 giai ®o¹n

D(0)(1+ g1) ⎡ ⎛ 1+ g1 ⎞ ⎤ ⎛ 1+ g1 ⎞ D(0)(1+ g2 )
T T

P(0) = ⎢1−⎜ ⎥ +⎜
k − g1 ⎢ ⎝ 1+ k ⎠ ⎥ ⎝ 1+ k ⎠
⎣ ⎦ k − g2


• Tỷ số giá/lợi nhuận: P/E
- Trailing P/E = (Giá thị trường của một cổ phiếu)/ EPS của 12 tháng
trước)
P0 (D0 / E0 )× (1 + g ) (1 − b )(1 + g )
.
trailing P/E = = =
E0 k−g k−g
- Leading P/E = (Giá thị trường một cổ phiếu / (EPS dự báo của 12
tháng tới)

leading P/E =
P0
=
(D1 / E1 ) = (1 − b )
E1 k−g k−g

PEG = (P/E)/(GEPS)
⎡ (1+ g)n ⎤
(Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc)(1+ g) ⎢1- n⎥
⎢ (1+ ke,hg ) ⎥ (Tû lÖchi tr¶cæ tøcn )(1+ g)n (1+ gn )
⎣ ⎦+
PEG =
g(ke,hg − g) g(ke,st − gn )(1+ ke,hg )n

• Ước lượng g
g = ROE x (1 – Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc)

TNST - Cổ tức TNST Doanh thu Tài sản

g= x x x
TNST Doanh thu Tài sản VCSH
7
• Ước lượng tỷ lệ chiết khấu (k)

Tû lÖ chiÕt khÊu = LS phi rñi ro + (HÖ sè bªta x PhÇn bï rñi ro thÞ trưêng)

E(Ri ) = Rf + [E(RM ) - Rf ] × β i

NÕu c«ng ty ph¸t hµnh c¶ cæ phiÕu lÉn tr¸i phiÕu th× k cÇn ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng
ph¸p chi phÝ vèn b×nh qu©n gia quyÒn (WACC) nh− sau:

E D
k= ke × + kd × (1− t)
D+ E D+ E
5. Định giá trái phiếu

1) Coupon

PV = PV(L·i) + PV(MÖnh gi¸)
n
L·i MÖnh gi¸
= ∑ (1 + r )
t =1
t
+
(1 + r ) n

Nếu 1 năm trả lãi 2 lần:

PV = PV(L·i) + PV(MÖnh gi¸)
n
L·i MÖnh gi¸
= ∑ +
t =1 (
1+ r
2 ) t
(
1+ r )
2
n
2) Tr¸i phiÕu Zero CouponM Ö n h g i¸
P V = P V ( M Ö n h g i¸ ) =
(1 + r ) n

3) Tr¸i phiÕu cã l·i suÊt biÕn ®æi
8
n
Dßng tiÒn t¹i thêi diÓm t
PV = ∑ ⎛1 + r t ⎞ t
t =1
⎜ 2⎟
⎝ ⎠


4. Consols

Dßng tiÒn t¹i thêi diÓm t
PV = ∑ t =1 (1 + r ) t
Dßng tiÒn t¹i thêi diÓm t
=
r
Giá trị của trái phiếu giữa hai ngày trả coupon

n
C M
P=∑ +
(1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) (1 + r )
w t −1 w n −1
t =1
L·i thuéc vÒ ng−êi b¸n L·i thuéc vÒ ng−êi mua


Ngµy tr¶ Ngµy thùc hiÖn Ngµy tr¶
coupon tr−íc mua – b¸n TP coupon s¾p tíi
Sè ngµy tõ thêi ®iÓm chuyÓn nh−îng
TP ®Õn ngµy tr¶ coupon s¾p tíi
HÖ sè giai ®o¹n (w) =
Sè ngµy trong 2 kú tr¶ coupon

Dßng tiÒn dù tÝnh
Gi¸ trÞ hiÖn t¹i t¹i thêi ®iÓm t =
(1+i)t-1 + w
9
Par
Discount

Coupon Rate = Current Yield = YTM
Coupon Rate < Current Yield < YTM
Coupon Rate > Current Yield > YTM

Premium

• Thời gian đáo hạn bình quân

C × (t )
n n

∑ (1t+ y)t ∑ t × PV (C ) t
D = t =1 = t =1
n
Ct PV
∑ (1 + y)t
t =1
1
% Thay ®æi gi¸ = - × HÖ sè Macaulay × % Thay l∙i suÊt × 100
1+ y
• Thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh


1 ⎡ n C t + n . VN n ⎤ dy
(1 + y ) ⎢∑ (1 + y )t
.⎢ t . n⎥
dP ( 0 ) ⎣ t =1 (1 + y ) ⎥

=−
P (0) P (0)
dP ( 0 ) / dy 1
⇔ =− Du = - Modified duration
P (0) (1 + y )

Thời hạn hoàn trả trung bình điều chỉnh = Thời hạn hoàn trả trung bình của Macaulay / (1+y)
- Đối với Coupon


⎛ C⎞
n⎜ M − ⎟
C⎡
1 − (1 + y ) ⎤ + ⎝
−n y⎠
y2 ⎣ ⎦ (1 + y )n +1
MD =
10 P
• Độ lồi
2
∂P 1 n
= ∑ (t + t ) 2 CF t
(1 + y ) (1 + y )
2 2
∂y
t
t =1d 2 P 1 ⎛ n t ( t + 1) C n ( n + 1) M ⎞ 1
=⎜∑ t+2
+ ⎟
2
d y P ⎝ t = 1 (1 + y ) (1 + y ) n + 2 ⎠ P
% thay ®æi gi¸ = 1/2 (®é låi) x thay ®æi l·i suÊt


6. Quản lý danh mục đầu tư

• Tính độ ngại rủi ro

• Mèi tư¬ng quan gi÷a møc ng¹i rñi ro, lîi suÊt ưíc tÝnh (doanh lîi)
víi møc ®é rñi ro:
• U = E ( r ) – 0,5 A σ 2
• Ph©n lo¹i c¸c nhµ ®Çu t:
• Trung dung víi rñi ro: A = 0
• ThÝch rñi ro: A < 0
• Đánh giá danh mục
11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản