Công thức môn tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: ntgioi120406

Tài liệu tham khảo về hệ thống công thức môn tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, ngân hành....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Công thức môn tài chính doanh nghiệp

 

 1. HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC PHỤC VỤ ÔN TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH ---------o0o--------- 1. Giá trị thời gian của tiền • Tính FV • FV của 1 $ • Tính lãi theo tháng • Tính lãi theo ngày FV(n,r) PV = (1+r)n/365 • Tính PV 2. Mức sinh lời và rủi ro • C«ng thøc tÝnh møc sinh lêi t−¬ng ®èi: (Pt - Pt-1 ) + Dt Rt = = Pt-1 • Møc sinh lêi trong mét kho¶ng thêi gian Rt = (1+R1) x (1+ R2) x (1+R3) x ...x (1+Rt-1)x (1+Rt) - 1 • Vµ møc sinh lêi b×nh qu©n luü kÕ hµng n¨m sÏ lµ: 1
 2. Rbq = t (1 + R1) x (1 + R2) x (1 + R3) x ...x (1 + Rt - 1)x (1 + Rt) − 1 • Møc sinh lêi n¨m Rn = (1+Rm)12/m - 1 • Møc sinh lêi thùc tÕ vµ møc sinh lêi danh nghÜa R=r+h • Møc sinh lêi b×nh qu©n R1 + R2 + R3 +....+ Rt R = t • Rủi ro (R1- R)2 + (R2 - R )2+ (R3 - R)2....+ (Rt- R)2 Var (R) = T • Sinh lời dự kiến của 1 chứng khoán E (R) = p1R1 + p2R2 +.. .. .. + ptRt • Sinh lời dự kiến của 1 danh mục • Rủi ro dự kiến của 1 chứng khoán • Rủi ro dự kiến của 1 danh mục 2
 3. • Rủi ro dự kiến của 1 danh mục gồm 2 chứng khoán 3. Phân tích tài chính • HÖ sè thanh kho¶n a. HÖ sè thanh to¸n hiÖn t¹i: Tæng tµi s¶n l−u ®éng Thanh to¸n hiÖn t¹i = Tæng nî ng¾n h¹n b. HÖ sè vèn l−u ®éng rßng Vèn l−u ®éng rßng = Tæng TSL§ - Tæng nî ng¾n h¹n. c. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (thö AxÝt). (Tæng TSL§ - Tån kho) Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = Tæng nî ng¾n h¹n d. HÖ sè l−u chuyÓn tiÒn tÖ: LCTT = Lîi nhuËn rßng (hay lç) + KhÊu hao. e. HÖ sè tiÒn tÖ: (TiÒn mÆt + Chøng kho¸n kh¶ m¹i) HÖ sè tiÒn tÖ = Nî ng¾n h¹n • HÖ sè ho¹t ®éng a. Kú thu håi nî trung b×nh: Kú thu håi nî trung b×nh = Kho¶n ph¶i thu 3
 4. Doanh sè b¸n chÞu hµng n¨m/360 ngµy b. Thanh to¸n trung b×nh: Kho¶n ph¶i tr¶ Thanh to¸n trung b×nh = Doanh sè b¸n chÞu trong n¨m/360 ngµy c. HÖ sè hµng l−u kho: Gi¸ trÞ hµng b¸n (gi¸ mua) Hµng l−u kho = Gi¸ trÞ hµng l−u kho trung b×nh d. HÖ sè lu©n chuyÓn hµng ho¸ (vßng quay hµng tån kho): Doanh thu thuÇn Vßng quay hµng tån kho = Tån kho • HÖ sè thu nhËp tr¶ l·i ®Þnh kú: EBIT HÖ sè thu nhËp tr¶ l·i ®Þnh kú = Chi phÝ tr¶ l·i • HÖ sè trang tr¶i a. HÖ sè trang tr¶i chung: C¸c nguån thu tiÒn mÆt Trang tr¶i chung = Tæng ph¶i tr¶ b. HÖ sè thanh to¸n l·i tr¸i phiÕu: Thanh to¸n EBIT = l·i tr¸i phiÕu Tæng tr¸i tøc hµng n¨m c. HÖ sè thanh to¸n cæ tøc −u ®·i: Lîi nhuËn rßng Thanh to¸n cæ tøc −u ®·i = Cæ tøc −u ®·i d. HÖ sè hoµn vèn cæ phiÕu th−êng: Lîi nhuËn rßng - Cæ tøc −u Hoµn vèn cæ phiÕu th−êng = ®·i Vèn cæ ®«ng 4
 5. • Kh¶ n¨ng sinh lêi: a. HÖ sè tæng lîi nhuËn: Doanh sè b¸n - TrÞ gi¸ hµng b¸n Tæng lîi nhuËn = Doanh sè b¸n b. HÖ sè lîi nhuËn ho¹t ®éng: EBIT Lîi nhuËn ho¹t ®éng = Doanh thu c. Møc l·i rßng: Lîi nhuËn rßng Møc l·i rßng = Doanh sè d. Lîi nhuËn trªn vèn cæ phÇn (ROE): Lîi nhuËn rßng ROE = Vèn cæ phÇn e. Lîi nhuËn trªn tµi s¶n (ROA): EBIT ROA = Tæng tµi s¶n g. Lîi nhuËn trªn ®Çu t− (ROI): Lîi nhuËn rßng ROI = Tæng tµi s¶n Lîi nhuËn rßng Doanh sè thùc = x Doanh sè thùc Tæng tµi s¶n h. Lîi nhuËn mçi cæ phiÕu (EPS): Lîi nhuËn rßng - Tæng cæ tøc −u ®·i EPS = Tæng cæ phiÕu th−êng i. EPS gi¶m bít: Lîi nhuËn rßng EPS gi¶m bít (kh«ng ph¶i tr¶ l·i TP chuyÓn ®æi) = Tæng tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi / Gi¸ chuyÓn ®æi k. Gi¸ trªn lîi nhuËn (P/E): ThÞ gi¸ P/E = EPS 5
 6. a. Tû lÖ tr¸i phiÕu: Tæng mÖnh gi¸ c¸c tr¸i phiÕu Tû lÖ tr¸i phiÕu = Tæng vèn dµi h¹n b. Tû lÖ cæ phiÐu −u ®·i: Tû lÖ cè phiÕu −u Tæng mÖnh gi¸ cña cæ phiÕu −u ®·i = ®·i Tæng vèn dµi h¹n c. Tû lÖ cæ phiÐu th−êng: Vèn cæ ®«ng Tû lÖ cæ phiÕu th−êng = Tæng vèn dµi h¹n d. Tû sè nî trªn vèn cæ phÇn (D/E). Tr¸i phiÕu + Cæ phiÕu −u ®·i D/E = Vèn cæ phÇn Tû lÖ nµy ph¶n ¸nh mèi t−¬ng quan gi÷a nî dµi h¹n vµ vèn cæ phÇn. Nã ®−îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é tin cËy cña c«ng ty. C¸c c«ng ty cã thu nhËp phô thuéc vµo chu kú kinh tÕ th−êng cã hÖ sè D/E thÊp. e. HÖ sè Nî dµi h¹n trªn Tæng tµi s¶n: g. Tû sè nî: Tæng nî Tû s« nî = Tæng nguån vèn * §¸nh gi¸ thu nhËp: a. HÖ sè chi tr¶ cæ tøc: HÖ sè chi tr¶ cæ tøc = Cæ tøc b. HÖ s« lîi tøc hiÖn thêi: Cæ tøc Lîi tøc hiÖn thêi = ThÞ gi¸ cæ phiÕu 4. Định giá cổ phiếu • M« h×nh chiÕt khÊu cæ tøc TH1: Cæ tøc t¨ng trëng hµng n¨m theo mét tû lÖ g kh«ng ®æi DIV(t+1) = DIV(t) x (1 + g) DIV( 0 )( 1 + g ) ⎡ ⎛ 1+ g ⎞ ⎤ T P (0 ) = ⎢1 − ⎜ ⎥ k −g ⎢ ⎣ ⎝ 1+ k ⎠ ⎥⎦ 6
 7. Víi gi¶ ®Þnh n->∞, trong khi r >g>0, gi¸ cæ phiÕu sÏ lµ: DIV 1 P0 = k − g TH2: M« h×nh t¨ng tr−ëng cæ tøc 2 giai ®o¹n D(0)(1+ g1) ⎡ ⎛ 1+ g1 ⎞ ⎤ ⎛ 1+ g1 ⎞ D(0)(1+ g2 ) T T P(0) = ⎢1−⎜ ⎥ +⎜ k − g1 ⎢ ⎝ 1+ k ⎠ ⎥ ⎝ 1+ k ⎠ ⎣ ⎦ k − g2 • Tỷ số giá/lợi nhuận: P/E - Trailing P/E = (Giá thị trường của một cổ phiếu)/ EPS của 12 tháng trước) P0 (D0 / E0 )× (1 + g ) (1 − b )(1 + g ) . trailing P/E = = = E0 k−g k−g - Leading P/E = (Giá thị trường một cổ phiếu / (EPS dự báo của 12 tháng tới) leading P/E = P0 = (D1 / E1 ) = (1 − b ) E1 k−g k−g PEG = (P/E)/(GEPS) ⎡ (1+ g)n ⎤ (Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc)(1+ g) ⎢1- n⎥ ⎢ (1+ ke,hg ) ⎥ (Tû lÖchi tr¶cæ tøcn )(1+ g)n (1+ gn ) ⎣ ⎦+ PEG = g(ke,hg − g) g(ke,st − gn )(1+ ke,hg )n • Ước lượng g g = ROE x (1 – Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc) TNST - Cổ tức TNST Doanh thu Tài sản g= x x x TNST Doanh thu Tài sản VCSH 7
 8. • Ước lượng tỷ lệ chiết khấu (k) Tû lÖ chiÕt khÊu = LS phi rñi ro + (HÖ sè bªta x PhÇn bï rñi ro thÞ trưêng) E(Ri ) = Rf + [E(RM ) - Rf ] × β i NÕu c«ng ty ph¸t hµnh c¶ cæ phiÕu lÉn tr¸i phiÕu th× k cÇn ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p chi phÝ vèn b×nh qu©n gia quyÒn (WACC) nh− sau: E D k= ke × + kd × (1− t) D+ E D+ E 5. Định giá trái phiếu 1) Coupon PV = PV(L·i) + PV(MÖnh gi¸) n L·i MÖnh gi¸ = ∑ (1 + r ) t =1 t + (1 + r ) n Nếu 1 năm trả lãi 2 lần: PV = PV(L·i) + PV(MÖnh gi¸) n L·i MÖnh gi¸ = ∑ + t =1 ( 1+ r 2 ) t ( 1+ r ) 2 n 2) Tr¸i phiÕu Zero Coupon M Ö n h g i¸ P V = P V ( M Ö n h g i¸ ) = (1 + r ) n 3) Tr¸i phiÕu cã l·i suÊt biÕn ®æi 8
 9. n Dßng tiÒn t¹i thêi diÓm t PV = ∑ ⎛1 + r t ⎞ t t =1 ⎜ 2⎟ ⎝ ⎠ 4. Consols ∞ Dßng tiÒn t¹i thêi diÓm t PV = ∑ t =1 (1 + r ) t Dßng tiÒn t¹i thêi diÓm t = r Giá trị của trái phiếu giữa hai ngày trả coupon n C M P=∑ + (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) w t −1 w n −1 t =1 L·i thuéc vÒ ng−êi b¸n L·i thuéc vÒ ng−êi mua Ngµy tr¶ Ngµy thùc hiÖn Ngµy tr¶ coupon tr−íc mua – b¸n TP coupon s¾p tíi Sè ngµy tõ thêi ®iÓm chuyÓn nh−îng TP ®Õn ngµy tr¶ coupon s¾p tíi HÖ sè giai ®o¹n (w) = Sè ngµy trong 2 kú tr¶ coupon Dßng tiÒn dù tÝnh Gi¸ trÞ hiÖn t¹i t¹i thêi ®iÓm t = (1+i)t-1 + w 9
 10. Par Discount Coupon Rate = Current Yield = YTM Coupon Rate < Current Yield < YTM Coupon Rate > Current Yield > YTM Premium • Thời gian đáo hạn bình quân C × (t ) n n ∑ (1t+ y)t ∑ t × PV (C ) t D = t =1 = t =1 n Ct PV ∑ (1 + y)t t =1 1 % Thay ®æi gi¸ = - × HÖ sè Macaulay × % Thay l∙i suÊt × 100 1+ y • Thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh 1 ⎡ n C t + n . VN n ⎤ dy (1 + y ) ⎢∑ (1 + y )t .⎢ t . n⎥ dP ( 0 ) ⎣ t =1 (1 + y ) ⎥ ⎦ =− P (0) P (0) dP ( 0 ) / dy 1 ⇔ =− Du = - Modified duration P (0) (1 + y ) Thời hạn hoàn trả trung bình điều chỉnh = Thời hạn hoàn trả trung bình của Macaulay / (1+y) - Đối với Coupon ⎛ C⎞ n⎜ M − ⎟ C⎡ 1 − (1 + y ) ⎤ + ⎝ −n y⎠ y2 ⎣ ⎦ (1 + y )n +1 MD = 10 P
 11. • Độ lồi 2 ∂P 1 n = ∑ (t + t ) 2 CF t (1 + y ) (1 + y ) 2 2 ∂y t t =1 d 2 P 1 ⎛ n t ( t + 1) C n ( n + 1) M ⎞ 1 =⎜∑ t+2 + ⎟ 2 d y P ⎝ t = 1 (1 + y ) (1 + y ) n + 2 ⎠ P % thay ®æi gi¸ = 1/2 (®é låi) x thay ®æi l·i suÊt 6. Quản lý danh mục đầu tư • Tính độ ngại rủi ro • Mèi tư¬ng quan gi÷a møc ng¹i rñi ro, lîi suÊt ưíc tÝnh (doanh lîi) víi møc ®é rñi ro: • U = E ( r ) – 0,5 A σ 2 • Ph©n lo¹i c¸c nhµ ®Çu t: • Trung dung víi rñi ro: A = 0 • ThÝch rñi ro: A < 0 • Đánh giá danh mục 11
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản