CÔNG THỨC PHA CHẾ COCKTAIL

Chia sẻ: ngochoangbinhchau

Tài liệu tham khảo công thức pha chế một số loại cocktail.

Nội dung Text: CÔNG THỨC PHA CHẾ COCKTAIL

 

  1. CÔNG THỨC PHA CHẾ COCKTAIL NG/LIỆ PHƯƠN TRANG STT TÊN ml COOKT U&LIỀU G PHÁP TRÍ AIL LƯỢNG Cho vào 1 ống hút 1 1/3 ml thứ tự ngắn Khuluá vào ly 1/3 cherry.T Bailey ạo thành 1/3 3 tầng Cointreua (Grand B52 Maniere) Cho vào 1 ống hút 2 1/3 thứ tự ngắn Khuluá vào ly 1/3 cherry.T Bailey ạo thành 1/3 Gin 3 tầng (Tequyla) B53 1 miếng 3 40 Vodka Vào Shake,ly chanh BLUE 10Blue cocktail LAGOO Curacao N 10 Chanh 1 miếng 4 30 Vodka Vào Shake,ly chanh 15 cocktail KAMIK Triplesec AZE 10 Chanh 2 ống hút 5 35 Vodka Vào Shake,ly 1 Cherry 15 poco đỏ+dù Apricot brandy 1 miếng SÀI 10Blue thơm GÒN Cucacao BEAUT 15 Chanh Y 120 thơm 1 miếng 6 40 Vào Tequyla Shake,ly chanh MAGAR ITA
  2. 1 miếng 6 Shake,ly chanh Magarita 20 MAGAR Cointreau có viền ITA 10 Chanh muối 7 40 Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ Tequyla Magarita 20 BLUE Cointreau có viền MAGAR 10Blue đường ITA Curacao 8 30 Gin Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ 15 cocktail Triplesec có viền (Cointrea đường u) 10 PINK Grenadin LADY e 1 miếng 9 30 Gin Vào Shake,ly chanh 15 cocktail Triplesec (Cointrea WHITE u LADY 10 Chanh 10 40 Gin Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ cocktail 1 lát cam 20 Apricot PARADI brandy SE 10 Cam 11 40 Vodka Vào ly 1 cây khuấy OLD FASHIO BLACK N có đá RUSSIA 20 Khuấy N đều Khuluá 12 60 Vào ly 1 lát cam HI-BALL Tequyla có đá 120 Cam 1 cây khuấy 2 ống hút 02 Grenadin TEQUYL e(vọt) A 2 ống hút 50 Sữa 13 Vào tươi Shake,ly 50 Thơm poco 1 Cherry đỏ+dù COPAC ABANA
  3. 13 Vào Shake,ly poco 1 miếng 20 thơm Coconut Cream 20 Mật COPAC ong ABANA 10 Chanh 80 Thơm 14 Vào 1 lát cam Shake,ly 1 cherry 80 Sữa poco tươi 2 ống hú 10 Grenadin e 10 Sugar ALICE syrup NG/LIỆ PHƯƠN TRANG STT TÊN ml COOKT U&LIỀU G PHÁP TRÍ AIL LƯỢNG 2 ống hút 15 10 Chanh Vào Blender 50 Thơm 1 Cherry àly HI- +dù ball 1 miếng 50 Cam thơm 1 Trái chuối PASSIO 3 Muổng N đường Vào 1 miếng 16 30 Gin Shake,ly chanh cocktail 1 Cherry 20 đỏ Apricot MOULIN brandy ROUGE 10 Chanh 17 30 Bailey Vào 1 Cherry Shake,ly xanh 30 Crème cocktail green SNAKE IN THE 10 Cream GRASS 18 30 Gin Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ 30 cocktail Apricot brandy SWEET 10 Cream GIRL 19 40 Rhum Vào máy 1 Cherry xayà đỏ BANAN E DAIQUI DI
  4. 19 ly HI- 1 ống hút 10Crème BANAN Banane ball E 1 miếng 1 Trái DAIQUI chuối chuối DI 10 Chanh 20 20 Crème Vào máy 1 Cherry xayà đỏ Banane ly HI- 1 ống hút 20 Bailey ball 1 miếng 1/2 Trái IRISH chuối chuối BANAN 20 Cream E 21 30 Rhum Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ 20 Crème cocktail Banane 0.5 Grenadin e BANAN 10 Cream E COW 22 30 Rhum Vào 1 Cherry Shake,ly xanh cocktail 1 miếng 20 Crème menthe chanh greer 10 Chanh CONTIN 10 Sugar ENTAL syrup Vào thứ 23 40 1 Cherry KING Khuluá tự không đỏ ALFONS 30 Cream trộn lẫn O nhau 1 miếng 24 40Tequyl Vào thơm 2 a Shake,ly lá thơm cocktail 1 Cherry 0.5 đỏ Grenadin e MEXICA 20 Thơm NA 10 Chanh 25 30 Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ Whisky( mỹ) cocktail WHISKY SOUR
  5. 25 Vào Shake,ly cocktail 1 miếng 10 Chanh chanh WHISKY 10 Sugar SOUR syrup 26 30 Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ Brandy cocktail 1 miếng chanh 30 SIDE Cointreau CAR 10 Chanh 27 30Tequil Vao ly a ROCK TEQUIL Seven đậy A POP up(lạnh) coaster Vào máy 1 miếng 28 40 Vodka xayà chanh Nước ly HI- 1 ống hút bưởi ép ball SALTY Có viền DOG đường
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản