Công thức viết phản ứng của các chất vô cơ_Oxit phản ứng với axit (P1)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
63
lượt xem
14
download

Công thức viết phản ứng của các chất vô cơ_Oxit phản ứng với axit (P1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công thức viết phản ứng của các chất vô cơ_oxit phản ứng với axit (p1)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công thức viết phản ứng của các chất vô cơ_Oxit phản ứng với axit (P1)

 1. CUÛNG COÁ KIEÁN THÖÙC HOAÙ HOÏC
 2. CAÙC COÂNG THÖÙC VIEÁT PHAÛN ÖÙNG TRONG HOAÙ HOÏC VOÂ CÔ Baøi 3: OXIT KIM LOAÏI phaûn öùng vôùi AXIT
 3. Oxit phaûn uùng vôùi Axit CAÙC LOAÏI AXIT: Coù 3 loaïi axit Axit loaïi 1: Caùc axit chæ coù tính axit -Thöôøng gaëp: HCl, H2SO4 loaõng,… Axit loaïi 2: Coù tính oxi hoaù maïnh - Giaûi ñeà thi chæ gaëp HNO3, H2SO4 ñaëc Axit loaïi 3: Coù tính Khöû -Thöôøng gaëp : HCl, HI,…
 4. Oxit phaûn uùng vôùi Axit CAÙC COÂNG THÖÙC VIEÁT PHAÛN ÖÙNG: Coù 3 coâng thöùc pöù caàn nhôù: Coâng thöùc 1: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 1 Coâng thöùc 2: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 2 Coâng thöùc 3: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 3
 5. Coâng thöùc 1: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 1 Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Pöù Trao ñoåi) Caàn nhôù: Hoùa trò KL Trong coâng thöùc treân phaûi khoâng ñoåi Ví duï 1 : a. FeO + HCl → ? FeCl FeCl 2 x b. Fe2O3 + HCl → FeCly c. Fe3O4+ HCl → FeCl2y/x FeCl3 H2O FeCl? d. FexOy + HCl →
 6. Coâng thöùc 1: Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi) Giaûi Ví duï 1 : Vieát caùc phaûn öùng a.FeO + HCl →...; c. Fe3O4+ HCl →… b.Fe2O3 + HCl →…; d. FexOy + HCl →… Gôò yù: II II I FeO + 2 HCl → Fe Cl ? + H2O ? 2 Hoaù trò: a b Vaäy: A? B? + H O FeO+ 2HCl→FeCl2 b a 2
 7. Coâng thöùc 1: Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi) Giaûi Ví duï 1 : Vieát caùc phaûn öùng a.FeO+2HCl →FeCl2+ H2O; c. Fe3O4+ HCl →… b.Fe2O3 ++ HCl →...; d. FexOy + HCl →… HCl →…; Gôò yù: III III I Fe2O3+ 6 HCl → 2Fe Cl ? + 3 H2O ? 3 Vaäy: Hoaù trò: a b A? B? Fe2O3+ 6HCl→2FeCl3 + 3H2O b a
 8. Coâng thöùc 1: Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi) Giaûi Ví duï 1 : Vieát caùc phaûn öùng a.FeO+2HCl →FeCl2+ H2O; c. Fe3O4 + + HCl →...; c.Fe 3O4 HCl →… b.Fe2O3 +6 HCl→2FeCl3 + 3 H2O; d. FexOy + HCl →… Gôò yù: Fe3O4 + 8 HCl → FeCl2 + 2 FeCl3 + 4 H2O Laø hoãn taïpcuûa Pöù: a vaø b FeO.Fe2O3 Vaäy: Fe3O4 + 8 HCl→FeCl2+ 2FeCl3 + 4 H2O
 9. Coâng thöùc 1: Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi) Giaûi Ví duï 1 : Vieát caùc phaûn öùng a.FeO+2HCl →FeCl2+ H2O; d. FexOy + HCl →...; d.Fe xOy + HCl b.Fe2O3 +6 HCl→2FeCl3 + 3 H→… 2O; c.Fe3O4 + 8 HCl→FeCl2+ 2FeCl3 + 4 H2O Gôò yù: FexOy + 2y HCl → x FeCl2y + y H2O x Töông töï Qui taéc hoaù trò Pöù: a vaø b ⇒ Fe: (2y/x ) Vaäy: FexOy + 2y HCl→xFeCl2y/x + y H2O
 10. Ví duï 2 Ñeå hoaø tan heát 8 gam MxOy , thaáy caàn 150 ml ddH2SO4 loaõng coù noàng ñoä 1M. Tìm MxOy ? Toùm taét: MxOy +150 ml 8 gam Saûn phaåm ddH2SO4 1M. MxOy ? PP Tìm CTPT Döïa treân pöù B1.Ñaët CTTQ B2.Vieát pöù Oxit KL + Axit loaïi 1→ ? B3.Laäp pt (*) B4.Giaûi (*)
 11. Toùm taét: B1.Ñaët CTTQ MxOy +150 ml Saûn phaåm B2.Vieát pöù 8 gam ddH2SO4 1M PP2 B3.Laäp pt (*) MxOy ? B4.Giaûi (*) Gôïi yù Chuaån bò: Soá mol H2SO4 phaûn öùng 150. 1 baèng: = 0,15 (mol) 1000 n (mol) Vdd .CM CM = Hoaêc CM = n .1000 ⇒ Vdd n= (lit) Vdd 1000 (ml)
 12. Toùm taét: B1.Ñaët CTTQ MxOy +150 ml Saûn phaåm B2.Vieát pöù 8 gam ddH2SO4 1M PP2 (loaõng) B3.Laäp pt (*) MxOy ? B4.Giaûi (*) Gôïi yù Soá mol H2SO4 phaûn öùng = 0,15 (mol) B1: Ñeà ñaõ cho coâng thöùc oxit laø MxOy B2: Theo ñeà ta coù phaûn öùng: 2 MxOy + 2yH2SO4 →x M2(SO4) 2y + 2y H2O (1) x Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Vì ñeà cho H2SO4 loaõng)
 13. Toùm taét: B1.Ñaët CTTQ MxOy +150 ml Saûn phaåm B2.Vieát pöù 8 gam ddH2SO4 1M PP2 (loaõng) B3.Laäp pt (*) MxOy ? B4.Giaûi (*) Gôïi yù -Soá mol H2SO4 phaûn öùng= 0,15 (mol) -Ñeà ñaõ cho coâng thöùc oxit laø MxOy -p.öùng: 2 MxOy + 2yH2SO4 →x M2(SO4) 2y + 2y H2O (1) B3: 2.(Mx+16y) 2y x 8 gam 0,15 mol -Theo (1) coù: 2.(Mx+16y) 2y = 8 0,15 ⇒ M = 37,33 . y/x
 14. Toùm taét: B1.Ñaët CTTQ MxOy +150 ml Saûn phaåm B2.Vieát pöù 8 gam ddH2SO4 1M PP2 B3.Laäp pt (*) MxOy ? (loaõng) B4.Giaûi (*) Gôïi yù -Soá mol H2SO4 phaûn öùng 0,15 (mol) = -Ñeà ñaõ cho coâng thöùc oxit laø MxOy 2 MxOy +2y H2SO4 →x M2(SO4) 2y + 2y H2O (1) B3: ⇒ M = 37,33 . y/x x B4: ⇒ M = 18,67. 2y/x 2y/x 1 2 3 4 M 18,67 37,33 56 74,68 Vôùi 2y/x laø hoaù trò cuûa M Choïïn: 2y/x =3 ⇒M = 56 ⇒ M : Fe Vaäy oxit: Fe2O3
 15. Ví duï 3: Hoaø tan heát 4 gam oxit cuûa kim loaïi M, thaáy caàn 100 ml dung dòch hoãn hôïp goàm : H2SO4 0,25 M vaø HCl 1M. Tìm coâng thöùc cuûa oxit ? Toùm Taét: Oxit KL (M) Caàn 100 ml ? 4 gam H SO 0,25 M Dd hh: 2 4 HCl 1M Oxit ? B1. Ñaët CTTQ Neân PP Tìm CTPT B2.Vieát pöù Vieát döïa treân pöù ? Pöù B3.Laäp pt (*) Daïng B4. Giaûi (*) ion
 16. Ñeà baøi ví duï 3: Hoaø tan heát 4 gam oxit cuûa kim loaïi M, thaáy caàn 100 ml dung dòch hoãn hôïp goàm : H2SO4 0,25 M vaø HCl 1M. Tìm coâng thöùc cuûa oxit ? Baøi giaûi: - Phaàn ñeà tancoù: mol H2SO4 mol H+ pöù mol ; Theo chuaå bò: Tính toång pöù= 0,025 mol HCl pöù = 0,1 mol - PT ñieän li: H2SO4 = 2 H+ + SO42- (1) 0,025 0,05 (mol) HCl = H+ + Cl - (2) 0,1 0,1 (mol) Theo (1), (2) ⇒ Toång mol H+ pöù = 0,15 ( mol) - Ñaët CTTQ cuûa oxit: MxOy
 17. Ñeà baøi ví duï 4: Hoaø tan heát 4 gam oxit cuûa kim loaïi M, thaáy caàn 100 ml dung dòch hoãn hôïp goàm : H2SO4 0,25 M vaø HCl 1M. Tìm coâng thöùc cuûa oxit ? Giaûi tieáp: -Ta coù Toång mol H+ pöù = 0,15 ( mol) -Pöù: MxOy + 2y H+ → x? 2y/x+ + y H2O (1) ? M Mx+16y 2y Toång ñieän tích veá phaûi = x.(+ 2y/x) = + 2y 4 gam 0,15 mol(Do M coù hoaù tri: 2y/x) ⇒ ? = 2y Theo (1) ta coù: Mx+16y OxitcKL2yÑL BTIon KL + Nhaé laïi:+ H+ → Ñieän Tích = 8 ∑ Ñieän tích veá traùi = + H2O 0,15 Caàn nhôù : ⇒ ? M= 37,33.y/xKL: khoâng ñoåi Hoaù trò n tích veá phaû = ∑ Ñieä Ñeán ñaây ta giaûi gioáng ví duï 3 seõ coù ñaùp soá: Fe2O3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản