Công thức viết phản ứng của các chất vô cơ_Oxit phản ứng với axit (P2)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
73
lượt xem
13
download

Công thức viết phản ứng của các chất vô cơ_Oxit phản ứng với axit (P2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công thức viết phản ứng của các chất vô cơ_oxit phản ứng với axit (p2)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công thức viết phản ứng của các chất vô cơ_Oxit phản ứng với axit (P2)

 1. COÂNG THÖÙC VIEÁT PHAÛN ÖÙNG CUÛA CAÙC CHAÁT VOÂ CÔ Phaàn (tieáp theo)
 2. Oxit phaûn uùng vôùi Axit Goàm 3 coâng thöùc pöù caàn nhôù: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 1: ( HCl, H2SO4 loaõng,…) Oxit pöù vôùi Axit loaïi 2: ( HNO3, H2SO4 ñaëc) Oxit pöù vôùi Axit loaïi 3: (HCl , HI)
 3. Coâng thöùc 1: (kyø tröôùc) Oxit pöù vôùi Axit loaïi 1 Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Pöù Trao ñoåi) Coâng thöùc 1: (Hoâm nay) Oxit pöù vôùi Axit loaïi 2 Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ Sp khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ( pöù oxi hoaù khöû) Ñieàu kieän: • KL: ña hoaù trò Oxit KL thoaû: •• Hoaù trò KL trong oxit: Khoâng cao nhaát Muoái : phaûi vieát coâng thöùc öùng vôùi hoaù trò cuûa KL cao nhaát
 4. Caàn nhôù: Hoaù trò cao nhaát Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ( pöù oxi hoaù khöû) • KL: Ña hoaù trò ÑK: •• Hoaù trò KL : Thaáp Gôïi yù: Khi giaûi ñeà thi: KL ña hoaù trò thöôøng gaëp: Fe, Cu, Cr, . . . Saûn phaåm khöû coù theå laø: - NO2↑: Maøu vaøng naâu. - NO↑: Khí khoâng maøu (deã hoaù naâu trong khoâng khí, do: NO + ½ O2= NO2) - N2O↑, N2↑ : Ñeàu laø khí khoâng maøu - NH4NO3: Laø muoái tan, xaùc ñònh nhôø pö (NH4NO3+NaOH= NH3↑ + H2O+NaNO3) 3 (muøi khai)
 5. Caàn nhôù: ( Coâng thöùc 2) Hoaù trò cao nhaát Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ( pöù oxi hoaù khöû) • KL: Ña hoaù trò ÑK: •• Hoaù trò KL : Thaáp Caùc ví duï: Ví duï 1: Vieát caùc pöù Gôïithaáy Deã yù: a.FeO + HNO3 (ñaëc) → Coù 2c t3Ohví duï ñònh ÑK FeO, Fe caù xaùc 1 Caù caùc pöù naøy -Ñeå vieá pöù4cthoaû caû, 2 b.Fe2O3 + HNO3 (ñaëc) →°ta caàgsaûniHNOmlaø A.loaïi 2 ⇒ •Pöna, gôï cphaå 3 HNO3 Khoâ n c: yù sp khöû xaù ñònh Töø loaïi 1 khöû Laø b,e: •Pöù axit HNO3 laø A.loaïi 1 c.Fe3O4+ HNO3 (ñaëc) → ( ° Phaûi kieåmO i: 2oxitng Fe O axit 2 tra DoTöø2ñieàu kieä3 Khoâ hay laø 3, Alloaï n ? d.Fe O + HNO (ñaëc) → Thoaû caû 2ÑK cuûa oxit) x y 3 ÑK oxit e.Al2O3 + HNO3 (ñaëc) → Muoái + H2O Coâng thöùc 2 ( Töùc xaûy ra theo coâng thöùc 1)
 6. Caàn nhôù: ( Coâng thöùc 2) Hoaù trò cao nhaát Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ( pöù oxi hoaù khöû) • KL: Ña hoaù trò ÑK: Hoaù trò cao nhaát •• Hoaù trò KL : Thaáp Giaûi caùc pöù ôû Ví duï 1: III Coâng thöùc 2 ? a .FeO + HNO3 (ñaëc) Fe(NO3) + NO2 + H2O ( A. loaïi 2 ) 3 ? (Sp khöû) -Fe: II, III (töùc ña hoaù trò) -Fe trong FeO coù hoaù trò:II Ñeà (töùc coù hoaù trò thaáp)
 7. Caàn nhôù: ( Coâng thöùc 2) Hoaù trò cao nhaát Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: • KL: Ña hoaù trò ( pöù oxi hoaù khöû) (*) •• Hoaù trò KL : Thaáp Giaûi caùc pöù ôû Ví duï 1: Hoaù trò cao nhaát a. FeO + HNO3 ñ→ Fe(NO3)3+NO2+ H2O Töông töï III c. Fe3O4 + HNO3 (ñaëc) Coâng thöùc 2 ? Fe(NO3) + NO2 + H2O ( A. loaïi 2 ) 3 ? (Sp khöû) Neáu ñeà khoâng gôïi yù FeO Fe3O4 Saûn Phaåm khöûù thì: - HNO3 ñ: Sinh NO2 Thoaû ÑK (*) - HNO3 l: Sinh NO Caàn thaáy: caùc pöù cuûa FeO, Fe3O4, (FexOy) vôùi HNO3 , taïo saûn phaåm gioáng nhau !
 8. Caàn nhôù: ( Coâng thöùc 2) Hoaù trò cao nhaát Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: • KL: Ña hoaù trò ( pöù oxi hoaù khöû) (*) •• Hoaù trò KL : Thaáp Toùm laïi: b. Fe2O3 + HNO3(ñaëc) → a. FeO + HNO3 ñ→ Fe(NO3)3+NO2+ H2O c. Fe3O 4+ HNO3 ñ→ Fe(NO3)3+NO2+ H2O d. FexO y+ HNO3 ñ→ Fe(NO3)3+NO2+ H2O Coâng thöùc 1 b. Fe2O3 + HNO3(ñaëc) Fe(NO3)3+ H2O ( A. loaïi 1 ) Fe2O3 Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O Oxit KL 1 hoaù trò (HCl, H2SO4 loaõng,...) Khoâng Thoaû ÑK (*) (Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi)
 9. Caàn nhôù: ( Coâng thöùc 2) Hoaù trò cao nhaát Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ S.p khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: • KL: Ña hoaù trò ( pöù oxi hoaù khöû) (*) •• Hoaù trò KL : Thaáp Toùm laïi: e.Al2O 3+ HNO3 ñ→ a. FeO + HNO3 ñ→ Fe(NO3)3+NO2+ H2O c. Fe3O 4+ HNO3 ñ→ Fe(NO3)3+NO2+ H2O d. FexO y+ HNO3 ñ→ Fe(NO3)3+NO2+ H2O b. Fe2O 3+ HNO3 ñ→ Fe(NO3)3+ H2O Coâng thöùc 1 e. Al2O3 + HNO3(ñaëc) Al(NO3)3+ H2O ( A. loaïi 1 ) Oxit KL 1 hoaù trò Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) Khoâng Thoaû ÑK (*) (Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi)
 10. Caàn nhôù: ( Coâng thöùc 2) Hoaù trò cao nhaát Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû Fe(NO3)3 (HNO3, H2SO4 ñaëc) NO2 H 2O ÑK: • KL: Ña hoaù trò ( pöù oxi hoaù khöû) Axit (*) •• Hoaù trò KL : Thaáp loaïi 2 Toùm laïi: a,c,d. FeO; Fe3O 4;FexO y + HNO3 ñ b. Fe2O 3+ HNO3 ñ→ Fe(NO3)3+ H2O e. Al2O 3+ HNO3 ñ→ Al(NO3)3+ H2O CuO + HNO3(ñaëc) Coâng thöùc 1 Cu(NO ) + H O 32 2 ( A. loaïi 1 ) Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O Oxit KL 1 hoaù trò (HCl, H2SO4 loaõng,...) Khoâng Thoaû ÑK (*) (Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi)
 11. Ví duï 2: Vieát caùc pöù a.FeO + H2 SO4 (ñaëc) → … ; c.Fe2O3 + H2SO4 (ñaëc) → b.Fe3O4 + H2SO4 (ñaëc) d.FexOy + H2SO4 (ñaëc) → →…;O3 + H2SO4 (ñaëc) →…; f.CuO + H2SO4 (ñaëc) → e.Al3 Baøi giaûi Nhaéc laïi: 2 coâng thöùc vieát pöù Hoaù trò cao nhaát KL .Ña H.Trò Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû (*) .HTri thaáp (HNO3, H2SO4 ñaëc) (Coâng thöùc 2: pöù oxi hoaù khöû) a. FeO + H2SO4 (ñaëc) C.thöùc 2 Fe2(SO4)3+ SP khöû SO2↑ + H 2O Thoaû ÑK (*) Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Coâng thöùc 1:Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi)
 12. Ví duï 2: Vieát caùc pöù a.FeO + H2SO4 (ñaëc) → … ; c.Fe2O3 + H2SO4 (ñaëc) → b.Fe3O4 + H2SO4 (ñaëc) → d.FexOy + H2SO4 (ñaëc) → e.Al3O3 + H2SO4 (ñaëc) →…; f.CuO + H2SO4 (ñaëc) → Baøi giaûi Nhaéc laïi: 2 coâng thöùc vieát pöù Hoaù trò cao nhaát KL .Ña H.Trò KL Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû (*) .HTri thaáp (HNO3, H2SO4 ñaëc) (Coâng thöùc 2: pöù oxi hoaù khöû) b. Fe3O4 + H2SO4(ñaëc) C.thöùc 2 Fe2(SO4)3+ SP khöû SO2↑ + H 2O Thoaû ÑK (*) Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Coâng thöùc 1:Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi)
 13. Ví duï 2: Vieát caùc pöù a.FeO + H2SO4 (ñaëc) → … ; c.Fe2O3 + H2SO4 (ñaëc) → b.Fe3O4 + H2SO4 (ñaëc) d.FexOy + H2SO4 (ñaëc) → →…;O3 + H2SO4 (ñaëc) →…; f.CuO + H2SO4 (ñaëc) → e.Al3 Baøi giaûi Nhaéc laïi: 2 coâng thöùc vieát pöù Hoaù trò cao nhaát KL .Ña H.Trò KL Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû (*) .HTri thaáp (HNO3, H2SO4 ñaëc) (Coâng thöùc 2: pöù oxi hoaù khöû) c. Fe2O3 + H2SO4(ñaëc) C.thöùc 1 Fe2(SO4)3 + H2O khoâng Thoaû ÑK (*) Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Coâng thöùc 1:Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi)
 14. Ví duï 2: Vieát caùc pöù a.FeO + H2SO4 (ñaëc) → … ; c.Fe2O3 + H2SO4 (ñaëc) → b.Fe3O4 + H2SO4 (ñaëc) d.FexOy + H2SO4 (ñaëc) → →…;O3 + H2SO4 (ñaëc) →…; f.CuO + H2SO4 (ñaëc) → e.Al3 Baøi giaûi Nhaéc laïi: 2 coâng thöùc vieát pöù Hoaù trò cao nhaát KL .Ña H.Trò KL Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû (*) .HTri thaáp (HNO3, H2SO4 ñaëc) (Coâng thöùc 2: pöù oxi hoaù khöû) d. FexOy + H2SO4(ñaëc) C.thöùc 2 Fe2(SO4)3+ SP khöû SO2↑ + H 2O Thöôøng thoaû ÑK (*) Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Coâng thöùc 1:Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi)
 15. Ví duï 2: Vieát caùc pöù a.FeO + H2SO4 (ñaëc) → … ; c.Fe2O3 + H2SO4 (ñaëc) → b.Fe3O4 + H2SO4 (ñaëc) d.FexOy + H2SO4 (ñaëc) → →…;O3 + H2SO4 (ñaëc) → e.Al3 f.CuO + H2SO4 (ñaëc) → Baøi giaûi Nhaéc laïi: 2 coâng thöùc vieát pöù Hoaù trò cao nhaát KL .Ña H.Trò KL Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû (*) .HTri thaáp (HNO3, H2SO4 ñaëc) (Coâng thöùc 2: pöù oxi hoaù khöû) e. Al2O3 + H2SO4(ñaëc) C.thöùc 1 Al2(SO4)3 + H2O khoâng Thoaû ÑK (*) Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Coâng thöùc 1:Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi)
 16. Ví duï 2: Vieát caùc pöù a.FeO + H2SO4 (ñaëc) → … ; c.Fe2O3 + H2SO4 (ñaëc) → b.Fe3O4 + H2SO4 (ñaëc) d.FexOy + H2SO4 (ñaëc) → →…;O3 + H2SO4 (ñaëc) →…; f.CuO + H2SO4 (ñaëc) → e.Al3 Baøi giaûi Nhaéc laïi: 2 coâng thöùc vieát pöù Hoaù trò cao nhaát KL .Ña H.Trò KL Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû (*) .HTri thaáp (HNO3, H2SO4 ñaëc) (Coâng thöùc 2: pöù oxi hoaù khöû) f. CuO + H2SO4(ñaëc) C.thöùc 1 CuSO4 + H 2O khoâng Thoaû ÑK (*) Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Coâng thöùc 1:Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản